24.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 369/70


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 16. decembra 2014

o izvolitvi evropskega varuha človekovih pravic

(2014/949/EU, Euratom)

EVROPSKI PARLAMENT JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti tretjega odstavka člena 24 in člena 228,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a,

ob upoštevanju svojega sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (1),

ob upoštevanju člena 219 Poslovnika,

ob upoštevanju razpisa za predložitev nominacij (2),

ob upoštevanju svojega glasovanja z dne 16. decembra 2014,

SKLENIL:

Emily O'REILLY se izvoli za izvajanje funkcije evropskega varuha človekovih pravic do konca parlamentarnega obdobja.

V Strasbourgu, 16. decembra 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ


(1)  UL L 113, 4.5.1994, str. 15.

(2)  UL C 293, 2.9.2014, str. 13.