19.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1159/2013

z dne 12. julija 2013

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem programu za spremljanje Zemlje (GMES) z opredelitvijo pogojev za registracijo in izdajo licenc uporabnikom GMES in opredelitvijo meril za omejitev dostopa do namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 911/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem programu za opazovanje Zemlje (GMES) in njegovih začetnih operativnih dejavnostih (2011–2013) (1) ter zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Politika glede podatkov in informacij GMES bi morala biti skladna z drugimi zadevnimi politikami, instrumenti in ukrepi Unije. Zlasti bi morala biti skladna z zahtevami Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (2). Politika bi morala spoštovati pravice in načela, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do zasebnega življenja, varstva osebnih podatkov, pravico do intelektualne lastnine, svobodo umetnosti in znanosti ter svobodo gospodarske pobude.

(2)

Politika glede informacij in podatkov GMES bi morala v veliki meri prispevati k politiki odprtih podatkov, ki jo spodbuja Unija in ki jo je uvedla Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (3) ter podprl Sklep Komisije 2011/833/EU z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov Komisije (4), ki je bil sprejet v okviru sporočila Komisije z dne 26. avgusta 2010 z naslovom „Digitalna agenda za Evropo“ (5).

(3)

Vzpostaviti bi bilo treba pogoje registracije in izdaje licenc za uporabnike GMES ter opredeliti merila za omejen dostop do namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES. Pogoje glede dostopa do drugih podatkov in informacij, ki se uporabljajo za storitve GMES, bi morali opredeliti njihovi ponudniki.

(4)

Komisija v svojem sporočilu z dne 28. oktobra 2009 z naslovom „Globalno spremljanje okolja in varnosti (GMES): izzivi in naslednji koraki za vesoljsko komponento“ (6) navaja svoj namen izvajanja politike brezplačnega in odprtega dostopa za Sentinele.

(5)

Dostop do podatkov Sentinelov bi moral biti brezplačen, popoln in odprt v skladu s „Skupnimi načeli za politiko podatkov Sentinelov“ (7), ki jo je sprejel programski odbor za opazovanje Zemlje (PB-EO) Evropske vesoljske agencije.

(6)

Tretje države in mednarodne organizacije, ki prispevajo k delovanju GMES skladno s členom 7 Uredbe (EU) št. 911/2010, bi morale imeti dostop do namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES pod enakimi pogoji kot države članice.

(7)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 28 Uredbe (EU) št. 911/2010, bi bilo treba GMES obravnavati kot evropski prispevek h gradnji Globalnega sistema sistemov za opazovanje Zemlje (GEOSS). Zato bi moralo biti odprto razširjanje GMES povsem združljivo z načeli izmenjave podatkov GEOSS.

(8)

Z namenom izpolnitve ciljev politike glede podatkov in informacij GMES, ki so navedeni v členu 9 Uredbe (EU) št. 911/2010, bi bilo treba uporabnikom zagotoviti potrebno dovoljenje za uporabo namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES v najširšem možnem obsegu. Uporabnikom bi moralo biti omogočeno tudi ponovno razširjanje namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES s spremembami ali brez.

(9)

Namenski podatki GMES in informacije storitev GMES bi morali biti za uporabnike brezplačni, da bi lahko izkoristili socialne koristi, ki jih prinaša večja uporaba namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES.

(10)

Politika odprtega razširjanja GMES se lahko pregleda in po potrebi prilagodi ob upoštevanju potreb uporabnikov in industrije za opazovanje Zemlje ter tehnološkega razvoja.

(11)

Zaradi obsežne distribucije podatkov in informacij GMES je ustrezno, da se ne poda nobeno izrecno ali implicitno jamstvo, vključno glede kakovosti in primernosti za kateri koli namen.

(12)

Komisija bi morala uvesti omejitve glede odprtega razširjanja GMES, če bi brezplačen, popoln in odprt dostop do nekaterih namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES vplival na pravice in načela, ki jih določa Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, kot so pravica do zasebnosti zasebnega življenja, pravica varstva osebnih podatkov ali pravice intelektualne lastnine za podatke, ki se uporabljajo za postopek pridobivanja informacij storitev GMES.

(13)

Po potrebi bi morale omejitve ščititi varnostne interese Unije kot tudi interese državne varnosti držav članic. Kar zadeva interese državne varnosti, bi morale te omejitve upoštevati obveznosti držav članic, ki so se z mednarodnimi sporazumi zavezale skupni varnostni organizaciji. Ocena meril glede občutljivosti za omejevanje razširjanja namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES bi morala zagotoviti predhodno rešitev varnostnih vprašanj, kar bi omogočalo neprekinjeno zagotavljanje namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES.

(14)

Merila glede občutljivosti bi morala zajemati različne parametre, ki bi lahko predstavljali tveganje za varnost Unije ali njenih držav članic. Nevarnosti za kritično infrastrukturo, kot je opredeljena v členu 2(a) Direktive Sveta 2008/114/ES z dne 8. decembra 2008 o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite (8), je treba upoštevati kot pomembno merilo glede občutljivosti.

(15)

Po potrebi bi morale imeti države članice možnost zahtevati, da se uporabijo omejitve za posredovanje posebnih namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES. Komisija bi morala pri preučevanju takšnih zahtev ali takrat, ko deluje na lastno pobudo, zagotoviti smotrn in učinkovit odziv, da se zaščitijo varnostni interesi Unije ali držav članic, obenem pa si prizadevati za čim manjše motnje v toku podatkov in informacij uporabnikom.

(16)

Platforme za razširjanje GMES lahko naletijo na tehnične omejitve, ki bi jim lahko onemogočile, da izpolnijo vse zahteve za podatke in informacije. V takšnih izjemnih okoliščinah bi bilo treba tehnično razpoložljivost namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES rezervirati za uporabnike iz držav in mednarodnih organizacij, ki prispevajo k izvajanju dejavnosti GMES za zagotavljanje stalnosti storitev. Kjer je to primerno, bi morala biti možnost rezervacije storitev pogojena z neko vrsto registracije. Takšna rezervacija ne bi smela preprečevati uporabnikom, ki so pridobili podatke ali informacije s pomočjo rezervacije, da uveljavljajo pravice iz te uredbe, vključno s pravico do ponovnega razširjanja teh podatkov ali informacij.

(17)

Zagotoviti bi bilo treba štiri stopnje registracije uporabnikov za dostop do namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES. Prvič, v interesu široke uporabe namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES bi bilo treba storitve iskanja in pregledovanja v smislu člena 11(1)(a) in (b) Direktive 2007/2/ES zagotoviti brez registracije. Drugič, omogočiti bi bilo treba zahtevo po osnovni obliki registracije za storitve prenosa v smislu člena 11(1)(c) Direktive 2007/2/ES. Postopek registracije ne sme odvračati uporabnikov od dostopa do podatkov in informacij, temveč mora omogočati njihovo uporabo za zbiranje statističnih podatkov o uporabnikih. Tretjič, vmesna stopnja registracije bi morala omogočati izvajanje rezervacije dostopa za določene skupine uporabnikov. Četrtič, strog postopek registracije bi bilo treba uporabiti, ko je treba omejiti dostop iz varnostnih razlogov, z nedvoumno identifikacijo uporabnika –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba vzpostavlja

(a)

pogoje za popoln in odprt dostop do informacij, ki jih zagotavljajo storitve GMES, in do podatkov, ki jih zbira namenska infrastruktura GMES;

(b)

merila glede omejevanja dostopa do teh informacij in podatkov;

(c)

pogoje za registracijo uporabnikov GMES.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„storitve GMES“ pomenijo storitveno komponento iz člena 2(2)(a) Uredbe (EU) št. 911/2010;

(b)

„informacije storitev GMES“ pomenijo informacije in njihove metapodatke, ki jih zagotavljajo storitve GMES;

(c)

„namenski podatki GMES“ pomenijo podatke, ki se zberejo prek namenske infrastrukture GMES, in njihove metapodatke;

(d)

„metapodatki“ pomenijo strukturirane informacije o podatkih ali informacijah, ki omogočajo njihovo iskanje, popis in uporabo;

(e)

„platforma za razširjanje GMES“ pomeni tehnične sisteme, ki se uporabljajo za razširjanje namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES uporabnikom;

(f)

„storitve iskanja“ pomenijo storitve iskanja, kot so opredeljene v točki 1(a) člena 11 Direktive 2007/2/ES;

(g)

„storitve pregledovanja“ pomenijo storitve pregledovanja, kot so opredeljene v točki 1(b) člena 11 Direktive 2007/2/ES;

(h)

„storitve prenosa“ pomenijo storitve prenosa, kot so opredeljene v točki 1(c) člena 11 Direktive 2007/2/ES;

POGLAVJE 2

ODPRTO RAZŠIRJANJE NAMENSKIH PODATKOV GMES IN INFORMACIJ STORITEV GMES – POGOJI ZA IZDAJO LICENCE

Člen 3

Načela odprtega razširjanja

Uporabniki imajo brezplačen, popoln in odprt dostop do namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES v skladu s pogoji, določenimi v členih 4 do 10, z omejitvami, določenimi v členih 11 do 16.

Člen 4

Finančni pogoji

Brezplačen dostop se zagotovi do namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES, ki so na voljo prek platform za razširjanje GMES, pod predhodno opredeljenimi tehničnimi pogoji iz člena 5(1).

Člen 5

Pogoji glede značilnosti, oblike in medijev razširjanja

1.   Ponudniki namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES za vsako vrsto teh podatkov in informacij opredelijo vsaj en sklop značilnosti, obliko in medije razširjanja pod nadzorom Komisije in to opredelitev sporočijo na platformah za razširjanje GMES.

2.   Namenski podatki GMES in informacije storitev GMES so skladni z zahtevami Direktive 2007/2/ES, če so zajeti v navedenih določbah.

Člen 6

Pogoji glede platform za razširjanje GMES

Namenski podatki GMES in informacije storitev GMES se razširjajo uporabnikom prek platform za razširjanje GMES, ki jih zagotovi ali nadzoruje Komisija.

Člen 7

Pogoji glede uporabe

1.   Dostop do namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES se zagotovi za naslednjo uporabo, če je to skladno z zakonom:

(a)

reprodukcijo;

(b)

distribucijo;

(c)

sporočanje javnosti;

(d)

prilagajanje, spreminjanje in kombiniranje z drugimi podatki in informacijami;

(e)

katero koli kombinacijo točk (a) do (d).

2.   Namenski podatki GMES in informacije storitev GMES se lahko uporabljajo po vsem svetu brez časovne omejitve.

Člen 8

Pogoji glede informacij, ki jih posredujejo uporabniki

1.   Pri distribuciji ali sporočanju namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES javnosti uporabniki obvestijo javnost o viru teh podatkov in informacij.

2.   Uporabniki zagotovijo, da javnost ne dobi vtisa, da dejavnosti uporabnika uradno podpira Unija.

3.   Če se ti podatki in informacije prilagodijo ali spremenijo, to uporabnik jasno navede.

Člen 9

Brez jamstva

Namenski podatki GMES in informacije storitev GMES se posredujejo uporabnikom brez vsakega izrecnega ali implicitnega jamstva, vključno glede kakovosti in primernosti za kateri koli namen.

Člen 10

Pogoji v primeru omejitev odprtega razširjanja

Če Komisija omeji dostop do namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES za določene uporabnike v skladu s členom 12, se ti uporabniki registrirajo po postopku, ki omogoča njihovo nedvoumno identifikacijo, preden se jim dovoli dostop.

POGLAVJE 3

OMEJITVE

Člen 11

Nasprotujoče si pravice

Če je odprto razširjanje določenih namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES v nasprotju z mednarodnimi sporazumi ali zaščito pravic intelektualne lastnine, ki se nanašajo na podatke in informacije, ki se uporabljajo za postopke pridobivanja informacij storitev GMES, ali bi nesorazmerno vplivalo na pravice in načela, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, kot je pravica do zasebnega življenja ali varstva osebnih podatkov, Komisija sprejme potrebne ukrepe v skladu s členom 13(1) Uredbe (EU) št. 911/2010, da se izogne takšnim nasprotjem ali da omeji razširjanje zadevnih namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES.

Člen 12

Zaščita varnostnih interesov

1.   Če odprto razširjanje namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES predstavlja nesprejemljivo tveganje za varnostne interese Unije ali njenih držav članic zaradi občutljivosti podatkov in informacij, Komisija omeji njihovo razširjanje v skladu s členom 13(1) Uredbe (EU) št. 911/2010.

2.   Komisija oceni občutljivost namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES na podlagi meril glede občutljivosti, opredeljenih v členih 13 do 16.

Člen 13

Merila glede občutljivosti za namenske podatke GMES

1.   Če namenske podatke GMES zagotavlja sistem vesoljskega opazovanja, ki ima vsaj eno lastnost iz Priloge, Komisija oceni občutljivost podatkov na podlagi naslednjih meril:

(a)

tehnične značilnosti podatkov, vključno s prostorsko ločljivostjo in spektralnimi pasovi;

(b)

čas med pridobitvijo in razširjanjem podatkov;

(c)

prisotnost oboroženih spopadov, groženj za mednarodni ali regionalni mir ali varnost ali kritično infrastrukturo v smislu točke (a) člena 2 Direktive 2008/114/ES na območju, na katerega se nanašajo namenski podatki GMES;

(d)

prisotnost šibkih točk v varnosti ali verjetna uporaba namenskih podatkov GMES za taktične ali operativne dejavnosti, ki bi škodovale varnostnim interesom Unije, njenih držav članic ali mednarodnih partnerjev.

2.   Če namenske podatke GMES proizvede sistem vesoljskega opazovanja, ki nima nobene lastnosti iz Priloge, se predvideva, da namenski podatki GMES niso občutljivi.

Člen 14

Merila glede občutljivosti za informacije storitev GMES

Komisija oceni občutljivost informacij storitev GMES na podlagi naslednjih meril:

(a)

občutljivost podatkov, ki se uporabljajo pri pridobivanju informacij storitev GMES;

(b)

čas med pridobitvijo podatkov in razširjanjem informacij storitev GMES;

(c)

prisotnost oboroženih spopadov, groženj za mednarodni ali regionalni mir ali varnost ali kritično infrastrukturo v smislu točke (a) člena 2 Direktive 2008/114/ES na območju, na katerega se nanašajo informacije storitev GMES;

(d)

prisotnost šibkih točk v varnosti ali verjetna uporaba informacij storitev GMES za taktične ali operativne dejavnosti, ki bi škodovale varnostnim interesom Unije, njenih držav članic ali mednarodnih partnerjev.

Člen 15

Zahteva za ponovno oceno občutljivosti

Če se spremenijo pogoji, v katerih je bila izdelana ocena v skladu s členom 13 ali 14, lahko Komisija ponovno oceni občutljivost namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES na lastno pobudo ali na zahtevo države članice, da omeji, začasno prepove ali dovoli pridobivanje namenskih podatkov GMES ali razširjanje informacij storitev GMES. Če zahtevo predloži država članica, Komisija upošteva zahtevano trajanje in obseg omejitve.

Člen 16

Uravnoteženost interesov

1.   Pri ocenjevanju občutljivosti namenskih podatkov GMES in informacij storitev GMES v skladu s členom 12 so varnostni interesi uravnoteženi z interesi uporabnikov ter okoljskimi, družbenimi in ekonomskimi koristmi zbiranja, pridobivanja in odprtega razširjanja zadevnih podatkov in informacij.

2.   Komisija pri varnostni oceni upošteva, ali bodo omejitve učinkovite, če so podobni podatki v katerem koli primeru razpoložljivi iz drugih virov.

POGLAVJE 4

REZERVACIJA DOSTOPA IN REGISTRACIJA

Člen 17

Rezervacija dostopa

1.   Če zahteve za dostop presegajo zmogljivost platform za razširjanje GMES, se lahko dostop do virov GMES rezervira za katere koli naslednje uporabnike:

(a)

javne službe, industrijo, raziskovalne organizacije in državljane Unije;

(b)

javne službe, industrijo, raziskovalne organizacije in državljane v tretjih državah, ki prispevajo k delovanju GMES;

(c)

mednarodne organizacije, ki prispevajo k delovanju GMES.

2.   Uporabniki, za katere se rezervira dostop v skladu z odstavkom 1, se registrirajo, da pridobijo dostop, pri čemer navedejo svojo identiteto, kontaktne podatke, področje dejavnosti in državo sedeža.

Člen 18

Registracija

1.   Za dostop do storitev prenosa se uporabniki registrirajo na spletu na platformah za razširjanje GMES. Registracija je brezplačna. Uporabniki se morajo registrirati samo enkrat, registracija pa je samodejno sprejeta. Za postopek registracije je potrebno naslednje:

(a)

uporabnik ustvari uporabniški račun in geslo;

(b)

statistične informacije o največ 10 točkah, ki jih posreduje uporabnik.

2.   Za storitve iskanja in pregledovanja registracija ni potrebna.

POGLAVJE 5

KONČNE DOLOČBE

Člen 19

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 276, 20.10.2010, str. 1.

(2)  UL L 108, 25.4.2007, str. 1.

(3)  UL L 345, 31.12.2003, str. 90.

(4)  UL L 330, 14.12.2011, str. 39.

(5)  COM(2010) 245 final./2 z dne 26. avgusta 2010.

(6)  COM(2009) 589 final.

(7)  ESA/PB-EO(2009)98, rev. 1

(8)  UL L 345, 23.12.2008, str. 75.


PRILOGA

Lastnosti sistema vesoljskega opazovanja iz člena 13

(a)

Sistem je tehnično zmožen ustvariti podatke z geometrično ločljivostjo 2,5 metra ali manj v vsaj eni vodoravni smeri.

(b)

Sistem je tehnično zmožen ustvariti podatke z geometrično ločljivostjo 5 metrov ali manj v vsaj eni vodoravni smeri v območju spektra 8–12 mikronov (toplotno infrardeče).

(c)

Sistem je tehnično zmožen ustvariti podatke z geometrično ločljivostjo 3 metrov ali manj v vsaj eni vodoravni smeri v območju spektra od 1 milimetra do 1 metra (mikrovalovno).

(d)

Sistem ima več kot 49 spektralnih kanalov in je tehnično zmožen ustvariti podatke z geometrično ločljivostjo 10 metrov ali manj v vsaj eni vodoravni smeri v vsaj enem spektralnem kanalu.