25.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 89/3


SKLEP SVETA 2014/162/EU

z dne 11. marca 2014

o spremembi Odločbe 2004/162/ES glede njene uporabe za Mayotte od 1. januarja 2014

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 349 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 2004/162/ES (2) francoskim organom dovoljuje, da uporabijo oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin v zvezi s proizvodi iz Priloge k navedeni odločbi, ki se proizvajajo lokalno v najbolj oddaljenih francoskih regijah. Take oprostitve ali zmanjšanja predstavljajo posebne ukrepe za izravnavo posebnih omejitev, s katerimi se srečujejo najbolj oddaljene regije in katerih posledica je povečanje proizvodnih stroškov za lokalna podjetja in zmanjšanje konkurenčnosti njihovih proizvodov glede na iste proizvode iz celinske Francije in drugih držav članic. Mayotte je v enakem položaju kot druge najbolj oddaljene francoske regije.

(2)

V skladu s Sklepom Evropskega sveta 2012/419/EU (3) spada Mayotte z učinkom od 1. januarja 2014 med najbolj oddaljene regije v smislu člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Od tega datuma bi se zato za Mayotte moralo uporabljati pravo Unije.

(3)

Francoski organi so zahtevali, da se Odločba 2004/162/ES uporablja za Mayotte z učinkom od 1. januarja 2014, in predložili seznam proizvodov, za katere želijo uporabiti različno obdavčitev glede na to, ali se proizvodi proizvajajo lokalno ali ne.

(4)

Ta sklep bi moral francoskim organom dovoliti uporabo različne stopnje obdavčitve za proizvode, pri katerih so dokazali: prvič, obstoj lokalne proizvodnje; drugič, da bi lahko znatni uvoz blaga (tudi iz celinske Francije in drugih držav članic), ogrozil ohranitev lokalne proizvodnje; in tretjič, dodatne stroške, ki višajo stroške lokalne proizvodnje v primerjavi s proizvodi, proizvedenimi drugje, kar spodkopava konkurenčnost lokalnih proizvodov. Dovoljene razlike v obdavčitvi ne bi smele preseči dokazanih dodatnih stroškov. Zaradi uporabe teh načel in upoštevanja posebnih strukturno pogojenih socialnih in gospodarskih razmer Mayotta kot nove najbolj oddaljene regije, ki jih še otežujejo povsem iste posebne omejitve, ki so upravičile odstopanje, predvideno v Odločbi 2004/162/ES, za druge najbolj oddaljene francoske regije v skladu s členom 349 PDEU, so predlagani posebni ukrepi za Mayotte upravičeni, ne da bi s tem presegli, kar je potrebno, in ustvarjali neupravičene prednosti za lokalno proizvodnjo v tej novi najbolj oddaljeni regiji.

(5)

Proizvodi, v zvezi s katerimi so francoski organi predložili te tri vrste dokazov, so navedeni v delih A, B in C Priloge k Odločbi 2004/162/ES. Zadevni proizvodi, navedeni v delu A navedene priloge (dovoljena razlika v obdavčitvi je 10 odstotnih točk), so poper (proizvoda 0904 11 in 0904 12 (4)), vanilja (proizvod 0905), čokolada (proizvod 1806), nekateri proizvodi iz plastičnih mas (proizvodi 3925 10 10, 3925 90 80, 3926 90 90 in 3926 90 97), opeka (proizvoda 6901 in 6902) in zobne proteze (proizvod 9021 21 90).

(6)

Zadevni proizvodi, navedeni v delu B Priloge k Odločbi 2004/162/ES (dovoljena razlika v obdavčitvi je 20 odstotnih točk), so ribe (proizvodi 0301, 0302, 0303, 0304 in 0305), nekateri proizvodi iz lesa (proizvodi 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420 in 4421), nekateri proizvodi iz kartona in papirja (proizvoda 4819 in 4821), nekateri proizvodi s področja tiska in založništva (proizvodi 4902, 4909, 4910 in 4911), nekateri proizvodi iz ravnega stekla (proizvoda 7003 in 7005), nekateri proizvodi iz železa (proizvodi 7210, 7301, 7312, 7314, 9406 00 31 in 9406 00 38), nekateri proizvodi iz aluminija (proizvodi 7606, 7610 10 in 8310) in nekateri sedeži (proizvodi 9401 69, 9401 90 30 in 9403 40).

(7)

Zadevni proizvodi, navedeni v delu C Priloge k Odločbi 2004/162/ES (dovoljena razlika v obdavčitvi je 30 odstotnih točk), so mleko in mlečni proizvodi (proizvodi 0401, 0403 in 0406), nekateri predelani mesni proizvodi (proizvoda 1601 in 1602), nekateri pekovski proizvodi (proizvoda 1901 in 1905), sladoledi (proizvod 2105), mineralne vode in sodavice (proizvoda 2201 in 2202), pivo (proizvod 2203), ylang-ylang (proizvoda 3301 29 11 in 3301 29 31), mila in detergenti (proizvoda 3401 in 3402) in žimnice iz penaste gume (proizvod 9404 29 90).

(8)

Odločbo 2004/162/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Zaradi nujnosti Mayotta, da bi lahko kot nova najbolj oddaljena regija čim prej imel koristi od izjem, ki jih vzpostavlja ta sklep, bi se morala uporabiti izjema od obdobja osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in PDEU.

(10)

Ker je Mayotte postal najbolj oddaljena regija 1. januarja 2014 in v izogib morebitni pravni nejasnosti, se mora tudi ta sklep začeti uporabljati od 1. januarja 2014 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2004/162/ES se spremeni:

1.

v členu 1(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od členov 28, 30 in 110 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) se francoske organe pooblasti, da do 1. julija 2014 uporabljajo oprostitve ali znižanja pristaniških pristojbin za proizvode iz Priloge, ki so proizvedeni lokalno v najbolj oddaljenih regijah v smislu člena 349 PDEU, in sicer Guadeloupe, Gvajana, Martinik, Mayotte in Réunion.“

2.

Priloga se spremeni:

(a)

v delu A se doda naslednja točka:

„5.

– Mayotte kot najbolj oddaljena regija

0904 11, 0904 12, 0905, 1806, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 90, 3926 90 97, 6901, 6902, 9021 21 90.“;

(b)

v delu B se doda naslednja točka:

„5.

– Mayotte kot najbolj oddaljena regija

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7301, 7312, 7314, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 40, 9406 00 31, 9406 00 38.“;

(c)

v delu C se doda naslednja točka:

„5.

– Mayotte kot najbolj oddaljena regija

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402, 9404 29 90.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Francosko republiko.

V Bruslju, 11. marca 2014

Za Svet

Predsednik

G. STOURNARAS


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 26. februarja 2014.

(2)  Odločba Sveta 2004/162/ES z dne 10. februarja 2004 o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih ter o podaljšanju veljavnosti Odločbe 89/688/EGS (UL L 52, 21.2.2004, str. 64).

(3)  Sklep Evropskega sveta 2012/419/EU z dne 11. julija 2012 o spremembi položaja Mayotteja v razmerju do Evropske unije (UL L 204, 31.7.2012, str. 131).

(4)  V skladu z uvrstitvijo v nomenklaturi skupne carinske tarife.