17.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 518/2014

z dne 5. marca 2014

o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1), in zlasti členov 7 in 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU določa, da mora Komisija opredeliti podrobnosti v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, z delegiranimi akti, ki vključujejo ukrepe za zagotovitev, da imajo morebitni končni uporabniki na razpolago podatke, ki so navedeni na nalepki in podatkovni kartici izdelka, v primeru prodaje na daljavo, vključno z nakupom po pošti, kataloško prodajo, telefonsko prodajo ali nakupom prek interneta.

(2)

Zdaj je treba pri prodaji na daljavo podatke na nalepki predstaviti v točno določenem vrstnem redu. Vendar pa same nalepke ali podatkovne kartice izdelka ni treba prikazati. Prodaja na daljavo torej vpliva na zmožnost končnih uporabnikov, da sprejmejo ozaveščene odločitve o nakupu, ker jih ne usmerja barvna lestvica nalepke in niso obveščeni, kateri razred energijskega označevanja je najboljši za zadevno skupino izdelkov, ali ne dobijo dodatnih podatkov, ki jih vsebuje podatkovna kartica.

(3)

Prodaja na daljavo prek interneta predstavlja vedno večji delež prodaje izdelkov, povezanih z energijo. Pri prodaji prek interneta je mogoče nalepko in podatkovno kartico prikazati brez dodatne upravne obremenitve. Zato bi morali trgovci pri prodaji prek interneta prikazati nalepko in podatkovno kartico.

(4)

Za prikaz nalepke in podatkovne kartice na internetu bi morali dobavitelji trgovcem za vse modele izdelka, povezanega z energijo, zagotoviti elektronsko različico nalepke in podatkovne kartice, npr. z njuno dostopnostjo na spletnem mestu, od koder ju trgovci lahko prenesejo.

(5)

Za izvajanje zahtev iz te uredbe kot dela običajnih poslovnih dejavnosti bi se od dobaviteljev zagotavljanje elektronske nalepke in podatkovne kartice moralo zahtevati samo za nove modele in posodobljene obstoječe modele, kar v praksi pomeni, da se zahteva le za modele z novo identifikacijsko oznako. Za obstoječe modele bi se morale elektronske nalepke in podatkovne kartice zagotavljati na prostovoljni osnovi.

(6)

Ker bi lahko bila za prikaz nalepke in podatkovne kartice ob izdelku potrebna večja površina zaslona, bi bilo treba dovoliti gnezdni prikaz.

(7)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1059/2010 (2), (EU) št. 1060/2010 (3), (EU) št. 1061/2010 (4), (EU) št. 1062/2010 (5), (EU) št. 626/2011 (6), (EU) št. 392/2012 (7), (EU) št. 874/2012 (8), (EU) št. 665/2013 (9), (EU) št. 811/2013 (10) ter (EU) št. 812/2013 (11)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1059/2010

Uredba (EU) št. 1059/2010 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

doda se naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge I in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih pomivalnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih pomivalnih strojev;“;

(b)

doda se naslednja točka (g):

„(g)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge II da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih pomivalnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih pomivalnih strojev.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se gospodinjski pomivalni stroji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen gospodinjski pomivalni stroj, tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s Prilogo IV. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(f) in 3(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge VIII;“;

3.

doda se nova Priloga VIII v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1060/2010

Uredba (EU) št. 1060/2010 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

doda se naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge II in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih hladilnih aparatov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih hladilnih aparatov;“;

(b)

doda se naslednja točka (g):

„(g)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge III da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih hladilnih aparatov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih hladilnih aparatov.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se gospodinjski hladilni aparati, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, tržijo s podatki, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji v skladu s Prilogo V. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(f) in 3(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge X;“;

3.

doda se nova Priloga X v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1061/2010

Uredba (EU) št. 1061/2010 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

doda se naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge I in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih pralnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih pralnih strojev;“;

(b)

doda se naslednja točka (g):

„(g)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge II da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih pralnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih pralnih strojev.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se gospodinjski pralni stroji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, tržijo s podatki, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji v skladu s Prilogo IV. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(f) in 3(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge VIII;“;

3.

doda se nova Priloga VIII v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 4

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2010

Uredba (EU) št. 1062/2010 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge V in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele televizijskih sprejemnikov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele televizijskih sprejemnikov;“;

(b)

v odstavku 1 se doda naslednja točka (g):

„(g)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge III da na voljo trgovcem za vse modele televizijskih sprejemnikov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele televizijskih sprejemnikov.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se televizijski sprejemniki, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke na tak način, da se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen televizijski sprejemnik, tržijo z informacijami, ki jih priskrbijo dobavitelji v skladu s Prilogo VI. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(1)(f) in 3(1)(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge IX;“;

3.

doda se nova Priloga IX v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

Člen 5

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 626/2011

Uredba (EU) št. 626/2011 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda točka (h):

„(h)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge III in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele klimatskih naprav, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela, pri čemer se upoštevajo razredi energijske učinkovitosti iz Priloge II. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele klimatskih naprav;“;

(b)

v odstavku 1 se doda naslednja točka (i):

„(i)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele klimatskih naprav, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele klimatskih naprav.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se klimatske naprave, ponujene v prodajo, najem ali nakup na obroke, pri katerih se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen izdelek, tržijo z informacijami, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s prilogama IV in VI. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(1)(h) in 3(1)(i), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge IX;“;

3.

doda se nova Priloga IX v skladu s Prilogo V k tej uredbi.

Člen 6

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 392/2012

Uredba (EU) št. 392/2012 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

doda se naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge I in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih sušilnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih sušilnih strojev;“;

(b)

doda se naslednja točka (g):

„(g)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge II da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih sušilnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih sušilnih strojev.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se gospodinjski sušilni stroji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, kot je določeno v členu 7 Direktive 2010/30/EU, tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s Prilogo IV k tej uredbi. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(f) in 3(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge VIII;“;

3.

doda se nova Priloga VIII v skladu s Prilogo VI k tej uredbi.

Člen 7

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 874/2012

Uredba (EU) št. 874/2012 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 1 Priloge I in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele sijalk, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele sijalk;“;

(b)

v odstavku 2 se doda naslednja točka (e):

„(e)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 2 Priloge I in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele svetilk, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele svetilk;“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

se, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni lastnik videl razstavljen izdelek, vsak model, ponujen v prodajo, najem ali najemni nakup, trži s podatki, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji v skladu s Prilogo IV. Če je ponudba dana prek interneta in je bila elektronska nalepka dana na voljo v skladu s členom 3(1)(f), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge VIII;“;

(b)

v odstavku 2 se doda naslednja točka (d):

„(d)

je vsak model, ponujen v prodajo, najem ali najemni nakup prek interneta in katerega elektronska nalepka je dana na voljo v skladu s členom 3(2)(e), opremljen z nalepko v skladu s Prilogo VIII.“;

3.

doda se nova Priloga VIII v skladu s Prilogo VII k tej uredbi.

Člen 8

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 665/2013

Uredba (EU) št. 665/2013 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednja točka (f):

„(f)

se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge II in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele sesalnikov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele sesalnikov;“;

(b)

v odstavku 1 se doda naslednja točka (g):

„(g)

se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge III da na voljo trgovcem za vse modele sesalnikov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele sesalnikov.“;

2.

v členu 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se sesalniki, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, kot je določeno v členu 7 Direktive 2010/30/EU, tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s Prilogo V k tej uredbi. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(1)(f) in 3(1)(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge VIII;“;

3.

doda se nova Priloga VIII v skladu s Prilogo VIII k tej uredbi.

Člen 9

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 811/2013

Uredba (EU) št. 811/2013 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 1.1 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele grelnikov prostorov, ki ustrezajo razredom sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov iz točke 1 Priloge II;“;

(b)

v odstavku 1 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 1 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele grelnikov prostora, pri čemer se elektronska podatkovna kartica za modele toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov da na voljo trgovcem vsaj za generator toplote.“;

(c)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Od 26. septembra 2019 se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 1.2 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele grelnikov prostora, ki ustrezajo razredom sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov iz točke 1 Priloge II.“;

(d)

v odstavku 2 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 2.1 Priloge III in je v formatu iz te točke, da na voljo trgovcem za vse modele kombiniranih grelnikov, ki ustrezajo razredom sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov in razredom energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode iz točk 1 in 2 Priloge II;“;

(e)

v odstavku 2 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 2 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele kombiniranih grelnikov, pri čemer se elektronska podatkovna kartica za modele kombiniranih grelnikov s toplotno črpalko da na voljo trgovcem vsaj za generator toplote.“;

(f)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Od 26. septembra 2019 se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 2.2 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele kombiniranih grelnikov, ki ustrezajo razredom sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov in razredom energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode iz točk 1 in 2 Priloge II.“;

(g)

v odstavku 3 se doda naslednja točka (c):

„(c)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 3 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele naprav za uravnavanje temperature.“;

(h)

v odstavku 4 se doda naslednja točka (c):

„(c)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 4 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele sončnih naprav.“;

(i)

v odstavku 5 se doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 3 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave, ki ustrezajo razredom sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov iz točke 1 Priloge II;“;

(j)

v odstavku 5 se doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 5 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave.“;

(k)

v odstavku 6 se doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 4 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave, ki ustrezajo razredom sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov in razredom energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode iz točk 1 in 2 Priloge II;“;

(l)

v odstavku 6 se doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 6 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele kompleta kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave.“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se grelniki prostora, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen grelnik prostora, tržijo z informacijami, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s točko 1 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge IX;“;

(b)

v odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se kombinirani grelniki, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen kombinirani grelnik, tržijo z informacijami, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s točko 2 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge IX;“;

(c)

v odstavku 3 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se kompleti grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave, ki so ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen komplet grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave, tržijo z informacijami, zagotovljenimi v skladu s točko 3 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge IX;“;

(d)

v odstavku 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se kompleti kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave, ki so ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen komplet kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave, tržijo z informacijami, zagotovljenimi v skladu s točko 4 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge IX;“;

3.

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo IX k tej uredbi;

4.

doda se nova Priloga IX v skladu s Prilogo IX k tej uredbi.

Člen 10

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 812/2013

Uredba (EU) št. 812/2013 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 1.1 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele grelnikov vode, ki ustrezajo razredom energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode iz točke 1 Priloge II;“;

(b)

v odstavku 1 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 1 Priloge IV da na voljo trgovcem za vsak model grelnika vode, pri čemer se elektronska podatkovna kartica za grelnike vode s toplotno črpalko da na voljo trgovcem vsaj za generator toplote.“;

(c)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Od 26. septembra 2017 se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 1.2 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele grelnikov vode, ki ustrezajo razredom energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode iz točke 1 Priloge II.“;

(d)

v odstavku 2 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 2.1 Priloge III in je v formatu iz te točke, da na voljo trgovcem za vse modele hranilnikov tople vode v skladu z razredi energijske učinkovitosti iz točke 2 Priloge II;“;

(e)

v odstavku 2 se v prvem pododstavku doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 2 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele hranilnikov tople vode.“;

(f)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Od 26. septembra 2017 se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 2.2 Priloge III in je v formatu iz navedene točke, da na voljo trgovcem za vse modele hranilnikov tople vode v skladu z razredi energijske učinkovitosti iz točke 2 Priloge II.“;

(g)

v odstavku 3 se doda naslednja točka (c):

„(c)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 3 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele sončnih naprav.“;

(h)

v odstavku 4 se doda naslednja točka (f):

„(f)

da se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz točke 3 Priloge III in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele kompletov grelnika vode in sončne naprave v skladu z razredi energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode iz točke 1 Priloge II;“;

(i)

v odstavku 4 se doda naslednja točka (g):

„(g)

da se elektronska podatkovna kartica iz točke 4 Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele kompletov grelnika vode in sončne naprave.“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se grelniki vode, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen grelnik vode, tržijo z informacijami, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s točko 1 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge X;“;

(b)

v odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se hranilniki tople vode, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen hranilnik tople vode, tržijo z informacijami, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s točko 2 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge X;“;

(c)

v odstavku 3 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

se kompleti grelnika vode in sončne naprave, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen komplet grelnika vode in sončne naprave, tržijo z informacijami, zagotovljenimi v skladu s točko 3 Priloge VI, razen pri ponudbi prek interneta, pri kateri se uporabljajo določbe iz Priloge X;“;

3.

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo X k tej uredbi;

4.

doda se nova Priloga X v skladu s Prilogo X k tej uredbi.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1059/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1060/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih hladilnih aparatov (UL L 314, 30.11.2010, str. 17).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1061/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev (UL L 314, 30.11.2010, str. 47).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za energijsko označevanje televizijskih sprejemnikov (UL L 314, 30.11.2010, str. 64).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 626/2011 z dne 4. maja 2011 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem klimatskih naprav (UL L 178, 6.7.2011, str. 1).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 392/2012 z dne 1. marca 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev (UL L 123, 9.5.2012, str. 1).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 874/2012 z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem električnih sijalk in svetilk z energijskimi nalepkami (UL L 258, 26.9.2012, str. 1).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 665/2013 z dne 3. maja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem sesalnikov z energijskimi nalepkami (UL L 192, 13.7.2013, str. 1).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L 239, 6.9.2013, str. 1).

(11)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 812/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave (UL L 239, 6.9.2013, str. 83).


PRILOGA I

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 1059/2010

Doda se naslednja Priloga VIII:

„PRILOGA VIII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 2 Priloge I. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za naprave za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(g) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA II

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 1060/2010

Doda se naslednja Priloga X:

„PRILOGA X

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 3 Priloge II. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezni standardni podatki o izdelku, ki jih v skladu s členom 3(g) zagotovijo dobavitelji, se prikažejo na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatki prikažejo ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA III

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 1061/2010

Doda se naslednja Priloga VIII:

„PRILOGA VIII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 2 Priloge I. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(g) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA IV

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 1062/2010

Doda se naslednja Priloga IX:

„PRILOGA IX

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka v skladu s časovnim razporedom iz člena 3(3). Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 5 Priloge V. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Standardni podatki o izdelku, ki jih v skladu s členom 3(1)(g) zagotovijo dobavitelji, se prikažejo na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatki prikažejo ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA V

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 626/2011

Doda se naslednja Priloga IX:

„PRILOGA IX

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(h), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka v skladu s časovnim razporedom iz člena 3(4) do 3(6). Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(1)(i) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA VI

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 392/2012

Doda se naslednja Priloga VIII:

„PRILOGA VIII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 4 Priloge I. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavo slike na zaslonu na dotik.

(3)

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(g) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA VII

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 874/2012

Doda se naslednja Priloga VIII:

„PRILOGA VIII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 4 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(f) ali 3(2)(e), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz Priloge I. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.“


PRILOGA VIII

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 665/2013

Doda se Priloga VII:

„PRILOGA VII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka v skladu s časovnim razporedom iz člena 3(2). Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 3 Priloge II. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru ugnezdenega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje za dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(1)(g) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen ugnezdeni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA IX

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 811/2013

(a)

V Prilogi VI se naslov nadomesti z naslednjim:

„Podatki, ki jih je treba zagotoviti, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, razen na internetu“.

(b)

Doda se naslednja Priloga IX:

„PRILOGA IX

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3 ali ki je v primeru kompleta ustrezno izpolnjena na podlagi nalepke in podatkovnih kartic, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 3, se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta v skladu s časovnim razporedom iz člena 3. Če sta prikazana izdelek in komplet, vendar je cena navedena le za komplet, se prikaže le nalepka kompleta. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavo slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3 zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.


PRILOGA X

Spremembe prilog k Delegirani uredbi (EU) št. 812/2013

(a)

V Prilogi VI se naslov nadomesti z naslednjim:

„Podatki, ki jih je treba zagotoviti, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, razen na internetu“.

(b)

Doda se naslednja Priloga X:

„PRILOGA X

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚prikazovalni mehanizem‘ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b)

‚gnezdni prikaz‘ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

‚zaslon na dotik‘ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

‚nadomestno besedilo‘ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3 ali ki je v primeru kompleta ustrezno izpolnjena na podlagi nalepke in podatkovnih kartic, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 3, se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta v skladu s časovnim razporedom iz člena 3. Če sta prikazana izdelek in komplet, vendar je cena navedena le za komplet, se prikaže le nalepka za komplet. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka ali kompleta v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3 zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka ali kompleta. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis ‚podatkovna kartica izdelka‘. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.“.