11.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/8


UREDBA SVETA (EU) št. 124/2014

z dne 10. februarja 2014

o spremembi Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 36/2012 (2) uveljavlja večino ukrepov iz Sklepa 2013/255/SZVP.

(2)

Svet je 10. februarja 2014 sprejel Sklep 2014/74/SZVP (3) o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP.

(3)

V Uredbi (EU) št. 36/2012 bi bilo treba določiti dodatno odstopanje od zamrznitve sredstev, da se omogoči sprostitev sredstev ali gospodarskih virov podjetij v lasti sirske države ali centralne banke Sirije za namen izvrševanja plačil v imenu Sirske arabske republike Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW) za dejavnosti, povezane z misijo OPCW za preverjanje in uničevanjem sirskega kemičnega orožja.

(4)

Navedeni ukrep spada na področje uporabe Pogodbe in ukrepanje na ravni Unije je potrebno za njegovo izvajanje, zlasti zaradi zagotovitve, da ga enotno uporabljajo gospodarski subjekti v vseh državah članicah.

(5)

Uredbo (EU) št. 36/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V prvem odstavku člena 16 Uredbe (EU) št. 36/2012 se doda naslednja točka:

„(i)

namenjeni izključno za plačila podjetij v lasti sirske države ali centralne banke Sirije, kakor so navedena v prilogah II in IIA, v imenu Sirske arabske republike organizaciji OPCW za dejavnosti, povezane z misijo OPCW za preverjanje in z uničevanjem sirskega kemičnega orožja, vključno zlasti s plačili v posebni skrbniški sklad OPCW za dejavnosti, povezane s popolnim uničenjem sirskega kemičnega orožja zunaj ozemlja Sirske arabske republike.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 147, 1.6.2013, str. 14.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. Januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 (UL L 16, 19.1.2012, str. 1).

(3)  Glej stran 63 tega Uradnega lista.