17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/59


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 15. decembra 2014

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Direktive Sveta 2000/29/ES glede uradnega obveščanja o navzočnosti škodljivih organizmov in ukrepih, ki jih sprejmejo ali nameravajo sprejeti države članice

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 9460)

(2014/917/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), in zlasti člena 16(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uradna obvestila o navzočnosti škodljivih organizmov, kot je navedeno v členu 16(1) Direktive 2000/29/ES, ali o dejanskem ali domnevnem pojavu škodljivih organizmov, kot je navedeno v prvem pododstavku člena 16(2) navedene direktive, bi morala vključevati vse informacije, ki bi Komisiji in drugim državam članicam omogočile načrtovanje in izvajanje čim bolj učinkovitih ukrepov na ravni Unije ali regionalni ravni, kot je ustrezno. To je pomembno za zagotovitev celovite zaščite ozemlja Unije pred vsemi možnimi viri fitosanitarnega tveganja.

(2)

Za omogočanje hitrega odziva bi bilo treba nekatere elemente navedenih uradnih obvestil predložiti v osmih delovnih dneh po potrditvi navzočnosti ali pojava škodljivih organizmov, glede na njihovo pomembnost in izvedljivost njihove hitre predložitve, vse potrebne elemente pa bi bilo treba predložiti najpozneje trideset dni po navedeni potrditvi.

(3)

Država članica, ki pošlje uradno obvestilo, za zagotovitev obveščenosti Komisije in drugih držav članic o vsaki spremembi čim prej posodobi navedena uradna obvestila v primeru vsake nove pomembne informacije ali sprejetja vsakega novega ustreznega ukrepa po predložitvi zahtevanih informacij.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vsebina uradnih obvestil

1.   Države članice v uradnem obvestilu Komisiji in drugim državam članicam o navzočnosti ali pojavu škodljivega organizma iz prvega pododstavka člena 16(1) Direktiva 2000/29/ES ali dejanskem pojavu kakršnih koli škodljivih organizmov iz prvega pododstavka člena 16(2) navedene direktive predložijo informacije, določene v Prilogi.

2.   Države članice v uradnem obvestilu Komisiji in drugim državam članicam o domnevnem pojavu škodljivega organizma iz prvega pododstavka člena 16(2) Direktive 2000/29/ES predložijo informacije, določene v Prilogi, kadar je to ustrezno.

Člen 2

Roki za predložitev uradnih obvestil

1.   Države članice najpozneje osem delovnih dni po datumu uradne potrditve s strani pristojnega uradnega organa o navzočnosti ali dejanskem pojavu škodljivega organizma iz prvega pododstavka člena 16(1) in prvega pododstavka člena 16(2) Direktive 2000/29/ES predložijo uradno obvestilo, ki vsebuje vsaj informacije iz točk 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 5.6., 6.4 in 8 Priloge.

2.   Države članice najpozneje trideset dni po datumu uradne potrditve s strani pristojnega uradnega organa o navzočnosti ali dejanskem pojavu škodljivega organizma iz prvega pododstavka člena 16(1) in prvega pododstavka člena 16(2) Direktive 2000/29/ES predložijo uradno obvestilo, ki vsebuje informacije iz točk Priloge, ki niso navedene v odstavku 1.

3.   Države članice najpozneje osem delovnih dni po datumu, ko pristojni uradni organ sumi pojav škodljivega organizma iz prvega pododstavka člena 16(2) Direktive 2000/29/ES, predložijo uradno obvestilo, ki vsebuje vsaj informacije iz točk 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.4 in 8 Priloge.

4.   Države članice najpozneje trideset dni po datumu, ko pristojni uradni organ sumi pojav škodljivega organizma iz prvega pododstavka člena 16(2) Direktive 2000/29/ES, predložijo uradno obvestilo, ki vsebuje informacije iz točk Priloge, ki niso navedene v odstavku 3.

5.   Države članice posodobijo uradna obvestila iz odstavkov 1 do 4 takoj, ko so jim na voljo in ko preverijo zadevne nove informacije, ali takoj, ko sprejmejo nove ukrepe.

Člen 3

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 15. decembra 2014

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.


PRILOGA

VSEBINA URADNIH OBVESTIL IZ ČLENA 1

1.   Splošne informacije o uradnem obvestilu

1.1

Naslov. Navedejo se znanstveno ime zadevnega škodljivega organizma in lokacija ter ali gre za prvi pojav ali ne. Znanstveno ime je eno od naslednjega:

(a)

znanstveno ime škodljivega organizma, kot je navedeno v Direktivi 2000/29/ES ali ukrepih, sprejetih v skladu s členom 16(3) navedene direktive, vključno s patovarjem, kot je ustrezno, ali

(b)

če se točka (a) ne uporablja, znanstveno ime, ki ga odobri mednarodna organizacija, vključno s patovarjem, in ime navedene organizacije, ali

(c)

če se ne uporablja niti točka (a) niti točka (b), znanstveno ime iz najzanesljivejšega vira informacij s sklicevanjem na navedeni vir.

Možna je predložitev pojasnjevalnih opomb.

1.2

Povzetek. Predloži se povzetek informacij iz točk 3 do 7.

1.3

Navede se eden od naslednjih elementov: (1) delno uradno obvestilo v skladu s členom 2(1) ali (3); (2) uradno obvestilo v skladu s členom 2(2) ali (4); (3) posodobitev uradnega obvestila v skladu s členom 2(5); (4) obvestilo o zaključku, v katerem se navedeta opustitev sprejetih ukrepov in utemeljitev take opustitve.

2.   Informacije o enotnem organu in pristojnih osebah.

2.1

Ime enotnega organa, kot je naveden v členu 1(4) Direktive 2000/29/ES, ki predloži uradno obvestilo (v nadaljnjem besedilu: „enotni organ“). Navedejo se besede „Uradno obvestilo, ki ga pošilja“, temu pa sledi ime enotnega organa in ime države članice navedenega organa.

2.2

Uradni kontakt enotnega organa. Navedejo se ime, telefonska številka in elektronski naslov osebe, ki jo enotni organ imenuje za uradni kontakt za zadevno uradno obvestilo. Kadar je imenovana več kot ena oseba, se navedejo razlogi za to.

3.   Lokacija navzočnosti škodljivega organizma.

3.1

Čim natančneje se navede lokacija navzočnosti zadevnega škodljivega organizma s sklicevanjem vsaj na upravno regijo (npr. občino, mesto, provinco), kot je ustrezno.

3.2

Zemljevidi zadevne lokacije v skladu s točko 3.1. Predložijo se informacije v obliki pripomb glede meja s sklicevanjem na nomenklaturo Eurostatovih teritorialnih enot (NUTS) ali na geografske oznake (Geocodes); možni so tudi posnetki iz zraka ali glavne koordinate GPS.

4.   Informacije, povezane z razlogom uradnega obvestila, in stanje škodljivega organizma na zadevnem območju in v zadevni državi članici.

4.1

Navede se ena od naslednjih možnosti: (1) prva potrjena ali domnevna navzočnost škodljivega organizma na ozemlju zadevne države članice; (2) potrjena ali domnevna navzočnost škodljivega organizma v delih ozemlja zadevne države članice, v kateri navzočnost tega organizma prej ni bila znana. V primeru možnosti (2) in kadar je primerno, se navede, da se je škodljivi organizem pojavil na delu ozemlja zadevne države članice, na katerem je bil navedeni škodljivi organizem navzoč, vendar izkoreninjen.

4.2

Stanje škodljivega organizma na območju, na katerem je bila ugotovljena navzočnost škodljivega organizma po uradni potrditvi. Navede se ena ali več od naslednjih možnosti s pojasnjevalno opombo: (1) navzoč: v vseh delih zadevnega območja; (2) navzoč: samo v določenih delih zadevnega območja; (3) navzoč: v določenih delih območja, kjer se rastline gostiteljice ne gojijo; (4) navzoč: izkoreninjenje poteka; (5) navzoč: zadržan; (6) navzoč: nizka stopnja razširjenosti; (7) odsoten: ugotovljena je bila navzočnost škodljivega organizma, vendar je bil izkoreninjen; (8) odsoten: ugotovljena je bila navzočnost škodljivega organizma, vendar ni več navzoč iz drugih razlogov kot izkoreninjenje; (9) začasno navzoč (ne pričakuje se, da bo navzočnost škodljivega organizma privedla do naselitve): ukrepi niso možni; (10) začasno navzoč: ukrepi so možni, pod nadzorom; (11) začasno navzoč: ukrepi so možni, izkoreninjenje poteka; (12) drugo.

4.3

Stanje škodljivega organizma v zadevni državi članici pred uradno potrditvijo navzočnosti ali domnevne navzočnosti škodljivega organizma. Navede se ena ali več od naslednjih možnosti s pojasnjevalno opombo: (1) navzoč: v vseh delih zadevne države članice; (2) navzoč: samo v nekaterih delih zadevne države članice; (3) navzoč: v določenih delih države članice, kjer se rastline gostiteljice ne gojijo; (4) navzoč: sezonsko; (5) navzoč: poteka izkoreninjenje; (6) navzoč: zadržan, če izkoreninjenje ni možno; (7) navzoč: nizka stopnja razširjenosti; (8) odsoten: ni evidenc o škodljivih organizmih; (9) odsoten: škodljivi organizem izkoreninjen; (10) odsoten: škodljivi organizem ni več navzoč iz drugih razlogov kot izkoreninjenje; (11) odsoten: evidence o škodljivih organizmih niso veljavne; (12) odsoten: evidence o škodljivih organizmih niso zanesljive; (13) odsoten: samo odkrit; (14) začasno odsoten: ukrepi niso možni; (15) začasno navzoč: ukrepi so možni, pod nadzorom; (16) začasno navzoč: ukrepi so možni, izkoreninjenje poteka; (17) drugo.

4.4

Stanje škodljivega organizma v zadevni državi članici po uradni potrditvi navzočnosti škodljivega organizma. Navede se ena ali več od naslednjih možnosti s pojasnjevalno opombo: (1) navzoč: v vseh delih zadevne države članice; (2) navzoč: samo v nekaterih delih zadevne države članice; (3) navzoč: v določenih delih države članice, kjer se rastline gostiteljice ne gojijo; (4) navzoč: sezonsko; (5) navzoč: poteka izkoreninjenje; (6) navzoč: zadržan, če izkoreninjenje ni možno; (7) navzoč: nizka stopnja razširjenosti; (8) odsoten: škodljivi organizem izkoreninjen; (9) odsoten: škodljivi organizem ni več navzoč iz drugih razlogov kot izkoreninjenje; (10) odsoten: evidence o škodljivih organizmih niso veljavne; (11) odsoten: evidence o škodljivih organizmih niso zanesljive; (12) odsoten: samo odkrit; (13) začasno odsoten: ukrepi niso možni; (14) začasno navzoč: ukrepi so možni, pod nadzorom; (15) začasno navzoč: ukrepi so možni, izkoreninjenje poteka; (16) drugo.

5.   Informacije, ki so povezane z ugotavljanjem, vzorčenjem, testiranjem in potrjevanjem škodljivih organizmov.

5.1

Kako je bila ugotovljena navzočnost oz. bil ugotovljen pojav škodljivega organizma? Navede se ena od naslednjih možnosti: (1) uradna sistematična raziskava, o škodljivem organizmu; (2) sistematična raziskava, povezana z obstoječim ali izkoreninjenim izbruhom škodljivega organizma; (3) fitosanitarni inšpekcijski pregledi katere koli vrste; (4) sledenje predhodnih in naknadnih inšpekcijskih pregledov, povezanih s specifično navzočnostjo zadevnega škodljivega organizma; (5) uraden inšpekcijski pregled za namene, ki niso fitosanitarni; (6) informacije, ki jih predložijo poklicni izvajalci dejavnosti, laboratoriji ali druge osebe; (7) znanstvene informacije; (8) drugo. Možne so dodatne pripombe v obliki prostega besedila ali priloženih dokumentov. V primeru možnosti (8) je potrebna specifikacija. Kadar je primerno, se navede datum inšpekcijskih pregledov, opiše metoda inšpekcijskega pregleda (vključno s podrobnostmi o vizualnih ali drugih pregledih, kot je primerno) ter na kratko opiše lokacija, kjer je bil inšpekcijski pregled opravljen, navedejo ugotovitve navedenega inšpekcijskega pregleda in priložijo slike. V primeru možnosti (3) in (4) se navede datum inšpekcijskih pregledov, opiše metoda inšpekcijskega pregleda (vključno s podrobnostmi o vizualnih ali drugih pregledih, kot je primerno). Možna je predložitev kratkega opisa lokacije, kjer je bil inšpekcijski pregled opravljen, ter ugotovitev navedenega inšpekcijskega pregleda in slik.

5.2

Datum odkritja: Navede se datum, ko je pristojni uradni organ odkril navzočnost ali pojav škodljivega organizma ali prejel prve informacije v zvezi s svojimi ugotovitvami. Če je škodljivi organizem odkrila oseba, ki ni pristojni uradni organ, se navede datum, ko je navedena oseba odkrila škodljivi organizem, in datum, ko je navedena oseba ustrezno obvestila pristojni uradni organ.

5.3

Vzorčenje za laboratorijsko analizo. Kadar je ustrezno, predložitev informacij v zvezi s postopkom vzorčenja za laboratorijsko analizo, vključno z datumom, metodo in velikostjo vzorca. Možno je priložiti slike.

5.4

Laboratorij. Kadar je ustrezno, se navedeta ime in naslov laboratorijev, vključenih v identifikacijo zadevnega škodljivega organizma.

5.5

Diagnostična metoda. Navede se ena od naslednjih možnosti: (1) v skladu s protokolom, ki je bil predmet medsebojnega pregleda; (2) drugo, s specifikacijo zadevne metode. V primeru možnosti (1) se vključi jasno sklicevanje na posamezni protokol in, kadar je primerno, kakršno koli odstopanje od navedenega protokola.

5.6

Datum uradne potrditve identitete škodljivega organizma.

6.   Informacije, povezane z napadenim območjem ter resnost in vir izbruha na navedenem območju.

6.1

Velikost in razmejitev napadenega območja. Navede se ena ali več od naslednjih možnosti: (1) napadena površina (m2, ha, km2); (2) število napadenih rastlin (kosi); (3) količina napadenih rastlinskih proizvodov (tone, m3); (4) glavne koordinate GPS ali kateri koli drug specifičen opis razmejitve napadenega območja. Možna je predložitev približnih podatkov, vendar s pojasnilom razloga za pomanjkanje natančnih podatkov.

6.2

Značilnosti napadenega območja in njegove okolice. Navede se ena ali več od naslednjih možnosti:

(1)

Na prostem – proizvodno območje

(1.1)

polje (orno polje, pašnik);

(1.2)

sadovnjak/vinograd;

(1.3)

drevesnica;

(1.4)

gozd.

(2)

Na prostem – drugo

(2.1)

zasebni vrt;

(2.2)

javna lokacija;

(2.3)

ohranitveno območje;

(2.4)

divje rastline na območjih, ki niso ohranitvena območja;

(2.5)

drugo, s specifikacijo posameznega primera.

(3)

Fizično zaprti pogoji

(3.1)

rastlinjak;

(3.2)

zasebna lokacija, ki ni rastlinjak;

(3.3)

javna lokacija, ki ni rastlinjak;

(3.4)

drugo, s specifikacijo posameznega primera.

Za vsako možnost se navede, ali je napaden eden ali več od naslednjih elementov: rastline za saditev, druge rastline ali rastlinski proizvodi.

6.3

Rastline gostiteljice na napadenem območju in v njegovi okolici. Navede se znanstveno ime rastline gostiteljice na navedenem območju v skladu s točko 6.4. Možne so dodatne informacije o gostoti rastlin gostiteljic na območju, s sklicevanjem na postopke gojenja rastlin, posebne značilnosti habitatov ali informacije o dovzetnih rastlinskih proizvodih, proizvedenih na območju.

6.4

Napadene rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti. Navede se znanstveno ime napadenih rastlin gostiteljic.

Možna je predložitev sorte, za rastlinske proizvode pa tudi vrsta blaga, kadar je primerno.

6.5

Vektorji, navzoči na območju. Kadar je ustrezno, se navede ena od naslednjih možnosti:

(a)

znanstveno ime vektorjev (vsaj njihov rod), kot je navedeno v Direktivi 2000/29/ES ali ukrepih, sprejetih v skladu s členom 16(3) navedene direktive, ali

(b)

če se točka (a) ne uporablja, znanstveno ime, ki ga odobri mednarodna organizacija, in ime navedene organizacije, ali

(c)

če se ne uporablja niti točka (a) niti točka (b), znanstveno ime iz najzanesljivejšega vira informacij s sklicevanjem na navedeni vir.

Možne so dodatne informacije o gostoti vektorjev ali značilnostih rastlin, pomembnih za vektorje.

6.6

Resnost izbruha. Opišejo se trenutna razširjenost napadenosti, simptomi in povzročena škoda in, kadar je ustrezno, se vključijo napovedi takoj, ko so te informacije na voljo.

6.7

Vir izbruha. Kot je ustrezno, se navedejo potrjene poti škodljivega organizma na območje ali domnevne poti do potrditve suma. Možno je priložiti informacije v zvezi s potrjenim ali morebitnim poreklom škodljivega organizma.

7.   Uradni fitosanitarni ukrepi.

7.1

Sprejetje uradnih fitosanitarnih ukrepov. Navede se ena od naslednjih možnosti s pojasnjevalnimi opombami: (1) sprejeti so bili uradni fitosanitarni ukrepi v obliki kemijske, biološke ali fizične obdelave; (2) sprejeti so bili uradni fitosanitarni ukrepi, razen ukrepov v obliki kemijske, biološke ali fizične obdelave; (3) sprejeti bodo uradni fitosanitarni ukrepi; (4) še ni bila sprejeta odločitev o tem, ali bodo sprejeti uradni fitosanitarni ukrepi; (5) ni uradnih fitosanitarnih ukrepov. V primeru vzpostavitve razmejenega območja se pod možnostmi (1), (2) in (3) navede, ali so navedeni ukrepi sprejeti na navedenem območju ali zunaj njega. V primeru možnosti (5) se navede razlog za nesprejetje uradnih fitosanitarnih ukrepov.

7.2

Datum sprejetja uradnih fitosanitarnih ukrepov. V primeru začasnih ukrepov se navede njihovo pričakovano trajanje.

7.3

Opredelitev območja, zajetega v uradnih fitosanitarnih ukrepih. Navede se metoda, uporabljena za opredelitev območja, zajetega v uradnih fitosanitarnih ukrepih. V primeru izvedenih sistematičnih raziskav se navedejo rezultati navedenih sistematičnih raziskav.

7.4

Cilj uradnih fitosanitarnih ukrepov. Navede se ena od naslednjih možnosti: (1) izkoreninjenje; (2) preprečevanje širjenja, če izkoreninjenje ni možno.

7.5

Ukrepi, ki vplivajo na pretok blaga. Navede se ena od naslednjih možnosti: (1) ukrepi, ki vplivajo na uvoz blaga v Unijo in njihov premik v Uniji; (2) ukrepi, ki ne vplivajo na uvoz blaga v Unijo in njihov premik v Uniji. V primeru možnosti (1) se opišejo ukrepi.

7.6

Posebne sistematične raziskave. Če se sistematične raziskave izvajajo kot del uradnih fitosanitarnih ukrepov, se navedejo njihova metodologija, trajanje in področje uporabe.

8.   Analiza/Ocena tveganja v zvezi s škodljivim organizmom. Navedejo se naslednje možnosti: (1) analiza tveganja v zvezi s škodljivimi organizmi ni potrebna (škodljivi organizem je naveden v Prilogi I ali Prilogi II k Direktivi 2000/29/ES ali se v zvezi z njim izvajajo ukrepi, sprejeti v skladu s členom 16(3) navedene direktive); (2) analiza tveganja v zvezi s škodljivimi organizmi ali predhodna analiza tveganja v zvezi s škodljivimi organizmi je v pripravi; (3) obstaja predhodna analiza tveganja v zvezi s škodljivimi organizmi; (4) obstaja analiza tveganja v zvezi s škodljivimi organizmi. V primeru možnosti (3) in (4) se opišejo glavne ugotovitve in priloži ustrezna analiza tveganja v zvezi s škodljivimi organizmi ali navede vir, kjer je navedeno analizo mogoče najti.

9.   Navedejo se povezave na ustrezna spletišča, drugi viri informacij.

10.   Države članice lahko od Komisije zahtevajo, da predloži informacije o enem elementu ali več elementih iz točk 1.1., 1.3., 3.1., od 4.1. do 4.4., od 5.1. do 5.6., od 6.1. do 6.7., od 7.1. do 7.6. in 8 Evropske in sredozemske organizacije za varstvo rastlin.