7.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/40


UREDBA SVETA (EU) št. 1270/2013

z dne 15. novembra 2013

o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. maja 2006 s sprejetjem Uredbe (ES) št. 764/2006 (1) odobril Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu).

(2)

Unija je s Kraljevino Maroko izpogajala novi protokol k Sporazumu o partnerstvu, ki za plovila Unije dodeljuje ribolovne možnosti v vodah, ki spadajo pod suverenost ali jurisdikcijo Kraljevine Maroko na področju ribištva. Nov protokol je bil parafiran 24. julija 2013.

(3)

Svet je 15. novembra 2013 sprejel Sklep št. 2013/1270/EU (3) o podpisu novega protokola.

(4)

Treba bi bilo opredeliti način razdelitve ribolovnih možnosti med države članice za obdobje uporabe novega protokola.

(5)

Če se izkaže, da ribolovne možnosti, ki so bile dodeljene Uniji na podlagi novega protokola, niso v celoti izkoriščene, Komisija o tem obvesti zadevne države članice v skladu s členom 10(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (4). Če v roku, ki ga določi Svet, ni odgovora, to pomeni potrditev, da plovila zadevne države članice v danem obdobju ne izkoriščajo v celoti svojih ribolovnih možnosti. Svet bi moral določiti ta rok.

(6)

To uredbo bi bilo treba uporabljati od začetka veljavnosti novega protokola.

(7)

Zaradi nujnih razlogov bi bilo treba uporabiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola (št. 1) o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ribolovne možnosti, določene s Protokolom med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Protokol), se med države članice razdelijo na naslednji način:

Ribolovna kategorija

Vrsta plovila

Država članica

Dovoljenja ali kvota

Mali ribolov na severu, pelagični

plovila s potegalko < 100 BT

Španija

20

Mali ribolov na severu

plovila s pridnenimi parangali, < 40 BT

Španija

25

Portugalska

7

plovila s pridnenimi parangali, ≥ 40 BT < 150 BT

Portugalska

3

Mali ribolov na jugu

vrvice in ribiške palice < 80 BT

Španija

10

Pridneni ribolov

plovila s pridnenimi parangali

Španija

7

Portugalska

4

plovila z vlečnimi mrežami

Španija

5

Italija

0

Ribolov tuna

plovila za ribolov z ribiškimi palicami

Španija

23

Francija

4

Industrijski pelagični ribolov

80 000 ton/leto

z največ 10 000 ton na mesec za celotno ladjevje,

razen za obdobje avgust–oktober, ko je zgornja mesečna meja ulova 15 000 ton.

Razporeditev plovil z dovoljenjem za ribolov:

 

10 plovil s tonažo nad 3 000 BT,

 

3 plovila s tonažo med 150 in 3 000 BT,

 

5 plovil s tonažo pod 150 BT.

Nemčija

6 467 t

Litva

20 693 t

Latvija

11 640 t

Nizozemska

24 567 t

Irska

2 917 t

Poljska

4 525 t

Združeno kraljestvo

4 525 t

Španija

467 t

Portugalska

1 555 t

Francija

2 644 t

2.   Uredba (ES) št. 1006/2008 se uporablja brez poseganja v Sporazum o partnerstvu.

3.   Če se z zahtevki za dovoljenja za ribolov držav članic iz odstavka 1 tega člena ne izčrpajo vse ribolovne možnosti, ki jih določa protokol, Komisija v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1006/2008 upošteva zahtevke za dovoljenja za ribolov katere koli druge države članice.

4.   Rok, v katerem morajo države članice v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1006/2008 potrditi, da v celoti ne izkoriščajo dodeljenih ribolovnih možnosti, dodeljenih, je deset delovnih dni od dneva, ko jim Komisija sporoči, da ribolovne možnosti niso v celoti izčrpane.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma začetka veljavnosti Protokola.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

R. ŠADŽIUS


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 764/2006 z dne 22. maja 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (UL L 141, 29.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 141, 29.5.2006, str. 4.

(3)  Glej stran 40 tega Uradnega lista.

(4)  Uredba (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).