24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 183/52


SKLEP SVETA 2014/380/SZVP

z dne 23. junija 2014

o spremembi Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 28. februarja 2011 sprejel Sklep 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (1).

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 19. marca 2014 sprejel Resolucijo 2146 (2014) (RVSZN (2146 (2014)), s katero so države članice ZN pooblaščene, da na odprtem morju pregledajo plovila, ki jih je določil Odbor, ustanovljen v skladu z odstavkom 24 RVSZN 1970 (2011).

(3)

V RVSZN 2146 (2014) je določeno tudi, da države zastave določenih plovil sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev, da bi zadevno plovilo natovorilo, prevažalo ali raztovorilo surovo nafto, ki je bila brez dovoljenja kontaktne točke libijske vlade izvožena iz Libije.

(4)

V RVSZN 2146 (2014) je poleg tega določeno, da države članice ZN sprejmejo ukrepe, potrebne za preprečitev, da bi določena plovila priplula v njihova pristanišča, razen če je to potrebno zaradi pregleda, v nujnem primeru ali zaradi vrnitve v Libijo.

(5)

Prav tako je v RVSZN 2146 (2014) določeno, da bi bilo treba prepovedati oskrbovanje določenih plovil, na primer z gorivom ali drugimi zalogami, ali opravljanje drugih storitev za plovila.

(6)

V RVSZN 2146 (2014) je določeno tudi, da ne bi smelo priti do finančnih transakcij v zvezi s surovo nafto iz Libije, ki se nahaja na krovu določenih ladij.

(7)

V skladu s Sklepom 2011/137/SZVP je Svet izvedel popolni pregled seznama oseb in subjektov iz prilog II in IV navedenega sklepa.

(8)

Posodobiti bi bilo treba podatke za ugotavljanje istovetnosti v zvezi z enim od subjektov na seznamu oseb in subjektov v Prilogi IV k Sklepu 2011/137/SZVP.

(9)

Ni več razlogov, da bi dva subjekta obdržali na seznamu oseb in subjektov iz Priloge IV k Sklepu 2011/137/SZVP.

(10)

Sklep 2011/137/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2011/137/SZVP se spremeni:

1.

vstavijo se naslednji členi:

„Člen 4b

1.   Države članice lahko v skladu z odstavki 5 do 9 RVSZN 2146 (2014) na odprtem morju pregledajo določena plovila, pri tem pa uporabijo vse ukrepe, ki ustrezajo specifičnim okoliščinam, ob polnem spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o človekovih pravicah, kot je ustrezno, da izvedejo takšne preglede in plovilu ukažejo, da surovo nafto s soglasjem libijske vlade in v sodelovanju z njo vrne v Libijo.

2.   Države članice bi morale pred izvedbo pregleda iz odstavka 1 za soglasje najprej zaprositi državo zastave plovila.

3.   Države članice, ki izvedejo pregled iz odstavka 1, Odboru nemudoma predložijo poročilo o pregledu, ki vsebuje zadevne podatke, med drugim o njihovih prizadevanjih za pridobitev soglasja države zastave plovila.

4.   Države članice, ki izvedejo preglede iz odstavka 1, zagotovijo, da takšne preglede izvedejo vojne ladje in ladje, ki so v lasti ali upravljanju države članice in se uporabljajo le za nekomercialne vladne namene.

5.   Odstavek 1 ne vpliva na pravice, obveznosti ali odgovornosti držav članic v skladu z mednarodnim pravom, vključno s pravicami ali obveznostmi na podlagi Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, med drugim splošnim načelom izključne pristojnosti države zastave nad njenim plovilom na odprtem morju, v zvezi s plovili, ki niso bila določena, in v katerih koli drugih okoliščinah, ki niso določene v navedenem odstavku.

6.   V Prilogo V so vključena plovila iz odstavka 1, ki jih je določil Varnostni svet ali Odbor v skladu z odstavkom 11 RVSZN 2146 (2014).

Člen 4c

1.   Država članica, ki je država zastave določenega plovila, temu prepove, da bi natovorilo, prevažalo ali raztovorilo surovo nafto, ki je bila brez dovoljenja kontaktne točke libijske vlade izvožena iz Libije, kakor je določeno v odstavku 3 RVSZN 2146 (2014).

2.   Države članice določenim plovilom odrečejo vplutje v svoja pristanišča, razen če je vplutje potrebno za namene pregleda ali v primeru izrednih razmer ali vrnitve v Libijo.

3.   Državljanom držav članic in z ozemelj držav članic se prepove oskrbovanje določenih plovil, na primer z gorivom ali drugimi zalogami, ali opravljanje drugih storitev za plovila državljanom.

4.   Odstavek 3 se ne uporablja, če pristojni organ zadevne države članice določi, da je zagotavljanje takšnih storitev potrebno za humanitarne namene ali da se plovilo vrne v Libijo. Zadevna država članica o takšnih pooblastilih uradno obvesti Odbor.

5.   Državljanom držav članic in z ozemelj držav članic se prepovejo finančne transakcije v zvezi s surovo nafto iz Libije, ki je bila brez dovoljenja izvožena iz Libije in se nahaja na krovu določenih ladij.

6.   V Prilogo V so vključena plovila iz odstavkov 1, 2, 3 in 5, ki jih je določil Varnostni svet ali Odbor v skladu z odstavkom 11 RVSZN 2146 (2014).“;

2.

v členu 8 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Svet spremeni priloge I, III in V na podlagi ugotovitev Varnostnega sveta ali Odbora.“;

3.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 9b

Če Varnostni svet ali Odbor uvrsti plovilo iz člena 4b(1) in člena 4c(1),(2),(3) in (5) na seznam, Svet to plovilo vključi v Prilogo V.“

Člen 2

Priloga I k temu sklepu se doda kot Priloga V k Sklepu 2011/137/SZVP.

Člen 3

Priloga IV k Sklepu 2011/137/SZVP se spremeni kot je navedeno v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 23. junija 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 58, 3.3.2011, str. 53.


PRILOGA I

„PRILOGA V

SEZNAM PLOVIL IZ ČLENA 4b(1) IN ČLENA 4c(1),(2),(3) IN (5)

…“


PRILOGA II

Priloga IV k Sklepu 2011/137/SZVP se spremeni:

1.

vnos za subjekt „Capitana Seas Limited“ se nadomesti z naslednjim vnosom:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„36.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt v lasti Saadi Gadafi, registriran na Britanskih Deviških otokih.

12. 4. 2011“

2.

vnosa za naslednja subjekta se črtata:

Libyan Holding Company for Development and Investment;

Dalia Advisory Limited (LIA sub).