23.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/11


Popravek Direktive 2014/17/ЕU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010

( Uradni list Evropske unije L 60 z dne 28. februarja 2014 )

Stran 38, uvodna izjava 26:

besedilo:

„… mednarodno priznane standarde cenitev, zlasti tiste, ki jih je izdelal odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (International Valuation Standards Committee), evropska skupina združenj cenilcev (European Group of Valuers' Associations) ali …“

se glasi:

„… mednarodno priznane standarde cenitev, zlasti tiste, ki jih je izdelal svet za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (International Valuation Standards Council), evropska skupina združenj cenilcev (European Group of Valuers' Associations) ali …“.

Stran 80, Priloga II, del B, rubrika „4. Obrestna mera in drugi stroški“, točka 2, predzadnji stavek:

besedilo:

„Poleg opozorila se navede dodaten ponazoritven primer EOM, ki se izračuna v skladu s členom 17(4).“

se glasi:

„Poleg opozorila se navede dodaten ponazoritven primer EOM, ki se izračuna v skladu s členom 17(5).“