30.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/48


SKLEP SVETA

z dne 25. septembra 2014

o imenovanju člana Odbora regij iz Združenega kraljestva

(2014/683/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga vlade Združenega kraljestva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU (1) in 2010/29/EU (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015. Andrew LEWER je bil 11. marca 2014 s Sklepom Sveta 2014/C 74/01 (3) imenovan za člana do 25. januarja 2015.

(2)

Zaradi konca mandata Andrewa LEWERJA se je sprostilo mesto člana Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, tj. do 25. januarja 2015, se za člana Odbora regij imenuje:

Ann STRIBLEY, Councillor.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 25. septembra 2014

Za Svet

Predsednica

F. GUIDI


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22.

(2)  UL L 12, 19.1.2010, str. 11.

(3)  Sklep Sveta z dne 11. marca 2014 o imenovanju štirih članov Odbora regij iz Združenega kraljestva (UL C 74, 13.3.2014, str. 1).