7.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/105


SKLEP SVETA

z dne 26. maja 2014

o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije

(2014/335/EU, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti tretjega odstavka člena 311 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S sistemom lastnih sredstev Unije je treba zagotavljati zadostna sredstva za urejen razvoj politik Unije, ob upoštevanju potrebe po strogi proračunski disciplini. Razvoj sistema lastnih sredstev bi lahko in bi tudi moral podpirati splošna prizadevanja držav članic za konsolidacijo proračuna in čim bolj prispevati k oblikovanju politik Unije.

(2)

Ta sklep bi moral začeti veljati šele, ko ga vse države članice odobrijo v skladu s svojimi ustavnimi pravili, da se popolnoma spoštuje suverenost držav.

(3)

Evropski svet je 7. in 8. februarja 2013 med drugim sklenil, da bi morala ureditev lastnih sredstev temeljiti na splošnih ciljih preprostosti, preglednosti in pravičnosti. S temi ureditvami naj bi tako v skladu z zadevnimi sklepi, ki jih je Evropski svet sprejel v Fontainebleauju leta 1984, zagotovili, da ni nobeni državi članici naloženo preveliko proračunsko breme glede na njeno sorazmerno blaginjo. Zato je primerno uvesti določbe, ki se nanašajo na določene države članice.

(4)

Evropski svet je 7. in 8. februarja 2013 sklenil, da Nemčija, Nizozemska in Švedska uporabljajo znižane vpoklicne stopnje za lastna sredstva, ki temeljijo na davku na dodano vrednost (DDV), le v obdobju 2014–2020. Sklenil je tudi, da Danska, Nizozemska in Švedska uporabljajo bruto znižanja njihovih letnih prispevkov iz naslova bruto nacionalnega dohodka (BND) le v obdobju 2014–2020, ter da Avstrija bruto znižanje njenega letnega prispevka iz naslova BND uporablja le v obdobju 2014–2016. Evropski svet je 7. in 8. februarja 2013 sklenil, da se še naprej uporablja sedanji korekcijski mehanizem za Združeno kraljestvo.

(5)

Evropski svet je 7. in 8. februarja 2013 sklenil, da sistem zbiranja tradicionalnih lastnih sredstev ostaja nespremenjen. Vendar od 1. januarja 2014 države članice kot stroške zbiranja zadržijo 20 % zneskov, ki jih zberejo.

(6)

Za zagotovitev stroge proračunske discipline in ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. aprila 2010 o prilagoditvi zgornje meje lastnih sredstev in zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti v skladu s sklepom o uporabi PMSFP za namene lastnih sredstev bi morala biti zgornja meja lastnih sredstev enaka 1,23 % vsote BND držav članic v tržnih cenah za odobritve plačil, zgornja meja odobritev za prevzem obveznosti pa bi morala biti določena na 1,29 % vsote BND držav članic. Te zgornje meje temeljijo na ESA 95, vključno s posrednim merjenjem storitev finančnega posredništva (PMSFP), saj v času sprejemanja tega sklepa niso na voljo podatki, ki bi temeljili na revidiranem Evropskem sistemu računov, vzpostavljenem z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) (ESA 2010). Da bi ohranili nespremenjen obseg finančnih sredstev, ki so na razpolago Uniji, je ustrezno, da se te zgornje meje, izražene v odstotku BND, prilagodijo. Te zgornje meje bi bilo treba prilagoditi takoj, ko bodo vse države članice sporočile svoje podatke, temelječe na ESA 2010. Če bi prišlo do kakršnih koli sprememb ESA 2010, ki bi vključevale pomembno spremembo ravni BND, bi bilo treba ponovno spremeniti zgornje meje lastnih sredstev in odobritev za prevzem obveznosti.

(7)

Evropski svet je 7. in 8. februarja 2013 pozval Svet, naj nadaljuje delo v zvezi s predlogom Komisije o novih lastnih sredstvih iz naslova DDV, da bi bil čim bolj enostaven in pregleden, naj okrepi povezavo s politiko EU na področju DDV in dejanskimi prejemki iz naslova DDV ter zagotovi enako obravnavo davkoplačevalcev v vseh državah članicah. Evropski svet je ugotovil, da bi lahko nova lastna sredstva iz naslova DDV zamenjala obstoječa lastna sredstva iz naslova DDV. Evropski svet se je tudi seznanil z dejstvom, da je Svet 22. januarja 2013 sprejel sklep Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (2). Sodelujoče države članice je povabil, naj preučijo, ali bi ta davek lahko postal podlaga za nova lastna sredstva za proračun EU. Ugotovil je, da to ne bi vplivalo na države članice, ki ne sodelujejo, in na izračun popravka za Združeno kraljestvo.

(8)

Evropski svet je7. in 8. februarja 2013 sklenil, da bo oblikovana uredba Sveta o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem lastnih sredstev Evropske unije, kakor je predvideno v četrtem odstavku člena 311 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Zato bi morale biti v to uredbo vključene splošne določbe, ki se uporabljajo za vse vrste lastnih sredstev in za katere se zahteva ustrezen parlamentarni nadzor, kakor je določen v Pogodbah; take splošne določbe zlasti zajemajo postopek za izračun letne proračunske razlike in njen vnos v proračun ter nekatere vidike kontrole in nadzora prihodkov.

(9)

Zaradi skladnosti, kontinuitete in pravne varnosti bi morale biti sprejete določbe za ureditev prehoda s sistema, uvedenega s Sklepom Sveta 2007/436/ES, Euratom (3), na sistem na podlagi tega sklepa.

(10)

Sklep 2007/436/ES, Euratom bi bilo treba razveljaviti.

(11)

V tem sklepu bi morali biti vsi denarni zneski izraženi v eurih.

(12)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim računskim sodiščem in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, ki pa nista podala svojih mnenj (4).

(13)

Da bi zagotovili prehod na revidirani sistem lastnih sredstev in bi to sovpadalo s proračunskim letom, bi morali ta sklep začeti uporabljati 1. januarja 2014 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vsebina

V tem sklepu so določena pravila za dodelitev lastnih sredstev Unije, da se na podlagi člena 311 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) zagotovi financiranje letnega proračuna Unije.

Člen 2

Kategorije lastnih sredstev in posebne metode za njihovo izračunavanje

1.   Lastna sredstva v proračunu Unije sestavljajo prihodki iz naslednjih virov:

(a)

tradicionalnih lastnih sredstev, ki vključujejo prelevmane, premije, dopolnilne ali kompenzacijske zneske, dodatne zneske ali faktorje, carinske dajatve po skupni carinski tarifi in druge dajatve, ki jih določijo ali jih bodo določile institucije Unije za trgovino s tretjimi državami, carinske dajatve na proizvode po potekli Pogodbi o Evropski skupnosti za premog in jeklo ter tudi prispevke in druge dajatve, določene v okviru skupne ureditve trgov za sladkor;

(b)

brez poseganja v drugi pododstavek odstavka 4, iz uporabe enotne stopnje, veljavne za vse države članice in usklajene osnove za odmero DDV, določene v skladu s pravili Unije. Za vsako državo članico osnova za odmero DDV, ki se upošteva za ta namen, ne sme biti višja od 50 % bruto nacionalnega dohodka (BND), kakor je opredeljeno v odstavku 7;

(c)

brez poseganja v drugi pododstavek odstavka 5, iz uporabe enotne stopnje – ki se določi po proračunskem postopku glede na skupni znesek vseh drugih prihodkov – in vsote BND vseh držav članic.

2.   Prihodki iz kakršnih koli novih dajatev, ki se uvedejo v okviru skupne politike v skladu s PDEU, pod pogojem, da se uporablja postopek iz člena 311 PDEU, prav tako predstavljajo lastna sredstva, ki se vključijo v proračun Unije.

3.   Države članice kot stroške zbiranja zadržijo 20 % zneskov iz odstavka 1(a).

4.   Enotna stopnja iz odstavka 1(b) je 0,30 %.

Vpoklicna stopnja za lastna sredstva iz naslova DDV za Nemčijo, Nizozemsko in Švedsko je 0,15 % le za obdobje 2014–2020.

5.   Enotna stopnja iz odstavka 1(c) se uporablja za BND vseh držav članic.

Le v obdobju 2014–2020 se Danski odobri bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND v višini 130 milijonov EUR, Nizozemski v višini 695 milijona EUR in Švedski v višini 185 milijona EUR. Avstriji se odobri bruto znižanje letnega prispevka iz naslova BND v višini 30 milijonov EUR v letu 2014, 20 milijonov EUR v letu 2015 in 10 milijonov EUR v letu 2016. Vsi ti zneski se merijo v cenah iz leta 2011 in prilagodijo sedanjim cenam z uporabo zadnjega deflatorja BDP za EU, izraženega v eurih, ki ga določi Komisija in je na voljo, ko se pripravi predlog proračuna. Ta bruto znižanja se odobrijo po izračunu popravka v korist Združenega kraljestva in njegovega financiranja iz členov 4 in 5 tega sklepa in nimajo nikakršnega vpliva nanj. Ta bruto znižanja financirajo vse države članice.

6.   Če na začetku proračunskega leta proračun še ni sprejet, se do začetka veljavnosti novih stopenj še naprej uporabljajo obstoječe stopnje DDV in vpoklicne stopnje za BND.

7.   BND iz odstavka 1(c) pomeni letni BND v tržnih cenah, kot je določila Komisija za uporabo Uredbe (EU) št. 549/2013.

Če bi spremembe ESA 2010 povzročile pomembne spremembe BND iz odstavka 1(c), Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno odloči, ali naj se te spremembe uporabljajo za namene tega sklepa.

Člen 3

Zgornja meja lastnih sredstev

1.   Skupni znesek lastnih sredstev, dodeljenih Uniji za pokrivanje letnih odobritev plačil, ne sme presegati 1,23 % skupne vsote BND vseh držav članic.

2.   Skupni letni znesek odobritev za prevzem obveznosti v proračunu Unije ne sme presegati 1,29 % skupne vsote BND vseh držav članic.

Ohranjati je treba pravilno razmerje med odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami plačil, da se v nadaljnjih letih zagotovi njihovo ravnovesje in omogoči upoštevanje zgornje meje iz odstavka 1.

3.   Komisija za namene tega sklepa takoj, ko vse države članice posredujejo svoje podatke, temelječe na ESA 2010, ponovno izračuna zgornje meje iz odstavkov 1 in 2 na podlagi naslednje formule:

Formula

V tej formuli je „t“ zadnje celotno leto, za katerega so na voljo podatki za izračun BND.

4.   Če spremembe ESA 2010 povzročijo pomembne spremembe bruto nacionalnega dohodka, Komisija ponovno izračuna zgornje meje iz odstavkov 1 in 2, kot se ponovno izračunajo v skladu z odstavkom 3, na podlagi naslednje formule:

Formula

V tej formuli je „t“ zadnje celotno leto, za katerega so na voljo podatki za izračun BND.

V tej formuli sta „x“ in „y“ zgornji meji, kakor se izračunata v skladu z odstavkom 3.

Člen 4

Korekcijski mehanizem v korist Združenega kraljestva

Združenemu kraljestvu se odobri popravek glede proračunskih neravnovesij.

Ta popravek se določi tako, da se:

(a)

izračuna razlika v predhodnem proračunskem letu med:

odstotnim deležem Združenega kraljestva v skupnem znesku neomejenih osnov za odmero DDV in

deležem Združenega kraljestva v skupnih razporejenih izdatkih, izraženim v odstotkih;

(b)

tako dobljena razlika pomnoži s skupnimi razporejenimi izdatki;

(c)

rezultat v točki (b) pomnoži z 0,66;

(d)

od rezultata iz točke (c) odšteje neto dobiček Združenega kraljestva, ki je posledica prehoda na omejeno DDV osnovo in iz plačil iz člena 2(1)(c), torej razliko med:

zneskom, ki bi ga moralo plačati Združeno kraljestvo za zneske, financirane iz sredstev iz člena 2(1)(b) in (c), če se za neomejene DDV osnove uporablja enotna stopnja, in

plačili Združenega kraljestva na podlagi člena 2(1)(b) in (c);

(e)

od rezultata v točki (d) odšteje neto dobiček Združenega kraljestva iz povečanja deleža sredstev iz člena 2(1)(a), ki ga zadržijo države članice za pokrivanje stroškov zbiranja in drugih podobnih stroškov;

(f)

prilagodi izračun, z znižanjem skupnih razporejenih izdatkov za skupne razporejene izdatke v državah članicah, ki so pristopile k Uniji po 30. aprilu 2004, razen v primeru neposrednih kmetijskih plačil in tržnih izdatkov, kakor tudi deleža izdatkov za razvoj podeželja, ki izvirajo iz Oddelka za jamstva EKUJS.

Člen 5

Financiranje korekcijskega mehanizma v korist Združenega kraljestva

1.   Države članice razen Združenega kraljestva pokrivajo stroške popravka iz člena 4 v skladu z naslednjo ureditvijo:

(a)

najprej se izračuna razdelitev stroškov glede na delež plačil vsake države članice iz člena 2(1)(c), pri čemer je Združeno kraljestvo izključeno, in brez vključitve bruto znižanj prispevkov iz naslova BND, odobrenih Danski, Nizozemski, Avstriji in Švedski, kakor je določeno v členu 2(5);

(b)

nato se znesek popravi tako, da se delež Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske zmanjša na eno četrtino njihovega običajnega deleža, dobljenega pri tem izračunu.

2.   Popravek za Združeno kraljestvo se zagotovi tako, da se njegova plačila zmanjšajo na podlagi uporabe člena 2(1)(c). Stroški, ki jih nosijo druge države članice, se za vsako državo članico prištejejo k njihovim plačilom na podlagi uporabe člena 2(1)(c).

3.   Komisija opravi potrebne izračune za uporabo člena 2(5), člena 4 in tega člena.

4.   Če na začetku proračunskega leta proračun še ni sprejet, je višina popravka za Združeno kraljestvo in stroškov, ki jih pokrivajo druge države članice, enaka kakor v zadnjem sprejetem proračunu.

Člen 6

Načelo univerzalnosti

Prihodki iz člena 2 se brez razlikovanja uporabljajo za financiranje vseh odhodkov iz letnega proračuna Unije.

Člen 7

Prenos presežka

Vsi presežki prihodkov Unije nad skupnimi dejanskimi odhodki v proračunskem letu se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

Člen 8

Zbiranje lastnih sredstev in njihovo dajanje na razpolago Komisiji

1.   Lastna sredstva Unije iz člena 2(1)(a) zbirajo države članice v skladu z nacionalnimi določbami, uvedenimi z zakoni, drugimi predpisi ali upravnimi ukrepi, ki se po potrebi prilagodijo, da izpolnjujejo zahteve pravil Unije.

Komisija pregleduje ustrezne nacionalne določbe, o katerih jo obvestijo države članice, državam članicam sporoči prilagoditve, za katere meni, da so potrebne zaradi zagotovitve skladnosti določb s pravili Unije, in po potrebi poroča proračunskemu organu.

2.   Države članice dajo Komisiji v skladu z uredbami, sprejetimi na podlagi člena 322(2) PDEU, na razpolago sredstva iz člena 2(1)(a), (b) in (c).

Člen 9

Izvedbeni ukrepi

Svet po postopku iz četrtega odstavka člena 311 PDEU določi izvedbene ukrepe v zvezi z naslednjimi elementi sistema lastnih sredstev:

(a)

postopkom za izračun letne proračunske razlike in njeno vključitev v proračun, kakor je določeno v členu 7;

(b)

potrebnimi določbami in ureditvami za kontrolo in nadzor prihodkov iz člena 2, vključno z vsemi ustreznimi zahtevami glede poročanja.

Člen 10

Končne in prehodne določbe

1.   Pod pogoji iz odstavka 2 se razveljavi Sklep 2007/436/ES, Euratom. Vsako sklicevanje na Sklep Sveta 70/243/ESPJ, EGS, Euratom (5), na Sklep Sveta 85/257/EGS, Euratom (6), na Sklep Sveta 88/376/EGS, Euratom (7), na Sklep Sveta 94/728/ES, Euratom (8), na Sklep Sveta 2000/597/ES, Euratom (9) ali na Sklep 2007/436/ES, Euratom se šteje za sklicevanje na ta sklep in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge k temu sklepu.

2.   Členi 2, 4 in 5 sklepov 94/728/ES, Euratom, 2000/597/ES, Euratom in 2007/436/ES, Euratom se še naprej uporabljajo za izračun in popravke prihodkov, ki izhajajo iz uporabe enotne vpoklicne stopnje za osnovo za DDV, ki se omeji med 50 % in 55 % BNP ali BND vsake države članice glede na zadevno leto, ter za izračun popravka proračunskih neravnovesij, odobrenega Združenemu kraljestvu za leta 1995 do 2013.

3.   Države članice še naprej kot stroške zbiranja zadržijo 10 % zneskov iz člena 2(1)(a), ki bi jih morale v skladu z veljavnimi predpisi Unije dati na razpolago do 28. februarja 2001.

Države članice še naprej kot stroške zbiranja zadržijo 25 % zneskov iz člena 2(1)(a), ki bi jih morale v skladu z veljavnimi predpisi Unije dati na razpolago med 1. marcem 2001 in 28. februarjem 2014.

4.   V tem sklepu so vsi denarni zneski izraženi v eurih.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Generalni sekretar Sveta o tem sklepu uradno obvesti države članice.

Države članice v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami generalnega sekretarja Sveta nemudoma uradno obvestijo o zaključku postopkov za sprejetje tega sklepa.

Ta sklep začne veljati prvi dan meseca po prejemu zadnjega uradnega obvestila iz drugega odstavka.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Člen 12

Objava

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. maja 2014

Za Svet

Predsednik

Ch. VASILAKOS


(1)  Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L 174, 26.6.2013, str. 1).

(2)  UL L 22, 25.1.2013, str. 11.

(3)  Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17).

(4)  Mnenje št. 2/2012 Evropskega računskega sodišče z dne 20. marca 2012 (UL C 112, 18.4.2012, str. 1) in mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. marca 2012 (UL C 181, 21.6.2012, str. 45).

(5)  Sklep Sveta 70/243/ESPJ, EGS, Euratom z dne 21. aprila 1970 o nadomestitvi finančnih prispevkov držav članic z lastnimi sredstvi Skupnosti (UL L 94, 28.4.1970, str. 19).

(6)  Sklep Sveta 85/257/EGS, Euratom z dne 7. maja 1985 o sistemu lastnih sredstev Skupnosti (UL L 128, 14.5.1985, str. 15).

(7)  Sklep Sveta 88/376/EGS, Euratom z dne 24. junija 1988 o sistemu lastnih sredstev Skupnosti (UL L 185, 15.7.1988, str. 24).

(8)  Sklep Sveta 94/728/ES, Euratom z dne 31. oktobra 1994 o sistemu lastnih sredstev Skupnosti (UL L 293, 12.11.1994, str. 9).

(9)  Sklep 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu lastnih sredstev Skupnosti (UL L 253, 7.10.2000, str. 42).


PRILOGA

KORELACIJSKA TABELA

Sklep 2007/436/ES, Euratom

Ta sklep

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3(1)

Člen 3(1)

Člen 3(2)

Člen 3(2)

Člen 3(3)

Člen 3(3)

Člen 3(4)

Člen 4(1), prvi pododstavek

Člen 4, prvi odstavek

Člen 4(1), drugi pododstavek, točke (a) do (e)

Člen 4, drugi odstavek, točke (a) do (e)

člen 4(1), drugi pododstavek, točka (f)

člen 4(1), drugi pododstavek, točka (g)

Člen 4, drugi odstavek, točka (f)

Člen 4(2)

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8(1), prvi in drugi pododstavek

Člen 8(1)

Člen 8(1), tretji pododstavek

Člen 8(2)

Člen 8(2)

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 12