24.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 912/2013

z dne 23. septembra 2013

o izvajanju Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju glede statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju (1) ter zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 452/2008 določa skupni okvir za sistematično pripravo evropskih statističnih podatkov na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja na treh posebnih področjih, ki se bodo izvajala s statističnimi ukrepi.

(2)

Sprejeti je treba ukrepe za izvajanje posameznih statističnih ukrepov za pripravo statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja, kot so zajeti v okviru področja 1 Uredbe (ES) št. 452/2008.

(3)

Pri pripravi in izkazovanju evropskih statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja bi nacionalni statistični organi in statistični organi Unije morali upoštevati načela iz Kodeksa ravnanja evropske statistike, ki ga je septembra leta 2011 potrdil Odbor za evropski statistični sistem.

(4)

Izvedbeni ukrepi za pripravo statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja bi morali upoštevati možno breme za izobraževalne ustanove in posameznike ter najnovejši sporazum med statističnim inštitutom organizacije Unesco (UIS), Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Komisijo (Eurostatom) o zasnovah, opredelitvah, obdelavi podatkov, periodičnosti in rokih za prenos rezultatov.

(5)

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je revidirala različico mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja (ISCED), ki se doslej uporablja (ISCED 1997), da bi se zagotovila njena skladnost z razvojem politike in strukturami izobraževanja in usposabljanja.

(6)

Zaradi potrebe po mednarodni primerljivosti statističnih podatkov o izobraževanju bi morale države članice in institucije Evropske unije uporabljati klasifikacije izobraževanja, ki so združljive z revidirano mednarodno standardno klasifikacijo izobraževanja ISCED 2011 (v nadaljnjem besedilu: ISCED 2011), kakor so jo sprejele države članice Unesco na 36. generalni konferenci novembra 2011.

(7)

Zbiranje podatkov od upravnih in drugih virov o mobilnosti študentov v vseh ciklih študija bi bilo treba izboljšati, da bi se spremljal napredek in opredelili izzivi ter da se prispeva tudi k oblikovanju politike, ki temelji na dokazih.

(8)

Uredbo Komisije (EU) št. 88/2011 z dne 2. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 452/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o izobraževanju in vseživljenjskem učenju glede statističnih podatkov o sistemih izobraževanja in usposabljanja (2) bi bilo treba razveljaviti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pravila o izvajanju Uredbe (ES) št. 452/2008 glede zbiranja, prenosa in obdelave statističnih podatkov na področju 1 o sistemih izobraževanja in usposabljanja.

Člen 2

Zajete vsebine in njihove karakteristike

Izbira in opis vsebin, ki jih zajema področje 1 o sistemih izobraževanja in usposabljanja, ter podrobni seznam njihovih karakteristik in razčlenitev so navedeni v Prilogi I.

Člen 3

Referenčna obdobja in prenos rezultatov

1.   Podatki o vpisih, novincih in osebju se nanašajo na šolsko/akademsko leto, kot je določeno na nacionalni ravni (leto t/t + 1). Letni podatki o vpisih, novincih in osebju se vsako leto predložijo Komisiji (Eurostatu) do 30. septembra leta t + 2. Prvi prenos podatkov v septembru 2014 se nanaša na šolsko/akademsko leto 2012/2013, kot je določeno na nacionalni ravni.

2.   Podatki o diplomantih se nanašajo na šolsko/akademsko leto, kot je določeno na nacionalni ravni (leto t/t + 1), ali koledarsko leto (leto t + 1). Letni podatki o diplomantih se predložijo Komisiji (Eurostatu) vsako leto do 30. novembra leta t + 2.

3.   Prvi prenos podatkov o diplomantih (razen podatkov o diplomantih, ki so bili na mobilnosti v smislu pridobivanja kreditnih točk („credit mobility“) v celotnem študijskem ciklu) se predloži novembra 2014 in se nanaša na šolsko/akademsko leto 2012/2013, kot je določeno na nacionalni ravni, ali koledarsko leto 2013.

4.   Prvi prenos podatkov o diplomantih, ki so bili na mobilnosti v smislu pridobivanja kreditnih točk („credit mobility“) v celotnem študijskem ciklu, se predloži novembra 2017 in se nanaša na šolsko/akademsko leto 2015/2016, kot je določeno na nacionalni ravni, ali koledarsko leto 2016.

5.   Mobilni študenti/diplomanti so ne glede na njihovo državljanstvo opredeljeni po svoji državi izvora (prednost predhodnega izobraževanja oz. prebivališča oz. državljanstva). Pred letom 2016 se podatki o „mobilnih študentih/diplomantih“ predložijo z uporabo nacionalne opredelitve „države izvora“. Od leta 2016 dalje se za opredelitev države izvora uporablja država, kjer je bilo podeljeno spričevalo višje sekundarne izobrazbe ali najboljša nacionalna ocena.

6.   Podatki o izdatkih za izobraževanje se nanašajo na finančno leto države članice, kot je določeno na nacionalni ravni (leto t). Letni podatki o izdatkih za izobraževanje in številu študentov se vsako leto predložijo Komisiji (Eurostatu) do 30. novembra leta t + 2, pri čemer je zajetje prilagojeno statističnim podatkom o izdatkih za izobraževanje. Prvi prenos podatkov v novembru 2014 se nanaša na finančno leto 2012.

Člen 4

Zahteve glede kakovosti podatkov in okvir za poročanje o kakovosti

1.   Zahteve glede kakovosti podatkov ter standardna poročila o kakovosti sistemov izobraževanja in usposabljanja so navedeni v Prilogi II.

2.   Države članice vsako leto predložijo Komisiji (Eurostatu) standardno poročilo o kakovosti v skladu z zahtevami iz Priloge II. Standardna poročila o kakovosti se predložijo skupaj z integrirano razvrstitvijo ISCED nacionalnih programov in kvalifikacij z uporabo predloge, ki jo zagotovi Komisija (Eurostat).

Prvo poročilo se nanaša na leto zbiranja podatkov 2014 (šolsko/akademsko leto 2012/2013). Poročilo o kakovosti, ki zadeva referenčna obdobja iz člena 3, se predloži Komisiji do 31. januarja leta t + 3.

3.   Države članice pridobivajo potrebne podatke tako, da uporabljajo kombinacijo različnih virov, kot so vzorčna raziskovanja, administrativni viri podatkov in drugi viri podatkov.

4.   Države članice predložijo Komisiji (Eurostatu) informacije o metodah in kakovosti podatkov iz uporabljenih virov, ki niso vzorčna raziskovanja in administrativni viri podatkov iz odstavka 3.

Člen 5

Razveljavitev

Uredba (EU) št. 88/2011 se razveljavi.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. septembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 145, 4.6.2008, str. 227.

(2)  UL L 29, 3.2.2011, str. 5.


PRILOGA I

Zajete vsebine, podroben seznam karakteristik in njihovih razčlenitev

Podatki, ki se predložijo po ravni ISCED, se nanašajo na ISCED 2011. Razlikovanje med akademskimi in poklicnimi usmeritvami (ISCED 6 in 7 na 2-mestni ravni natančnosti), ki ni bilo natančno opredeljeno v ISCED 2011, kakor so jo sprejele države članice Unesco na 36. generalni konferenci novembra 2011, se opravi v skladu s podrobnimi smernicami za zbiranje podatkov Unesco/OECD/Eurostat o izobraževalnih sistemih.

Podatki, ki jih je treba predložiti po „področjih izobraževanja“, se nanašajo na klasifikaciji „Priročnik o področju izobraževanja in usposabljanja, različica iz decembra 1999“ in „Področja izobraževanja in usposabljanja ISCED“ z začetkom z referenčnim šolskim/akademskim letom, ki sledi sprejetju zadnje revidirane različice te klasifikacije.

Podatki o vpisih

Število vpisanih študentov na ravneh ISCED 0 do 8 (ISCED 0 in 2: 2-mestna raven natančnosti; ISCED 1: 1-mestna raven natančnosti; ISCED 3 do 7: 3-mestna raven natančnosti; ISCED 8: 1-mestna raven natančnosti), vrsta ustanove (javna, zasebna), intenzivnost sodelovanja (redni študij, izredni študij, ekvivalent rednega študija) in spol. Prenos podatkov za ISCED 01 ni obvezen,

število vpisanih študentov na ravneh ISCED 0 do 8 (ISCED 0 in 2 do 5: 2-mestna raven natančnosti; ISCED 1 in 6 do 8: 1-mestna raven natančnosti), spol in starost. Prenos podatkov za ISCED 01 ni obvezen. Prenos podatkov za ISCED 6 in 7 na 2-mestni ravni natančnosti ni obvezen,

število vpisanih študentov na ravneh ISCED 3 do 8 (ravni ISCED 3 in 4: samo poklicno; ISCED 5: 2-mestna raven natančnosti, ravni ISCED 6 do 8: 1-mestna raven natančnosti), področje izobraževanja (3. raven natančnosti) in spol. Prenos podatkov za ISCED 6 in 7 na 2-mestni ravni natančnosti ni obvezen,

število študentov, vpisanih v „kombiniranem šolskem in delovnem programu“ na ravneh ISCED 3 do 5, samo poklicno, vrsta ustanove (javna in zasebna), intenzivnost sodelovanja (redni študij, izredni študij, ekvivalent rednega študija) in spol,

število vpisanih študentov na ravneh ISCED 0 do 8 (ISCED 0 in 2 do 5: 2-mestna raven natančnosti; ISCED 1 in 6 do 8: 1-mestna raven natančnosti), NUTS2 (1) regije in spol. Prenos podatkov za ISCED 01 ni obvezen,

število vpisanih študentov na ravneh 0 do 8, agregirano, po regijah NUTS2 (1), spolu in starosti,

število vpisanih študentov na ravneh ISCED 1 do 3 (ISCED 1 in 2: 1-mestna raven natančnosti; ISCED 3: 2-mestna raven natančnosti) in študij sodobnih tujih jezikov,

število vpisanih študentov na ravneh ISCED 1 do 3 (ISCED 1 in 2: 1-mestna raven natančnosti; ISCED 3: 2-mestna raven natančnosti) in število sodobnih tujih jezikov, ki se študirajo.

Podatki o novincih

Število novincev na ravneh ISCED 3 do 8 (ISCED 3 do 5: 2-mestna raven natančnosti; ISCED 6 do 8: 1-mestna raven natančnosti), spol in starost. Prenos podatkov za ISCED 6 in 7 na 2-mestni ravni natančnosti ni obvezen,

število novincev na ravneh ISCED 3 do 8 (ravni ISCED 3 in 4: samo poklicno; ISCED 5: 2-mestna raven natančnosti; ISCED 6 do 8: 1-mestna raven natančnosti), spol in področje izobraževanja (2. raven natančnosti). Prenos podatkov za ISCED 6 in 7 na 2-mestni ravni natančnosti ni obvezen.

Podatki o mobilnosti študentov

Število vpisanih mobilnih študentov na ravneh ISCED 5 do 8 (1-mestna raven natančnosti), področje izobraževanja (3. raven natančnosti) in spol,

število vpisanih mobilnih študentov na ravneh ISCED 5 do 8 (1-mestna raven natančnosti), država izvora in spol,

število mobilnih študentov diplomskih programov na ravneh ISCED 5 do 8 (1-mestna raven natančnosti), država izvora in spol. Prenos podatkov za ISCED 5 na 2-mestni ravni natančnosti ni obvezen,

število diplomantov, ki so bili na mobilnosti v smislu pridobivanja kreditnih točk („credit mobility“) najmanj tri mesece v celotnem študijskem ciklu na ravneh ISCED 5 do 8 (1-mestna raven natančnosti) in po vrsti sheme mobilnosti (programi EU, drugi mednarodni/nacionalni programi, drugi programi). Prenos podatkov za ISCED 5 na 2-mestni ravni natančnosti ni obvezen. Prenos podatkov za dodatno razčlenitev po vrsti mobilnosti (čas študija, delovne prakse) ni obvezen,

število diplomantov, ki so bili na mobilnosti v smislu pridobivanja kreditnih točk („credit mobility“) najmanj tri mesece v celotnem študijskem ciklu, po ravneh ISCED 5 do 8 (1-mestna raven natančnosti) in namembni državi. Prenos podatkov za ISCED 5 na 2-mestni ravni natančnosti ni obvezen. Prenos podatkov za dodatno razčlenitev po vrsti mobilnosti (čas študija, delovna praksa) ni obvezen,

neobvezen prenos podatkov o številu diplomantov, ki so bili na mobilnosti v smislu pridobivanja kreditnih točk („credit mobility“) manj kot tri mesece v celotnem študijskem ciklu, po ravneh ISCED 5 do 8 (ISCED 5: 2-mestna raven natančnosti; ISCED 6 do 8: 1-mestna raven natančnosti), namembna država in vrsta mobilnosti (čas študija, delovna praksa).

Podatki o diplomantih

Število diplomantov na ravneh ISCED 3 do 8 (ISCED 3 do 7: 3-mestna raven natančnosti; ISCED 8: 1-mestna raven natančnosti), spol in starost,

število diplomantov na ravneh ISCED 3 do 8 (ravni ISCED 3 in 4: samo poklicno; ISCED 5: 2-mestna raven natančnosti; ISCED 6 do 8: 1-mestna raven natančnosti), področje izobraževanja (3. raven natančnosti) in spol. Prenos podatkov za ISCED 6 in 7 na 2-mestni ravni natančnosti ni obvezen.

Podatki o osebju

Podatki o učiteljih v učilnici se predložijo po ravneh ISCED 0 do 4 z naslednjo razčlenitvijo: ISCED 0: 2-mestna raven natančnosti; ISCED 1 in 2: 1-mestna raven natančnosti; ISCED 3 in 4: 2-mestna raven natančnosti. Podatki o akademskem osebju se predložijo agregirani po ravneh ISCED 5 do 8. Prenos podatkov za ISCED 01 ni obvezen. Prenos podatkov za ravni ISCED 5 do 8, agregiranih, akademsko, in ravni ISCED 5 do 8, agregiranih, poklicno, ni obvezen:

število učiteljev v učilnici (po ravneh ISCED 0 do 4) in akademskega osebja, po spolu in starostni skupini,

število učiteljev v učilnici (po ravneh ISCED 0 do 4) in akademskega osebja, po vrsti ustanove (javna, zasebna), zaposlitvenem statusu (polni delovni čas, skrajšani delovni čas, ekvivalent polnega delovnega časa) in spolu,

število vpisanih študentov, prilagojeno podatkom o izobraževalnem osebju, na ravneh ISCED 0 do 8 (ravni ISCED 0, 3 in 4: 2-mestna raven natančnosti; ISCED 1 in 2: 1-mestna raven natančnosti; ISCED 5 do 8 agregirani), vrsta ustanove (javna, zasebna), intenzivnost sodelovanja (redni študij, izredni študij, ekvivalent rednega študija). Prenos podatkov za ISCED 01 ni obvezen. Prenos podatkov za ravni ISCED 5 do 8, agregiranih, akademsko, in ravni ISCED 5 do 8, agregiranih, poklicno, ni obvezen,

neobvezen prenos podatkov o številu šolskega vodstvenega osebja na ravneh ISCED 0 do 3 (1-mestna raven natančnosti), po zaposlitvenem statusu (polni delovni čas, skrajšani delovni čas, ekvivalent polnega delovnega časa) in spolu.

Podatki o izdatkih za izobraževanje in številu študentov z zajetjem, prilagojenim izdatkom za izobraževanje

Podatki o izdatkih za izobraževanje in številu študentov z zajetjem, prilagojenim statističnim podatkom o izdatkih za izobraževanje, se predložijo po ravneh ISCED 0 do 8 v skladu z naslednjo razčlenitvijo: ISCED 0: 2-mestna raven natančnosti (ISCED 01, ni obvezno); ISCED 1 in ISCED 2: 1-mestna raven natančnosti; ISCED 3 do 4 agregirani na 2-mestni ravni natančnosti (splošno, poklicno); ISCED 5: 1-mestna raven natančnosti; ISCED 6 do 8 agregirani. Prenos podatkov za ravni ISCED 5 do 8, agregiranih, akademsko, in ravni ISCED 5 do 8, agregiranih, poklicno, ni obvezen. Za vse podatke o izdatkih za izobraževanje obstaja neobvezna razčlenitev zasebnih ustanov na zasebne ustanove v državni lasti in neodvisne zasebne ustanove. Izdatki za raziskovalne in razvojne dejavnosti se uporabljajo samo za terciarno izobraževanje:

izdatki za izobraževanje na ravni ISCED, po viru in vrsti transakcije:

viri izdatkov: državni izdatki (osrednje države, regionalne države in lokalne države), sredstva mednarodnih agencij in drugih tujih virov, izdatki gospodinjstev in izdatki drugih zasebnih subjektov,

vrste transakcij za državne izdatke: neposredni izdatki za javne ustanove, neposredni izdatki za zasebne ustanove, skupni neposredni izdatki za vse vrste izobraževalnih ustanov (od tega: neposredni izdatki, namenjeni za investicije, pomožne storitve ter raziskovalne in razvojne dejavnosti), transferji regionalnim upravam (neto), transferji lokalnim samoupravam (neto), štipendije in druga pomoč študentom/gospodinjstvom, študentska posojila, transferji in plačila drugim zasebnim subjektom,

vrste transakcij za sredstva mednarodnih agencij in drugih tujih virov: mednarodna neposredna plačila vsem vrstam ustanov (od tega: plačila za izdatke za raziskovalne in razvojne dejavnosti), transferji iz mednarodnih virov vsem ravnem države; neobvezno: mednarodna plačila neposredno javnim ustanovam, mednarodna plačila neposredno zasebnim ustanovam, transferji iz mednarodnih virov centralni državi, regionalnim državam in lokalnim državam,

vrste transakcij za izdatke gospodinjstev: plačila javnim ustanovam (neto), plačila zasebnim ustanovam (neto), plačila za blago in storitve izobraževanja, razen izobraževalnim ustanovam; neobvezno: pristojbine, plačane ustanovam za pomožne storitve, plačila za blago, ki ga neposredno ali posredno zahtevajo izobraževalne ustanove, plačila za blago, ki ni neposredno potrebno za sodelovanje, plačila za zasebno tutorstvo,

vrste transakcij za izdatke drugih zasebnih subjektov: plačila javnim ustanovam, plačila zasebnim ustanovam, plačila vsem vrstam ustanov (od tega: plačila drugim zasebnim subjektom za raziskovalne in razvojne dejavnosti), štipendije in druga pomoč študentom/gospodinjstvom, študentska posojila; neobvezno: plačila zasebnih podjetij za določene izobraževalne dejavnosti, pristojbine, plačane ustanovam za pomožne storitve,

izdatki za izobraževanje po ravni ISCED, vrsti in kategoriji virov. Vrsta izdatkov: izdatki v javnih ustanovah in izdatki v zasebnih ustanovah. Kategorije virov: tekoči izdatki za nadomestila za osebje, druge tekoče izdatke, investicijske izdatke, prilagoditve spremembam stanja sredstev, izdatki za pomožne storitve, izdatki za raziskovalne in razvojne dejavnosti. Neobvezna razčlenitev obstaja za tekoče izdatke za nadomestila za osebje: učitelji, drugo pedagoško, upravno, strokovno osebje in pomožno osebje, plače, izdatki za upokojitev, druga nadomestila, ki niso povezana s plačami,

število študentov z zajetjem, prilagojenim statističnim podatkom o izdatkih za izobraževanje po ravni ISCED, vrsti ustanove in intenzivnosti sodelovanja. Vrste ustanov: javne ustanove in zasebne ustanove. Intenzivnost sodelovanja: polni delovni čas, skrajšani delovni čas, ekvivalent polnega delovnega časa.


(1)  Raven 2 NUTS za vse države razen Nemčije in Združenega kraljestva (raven 1 NUTS).


PRILOGA II

Zahteve glede kakovosti podatkov in standardno poročanje o kakovosti

Zahteve glede kakovosti podatkov

Zahteve glede kakovosti podatkov za podatke o sistemih izobraževanja in usposabljanja se nanašajo na standard kakovosti ESS (1), ki zajema relevantnost, natančnost, pravočasnost in točnost, dostopnost in razumljivost, primerljivost in skladnost.

Podatki morajo biti skladni zlasti z opredelitvami in pojmi, kot so navedeni v podrobnih smernicah za zbiranje podatkov Unesco/OECD/Eurostat o izobraževalnih sistemih.

Standardno poročilo o kakovosti podatkov

Komisija (Eurostat) predloži vsako leto tri mesece pred rokom za prenos iz člena 4(2) državam članicam standardno letno poročilo o kakovosti, ki je delno že izpolnjeno z informacijami, ki so na voljo Komisiji (Eurostatu). Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo izpolnjeno poročilo o kakovosti iz člena 4(2).

V standardnem poročilu o kakovosti podatkov je dokumentirana skladnost z vidiki relevantnosti, natančnosti, pravočasnosti in točnosti, dostopnosti in razumljivosti, primerljivosti ter skladnosti.

V poročilu o kakovosti podatkov je dokumentirana skladnost z opredelitvami in koncepti, kot je navedeno v podrobnih smernicah za zbiranje podatkov Unesco/OECD/Eurostat o izobraževalnih sistemih.

Odstopanja od opredelitev in pojmov, kot so navedeni v podrobnih smernicah za zbiranje podatkov Unesco/OECD/Eurostat, so dokumentirana in pojasnjena ter količinsko opredeljena, če je to mogoče.

Države članice predložijo zlasti opis uporabljenih virov na ravni spremenljivk, kot je opisano v Prilogi I, pri čemer so ocene in popravki jasno opredeljeni na ravni preglednic in razčlenitev.


(1)  Evropski statistični sistem.