20.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/231


SKLEP SVETA

z dne 14. aprila 2014

o sklenitvi Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti, v imenu Evropske unije

(Besedilo velja za EGP)

(2014/283/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) v povezavi s členom 218(6)(a)(v) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija in njene države članice so se pridružile soglasju 193 pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (2), ki so 29. oktobra 2010 sprejele Nagojski protokol o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (v nadaljnjem besedilu: Nagojski protokol).

(2)

V skladu s Sklepom Sveta z dne 6. maja 2011 (3) je Unija podpisala Nagojski protokol s pridržkom njegove poznejše sklenitve. Nagojski protokol je podpisala večina držav članic.

(3)

Unija se je zavezala, da si bo prizadevala za hitro izvajanje in ratifikacijo Nagojskega protokola.

(4)

V skladu s členom 34 Konvencije o biološki raznovrstnosti je vsak protokol h Konvenciji o biološki raznovrstnosti predmet ratifikacije, sprejetja ali odobritve s strani držav in organizacij za regionalno gospodarsko povezovanje.

(5)

Unija in njene države članice bi si morale prizadevati, da po možnosti sočasno deponirajo svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi Nagojskega protokola.

(6)

Nagojski protokol bi bilo zato treba odobriti v imenu Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Nagojski protokol o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti se odobri v imenu Unije.

Besedilo Nagojskega protokola je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v zvezi z zadevami v pristojnosti Unije v imenu Unije deponira(-jo) listino o odobritvi iz člena 33 Nagojskega protokola (4). V skladu s členom 34(3) Konvencije o biološki raznovrstnosti te osebe obenem deponirajo tudi izjavo iz Priloge k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 14. aprila 2014

Za Svet

Predsednik

A. TSAFTARIS


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  UL L 309, 13.12.1993, str. 3.

(3)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(4)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Nagojskega protokola.


PRILOGA

Izjava Evropske unije v skladu s členom 34(3) Konvencije o biološki raznovrstnosti

„Evropska unija izjavlja, da je v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije in zlasti členom 191 Pogodbe pristojna za sklepanje mednarodnih sporazumov ter izpolnjevanje obveznosti v skladu z njimi, ki prispevajo k uresničitvi naslednjih ciljev:

ohranjanje, varovanje in izboljševanje kakovosti okolja,

zdravstveno varstvo ljudi,

skrbna in preudarna uporaba naravnih virov,

spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih problemov, ter zlasti v boju proti podnebnim spremembam.

Poleg tega Evropska unija sprejema ukrepe na ravni Unije za vzpostavitev evropskega raziskovalnega prostora in pravilno delovanje njenega notranjega trga.

Izvajanje pristojnosti Unije se po svoji naravi stalno razvija. Unija bo za izpolnitev svojih obveznosti iz člena 14(2)(a) Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti posodabljala seznam pravnih instrumentov, ki se posreduje posredovalnemu mehanizmu za informacije o dostopu in delitvi koristi.

Evropska unija je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz tega protokola in jih ureja veljavno pravo Unije.“