28.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 68/2014

z dne 27. januarja 2014

o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 141/2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede Evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (1) ter zlasti člena 9(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi Komisije (EU) št. 141/2013 (2) določa najmanjšo zadostno efektivno velikost vzorca, izračunano ob predpostavki enostavnega naključnega vzorčenja.

(2)

Prilogo II k Uredbi (EU) št. 141/2013 je treba prilagoditi, da se upošteva pristop Hrvaške.

(3)

Uredbo (EU) št. 141/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) št. 141/2013 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 70.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 141/2013 z dne 19. februarja 2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede Evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) (UL L 47, 20.2.2013, str. 20).


PRILOGA

„PRILOGA II

Zahtevana končna velikost vzorca

 

Število oseb, starih 15 let ali več, ki jih je treba anketirati

Države članice EU

 

Belgija

6 500

Bolgarija

5 920

Češka

6 510

Danska

5 350

Nemčija

15 260

Estonija

4 270

Irska

5 057

Grčija

6 667

Španija

11 620

Francija

13 110

Hrvaška

5 000

Italija

13 180

Ciper

4 095

Latvija

4 555

Litva

4 850

Luksemburg

4 000

Madžarska

6 410

Malta

3 975

Nizozemska

7 515

Avstrija

6 050

Poljska

10 690

Portugalska

6 515

Romunija

8 420

Slovenija

4 486

Slovaška

5 370

Finska

5 330

Švedska

6 200

Združeno kraljestvo

13 085

Države članice EU skupaj

199 990

Švica

5 900

Islandija

3 940

Norveška

5 170

Skupaj, vključno s Švico, Islandijo in Norveško

215 000“