3.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/5


Popravek Uredbe (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj

( Uradni list Evropske unije L 347 z dne 20. decembra 2013 )

1.

Stran 308, člen 1, točka (3) o spremembi člena 3, prvega pododstavka odstavka 1 Uredbe (ES) št. 1082/2006:

besedilo:

„(f)

nacionalni, regionalni ali lokalni organi ali javna podjetja, enakovredni tistim iz točke (d), iz tretjih držav, pod pogoji iz člena 3a.“

se glasi:

„(f)

nacionalni, regionalni ali lokalni organi, ali osebe ali podjetja, enakovredne tistim iz točk (d) in (e), iz tretjih držav, pod pogoji iz člena 3a.“.

2.

Stran 313, člen 1, doda se naslednja točka:

„(18)

besedilo iz Priloge k tej uredbi se doda kot priloga.“.