24.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 218/6


SKLEP SVETA 2014/491/SZVP

z dne 22. julija 2014

o spremembi Sklepa 2013/189/SZVP o ustanovitvi Evropske akademije za varnost in obrambo (EAVO)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 42(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. aprila 2013 sprejel Sklep 2013/189/SZVP (1) o ustanovitvi Evropske akademije za varnost in obrambo (EAVO).

(2)

V Sklepu 2013/189/SZVP je bil določen referenčni finančni znesek, namenjen kritju odhodkov EAVO v prvih 12 mesecih po sprejetju sporazuma o financiranju od 1. avgusta 2013 do 31. julija 2014.

(3)

Usmerjevalni odbor, ustanovljen s Sklepom 2013/189/SZVP, je 25. marca 2014 sprejel dogovor, da bi morali obdobje iz sporazuma o financiranju uskladiti z letnim obračunskim obdobjem od 1. januarja do 31. decembra, da se od leta 2016 dalje zahteva le en niz računovodskih izkazov.

(4)

Za obdobje od 1. avgusta 2014 do 31. decembra 2015 bi bilo treba torej določiti nov referenčni finančni znesek.

(5)

Sklep 2013/189/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 16(2) Sklepa 2013/189/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„2.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov EAVO v prvih dvanajstih mesecih po sklenitvi sporazuma o financiranju iz odstavka 3 znaša 535 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov EAVO v obdobju od 1. avgusta 2014 do 31. decembra 2015 znaša 756 000 EUR.

Referenčna finančna zneska za kritje odhodkov EAVO za nadaljnja obdobja določi Svet.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. julija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Sklep Sveta 2013/189/SZVP z dne 22. aprila 2013 o ustanovitvi Evropske akademije za varnost in obrambo (EAVO) in razveljavitvi Skupnega ukrepa 2008/550/SZVP (UL L 112, 24.4.2013, str. 22).