1.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/44


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 31. oktobra 2014

o opredelitvi različice 2.1 standarda Universal Business Language za sklicevanje pri javnem naročanju

(Besedilo velja za EGP)

(2014/771/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 13(1) Uredbe,

po posvetovanju z evropsko platformo več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT in s sektorskimi strokovnjaki,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Standardizacija ima pomembno vlogo pri podpiranju strategije Evropa 2020, kakor je bila opredeljena v sporočilu Komisije z naslovom „Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (2). Več vodilnih pobud strategije Evropa 2020 poudarja pomen prostovoljne standardizacije na trgih proizvodov ali storitev, da se zagotovi združljivost in interoperabilnost med proizvodi in storitvami, spodbuja tehnološki razvoj in podpira inovacije.

(2)

V digitalni družbi so standardizacijski dokumenti postali nujni, da se zagotovi interoperabilnost med napravami, aplikacijami, odložišči podatkov, storitvami in omrežji. Sporočilo Komisije z naslovom „Strateška vizija za evropske standarde: za boljšo in hitrejšo trajnostno rast evropskega gospodarstva do leta 2020“ (3) priznava specifičnost standardizacije informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), kjer rešitve, aplikacije in storitve IKT pogosto razvijajo forumi in konzorciji IKT, ki so se uveljavili kot vodilne organizacije za razvoj standardov IKT.

(3)

Cilj Uredbe (EU) št. 1025/2012 je posodobitev in izboljšanje pravnega okvira za evropsko standardizacijo. Vzpostavlja sistem, v katerem se Komisija lahko odloči opredeliti najustreznejše in najbolj razširjene tehnične specifikacije IKT, ki jih izdajajo organizacije, ki niso evropske, mednarodne ali nacionalne organizacije za standardizacijo. Možnost uporabe celotne palete tehničnih specifikacij IKT pri naročanju strojne in programske opreme ter storitev informacijske tehnologije bo omogočila interoperabilnost, pomagala preprečevati vezanost javnih uprav na ponudnika in spodbujala konkurenco pri zagotavljanju interoperabilnosti rešitev IKT.

(4)

Tehnične specifikacije IKT, ki bi lahko bile primerne za sklicevanje na področju javnih naročil, morajo izpolnjevati zahteve, določene v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1025/2012. Izpolnjevanje navedenih zahtev javnim organom zagotavlja, da so tehnične specifikacije IKT oblikovane v skladu z načeli odprtosti, pravičnosti, objektivnosti in nediskriminatornosti, ki jih priznava tudi Svetovna trgovinska organizacija na področju standardizacije.

(5)

Sklep o opredelitvi specifikacije IKT je treba sprejeti po posvetovanju z evropsko platformo več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT, ustanovljeno s Sklepom Komisije (4), ki ga je treba dopolniti z drugimi oblikami posvetovanja s sektorskimi strokovnjaki.

(6)

Evropska platforma več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT je 22. maja 2014 ocenila različico 2.1 standarda Universal Business Language (UBL 2.1) glede na zahteve iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1025/2012 in dala pozitivno mnenje o njegovi opredelitvi za sklicevanje pri javnem naročanju. Ocena UBL 2.1 je bila naknadno predložena v posvetovanje s sektorskimi strokovnjaki, ki so prav tako dali pozitivno mnenje o njegovi opredelitvi.

(7)

UBL 2.1, ki ga je razvila organizacija OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), je brezplačna knjižnica standardnih elektronskih poslovnih dokumentov v razširljivem označevalnem jeziku (XML). Oblikovana je za neposredno vključitev v obstoječe poslovne, pravne in revizorske prakse ter prakse upravljanja evidenc ter za delovanje v standardnem poslovnem okviru, kot je ISO 15000 (ebXML), da zagotovi popolno infrastrukturo, ki temelji na standardih in ki lahko razširi koristi obstoječih elektronskih sistemov za izmenjavo podatkov (EDI) na podjetja vseh velikosti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Različica 2.1 standarda Universal Business Language, ki ga je razvila organizacija OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), je primerna za sklicevanje pri javnem naročanju.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final z dne 3. marca 2010.

(3)  COM(2011) 311 final z dne 1. junija 2011.

(4)  Sklep Komisije z dne 28. novembra 2011 o ustanovitvi evropske platforme več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT (UL C 349, 30.11.2011, str. 4).