4.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1251/2013

z dne 3. decembra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 606/2009 glede nekaterih enoloških postopkov in Uredbe (ES) št. 436/2009 glede vpisa teh postopkov v evidence, ki se vodijo v vinskem sektorju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT), (1) zlasti tretjega in četrtega odstavka člena 121 in člena 185c(3), v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 3 Uredbe Komisije (ES) št. 606/2009 (2) so dovoljeni enološki postopki določeni v Prilogi I k navedeni uredbi. Mednarodni urad za vinsko trto in vino (OIV) je spremenil pogoje uporabe nekaterih enoloških postopkov, ki so sicer že dovoljeni v Uniji. Da bi upoštevali tehnični napredek in proizvajalcem Unije zagotovili enake možnosti, kot jih imajo proizvajalci tretjih držav, bi bilo treba na podlagi pogojev uporabe, ki jih je določil OIV, v Uniji spremeniti pogoje uporabe teh enoloških postopkov.

(2)

OIV je sprejel nove enološke postopke. Da bi upoštevali tehnični napredek in proizvajalcem Unije zagotovili nove možnosti, ki jih imajo proizvajalci tretjih držav, bi bilo treba na podlagi pogojev uporabe, ki jih je določil OIV, v Uniji dovoliti nove enološke postopke.

(3)

Nekateri enološki postopki so še zlasti izpostavljeni tveganju zlorabe ter morajo biti navedeni v evidencah in spremnih dokumentih v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 436/2009 (3). Zahteve glede postopkov, kot je membranska obdelava, določajo, da je treba te postopke vpisati v evidence v skladu s členom 41 Uredbe (ES) št. 436/2009. Pravila v zvezi z vpisi, ki jih določa Uredba (ES) št. 436/2009, bi bilo treba prilagoditi, da bi se upoštevali novi enološki postopki, ki jih dovoljuje Uredba (ES) št. 606/2009, kakor je bila spremenjena s to uredbo.

(4)

Uredbi (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 436/2009 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem regulativnega odbora iz člena 195(3) Uredbe (ES) št. 1234/2007 in mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 606/2009

Priloga I A k Uredbi (ES) št. 606/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Sprememba Uredbe (ES) št. 436/2009

V členu 41(1) Uredbe (ES) št. 436/2009 se doda točka (w):

„(w)

upravljanje raztopljenega plina v vinu z uporabo membranskih kontaktorjev.“

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 606/2009 z dne 10. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede kategorij proizvodov vinske trte, enoloških postopkov in z njimi povezanih omejitev (UL L 193, 24.7.2009, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L 128, 27.5.2009, str. 15).


PRILOGA

Priloga I A k Uredbi (ES) št. 606/2009 se spremeni:

1.

Tabela se spremeni:

(a)

Vrstica 6 se spremeni:

(i)

v stolpec 1 se doda naslednja alinea:

„—

dodajanje kvasov avtolizatov.“

(ii)

v stolpec 2 se doda naslednje besedilo:

„Samo pri svežem grozdju, grozdnem moštu, delno prevretem grozdnem moštu, delno prevretem grozdnem moštu iz sušenega grozdja, pri zgoščenem grozdnem moštu in novem vinu, ki še vre.“

(b)

V vrstici 10 se druga alinea nadomesti z naslednjim:

„—

rastlinske beljakovine iz pšenice, graha in krompirja.“

(c)

dodata se naslednji vrstici 51 in 52:

„51

Uporaba inaktiviranih kvasovk

 

 

52

Upravljanje raztopljenega plina v vinu z uporabo membranskih kontaktorjev

Za proizvode, opredeljene v odstavkih 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 in 16 Priloge XIb k Uredbi (ES) št. 1234/2007, z izjemo dodajanja ogljikovega dioksida za proizvode, opredeljene v odstavkih 4, 5, 6 in 8 navedene priloge“

 

2.

Doda se naslednji Dodatek 18:

„Dodatek 18

Zahteve za upravljanje raztopljenega plina v vinu z uporabo membranskih kontaktorjev

Upravljanje raztopljenega plina v vinu z uporabo membranskih kontaktorjev je fizična metoda za upravljanje koncentracije raztopljenih plinov v vinu z uporabo membranskih kontraktorjev (hidrofobne membrane) in plinov, ki se uporabljajo v enologiji.

ZAHTEVE

(1)

Ta tehnika se lahko uporabi od zaključka alkoholnega vrenja do pakiranja in nadomešča uporabo penilnika ali sistemov Venturi.

(2)

Ta postopek opravi enolog ali usposobljeni tehnik.

(3)

Obdelavo je treba vpisati v evidenco iz člena 185c(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(4)

Uporabljene membrane morajo izpolnjevati zahteve iz Uredbe (ES) št. 1935/2004 in Uredbe (EU) št. 10/2011 ter iz nacionalnih določb, sprejetih za njuno izvajanje. Izpolnjevati morajo zahteve iz Mednarodnega enološkega kodeksa, ki ga je objavil OIV.“