25.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1034/2013

z dne 24. oktobra 2013

o odobritvi aluminijevega fosfida, ki sprošča fosfin, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 20. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 (2) določa seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti glede njihove možne vključitve v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3). Navedeni seznam vključuje aluminijev fosfid.

(2)

V skladu s členom 11(2) Direktive 98/8/ES je bila opravljena presoja aluminijevega fosfida glede uporabe v 23. vrsti izdelkov (pripravki za nadzor drugih vretenčarjev), kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi, ki ustreza 20. vrsti proizvodov, kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(3)

Nemčija, ki je bila imenovana za državo članico poročevalko, je 23. julija 2010 v skladu s členom 14(4) in (6) Uredbe (ES) št. 1451/2007 Komisiji poslala poročilo pristojnega organa in priporočilo.

(4)

Države članice in Komisija so pregledale poročilo pristojnega organa. V skladu s členom 15(4) Uredbe (ES) št. 1451/2007 so bile ugotovitve pregleda v Stalnem odboru za biocidne pripravke dne 27. septembra 2013 vključene v poročilo o oceni.

(5)

Iz navedenega poročila je razvidno, da je za biocidne proizvode, ki se uporabljajo kot proizvodi v 23. vrsti izdelkov in vsebujejo aluminijev fosfid, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES.

(6)

Zato je primerno odobriti aluminijev fosfid, ki sprošča fosfin, za uporabo v biocidnih proizvodih 20. vrste proizvodov.

(7)

Ker presoja ni obravnavala nanomaterialov, odobritev v skladu s členom 4(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 ne bi smela zajemati takšnih materialov.

(8)

Pred odobritvijo aktivne snovi bi bilo treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo omogočilo državam članicam, zainteresiranim stranem in po potrebi Komisiji, da se pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Aluminijev fosfid, ki sprošča fosfin, se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 20. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3.).

(3)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).


PRILOGA

Splošno ime

Poimenovanje po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum vključitve

Datum prenehanja veljavnosti vključitve

Vrsta izdelkov

Posebni pogoji (2)

aluminijev fosfid, ki sprošča fosfin

Ime IUPAC: aluminijev fosfid

Št. ES: 244-088-0

Št. CAS: 20859-73-8

830 g/kg

1. julij 2015

30. junij 2025

20

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganjem in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki niso bili obravnavani v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Dovoljenja se izdajo pod naslednjimi pogoji:

1.

Proizvod se lahko prodaja samo posebej usposobljenim strokovnjakom, ki ga edini lahko uporabljajo.

2.

Zaradi ugotovljenih tveganj za uporabnike je treba uporabljati ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. Ti med drugim vključujejo uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme, uporabo nanašalcev in pakiranje proizvoda v obliki, ki izpostavljenost uporabnikov zmanjša na sprejemljivo raven.

3.

Zaradi ugotovljenih tveganj za kopenske neciljne vrste je treba uporabljati ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja. Ti med drugim vključujejo neuporabo proizvoda na območjih, kjer so poleg ciljnih vrst prisotni tudi drugi sesalci, ki živijo pod zemljo.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti aktivne snovi, uporabljene za presojo v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 528/2012. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz presoje.

(2)  Za izvajanje splošnih načel iz Priloge VI k Uredbi (EU) št. 528/2012 so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na naslednjem spletišču Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm