20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/253


UREDBA (EU) št. 1297/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. decembra 2013

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, pravilih o prenehanju obveznosti za nekatere države članice in pravilih o končnih plačilih

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 177 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Doslej najhujša trajajoča svetovna finančna kriza in upad gospodarske rasti sta resno prizadela gospodarsko rast in finančno stabilnost ter povzročila močno poslabšanje finančnih, gospodarskih in socialnih razmer v državah članicah. Nekatere države imajo zlasti v zvezi z gospodarsko rastjo in finančno stabilnostjo ter vse večjim primanjkljajem in dolgovi resne težave ali pa jim take težave grozijo, tudi zaradi mednarodnih gospodarskih in finančnih razmer.

(2)

Čeprav so že bili sprejeti pomembni ukrepi za uravnavanje negativnih učinkov finančne krize, vključno s spremembami zakonodajnega okvira, se obsežno občuti vpliv finančne krize na realno gospodarstvo, trg dela in državljane. Pritisk na nacionalne finančne vire se povečuje, zato bi bilo nujno treba sprejeti dodatne ukrepe za zmanjšanje tega pritiska na podlagi čim večje in čim boljše uporabe finančnih sredstev iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: skladi). Glede na dolgotrajnost finančnih težav je treba podaljšati uporabo ukrepov, ki so bili sprejeti z Uredbo (EU) št. 1311/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Ti ukrepi so bili sprejeti v skladu s členom 122(2) ter členoma 136 in 143 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(3)

Da bi omogočili lažje upravljanje finančnih sredstev Unije, pomagali pospešiti naložbe v državah članicah in regijah ter izboljšali razpoložljivost sredstev za gospodarstvo, je bila Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 (4) spremenjena z Uredbo (EU) št. 1311/2011, da bi se omogočilo povečanje vmesnih plačil iz skladov za znesek, ki ustreza 10 odstotnim točkam nad dejansko stopnjo sofinanciranja za vsako prednostno os za države članice, ki se soočajo z resnimi težavami v zvezi s svojo finančno stabilnostjo in so zaprosile za koriščenje teh sredstev.

(4)

Člen 77(6) Uredbe (ES) št. 1083/2006 dovoljuje uporabo večje stopnje sofinanciranja do 31. decembra 2013. Ker pa se države članice še vedno soočajo z resnimi težavami v zvezi s svojo finančno stabilnostjo, uporaba večje stopnje sofinanciranja ne bi smela biti omejena z 31. decembrom 2013.

(5)

V skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 7. in 8. februarja 2013 in kot je določeno v členu 22 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5), se bo stopnja sofinanciranja, povečana za 10 odstotnih točk, za programsko obdobje 2014–2020 uporabljala do 30. junija 2016, ko bo možnost povečanja ponovno preučena. Ker se programski obdobji 2007–2013 in 2014–2020 prekrivata, je treba zagotoviti skladno in enotno obravnavo držav članic, ki prejemajo finančno pomoč v teh dveh obdobjih. Države članice, ki prejemajo finančno pomoč, bi zato prav tako morale imeti korist od zvišanja stopnje sofinanciranja do konca obdobja, v katerem so upravičene, ter to navesti v svojih zahtevkih za finančno izravnavo, četudi finančne pomoči ne prejemajo več.

(6)

Uredba (EU) št. 1303/2013 je namenjena doseganju ustrezne koncentracije kohezijskih sredstev v najmanj razvitih regijah in državah članicah. Za zmanjšanje razlik v povprečni intenzivnosti pomoči na prebivalca bo največja stopnja prenosa (omejitev) iz skladov na vsako posamezno državo članico v skladu s prihodnjimi uredbami določena na 2,35 % BDP države članice. Omejitev se bo uporabljala na letni osnovi in bo – če bo to primerno – sorazmerno zmanjšala vse prenose (razen za bolj razvite regije in cilj Evropsko teritorialno sodelovanje) zadevni državi članici, da bi se dosegla največja stopnja prenosa. Za države članice, ki so k Uniji pristopile pred letom 2013 in katerih povprečna realna rast BDP je bila v obdobju 2008–2010 nižja od – 1 %, bo največja stopnja prenosa določena na 2,59 % njihovega BDP.

(7)

Uredba (EU) št. 1303/2013 omejuje dodelitve za vsako državo članico na 110 % njihove realne ravni v obdobju 2007–2013. Države članice, za katere veljajo te omejitve, je treba bolje zaščititi pred tveganjem samodejnega prenehanja obveznosti dodelitev v obdobju 2007–2013.

(8)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 8. februarja 2013 pozval Komisijo, naj za Romunijo in Slovaško preuči praktične rešitve, kar zadeva zmanjšanje tveganja samodejnega prenehanja obveznosti za sklade iz nacionalnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013, vključno s spremembo Uredbe (ES) št. 1083/2006.

(9)

Evropski svet je prav tako izpostavil potrebo po zagotovitvi obvladljive ravni in profila plačil v vseh razdelkih, da bi omejili neporavnane proračunske obveznosti, in sicer predvsem z uporabo pravila o samodejnem prenehanju obveznosti v vseh razdelkih. Zato bi morale biti določbe, ki mehčajo pravila o prenehanju obveznosti za države članice, ki jih zadeva omejitev iz Uredbe (EU) št. 1303/2013, uravnotežene z vidika njihovega vpliva na neporavnane proračunske obveznosti.

(10)

Rok za izračun samodejnega prenehanja letne proračunske obveznosti za leti 2011 in 2012 bi bilo treba podaljšati za eno leto, vendar pa je treba proračunsko obveznost za leto 2012, ki bo še vedno odprta 31. decembra 2015, upravičiti do 31. decembra 2015. To podaljšanje bi moralo pripomoči k boljši absorpciji sredstev, namenjenih operativnim programom v državah članicah, na katere vpliva omejitev prihodnjih dodelitev v okviru kohezijske politike na 110 % njihove realne ravni v obdobju 2007–2013. Ta prožnost je potrebna, ker se programi, ki zadevajo zlasti navedene države članice, izvajajo počasneje, kot je bilo pričakovano.

(11)

Za čim boljšo absorpcijo skladov bi bilo treba pri določitvi zneska končnega plačila za operativne programe uporabljati omejene prilagoditve najvišjega zneska pomoči iz skladov za vsako prednostno os.

(12)

Glede na naravo doslej najhujše krize je potrebno hitro sprejetje podpornih ukrepov, zato je primerno, da začne ta uredba veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(13)

Uredbo (ES) št. 1083/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1083/2006 se spremeni:

(1)

člen 77 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se spremeni:

„2.   Z odstopanjem od člena 53(2), od drugega stavka člena 53(4) ter od zgornjih meja, določenih v Prilogi III, se vmesna plačila in končna plačila povečajo za znesek, ki ustreza 10 odstotnim točkam nad stopnjo sofinanciranja, ki se uporablja za vsako prednostno os, vendar ne presega 100 % in ki se uporablja za znesek upravičenih izdatkov, ki so na novo prijavljeni v vsaki potrjeni izjavi o izdatkih, predloženi do konca programskega obdobja, ko država članica – po 21 decembra 2013 – izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

(a)

finančna podpora je državi članici dana na voljo v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 407/2010 (6) ali jo državi članici dajo na razpolago druge države članice euroobmočja pred začetkom veljavnosti navedene uredbe;

(b)

srednjeročna finančna pomoč je državi članici dana na voljo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002 (7);

(c)

finančna pomoč je državi članici dana na voljo v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost po začetku njegove veljavnosti.

(6)  Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (UL L 118, 12.5.2010, str. 1)."

(7)  Uredba Sveta (EU) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (UL L 53, 23.2.2002, str. 1).“;"

(b)

odstavek 6 se črta;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„12.   Z odstopanjem od odstavka 10 prispevek Unije v obliki končnih plačil za vsako prednostno os ne presega najvišjega zneska pomoči iz skladov za vsako prednostno os za več kot 10 %, kot je določeno v odločitvi Komisije o potrditvi operativnega programa. Vendar prispevek Unije v obliki končnih plačil ne presega prijavljenega javnega prispevka in najvišjega zneska pomoči iz vsakega sklada za vsak operativni program, kot je določeno v odločitvi Komisije o potrditvi operativnega programa.“;

(2)

člen 93 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2b   Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 1 in od odstavka 2 se za države članice, katerih dodeljena finančna sredstva v okviru kohezijske politike so v programskem obdobju 2014–2020 omejena na 110 % njihove realne ravni v obdobju 2007–2013, kot rok iz odstavka 1 določi 31. december tretjega leta po letu, v katerem je bila v okviru njihovih operativnih programov v obdobju 2007–2012 prevzeta proračunska obveznost.“;

(b)

v odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„Prvi pododstavek ne posega v uporabo roka iz odstavka 2b za proračunsko obveznost za leto 2012 za države članice iz navedenega odstavka.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu 11. decembra 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Mnenje z dne 19. septembra 2013 (UL C 341, 21.11.2013, str. 27).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 5. decembra 2013.

(3)  Uredba (EU) št. 1311/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi s svojo finančno stabilnostjo (UL L 337, 20.12.2011, str. 5).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).

(5)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17 decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Glej stran 320 tega Uradnega lista).