4.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/1


SKLEP SVETA

z dne 22. oktobra 2013

o odobritvi sklenitve Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, s strani Evropske komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo

(2014/315/Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. septembra 2012 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s Črno goro z namenom sklenitve Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Protokol).

(2)

Pogajanja so se uspešno zaključila s parafiranjem Protokola dne 16. maja 2013.

(3)

V zvezi z zadevami, ki so v pristojnosti Evropske skupnosti za atomsko energijo, bi bilo treba odobriti sklenitev Protokola s strani Komisije.

(4)

Podpis in sklenitev Protokola sta v primeru zadev, ki so v pristojnosti Unije in njenih držav članic, predmet ločenega postopka –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Sklenitev Protokola, s strani Evropske komisije v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo, k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji se odobri.

Besedilo Protokola je priloženo Sklepu o podpisu.

V Luxembourgu, 22. oktobra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS