20.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/69


UREDBA (EU) št. 257/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 26. februarja 2014

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 zaradi vključitve Grenlandije v izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2368/2002 (2) določa sistem, ki ga Unija uporablja pri potrjevanju ter uvoznem in izvoznem nadzoru nad surovimi diamanti za namene izvajanja sistema potrjevanja procesa Kimberley.

(2)

Grenlandija ni del ozemlja Unije, vendar je vključena v seznam čezmorskih držav in ozemelj, določenih v Prilogi II k Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU). V skladu s členom 198 PDEU je namen pridruževanja čezmorskih držav in ozemelj Uniji spodbujati gospodarski in socialni razvoj čezmorskih držav in ozemelj ter vzpostavljati tesne gospodarske odnose med njimi in Unijo kot celoto.

(3)

Sklep Sveta 2014/136/EU (3) določa pravila in postopke, ki Grenlandiji v okviru sodelovanja z Unijo omogočajo udeležbo v sistemu potrjevanja procesa Kimberley za surove diamante. Tako sodelovanje bi okrepilo gospodarske odnose med Unijo in Grenlandijo na področju industrije diamantov, Grenlandiji pa bi omogočilo izvoz surovih diamantov, opremljenih s potrdilom EU, izdanim za namene sistema potrjevanja, kar naj bi spodbudilo gospodarski razvoj Grenlandije.

(4)

Uredbo (ES) št. 2368/2002 bi bilo treba spremeniti, da bi navedeni sklep 2014/136/EU lahko začel veljati in da bi se Grenlandija vključila v sistem potrjevanja.

(5)

V skladu s tem bo Grenlandiji prepovedano uvažati surove diamante iz udeleženca, ki ni Unija, ali jih vanj izvažati, če ti surovi diamanti ne bodo opremljeni z veljavnim potrdilom. Spremembe iz te uredbe bodo omogočale izvoz surovih diamantov z Grenlandije v tretje države, če jih bo spremljalo potrdilo EU.

(6)

Poleg obstoječega pogoja za potrjevanje, namreč predložitev dokaza, da so bili surovi diamanti v Unijo uvoženi na zakonit način, bi bilo treba uvesti alternativen pogoj za diamante, izkopane in pridobljene na Grenlandiji, ki nikoli prej niso bili izvoženi, namreč predložitev dokaza o tem.

(7)

Poleg tega bi bilo treba spremeniti natančen postopek predložitve surovih diamantov pristojnim organom Unije v preverjanje tako, da bi se na Grenlandijo razširilo posebna pravila za tranzit in tako omogočilo sodelovanje Grenlandije v odboru za izvajanje Uredbe (ES) št 2368/2002 in zagotovilo zastopanost Grenlandije v procesu Kimberley ter sodelovanje z drugimi državami članicami prek Komisije.

(8)

Uredbo (ES) št. 2368/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2368/2002 se spremeni:

1.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Ta uredba vzpostavlja sistem potrjevanja uvoznega in izvoznega nadzora Unije nad surovimi diamanti za namene izvajanja sistema potrjevanja procesa Kimberley.

Za namene sistema potrjevanja se ozemlje Unije in ozemlje Grenlandije upoštevata kakor ena enota brez notranjih meja.

Določbe te uredbe ne posegajo v carinske predpise in nadzor niti jih ne nadomeščajo.“;

2.

v členu 3 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Uvoz surovih diamantov na ozemlje Skupnosti (4) ali Grenlandije je prepovedan, razen če niso izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

3.

v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Posode in ustrezna potrdila se skupaj in takoj predložijo v preveritev pristojnemu organu Skupnosti, bodisi v državi članici, v katero se uvažajo, bodisi v državi članici, v katero so namenjene, glede na navedene oznake v spremnih dokumentih. Posode, namenjene na Grenlandijo, se predložijo v preverjanje enemu izmed pristojnih organov Skupnosti, bodisi v državi članici, v katero se uvažajo, bodisi v eni od držav članic, v kateri ima sedež pristojni organ Skupnosti.“;

4.

v členu 8 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija se z udeleženci posvetuje o praktičnih rešitvah, namenjenih pristojnemu organu izvoznega udeleženca, ki potrdi veljavnost potrdila v zvezi s potrjevanjem uvoza na ozemlje Skupnosti ali Grenlandije.“;

5.

v členu 11 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Izvoz surovih diamantov z ozemlja Skupnosti ali Grenlandije je prepovedan, če nista izpolnjena oba naslednja pogoja:“;

6.

v členu 12(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

je izvoznik predložil trden dokaz, da:

(i)

so bili surovi diamanti, za katere se zahteva potrdilo, uvoženi na zakonit način in v skladu s členom 3; ali

(ii)

so bili surovi diamanti, za katere se zahteva potrdilo in ki prej niso bili izvoženi v udeleženca, ki ni Unija, izkopani ali pridobljeni na Grenlandiji.“;

7.

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Členi 4, 11, 12 in 14 se ne uporabljajo za surove diamante, ki so vneseni na ozemlje Skupnosti ali Grenlandije samo zaradi tranzita in so namenjeni udeležencu zunaj teh dveh ozemelj, pod pogojem, da ne na izvirni posodi, v kateri se prenašajo surovi diamanti, in ne na izvirniku spremnega potrdila, ki ga je izdal pristojni organ udeleženca, ni bilo ugotovljenih posegov ob vnosu na ozemlje Skupnosti ali Grenlandije oziroma ob iznosu s teh ozemelj in da je namen tranzita nedvoumno potrjen na spremnem potrdilu.“;

8.

člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

1.   Unija, vključno z Grenlandijo, je udeleženec v KP sistemu potrjevanja.

2.   Komisija, ki predstavlja Unijo, vključno z Grenlandijo, v KP sistemu potrjevanja, ima za cilj zagotavljanje optimalnega izvajanja KP sistema potrjevanja, zlasti s sodelovanjem z udeleženci. V ta namen Komisija zlasti z udeleženci izmenjuje podatke o mednarodni trgovini s surovimi diamanti ter, kjer je primerno, sodeluje pri nadzoru nad dejavnostmi in pri reševanju morebitnih sporov.“;

9.

člen 23 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 23

Odbor, naveden v členu 22, lahko preuči vsa vprašanja v zvezi z uporabo te uredbe. Takšna vprašanja lahko sproži predsednik ali predstavnik države članice ali Grenlandije.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 26. februarja 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 20. februarja 2014.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (UL L 358, 31.12.2002, str. 28).

(3)  Sklep Sveta 2014/136/EU z dne 20. februarja 2014 o določitvi pravil in postopkov za udeležbo Grenlandije v sistemu potrjevanja procesa Kimberley (glej stran 99 tega Uradnega lista).

(4)  Pogodba o delovanju Evropske unije je z učinkom od 1. decembra 2009 uvedla določene spremembe glede terminologije, na primer nadomestitev izraza ‚Skupnost‘ z izrazom ‚Unija‘.“;