30.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/61


SKLEP SVETA

z dne 14. aprila 2014

o podpisu Evropske konvencije o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop, v imenu Evropske unije

(2014/243/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 16. julija 1999 pooblastil Komisijo, da se v imenu Evropske skupnosti v Svetu Evrope pogaja o konvenciji o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop.

(2)

Evropsko konvencijo o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), je Svet Evrope sprejel 24. januarja 2001.

(3)

Konvencija vzpostavlja normativni okvir, ki je skoraj enak okviru iz Direktive 98/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1).

(4)

Konvencija je začela veljati 1. julija 2003 in je na voljo za podpis Uniji.

(5)

S podpisom Konvencije bi lahko uporabo določb, podobnih tistim iz Direktive 98/84/ES, razširili prek meja Unije in oblikovali zakonodajo o storitvah, ki temeljijo na pogojnem dostopu, ki bi se uporabljala po vsej evropski celini.

(6)

Konvencijo bi bilo treba podpisati v imenu Unije, s pridržkom njene poznejše sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Evropske konvencije o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop (2), se odobri v imenu Unije, s pridržkom sklenitve Konvencije.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Konvencije v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 14. aprila 2014

Za Svet

Predsednik

A. TSAFTARIS


(1)  Direktiva 98/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 1998 o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop (UL L 320, 28.11.1998, str. 54).

(2)  Besedilo Konvencije je objavljeno v UL L 336, 20.12.2011, str. 2.