20.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 524/2014

z dne 12. marca 2014

o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, v katerih so določene informacije, ki jih drug drugemu posredujejo pristojni organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (1) ter zlasti člena 50(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev učinkovitega sodelovanja med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic bi morala biti izmenjava informacij dvosmerna, in sicer v okviru ustreznih nadzornih pristojnosti navedenih organov. Zato bi bilo treba določiti, katere informacije v zvezi z institucijami in, kadar je ustrezno, v zvezi z delovanjem njihovih podružnic bi morali posredovati pristojni organi matične države članice pristojnim organom države članice gostiteljice ter katere informacije glede podružnic morajo posredovati pristojni organi držav članic gostiteljic pristojnim organom matične države članice.

(2)

Izmenjava informacij med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic bi se morala obravnavati v širšem okviru nadzora čezmejnih bančnih skupin in, kadar je ustrezno, bi se informacije lahko zagotovile na konsolidirani podlagi. Zlasti če ima institucija končno matično podjetje v državi članici, v kateri ima svoj sedež, in je zadevni pristojni organ tudi konsolidacijski nadzornik, bi bilo treba omogočiti, da se zagotovijo informacije na konsolidirani podlagi in ne na ravni institucije, ki posluje prek podružnice. Vendar bi moral v tem primeru pristojni organ uradno obvestiti pristojne organe države članice gostiteljice, da se informacije zagotavljajo na konsolidirani podlagi.

(3)

Izmenjava informacij med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic ni omejena na vrste informacij, opredeljene v členu 50 Direktive 2013/36/EU, in tako na vrste informacij, določene v tej uredbi. Zlasti členi 35, 36, 39, 43 in 52 Direktive 2013/36/EU navajajo ločene določbe za izmenjavo informacij o preverjanju podružnic na kraju samem, uradnih obvestilih o izvajanju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev ter o ukrepih, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi v zvezi s podružnicami in njihovimi matičnimi podjetji. Ta uredba zato ne bi smela določati zahtev glede izmenjave informacij na navedenih področjih.

(4)

Določiti je treba zahteve za informacije, ki se izmenjajo med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic, da bi se uskladile regulativne in nadzorne prakse po vsej Uniji. Te informacije bi morale zajemati vsa področja, določena v členu 50 Direktive 2013/36/EU, in sicer upravljanje in lastništvo, vključno s poslovnimi področji, kot so tista iz člena 317 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2), likvidnost in ugotovitve iz nadzora likvidnosti, kapitalska ustreznost, zajamčene vloge, velike izpostavljenosti, sistemsko tveganje, upravni in računovodski postopki ter mehanizmi notranjih kontrol. Da bi se olajšalo spremljanje institucij, bi se morali pristojni organi držav članic gostiteljic in matičnih držav članic med seboj obveščati o primerih neskladnosti z nacionalnim pravom ali pravom Unije ter o nadzornih ukrepih in sankcijah, naloženih institucijam. Poleg tega bi se morale dodatne informacije o finančnem vzvodu in pripravah na izredne razmere vključiti v obseg informacij, ki se izmenjajo med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic, tako da bi lahko slednji institucije učinkovito spremljali.

(5)

Če likvidnostne težave vplivajo na institucijo ali se pričakuje, da bodo vplivale nanjo, morajo biti pristojni organi držav članic gostiteljic dobro seznanjeni s položajem, da bi lahko sprejeli previdnostne ukrepe v skladu s pogoji, določenimi v členu 43 Direktive 2013/36/EU. Ta uredba bi morala zato zagotoviti jasna pravila o vrstah informacij, ki se izmenjajo med organi, če se pojavijo likvidnostne težave. Prav tako je treba opredeliti informacije, ki jih je treba izmenjati, tako da bi bili organi dovolj zgodaj pripravljeni na izredne razmere, kot so tiste iz člena 114(1) Direktive 2013/36/EU.

(6)

Zaradi razlik v velikosti, zapletenosti in pomenu podružnic, ki poslujejo v državah članicah gostiteljicah, je treba pri izmenjavi informacij uporabiti načelo sorazmernosti. Tako bi se moral med pristojnimi organi matične države članice in države članice gostiteljice izmenjati obsežnejši sklop informacij, če so pristojni organi v državah članicah gostiteljicah odgovorni za podružnice, opredeljene kot pomembne v skladu s členom 51 Direktive 2013/36/EU.

(7)

Za zagotovitev, da se zadevne informacije izmenjajo znotraj razumnih meja in hkrati izogiba primerom, ko so pristojni organi matične države članice dolžni posredovati vsako informacijo o instituciji, ne glede na njeno naravo in pomen, vsem pristojnim organom držav članic gostiteljic, bi se morale v posebnih primerih posredovati le informacije, relevantne za določeno panogo, izključno organom, pristojnim za nadzor te podružnice. Podobno bi bilo treba na številnih posebnih področjih med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic izmenjati samo informacije, ki razkrivajo primere neupoštevanja predpisov, kar pomeni, da se v primeru, če institucija upošteva nacionalno pravo in pravo Unije, ne bi smela izmenjati nobena informacija.

(8)

Ta uredba bi morala obravnavati tudi izmenjavo informacij v zvezi z izvajanjem dejavnosti v državi članici gostiteljici z zagotavljanjem čezmejnih storitev. Zaradi narave čezmejnih storitev se pristojni organi držav članic gostiteljic soočajo s pomanjkanjem informacij o poslih, ki se izvajajo v njihovih jurisdikcijah, in zato je bistveno, da se natančno določi, katere informacije je treba izmenjati za namene varovanja finančne stabilnosti in spremljanja pogojev za odobritve, zlasti spremljanja, ali institucija opravlja storitve v skladu s predloženimi uradnimi obvestili. Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ – EBA) predložil Komisiji.

(9)

EBA je opravila odprta javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analizirala potencialne povezane stroške in koristi ter prosila za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa informacije, ki jih pristojni organi držav članic gostiteljic in matičnih držav članic posredujejo drug drugemu v skladu s členom 50 Direktive 2013/36/EU.

2.   Določa predpise o informacijah, ki se izmenjajo v zvezi z institucijo, ki posluje prek podružnice ali z izvajanjem svobode opravljanja storitev v eni ali več drugih državah članicah, kot je tista, v kateri ima institucija sedež.

Člen 2

Informacije na konsolidirani podlagi

Če je končno matično podjetje institucije ustanovljeno v isti državi članici, kot je tista, v kateri ima institucija svoj sedež, in je pristojni organ matične države članice institucije tudi konsolidacijski nadzornik, navedeni pristojni organ, kjer je primerno v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2013/36/EU, zagotovi informacije o tej instituciji na konsolidirani podlagi in obvesti pristojne organe držav članic gostiteljic, da so informacije zagotovljene na tej podlagi.

POGLAVJE II

IZMENJAVA INFORMACIJ GLEDE INSTITUCIJ, KI POSLUJEJO PREK PODRUŽNICE

Člen 3

Informacije v zvezi z upravljanjem in lastništvom

1.   Pristojni organi matične države članice posredujejo pristojnim organom države članice gostiteljice informacije o organizacijski strukturi institucije, vključno z njenimi poslovnimi področji in njenimi odnosi s subjekti v skupini.

2.   Poleg informacij, določenih v odstavku 1, pristojni organi matične države članice posredujejo pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzirajo pomembno podružnico, kakor je navedena v členu 51 Direktive 2013/36/EU, naslednje informacije v zvezi z institucijo:

(a)

strukturo upravljalnega organa in višjega vodstva, vključno z dodelitvijo odgovornosti za nadzor nad podružnico;

(b)

seznam delničarjev in družbenikov s kvalificiranimi deleži na podlagi informacij, ki jih zagotovi kreditna institucija v skladu s členom 26(1) Direktive 2013/36/EU.

Člen 4

Informacije v zvezi z likvidnostjo in ugotovitvami iz nadzora

1.   Pristojni organi matične države članice posredujejo pristojnim organom države članice gostiteljice naslednje informacije:

(a)

vse pomembne pomanjkljivosti pri upravljanju likvidnostnega tveganja institucije, ki so znane pristojnim organom in ki lahko vplivajo na podružnice, vse s tem povezane nadzorne ukrepe, ki so bili sprejeti v zvezi s temi pomanjkljivostmi, in v kolikšni meri institucija upošteva te nadzorne ukrepe;

(b)

celovito oceno profila likvidnostnega tveganja in upravljanja tveganja institucije, zlasti v zvezi s podružnico, ki jo izvedejo pristojni organi matične države članice;

(c)

količnike institucije, ki označujejo njeno likvidnost in položaj stabilnega financiranja na nacionalni ravni ali ravni Unije v domači valuti matične države članice institucije in v vseh drugih valutah, ki so bistvene za institucijo;

(d)

sestavine likvidnostnega blažilnika institucije;

(e)

stopnjo obremenitve sredstev institucije;

(f)

razmerje med posojili institucije in njenimi vlogami;

(g)

vse domače količnike likvidnosti, ki jih za institucijo uporabljajo pristojni organi ali organ, določen za ta namen, kot del ukrepov makrobonitetne politike, in sicer bodisi kot zavezujoče zahteve, smernice, priporočila, opozorila ali drugače, vključno z opredelitvijo teh količnikov;

(h)

vse posebne likvidnostne zahteve, ki se uporabljajo v skladu s členom 105 Direktive 2013/36/EU;

(i)

vse ovire pri prenosu denarnih sredstev in zavarovanja na podružnice institucije ali z njih.

2.   Če so pristojni organi v celoti ali deloma opustili uporabo dela 6 Uredbe (EU) št. 575/2013 za institucijo v skladu s členom 8 navedene uredbe, pristojni organi matične države članice posredujejo informacije iz odstavka 1 na subkonsolidirani podlagi ali v skladu s členom 2 te uredbe na konsolidirani podlagi.

3.   Poleg informacij, določenih v odstavku 1, pristojni organi matične države članice posredujejo pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzirajo pomembno podružnico, naslednje informacije:

(a)

politiko glede likvidnosti in financiranja institucije, vključno z opisi ureditev financiranja za njene podružnice, vse podporne ureditve znotraj skupine in postopke za centralizirano združevanje denarnih sredstev (cash pooling);

(b)

krizne načrte glede likvidnosti in financiranja institucije, vključno z informacijami o predvidenih stresnih scenarijih.

Člen 5

Informacije v zvezi s kapitalsko ustreznostjo

1.   Pristojni organi matične države članice obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice, ali institucija upošteva naslednje zahteve:

(a)

kapitalske zahteve, določene v členu 92 Uredbe (EU) št. 575/2013, ob upoštevanju vseh ukrepov, ki so bili sprejeti ali priznani v skladu s členom 458 navedene uredbe, kadar je ustrezno, ob upoštevanju prehodnih ureditev iz dela 10 navedene uredbe;

(b)

vse dodatne kapitalske zahteve, naložene v skladu s členom 104 Direktive 2013/36/EU;

(c)

zahteve glede kapitalskega blažilnika, določene v poglavju 4 naslova VII Direktive 2013/36/EU.

2.   Poleg informacij, določenih v odstavku 1, pristojni organi matične države članice posredujejo pristojnim organom države članice gostiteljice, ki nadzirajo pomembno podružnico institucije, za katero veljajo kapitalske zahteve, naslednje informacije:

(a)

količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala institucije v smislu člena 92(2)(a) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(b)

količnik temeljnega kapitala institucije v smislu člena 92(2)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(c)

količnik skupnega kapitala institucije v smislu člena 92(2)(c) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(d)

znesek skupne izpostavljenosti tveganjem institucije v smislu člena 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013;

(e)

kapitalske zahteve, ki se uporabljajo v matični državi članici v skladu s členom 92 Uredbe (EU) št. 575/2013, ob upoštevanju vseh ukrepov, ki so bili sprejeti ali priznani v skladu s členom 458 navedene uredbe, in, kadar je ustrezno, ob upoštevanju prehodnih ureditev iz dela 10 navedene uredbe;

(f)

raven varovalnega kapitalskega blažilnika, ki ga mora institucija vzdrževati v skladu s členom 129 Direktive 2013/36/EU;

(g)

raven kakršnega koli posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika, ki ga mora institucija vzdrževati v skladu s členom 130 Direktive 2013/36/EU;

(h)

raven kakršnega koli blažilnika sistemskih tveganj, ki ga mora institucija vzdrževati v skladu s členom 133 Direktive 2013/36/EU;

(i)

raven kakršnega koli blažilnika za globalne sistemsko pomembne institucije (GSPI) ali blažilnika za druge sistemsko pomembne institucije (DSPI), ki ga mora institucija vzdrževati v skladu s členom 131(4) in (5) Direktive 2013/36/EU;

(j)

raven vseh dodatnih kapitalskih zahtev, naloženih v skladu s točko (a) člena 104(1) Direktive 2013/36/EU, in vseh drugih zahtev, naloženih v zvezi s kapitalsko ustreznostjo institucije v skladu z navedenim členom.

3.   Če je bila uporaba zadevnih določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013 opuščena v skladu s členi 7, 10 ali 15 navedene uredbe ali so bile opuščene zahteve, določene v členih 10, 12 in 13(1) Direktive 2013/36/EU, v skladu s členom 21 Direktive 2013/36/EU ali pa je institucija prejela dovoljenje za uporabo obravnave iz člena 9(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, pristojni organi matične države članice zagotovijo informacije iz odstavka 2 na subkonsolidirani podlagi ali v skladu s členom 2 te uredbe na konsolidirani podlagi.

Člen 6

Informacije v zvezi s sistemi zajamčenih vlog

1.   Pristojni organi matične države članice obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice o imenu sistema zajamčenih vlog, v katerega spada institucija v skladu s členom 3(1) Direktive 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta. (4)

2.   Pristojni organi matične države članice posredujejo pristojnim organom države članice gostiteljice naslednje informacije v zvezi s sistemom zajamčenih vlog iz odstavka 1:

(a)

maksimalno kritje sistema zajamčenih vlog na upravičenega vlagatelja;

(b)

obseg kritja in vrste kritih vlog;

(c)

kakršno koli izključitev iz kritja z navedbo produktov in vrst vlagateljev;

(d)

ureditve financiranja sistema zajamčenih vlog in zlasti, ali se sistem financira predhodno ali naknadno, ter obseg sistema;

(e)

kontaktne podatke upravljavca sistema.

3.   Informacije, določene v odstavku 2, se sporočijo pristojnim organom države članice gostiteljice samo enkrat v zvezi z vsakim zadevnim sistemom zajamčenih vlog. Če je prišlo do spremembe v predloženih informacijah, pristojni organi matične države članice posredujejo posodobljene informacije pristojnim organom države članice gostiteljice.

Člen 7

Informacije v zvezi z omejitvijo velikih izpostavljenosti

Pristojni organi matične države članice posredujejo informacije pristojnim organom države članice gostiteljice o vseh primerih, v katerih so pristojni organi matične države članice ugotovili, da institucija ni upoštevala veljavnih omejitev velikih izpostavljenosti in zahtev, določenih v delu 4 Uredbe (EU) št. 575/2013. Informacije, ki se posredujejo, pojasnijo primer in nadzorne ukrepe, ki so bili sprejeti ali se načrtujejo.

Člen 8

Informacije v zvezi s sistemskim tveganjem, ki ga predstavlja institucija

Pristojni organi matične države članice obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice, če je bila institucija v skladu s členom 131(1) Direktive 2013/36/EU opredeljena kot globalno sistemsko pomembna institucija (GSPI) ali kot druga sistemsko pomembna institucija (DSPI). Če je bila institucija opredeljena kot GSPI, predložene informacije vključujejo podkategorijo, v katero je razvrščena.

Člen 9

Informacije v zvezi z upravnimi in računovodskimi postopki

1.   Pristojni organi matične države članice posredujejo informacije pristojnim organom države članice gostiteljice o vseh primerih, v katerih so pristojni organi matične države članice ugotovili, da institucija ni upoštevala veljavnih računovodskih standardov in postopkov, ki veljajo za institucijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Informacije, ki se posredujejo, pojasnijo primer in nadzorne ukrepe, ki so bili sprejeti ali se načrtujejo.

2.   Kadar informacije iz odstavka 1 zadevajo le določeno podružnico, pristojni organi matične države članice posredujejo informacije le pristojnim organom države članice gostiteljice, v kateri je ustanovljena navedena podružnica.

Člen 10

Informacije v zvezi z mehanizmi notranjih kontrol

1.   Pristojni organi matične države članice posredujejo informacije pristojnim organom države članice gostiteljice o vseh primerih, v katerih so pristojni organi matične države članice ugotovili, da institucija ni upoštevala zahtev glede mehanizmov notranjih kontrol, vključno z upravljanjem tveganj, nadzorom nad tveganji in ureditvami notranje revizije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 in Direktivo 2013/36/EU. Informacije, ki se posredujejo, pojasnijo primer in nadzorne ukrepe, ki so bili sprejeti ali se načrtujejo.

2.   Kadar informacije iz odstavka 1 zadevajo le določeno podružnico, pristojni organi matične države članice posredujejo informacije le pristojnim organom države članice gostiteljice, v kateri je ustanovljena navedena podružnica.

Člen 11

Informacije v zvezi s finančnim vzvodom

1.   Pristojni organi matične države članice posredujejo informacije pristojnim organom države članice gostiteljice o vseh primerih, v katerih so pristojni organi matične države članice ugotovili, da institucija ni upoštevala zahtev glede količnikov finančnega vzvoda v skladu z delom 7 Uredbe (EU) št. 575/2013 in, kadar je ustrezno, ob upoštevanju prehodnih določb iz člena 499 navedene uredbe. Informacije, ki se posredujejo, pojasnijo primer in nadzorne ukrepe, ki so bili sprejeti ali se načrtujejo.

2.   Pristojni organi matične države članice posredujejo pristojnim organom države članice gostiteljice vse informacije, ki jih razkrije institucija v skladu s členom 451 Uredbe (EU) št. 575/2013 glede svojega količnika finančnega vzvoda in upravljanja tveganja prevelikega finančnega vzvoda.

Člen 12

Informacije v zvezi s splošnim neupoštevanjem predpisov

1.   Pristojni organi matične države članice zagotovijo informacije pristojnim organom države članice gostiteljice o vseh primerih, v katerih so pristojni organi matične države članice ugotovili, da institucija ni ravnala v skladu z nacionalnim pravom ali pravom Unije ali z zahtevami, ki se nanašajo na bonitetni nadzor ali nadzor tržnega ravnanja institucij, vključno z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2013/36/EU, ki niso zahteve iz členov 3 do 11 te uredbe. Informacije, ki se posredujejo, pojasnijo primer in nadzorne ukrepe, ki so bili sprejeti ali se načrtujejo.

2.   Kadar informacije iz odstavka 1 zadevajo le določeno podružnico, pristojni organi matične države članice posredujejo informacije le pristojnim organom države članice gostiteljice, v kateri je ustanovljena navedena podružnica.

Člen 13

Sporočanje nadzornih ukrepov in sankcij

1.   Pristojni organi matične države članice obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice o vseh naslednjih kaznih ali ukrepih, ki so bili naloženi institucijam ali se uporabljajo za njih in ki vplivajo na poslovanje podružnice:

(a)

naložene upravne kazni ali drugi ukrepi, ki se uporabljajo v skladu s členi členov 64 do 67 Direktive 2013/36/EU;

(b)

nadzorni ukrepi, ki so uvedeni v skladu s členom 104 ali 105 Direktive 2013/36/EU;

(c)

naložene kazni po kazenskem pravu, ki se nanašajo na kršitve iz Uredbe (EU) št. 575/2013 ali nacionalne določbe, ki prenašajo Direktivo 2013/36/EU.

2.   Kadar informacije iz odstavka 1 zadevajo le določeno podružnico, morajo pristojni organi matične države članice posredovati informacije le pristojnim organom države članice gostiteljice, v kateri je ustanovljena navedena podružnica.

Člen 14

Informacije v zvezi s pripravami na izredne razmere

Pristojni organi matične države članice in pristojni organi države članice gostiteljice izmenjajo informacije glede priprav na izredne razmere. Zlasti se medsebojno obveščajo o:

(a)

kontaktnih podatkih oseb v nujnih primerih v okviru pristojnih organov, ki so odgovorni za obravnavanje izrednih razmer;

(b)

postopkih obveščanja, ki se uporabljajo v izrednih razmerah.

Člen 15

Informacije organov države članice gostiteljice

Brez poseganja v zahteve glede izmenjave informacij po pregledih podružnic v skladu s členom 52(3) Direktive 2013/36/EU pristojni organi države članice gostiteljice posreduje pristojnemu organu matične države članice naslednje informacije:

(a)

opis vseh primerov, v zvezi s katerimi so pristojni organi odločili, da institucija ni ravnala v skladu z nacionalnim pravom ali pravom Unije ali z zahtevami, ki se nanašajo na bonitetni nadzor ali nadzor tržnega ravnanja institucij, vključno z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 575/2013 in nacionalnih predpisov, ki prenašajo Direktivo 2013/36/EU, skupaj z obrazložitvijo nadzornih ukrepov, sprejetih ali načrtovanih za odpravo neskladnosti;

(b)

opis kakršne koli neskladnosti s pogoji, pod katerimi se bodo v interesu splošnih koristi dejavnosti podružnice izvajale v državi članici gostiteljici;

(c)

kakršno koli ugotovljeno sistemsko tveganje, ki ga predstavlja podružnica ali njene dejavnosti v državi članici gostiteljici, vključno s kakršno koli oceno verjetnega učinka prenehanja ali opustitve dejavnosti poslovalnice na:

(i)

sistemsko likvidnost;

(ii)

plačilne sisteme;

(iii)

klirinške sisteme in sisteme poravnave;

(d)

tržni delež podružnice, kadar presega 2 % celotnega trga v državi članici gostiteljici, v kateri koli izmed naslednjih kategorij:

(i)

vloge;

(ii)

posojila;

(e)

kakršne koli ovire pri prenosu gotovine in zavarovanja na podružnice institucije ali z njih.

POGLAVJE III

IZMENJAVA INFORMACIJ GLEDE ČEZMEJNIH PONUDNIKOV STORITEV

Člen 16

Informacije v zvezi s čezmejnimi ponudniki storitev

Po prejemu prošnje za informacije od pristojnih organov države članice gostiteljice v zvezi z institucijo, ki izvaja svoje dejavnosti z zagotavljanjem storitev v navedeni državi članici gostiteljici, pristojni organi matične države članice zagotovijo naslednje informacije:

(a)

vse primere, v katerih so pristojni organi matične države članice ugotovili, da institucija ni ravnala v skladu z nacionalnim pravom ali pravom Unije ali z zahtevami, ki se nanašajo na bonitetni nadzor ali nadzor tržnega ravnanja institucij, vključno z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 575/2013 in nacionalnih predpisov, ki prenašajo Direktivo 2013/36/EU, skupaj z obrazložitvijo nadzornih ukrepov, sprejetih ali načrtovanih za odpravo neskladnosti;

(b)

obseg vlog, sprejetih od rezidentov države članice gostiteljice;

(c)

obseg posojil, zagotovljenih rezidentom države članice gostiteljice;

(d)

v zvezi z dejavnostmi iz Priloge I k Direktivi 2013/36/EU, za katere je institucija uradno obvestila, da jih želi opravljati v državi članici gostiteljici z opravljanjem storitev:

(i)

obliko, v kateri institucija izvaja svoje dejavnosti;

(ii)

dejavnosti, ki so najpomembnejše, kar zadeva dejavnosti institucije v državi članici gostiteljici;

(iii)

potrditev, da dejavnosti, ki so opredeljene kot glavne poslovne dejavnosti v uradnem obvestilu, ki ga zagotovi institucija v skladu s členom 39 Direktive 2013/36/EU, izvaja institucija.

POGLAVJE IV

IZMENJAVA INFORMACIJ GLEDE INSTITUCIJ, KI POSLUJEJO PREK PODRUŽNICE, V PRIMERU LIKVIDNOSTNIH TEŽAV, KI VPLIVAJO NA INSTITUCIJO ALI NA SAMO PODRUŽNICO

Člen 17

Obseg izmenjave informacij v primeru likvidnostnih težav

1.   Če pristojni organi matične države članice menijo, da so se v zvezi z institucijo pojavile likvidnostne težave ali se lahko utemeljeno pričakuje, da se bodo pojavile, o tem nemudoma obvestijo pristojne organe države članice gostiteljice in zagotovijo informacije iz odstavka 3.

2.   Če pristojni organi države članice gostiteljice menijo, da so se v zvezi s podružnico, ustanovljeno v navedeni državi članici, pojavile likvidnostne težave ali se lahko utemeljeno pričakuje, da se bodo pojavile, o tem nemudoma obvestijo pristojne organe matične države članice in zagotovijo informacije iz odstavka 3.

3.   Pristojni organi zagotovijo naslednje informacije:

(a)

opis nastalega primera, vključno z glavnim vzrokom za stresne razmere, pričakovani vpliv likvidnostnih težav na institucijo in dogodke v zvezi s transakcijami znotraj skupine;

(b)

razlago ukrepov, ki so bili sprejeti ali se za njih načrtuje, da jih bodo sprejeli pristojni organi ali institucija, vključno z vsemi zahtevami, ki jih instituciji naložijo pristojni organi za zmanjšanje likvidnostnih težav;

(c)

rezultate ocen sistemskih posledic likvidnostnih težav;

(d)

zadnje razpoložljive kvantitativne informacije glede likvidnosti, določene v točkah (c) do (h) člena 4(1).

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 176, 27.6.2013, str. 338.

(2)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(4)  Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog (UL L 79, 24.3.2005, str. 9).

(5)  Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1).