12.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/6


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 21. oktobra 2014

o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv Evropske centralne banke po uvedbi eura v Litvi

(ECB/2014/42)

(2014/781/EU)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 19.1 in prve alinee člena 46.2 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (2),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (3),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (4) ter zlasti členov 5(1) in 6(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2013/33) (5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sprejetje eura v Litvi 1. januarja 2015 pomeni, da bodo od tega datuma kreditne institucije in podružnice kreditnih institucij v Litvi obvezniki za obvezne rezerve.

(2)

Vključitev teh subjektov v Eurosistemov sistem obveznih rezerv zahteva sprejetje prehodnih določb za zagotovitev nemotene vključitve brez ustvarjanja nesorazmernega bremena za kreditne institucije v državah članicah, katerih valuta je euro, vključno z Litvo.

(3)

Člen 5 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke določa, da ECB ob pomoči nacionalnih centralnih bank zbira potrebne statistične informacije od pristojnih nacionalnih organov ali neposredno od gospodarskih subjektov tudi za zagotovitev pravočasne priprave države članice na sprejetje eura na področju statistike –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu imajo pojmi „institucija“, „obvezne rezerve“, „obdobje izpolnjevanja“ in „osnova za obvezne rezerve“ enak pomen kot v Uredbi (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Člen 2

Prehodne določbe za institucije v Litvi

1.   Z odstopanjem od člena 7 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) poteka za institucije v Litvi prehodno obdobje izpolnjevanja od 1. do 27. januarja 2015.

2.   Osnova za obvezne rezerve se za prehodno obdobje izpolnjevanja za vsako institucijo v Litvi opredeli glede na elemente njene bilance stanja na 31. oktober 2014. Institucije v Litvi sporočijo svojo osnovo za obvezne rezerve centralni banki Lietuvos bankas v skladu z okvirom ECB za poročanje denarne in bančne statistike, kakor je določen v Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33). Institucije v Litvi, za katere velja odstopanje po členu 9(1) Uredbe (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), izračunajo osnovo za obvezne rezerve za prehodno obdobje izpolnjevanja na podlagi svoje bilance stanja na 30. september 2014.

3.   Za prehodno obdobje izpolnjevanja izračuna obvezne rezerve posamezne institucije v Litvi bodisi ta institucija bodisi centralna banka Lietuvos bankas. Stran, ki izračuna obvezne rezerve, predloži izračun drugi strani in ji da na voljo dovolj časa, da ga slednja lahko preveri in predlaga popravke. Izračunane obvezne rezerve, vključno z morebitnimi popravki, obe strani potrdita najpozneje 9. decembra 2014. Če stran, ki je bila obveščena o izračunu, ne potrdi zneska obveznih rezerv do 9. decembra 2014, se šteje, da priznava, da se izračunani znesek uporabi za prehodno obdobje izpolnjevanja.

4.   Določbe člena 3(2) do (4) se smiselno uporabljajo za institucije v Litvi, tako da lahko te institucije za svoja začetna obdobja izpolnjevanja iz svoje osnove za obvezne rezerve izključijo vse obveznosti do institucij v Litvi, čeprav se v času izračuna obveznih rezerv te institucije še ne bodo nahajale na seznamu institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve, iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Člen 3

Prehodne določbe za institucije v drugih državah članicah, katerih valuta je euro

1.   Obstoj prehodnega obdobja izpolnjevanja za institucije v Litvi ne vpliva na obdobje izpolnjevanja, ki velja za institucije v drugih državah članicah, katerih valuta je euro, na podlagi člena 7 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

2.   Institucije v drugih državah članicah, katerih valuta je euro, se lahko odločijo, da iz svoje osnove za obvezne rezerve za obdobji izpolnjevanja od 10. decembra 2014 do 27. januarja 2015 in od 28. januarja do 10. marca 2015 izključijo vse obveznosti do institucij v Litvi, čeprav se v času izračuna obveznih rezerv te institucije še ne bodo nahajale na seznamu institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve, iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9).

3.   Institucije v drugih državah članicah, katerih valuta je euro, ki želijo izključiti obveznosti do institucij v Litvi, izračunajo za obdobji izpolnjevanja od 10. decembra 2014 do 27. januarja 2015 in od 28. januarja do 10. marca 2015 svoje obvezne rezerve na podlagi svoje bilance stanja na 31. oktober 2014 oziroma 30. november 2014 in sporočijo statistične informacije v skladu z delom 1 Priloge III k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), kjer se institucije v Litvi že prikažejo kot obvezniki sistema obveznih rezerv ECB.

To ne posega v obveznost institucij, da sporočijo statistične informacije za ti obdobji v skladu s tabelo 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), kjer se institucije v Litvi še vedno prikažejo kot banke v kategoriji „Tujina“.

Tabele je treba sporočiti v skladu z roki in postopki, določenimi v Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33).

4.   Za obdobja izpolnjevanja, ki se začnejo v decembru 2014 ter januarju 2015, institucije v drugih državah članicah, katerih valuta je euro, za katere velja odstopanje po členu 9(1) Uredbe (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), in ki želijo izključiti obveznosti do institucij v Litvi, izračunajo svoje obvezne rezerve na podlagi svojih bilanc stanja na 30. september 2014 in sporočijo statistične informacije v skladu z delom 1 Priloge III k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), kjer se institucije v Litvi že prikažejo kot obvezniki sistema obveznih rezerv ECB.

To ne posega v obveznost institucij, da sporočijo statistične informacije za ta obdobja v skladu s tabelo 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33), kjer se institucije v Litvi še vedno prikažejo kot banke v kategoriji „Tujina“.

Statistične informacije je treba sporočiti v skladu z roki in postopki, določenimi v Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta sklep je naslovljen na centralno banko Lietuvos bankas, institucije v Litvi in institucije v drugih državah članicah, katerih valuta je euro.

2.   Ta sklep začne veljati 1. novembra 2014.

3.   Če ta sklep ne vsebuje posebnih določb, se uporabljajo določbe uredb (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) in (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33).

V Frankfurtu na Majni, 21. oktobra 2014

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 1.

(2)  UL L 250, 2.10.2003, str. 10.

(3)  UL L 318, 27.11.1998, str. 4.

(4)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(5)  UL L 297, 7.11.2013, str. 1.