7.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/79


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1274/2013

z dne 6. decembra 2013

o spremembi in popravi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 v zvezi z nekaterimi aditivi za živila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3), člena 14 in člena 30(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 določa seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoje njihove uporabe.

(2)

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 določa seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v aditivih za živila, encimih za živila, aromah, hranilih, in pogoje njihove uporabe.

(3)

Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 (3) določa specifikacije za aditive za živila iz prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(4)

Navedeni seznami se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi vloge posodobijo v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(5)

Pri posodobitvi specifikacij je treba upoštevati specifikacije in analitske tehnike za aditive za živila, kot so določene v specifikacijah Skupnega strokovnega odbora FAO/WHO za aditive za živila (JECFA), ki jih je sprejela komisija za Codex Alimentarius, ter mednarodni sistem za številčno identifikacijo aditivov za živila, tj. ime INS (4).

(6)

Zaradi jasnosti in uskladitve z registriranim imenom iz sistema INS bi bilo treba trenutno odobreno živilsko barvilo „briljantno črno BN, črno PN“ (E 151) preimenovati v „briljantno črno PN“ na seznamu Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in v pogojih njihove uporabe ter v specifikacijah za ta aditiv.

(7)

Trenutna opredelitev aditiva za živila karoteni iz alg (E 160a (iv)) v specifikacijah se glasi: „Mešani karoteni se lahko pridobivajo tudi iz alg Dunaliella salina, ki so gojene v velikih slanih jezerih v pokrajini Whyalla v južni Avstraliji. […]“, kar se nanaša na specifično lokacijo, kjer se alge gojijo, in sicer pokrajino Whyalla. Vendar se je v zadnjih letih svetovno povpraševanje po karotenih iz alg povečalo in v Avstraliji in drugih državah je bilo urejenih še več slanih jezer. Za lokacije, kjer se alga Dunaliella salina goji, ni navedb ali omejitev v sedanjih specifikacijah Skupnega strokovnega odbora FAO/WHO za aditive za živila za karotene iz alg (5) in mnenju Evropske agencije za varnost hrane o ponovni oceni mešanih karotenov (E 160a (i)) in beta-karotenov (E 160a (ii)) kot aditivov za živila (6). Za preprečitev motenj na trgu bi bilo zato treba spremeniti opis karotenov iz alg (E 160a (iv)) v specifikacijah.

(8)

V specifikacijah za kalcijev bisulfit (E 227) in kalijev bisulfit (E 228) v Uredbi (EU) št. 231/2012 obstajajo napake. Navedene napake bi bilo treba popraviti.

(9)

Uredba (EU) št. 231/2012 določa specifikacije tudi za mikrokristalno celulozo (E 460 (i)), v katerih je kot sopomenka za ta aditiv za živila naveden celulozni gel. Codex Alimentarius je sprejel dvojno ime za mikrokristalno celulozo (E 460 (i)), zato je ime tega aditiva v sistemu INS „mikrokristalna celuloza (celulozni gel)“. Ob upoštevanju dosedanje prakse (7) in za zagotovitev doslednosti ter preprečitev kakršnih koli motenj v trgovini bi bilo treba za aditiv za živila (E 460 (i)) sprejeti dvojno ime „mikrokristalna celuloza, celulozni gel“. Zato bi bilo treba ime „celulozni gel“ črtati iz vnosa „sopomenke“ v specifikacijah za navedeni aditiv za živila in njegovo ime v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 ustrezno spremeniti.

(10)

Zaradi jasnosti in uskladitve z registriranim imenom iz sistema INS bi bilo treba aditiv za živila „karboksimetil celuloza, natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi“ (E 466) na seznamu Unije aditivov za živila iz prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 ter v specifikacijah za ta aditiv preimenovati v „natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi“.

(11)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz priloge II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zaprositi za mnenje, razen če zadevne posodobitve ne vplivajo na zdravje ljudi. Posodobitve navedenih seznamov Unije ne bodo vplivale na zdravje ljudi, zato Agencije ni treba zaprositi za mnenje.

(12)

Uredbi (ES) št. 1333/2008 in (EU) št. 231/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti in popraviti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremenita v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Aditiva za živila „briljantno črno BN, črno PN“ (E 151) ali „karboksimetil celuloza, natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi“ (E 466) in živila, ki vsebujejo navedena aditiva za živila, označena ali dana na trg do 24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe, in ki niso v skladu z zahtevami te uredbe, se lahko tržijo do porabe zalog.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 83, 22.3.2012, str. 1.

(4)  Mednarodni sistem za številčno identifikacijo aditivov za živila (INS).

(5)  Monografija 4 (2007) o KAROTENIH (alge) je na voljo na http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-114.pdf

(6)  Svet EFSA za aditive za živila in hranilne vire, dodane živilom (ANS); Znanstveno mnenje o ponovni oceni mešanih karotenov (E 160a (i)) in beta-karotenov (E 160a (ii)) kot aditivov za živila. EFSA Journal 2012; 10(3):2593.

(7)  Predlagana sprememba je v skladu z drugimi podobnimi primeri, kot so natrijeva karboksimetil celuloza (E 466), zamrežena natrijeva karboksimetil celuloza (E 468) in karboksimetil celuloza, hidrolizirana z encimom (E 469), ki so jim bila pripisana dvojna imena.


PRILOGA I

A.

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

1.

v preglednici 3 dela A se vnos za aditiv za živila E 151 nadomesti z naslednjim:

„E 151

briljantno črno PN“

2.

v delu B:

(a)

v točki 1 „barvila“ se vnos za aditiv za živila E 151 nadomesti z naslednjim:

„E 151

briljantno črno PN“

(b)

v točki 3 „Aditivi razen barvil in sladil“ se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi“

3.

v delu C:

(a)

v skupini III: Barvila za živila s kombiniranimi mejnimi vrednostmi se vnos za aditiv za živila E 151 nadomesti z naslednjim:

„E 151

briljantno črno PN“

(b)

v skupini I se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi

quantum satis

4.

v delu E:

(a)

v kategoriji živil 09.2 „Predelane ribe in ribiški proizvodi, vključno z mehkužci in raki“ se vnos za aditiv za živila E 151 nadomesti z naslednjim:

„E 151

briljantno črno PN

100

(35)

samo ribja pašteta in pašteta iz rakov“

(b)

v kategoriji živil 09.2 „Predelane ribe in ribiški proizvodi, vključno z mehkužci in raki“ se vnos za aditiv za živila E 151 nadomesti z naslednjim:

„E 151

briljantno črno PN

250

(36)

samo predhodno kuhani raki“

(c)

v kategoriji živil 09.2 „Predelane ribe in ribiški proizvodi, vključno z mehkužci in raki“ se vnos za aditiv za živila E 151 nadomesti z naslednjim:

„E 151

briljantno črno PN

100

(37)

samo prekajene ribe“

(d)

v kategoriji živil 11.4.1 „Namizna sladila v tekoči obliki“ se vnos za aditiv za živila E 460 (i) nadomesti z naslednjim:

„E 460 (i)

mikrokristalna celuloza, celulozni gel

quantum satis

 

 

(e)

v kategoriji živil 11.4.3 „Namizna sladila v tabletah“ se vnos za aditiv za živila E 460 (i) nadomesti z naslednjim:

„E 460 (i)

mikrokristalna celuloza, celulozni gel

quantum satis

 

 

(f)

v kategoriji živil 01.6.1 „Nearomatizirana pasterizirana smetana (razen smetan z manjšo vsebnostjo maščobe)“ se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi

quantum satis

 

 

(g)

v kategoriji živil 01.6.2 „Nearomatizirani, naravno fermentirani izdelki iz smetane in nadomestni izdelki z vsebnostjo maščobe manj kot 20 %“ se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi

quantum satis

 

 

(h)

v kategoriji živil 11.4.1 „Namizna sladila v tekoči obliki“ se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi

quantum satis

 

 

(i)

v kategoriji živil 11.4.2 „Namizna sladila v prahu“ se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi

quantum satis

 

 

(j)

v kategoriji živil 11.4.3 „Namizna sladila v tabletah“ se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi

quantum satis

 

 

(k)

v kategoriji živil 13.1.5.1 „Hrana za dojenčke za posebne zdravstvene namene in formule za dojenčke za posebne zdravstvene namene“ se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi

10 000

 

od rojstva naprej v proizvodih za dietetsko uravnavanje motenj presnove“

(l)

v kategoriji živil 13.1.5.2 „Hrana za dojenčke in majhne otroke za posebne zdravstvene namene, kot je opredeljena v Direktivi 1999/21/ES“ se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi

10 000

 

od rojstva naprej v proizvodih za dietetsko uravnavanje motenj presnove“

(m)

v kategoriji živil 14.1.3 „Sadni nektarji, kot so opredeljeni v Direktivi 2001/112/ES, in zelenjavni nektarji ter podobni proizvodi“ se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi

quantum satis

 

samo tradicionalni švedski in finski sadni sirupi iz citrusov“

B.

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

1.

v delu 1 se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi

quantum satis

vsi aditivi za živila“

2.

v delu 3 se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza,

celulozni gumi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

da“

3.

v oddelku A dela 5 se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza,

celulozni gumi

quantum satis

vsa hranila

da“

4.

v oddelku B dela 5 se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza,

celulozni gumi

za uporabo v hranilnih pripravkih pod pogojem, da ni presežena najvišja dovoljena vsebnost v živilih iz točke 13.1 dela E Priloge II

vsa hranila

živila za posebne zdravstvene namene za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljena v Direktivi 1999/21/ES“

5.

v preglednici 1 dela 6 se vnos za aditiv za živila E 466 nadomesti z naslednjim:

„E 466

natrijeva karboksimetil celuloza, celulozni gumi“


PRILOGA II

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni:

1.

v vnosu za E 160a (iv) karoteni iz alg se specifikacija v zvezi z opredelitvijo nadomesti z naslednjim:

Opredelitev

Mešani karoteni se lahko pridobivajo tudi iz alg Dunaliella salina. Beta karoten se ekstrahira z eteričnim oljem. Pripravek je 20- do 30-odstotna suspenzija v jedilnem olju. Razmerje trans-cis izomerov je od 50/50 do 71/29.

Glavno barvilo je sestavljeno iz karotenoidov, od katerih je najpomembnejši beta karoten. Prisotni so lahko še alfa karoten, lutein, zeaksantin ter beta-kriptoksantin. Poleg barvnih pigmentov lahko ta snov vsebuje še olja, maščobe in voske, ki so naravno prisotni v izvorni snovi.“

2.

vnos za E 151 briljantno črno BN, črno PN se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„E 151 BRILJANTNO ČRNO PN“

(b)

specifikacija v zvezi z opredelitvijo se nadomesti z naslednjim:

Opredelitev

Briljantno črno PN je v osnovi sestavljeno iz tetranatrijevega-4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalen-1,7-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavnima neobarvanima sestavinama.

Briljantno črno PN je opisano kot natrijeva sol.

Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.“

3.

v vnosu za E 227 kalcijev bisulfit se naslov nadomesti z naslednjim:

„E 227 KALCIJEV HIDROGENSULFIT“

4.

v vnosu za E 228 kalijev bisulfit se naslov nadomesti z naslednjim:

„E 228 KALIJEV HIDROGENSULFIT“

5.

vnos za E 460 (i) mikrokristalna celuloza se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„E 460(i) MIKROKRISTALNA CELULOZA, CELULOZNI GEL“

(b)

specifikacija v zvezi s sopomenkami se nadomesti z naslednjim:

„sopomenke“

 

6.

vnos za E 466 natrijeva karboksimetil celuloza, karboksimetil celuloza, celulozni gumi se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„E 466 NATRIJEVA KARBOKSIMETIL CELULOZA, CELULOZNI GUMI“

(b)

specifikacija v zvezi s sopomenkami se nadomesti z naslednjim:

sopomenke

NaCMC; natrijeva CMC“

(c)

specifikacija v zvezi z opredelitvijo se nadomesti z naslednjim:

Opredelitev

Natrijeva karboksimetil celuloza je delna natrijeva sol karboksimetilnega etra celuloze, ki jo pridobivamo neposredno iz vrst vlaknatega rastlinskega materiala.“