20.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/76


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/71/EU

z dne 13. marca 2014

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v spajki na enem vmesniku naloženih tiskanih elementov (SDE) z veliko površino zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo svinca v električni in elektronski opremi, ki je dana na trg.

(2)

Tehnologija za detektorje SDE (naloženi tiskani elementi) se uporablja v rentgenskih detektorjih sistemov za računalniško tomografijo (CT) in rentgenskih sistemov. Nudi prednosti za bolnike, saj zmanjšuje potrebne odmerke izpostavljenosti rentgenskim žarkom. Detektorjev SDE z veliko površino še ni mogoče izdelati s spajkami brez svinca. Nadomestitev in izločitev svinca sta zato v navedenih primerih uporabe znanstveno in tehnično neizvedljivi.

(3)

Uporaba svinca v naloženih tiskanih elementih z veliko površino, ki imajo več kot 500 medsebojnih povezav na vmesnik in se uporabljajo v rentgenskih detektorjih CT in rentgenskih sistemov bi morala biti zato izvzeta iz prepovedi do 31. decembra 2019. Glede na inovacijske cikle v panogah medicinskih pripomočkov ter instrumentov za spremljanje in nadzor je to razmeroma kratko prehodno obdobje, ki verjetno ne bo negativno vplivalo na inovacije.

(4)

V skladu z načelom „popravljeno kot izdelano“ iz Direktive 2011/65/EU, katerega namen je podaljšanje življenjske dobe skladnih proizvodov, ki so bili dani na trg, velja ta izjema za nadomestne dele brez časovnih omejitev tudi po končnem datumu.

(5)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga IV k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje zadnji dan šestega meseca po začetku veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi IV k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednja točka 38:

„38.

Svinec v spajki v enem vmesniku naloženih tiskanih elementov z veliko površino, ki imajo več kot 500 medsebojnih povezav na vmesnik in se uporabljajo v rentgenskih detektorjih sistemov za računalniško tomografijo in rentgenskih sistemov

Veljati preneha 31. decembra 2019. Po tem datumu se lahko uporablja v nadomestnih delih za sisteme za računalniško tomografijo in rentgenske sisteme, ki se dajo na trg pred 1. januarjem 2020.“