31.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 233/11


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 834/2013

z dne 30. avgusta 2013

o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za acekvinocil, biksafen, diazinon, difenokonazol, etoksazol, fenheksamid, fludioksonil, izopirazam, lambda-cihalotrin, profenofos in protiokonazol v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1), zlasti člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (MRL) za diazinon, etoksazol, fenheksamid, lambda-cihalotrin in profenofos so bile določene v Prilogi II in delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. MRL za acekvinocil, biksafen, difenokonazol, fludioksonil, izopirazam, prosulfokarb in protiokonazol so bile določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

V okviru postopka za registracijo uporabe fitofarmacevtskega proizvoda, ki vsebuje aktivno snov acekvinocil, je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL za uporabo na kumaricah, melonah in bučah.

(3)

Za biksafen je bila taka vloga vložena za seme oljne repice, laneno seme, makovo seme in gorčično seme. Za difenokonazol je bila taka vloga vložena za kutino, rdečo peso, korenje, hren, topinambur, pastinak, peteršiljev koren, redkev, črni koren, čebulasto zelenjavo, bučnice (z neužitno lupino), vitlof, artičoke, riž in korenine cikorije. Za etoksazol je bila taka vloga vložena za češnje, slive in banane. Za fenheksamid je bila taka vloga vložena za ribez in fižol s stroki. Za fludioksonil je bila taka vloga vložena za bučnice (z neužitno lupino) in redkev. Za izopirazam je bila taka vloga vložena za pečkato sadje, marelice, breskve, laneno seme, makovo seme, seme oljne repice in gorčično seme. Za lambda-cihalotrin je bila taka vloga vložena za plodove groga in kaki. Za prosulfokarb je bila taka vloga vložena za komarček. Za protiokonazol je bila taka vloga vložena za seme oljne repice, laneno seme, makovo seme in gorčično seme.

(4)

V skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (ES) št. 396/2005 je bila vloga za difenokonazol vložena za papajo. Vlagatelj trdi, da zaradi registrirane uporabe difenokonazola na takih pridelkih v Braziliji ostanki presegajo MRL iz Uredbe (ES) št. 396/2005 in da je višja MRL potrebna, da bi preprečili trgovinske ovire pri uvozu tega pridelka.

(5)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice te vloge ocenile in Komisiji poslale poročila o ocenah.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je preučila vloge in poročila o ocenah, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazložena mnenja o predlaganih MRL (2). Ta mnenja je poslala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(7)

Agencija je v obrazloženih mnenjih ugotovila, da predloženi podatki za uporabo acekvinocila na melonah in bučah, uporabo izopirazama na marelicah ter uporabo prosulfokarba na komarčku ne zadostujejo za določitev novih MRL. Za uporabo acekvinocila na kumaricah je Agencija ugotovila, da predloženi podatki ne zadostujejo za določitev nove MRL za uporabo na prostem v severnem delu EU.

(8)

Agencija je glede vseh drugih vlog sklenila, da so izpolnjene vse zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vlagatelji, sprejemljive z vidika varstva potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Agencija je upoštevala najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkoročni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih pridelkov in proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se preseže sprejemljiv dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek.

(9)

Komisija za Codex Alimentarius (CAC) (3) je 7. julija 2012 sprejela mejno vrednost ostankov iz Codexa (CXL) za profenofos na feferonih. Ta CXL je varna za potrošnike v Uniji, zato bi jo bilo treba vključiti v Uredbo (ES) št. 396/2005 kot MRL (4).

(10)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo ustrezne zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(11)

Za diazinon je bila v Uredbi (ES) št. 396/2005 določena MRL 0,3 mg/kg za ananas, ki je bila v Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 899/2012 z dne 21. septembra 2012 (5) znižana na 0,1 mg/kg Komisija je bila obveščena, da je MRL 0,3 mg/kg za diazinon na ananasu, ki je veljala pred spremembo, bila določena kot uvozna toleranca. Ker se visoka raven varstva potrošnikov ohranja, je primerno določiti navedeno MRL na 0,3 mg/kg, da se preprečijo trgovinske ovire. Ker se Uredba (EU) št. 899/2012 uporablja od 26. aprila 2013, je primerno, da se MRL za diazinon na ananasu, določena v tej uredbi, uporablja od istega datuma.

(12)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Za diazinon na ananasu s številko oznake 0163080 pa se uporablja od 26. aprila 2013.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Znanstvena poročila EFSA so na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu:

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za acekvinocil na kumaricah, melonah in bučah. EFSA Journal 2013; 11(3):3134 [23 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3134.

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za biksafen na semenu oljne repice, lanenem semenu, makovem semenu in gorčičnem semenu. EFSA Journal 2013; 11(2):3127 [28 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3127.

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za difenokonazol na različnih pridelkih. EFSA Journal 2013; 11(3):3149 [37 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3149.

Obrazloženo mnenje o spremembi MRL za etoksazol na češnjah, slivah in bananah. EFSA Journal 2012; 10(12):3006 [23 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3006.

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za fenheksamid na ribezu in fižolu s stroki. EFSA Journal 2013; 11(2):3110 [25 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3110.

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za fludioksonil na neužitni lupini bučnic in redkvi. EFSA Journal 2013; 11(2):3113 [25 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3113.

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za izopirazam na pečkatem sadju, različnem koščičastem sadju in oljnicah. EFSA Journal 2013; 11(4):3165 [34 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3165.

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za lambda-cihalotrin na plodovih gloga in kakiju. EFSA Journal 2013; 11(2):3117 [27 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3117.

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za prosulfokarb na komarčku. EFSA Journal 2013;11(3):3133 [27 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3133.

Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih MRL za protiokonazol na semenu oljne repice, lanenem semenu, makovem semenu in gorčičnem semenu. EFSA Journal 2012; 10(11):2952 [35 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2952.

(3)  Poročila Odbora Codex za ostanke pesticidov so na voljo na:

http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf

Skupni program FAO/WHO za prehranske standarde, Komisija za Codex Alimentarius. Dodatek II in III. Petintrideseto zasedanje. Rim, Italija, 2.–7. julija 2012.

(4)  Znanstvena podpora za pripravo stališča EU na 44. zasedanju Odbora Codex za ostanke pesticidov (CCPR). EFSA Journal 2012; 10(7):2859 [155 str.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.

(5)  UL L 273, 6.10.2012, str. 1.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

V Prilogi II se stolpci za diazinon, etoksazol, fenheksamid, lambda-cihalotrin in profenofos nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Diazinon (F)

Etoksazol

Fenheksamid

Lambda-cihalotrin (F) (R)

Profenofos (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

 

 

 

0110000

(i)

Citrusi

0,01 (2)

0,1

0,05 (2)

0,2

0,01 (2)

0110010

Grenivke (Pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

 

 

 

 

 

0110020

Pomaranče (Bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

 

 

 

 

 

0110030

Limone (Citrona, limona)

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine (Klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi)

 

 

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandeljni

0,05

 

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

0,02 (2)

 

 

 

 

0120030

Indijski orehi

0,02 (2)

 

 

 

 

0120040

Kostanj

0,02 (2)

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

0,02 (2)

 

 

 

 

0120060

Lešniki (Lešniki iz rodu Corylus)

0,02 (2)

 

 

 

 

0120070

Makadamija

0,02 (2)

 

 

 

 

0120080

Pekani

0,02 (2)

 

 

 

 

0120090

Pinjole

0,02 (2)

 

 

 

 

0120100

Pistacije

0,02 (2)

 

 

 

 

0120110

Orehi

0,02 (2)

 

 

 

 

0120990

Drugo

0,02 (2)

 

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,01 (2)

0,07

0,05 (2)

0,1

0,01 (2)

0130010

Jabolka (Lesnika)

 

 

 

 

 

0130020

Hruške (Naši)

 

 

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

 

 

0130040

Nešplja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japonska nešplja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Drugo

 

 

 

 

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

0,01 (2)

 

 

 

0,01 (2)

0140010

Marelice

 

0,1

5

0,2

 

0140020

Češnje (Češnje, višnje)

 

0,3

5

0,3

 

0140030

Breskve (Nektarine in podobni hibridi)

 

0,1

5

0,2

 

0140040

Slive (Trnasta sliva, ringlo, plodovi črnega trna, mirabela, trnulja)

 

0,04

1

0,2

 

0140990

Drugo

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,1

 

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

0,01 (2)

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

0,01 (2)

0,5

5

0,2

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,01 (2)

0,2

5

0,5

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,01 (2)

0,02 (2)

10

0,2

 

0153010

Robide

 

 

 

 

 

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Boysenova robida in Rubus chamaemorus)

 

 

 

 

 

0153030

Maline (Japonska vinska robida, arktična robidnica/malina (Rubus arcticus), križanec Rubus arcticus in Rubus idaeus)

 

 

 

 

 

0153990

Drugo

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0,02 (2)

 

0,2

 

0154010

Ameriške borovnice (Gozdne borovnice)

0,01 (2)

 

5

 

 

0154020

Ameriške brusnice (Evropska brusnica)

0,2

 

5

 

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

0,01 (2)

 

15

 

 

0154040

Kosmulje (Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

0,01 (2)

 

5

 

 

0154050

Šipek

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Murva (Navadna jagodičnica)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (Drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bezgove jagode (Aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Drugo

0,01 (2)

 

5

 

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

 

 

 

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0161010

Dateljni

 

 

 

0,02 (2)

 

0161020

Fige

 

 

 

0,02 (2)

 

0161030

Namizne olive

 

 

 

1

 

0161040

Kumkvat (Marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,02 (2)

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (javanska sliva) (Javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Drugo

 

 

 

0,02 (2)

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0162010

Kivi

 

 

10

 

 

0162020

Liči (Pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin)

 

 

0,05 (2)

 

 

0162030

Pasijonka

 

 

0,05 (2)

 

 

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Zvezdasta jabolka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Persimon (Virginijski kaki) (Črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana), in Pouteria sapota)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Drugo

 

 

0,05 (2)

 

 

0163000

(c)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

0,05 (2)

 

 

0163010

Avokado

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163020

Banane (Mini banana, rajska smokva, apple banana)

0,01 (2)

0,2

 

0,1

0,01 (2)

0163030

Mango

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,2

0,2

0163040

Papaja

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163050

Granatno jabolko

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava (Rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163090

Kruhovec (Jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Graviola

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Drugo

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

0210000

(i)

zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0211000

(a)

Krompir

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

0212030

Jam (Jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Drugo

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213020

Korenje

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213030

Gomoljna zelena

0,01 (2)

 

 

0,1

 

0213040

Hren (Korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213050

Topinambur

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213060

Pastinak

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213070

Peteršilj- koren

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213080

Redkev (Črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

0,1

 

 

0,1

 

0213090

Beli koren (Kozja brada, črni koren)

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213100

Podzemna koleraba

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213110

Repa

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213990

Drugo

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0220000

(ii)

Zelenjava - čebulnice

 

0,02 (2)

 

0,2

0,02 (2)

0220010

Česen

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0220020

Čebula (Srebrnjak)

0,05

 

0,6

 

 

0220030

Šalotka

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0220040

Spomladanska čebula (Zimski luk in podobne varietete)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0220990

Drugo

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0230000

(iii)

Zelenjava - plodovke

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik (Paradižnik češnjevec, drevesni paradižnik, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense))

0,01 (2)

0,1

1

0,1

10

0231020

Paprika (Feferoni, jajčevec)

0,05

0,02 (2)

2

0,1

0,01  (2) (+)

0231030

Jajčevec (Pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum))

0,01 (2)

0,1

1

0,5

0,01 (2)

0231040

Bamija, oslez

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,3

0,01 (2)

0231990

Drugo

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,3

0,01 (2)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,01 (2)

0,02 (2)

1

0,1

0,01 (2)

0232010

Kumare

 

 

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

 

0232030

Bučke (Patisonke, cukini)

 

 

 

 

 

0232990

Drugo

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,01 (2)

0,05

0,05 (2)

0,05

0,01 (2)

0233010

Melone (Kivano (afriške kumare))

 

 

 

 

 

0233020

Orjaška buča (Navadna buča)

 

 

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

 

 

0233990

Drugo

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,02

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05

0,01 (2)

0239000

(f)

Druge plodovke

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0240000

(iv)

Kapusnice

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

0,01 (2)

 

 

 

 

0241010

Brokoli (Kalabrijski, kitajski brokoli, brokoli raab)

 

 

 

0,1

 

0241020

Cvetača

 

 

 

0,1

 

0241990

Drugo

 

 

 

0,5

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

0,01 (2)

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

0,05

 

0242020

Glavnato zelje (Koničasto zelje, rdeče zelje, belo zelje)

 

 

 

0,2

 

0242990

Drugo

 

 

 

0,02 (2)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

 

1

 

0243010

Kitajski kapus (Sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (tai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai))

0,05

 

 

 

 

0243020

Listni ohrovt (Kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

0,01 (2)

 

 

 

 

0243990

Drugo

0,01 (2)

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

0,2

 

 

0,02 (2)

 

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

 

 

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,01 (2)

0251010

Motovilec (Volnatoplodni motovilec)

 

 

30

1

 

0251020

Solata (Glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

 

 

40

0,5

 

0251030

Endivija (eskarijolka) (Cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič)

 

 

30

1

 

0251040

Kreša

 

 

30

1

 

0251050

Rana barbica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rukvica, rukola (Divja rukvica)

 

 

30

1

 

0251070

Ogrščica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Listi in poganjki Brassica spp (Mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi brassica z mladimi listi (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista))

 

 

30

1

 

0251990

Drugo

 

 

30

1

 

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,5

0,01 (2)

0252010

Špinača (Novozelandska špinača, vitkocvetni ščir)

 

 

 

 

 

0252020

Portulak (Kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Blitva (Listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

 

 

 

 

 

0252990

Drugo

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0256000

(f)

Zelišča

0,02 (2)

 

30

1

0,05 (+)

0256010

Prava krebuljica

 

0,02 (2)

 

 

 

0256020

Drobnjak

 

0,02 (2)

 

 

 

0256030

Listi zelene (Listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadni osočnik in druge rastline iz družine Apiacea)

 

0,02 (2)

 

 

 

0256040

Peteršilj

 

0,02 (2)

 

 

 

0256050

Žajbelj (Zimski in vrtni šatraj)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rožmarin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Materina dušica (Majaron, origano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazilika (Listi medenike, meta, poprova meta)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Lovorovi listi (lovor)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Pehtran (Ožep)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Drugo (Užitne rože)

 

0,02 (2)

 

 

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,2

0,01 (2)

0260010

Fižol (s stroki) (Navadni fižol (nizek, fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus frižol)

 

 

5

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

 

0,05 (2)

 

 

0260030

Grah (s stroki) (Sladkorni grah)

 

 

0,05 (2)

 

 

0260040

Grah (brez strokov) (Grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika)

 

 

0,05 (2)

 

 

0260050

Leča

 

 

0,05 (2)

 

 

0260990

Drugo

 

 

0,05 (2)

 

 

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0270010

Špargelj

 

 

 

0,02 (2)

 

0270020

Kardij

 

 

 

0,02 (2)

 

0270030

Belušna zelena

 

 

 

0,3

 

0270040

Koromač

 

 

 

0,3

 

0270050

Artičoke

 

 

 

0,2

 

0270060

Por

 

 

 

0,3

 

0270070

Rabarbara

 

 

 

0,02 (2)

 

0270080

Bambusovi vršički

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmovi srčki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Drugo

 

 

 

0,02 (2)

 

0280000

(viii)

Gobe

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0280010

Gojene (Dvotrosni kukmak Šampinjon, bukov ostrigar, šitake)

 

 

 

0,02 (2)

 

0280020

Gozdne (Navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani)

 

 

 

0,5

 

0280990

Drugo

 

 

 

0,02 (2)

 

0290000

(ix)

Morske alge

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05

0,01 (2)

0300010

Fižol (Bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

 

 

 

 

0300020

Leča

 

 

 

 

 

0300030

Grah (Čičerka, njivski grah, grahor)

 

 

 

 

 

0300040

Volčji bob

 

 

 

 

 

0300990

Drugo

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,02 (2)

 

 

 

 

0401000

(i)

Seme oljnic

 

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0401010

Laneno seme

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401020

Zemeljski oreški

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401030

Makovo seme

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401040

Sezamovo seme

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401050

Sončnično seme

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401060

Seme oljne ogrščice (Bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica)

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401070

Soja

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0401080

Gorčično seme

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401090

Bombažno seme

 

 

 

0,2

3

0401100

Bučno seme (Drugo seme bučnic)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0401110

Navadni rumenik

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Boreč

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Navadni riček

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Konoplja

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0401150

Kloščevec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Drugo

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

 

0,05 (2)

1

 

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Plodovi oljne palme

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapokovec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Drugo

 

 

0,1 (2)

0,05 (2)

 

0500000

5.

ŽITA

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0500010

Ječmen

 

 

 

0,5

 

0500020

Ajda (Ščir, kvinoja)

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

Koruza

 

 

 

0,02 (2)

 

0500040

Proso (Italijansko proso, Eragrostis tef)

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

Oves

 

 

 

0,05

 

0500060

Riž

 

 

 

1

 

0500070

 

 

 

0,05

 

0500080

Sirek

 

 

 

0,02 (2)

 

0500090

Pšenica (Pira, tritikala)

 

 

 

0,05

 

0500990

Drugo

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

 

15

 

1

0,05 (2)

0620000

(ii)

Kavna zrna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Cvetovi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Cvetovi kamilice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Cvetovi hibiskusa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Cvetni listi vrtnice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Cvetovi jasmina (Bezgov cvet (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lipa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Listi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Jagodni listi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Listi rooibos (Listi ginka)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Koreni, korenike

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Koren ginsenga

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Kakav (fermentirana zrna)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Rožičevec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HMELJ (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

0,5

15

0,1 (2)

10

0,05 (2)

0800000

8.

ZAČIMBE

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Semena

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Janež

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Črnika

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Semena zelene (Semena luštrka)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semena koriandra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Semena kumine

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Semena kopra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Janeževa semena

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Božja rutica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muškatni orešek

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Pimet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Janežev poper (Japonski poper)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kumina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Brinove jagode

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Poper (črni in beli) (Dolgi poper, lažni (rožnati) poper)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Stroki vanilijie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinda

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Skorja

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cimet (Kitajski cimet (kasija))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Sladki koren (likviricija)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingver

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Hren

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Brsti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Dišeči klinčevec

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Žafran

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Semenski ovoj

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muškatov cvet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Sladkorna pesa (koren)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Sladkorni trs

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Koren cikorije

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

0,05 (2)

 

 

1010000

(i)

Mesopripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

 

0,01 (2)

 

 

0,05

1011000

(a)

Prašiči

 

 

 

0,5

 

1011010

Meso

0,02

 

 

 

 

1011020

Maščoba brez mesa

0,7

 

 

 

 

1011030

Jetra

0,03

 

 

 

 

1011040

Ledvica

0,03

 

 

 

 

1011050

Užitna drobovina

0,01 (2)

 

 

 

 

1011990

Drugo

0,01 (2)

 

 

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

0,5

 

1012010

Meso

0,02

 

 

 

 

1012020

Maščoba

0,7

 

 

 

 

1012030

Jetra

0,03

 

 

 

 

1012040

Ledvica

0,03

 

 

 

 

1012050

Užitna drobovina

0,01 (2)

 

 

 

 

1012990

Drugo

0,01 (2)

 

 

 

 

1013000

(c)

Ovca

 

 

 

0,5

 

1013010

Meso

0,02

 

 

 

 

1013020

Maščoba

0,7

 

 

 

 

1013030

Jetra

0,03

 

 

 

 

1013040

Ledvica

0,03

 

 

 

 

1013050

Užitna drobovina

0,01 (2)

 

 

 

 

1013990

Drugo

0,01 (2)

 

 

 

 

1014000

(d)

Koza

 

 

 

0,5

 

1014010

Meso

0,02

 

 

 

 

1014020

Maščoba

0,7

 

 

 

 

1014030

Jetra

0,03

 

 

 

 

1014040

Ledvica

0,03

 

 

 

 

1014050

Užitna drobovina

0,01 (2)

 

 

 

 

1014990

Drugo

0,01 (2)

 

 

 

 

1015000

(e)

Konj, osel, mula ali mezeg

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Meso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Maščoba

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Jetra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Ledvica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Užitna drobovina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Perutnina, (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

 

 

 

0,02 (2)

 

1016010

Meso

0,02

 

 

 

 

1016020

Maščoba

0,01 (2)

 

 

 

 

1016030

Jetra

0,01 (2)

 

 

 

 

1016040

Ledvica

0,01 (2)

 

 

 

 

1016050

Užitna drobovina

0,02

 

 

 

 

1016990

Drugo

0,01 (2)

 

 

 

 

1017000

(g)

Druge rejne živali (Kunci, kenguruji)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Meso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Maščoba

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Jetra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Ledvica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Užitna drobovina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

0,02

0,01 (2)

 

0,05

0,01 (2)

1020010

Govedo

 

 

 

 

 

1020020

Ovca

 

 

 

 

 

1020030

Koza

 

 

 

 

 

1020040

Konj

 

 

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca, sveža ali kuhana jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1030010

Piščanci

 

 

 

 

 

1030020

Race

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Gosi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Prepelice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Med (Matični mleček, cvetni prah)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci (Žabji kraki, krokodili)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

Polži

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

topen v maščobi

(R)

=

Opredelitev ostankov se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid-številka oznake:

Lambda-Cihalotrin - oznaka 1000000, razen 1040000: lambda-cihalotrin, vključno z drugimi mešanimi izomeričnimi sestavinami (vsota izomerov)

(+)

Za feferone se uporablja naslednja MRL: 3 mg/kg.

0231020

Paprika (Feferoni, jajčevec)

(+)

Ta MRL se ponovno pregleda čez 1 leto, da se ocenijo podatki o spremljanju pojavljanja profenofosa v zeliščih.

0256000

(f)

Zelišča

0256010

Prava krebuljica

0256020

Drobnjak

0256030

Listi zelene (Listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadni osočnik in druge rastline iz družine Apiacea)

0256040

Peteršilj

0256990

Drugo (Užitne rože)

(2)

Priloga III se spremeni:

(a)

V delu A se stolpci za acekvinocil, biksafen, difenokonazol, fludioksonil izopirazam in protiokonazol nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (4)

Acekvinocil

Biksafen (R)

Difenokonazol

Fludioksonil

izopirazam

Protiokonazol (protiokonazol-destio) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

(i)

Citrusi

 

 

0,1

10

0,01 (5)

 

0110010

Grenivke (Pomelo, sweeties, tangelo (razen mineole), ugli in drugi hibridi)

0,2

 

 

 

 

 

0110020

Pomaranče (Bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi)

0,4

 

 

 

 

 

0110030

Limone (Citrona, limona)

0,2

 

 

 

 

 

0110040

Limete

0,2

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine (Klementine, tangerine, mineole in drugi hibridi)

0,4

 

 

 

 

 

0110990

Drugo

0,2

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0120010

Mandeljni

0,02

 

 

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120030

Indijski orehi

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120040

Kostanj

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120060

Lešniki (Lešniki iz rodu Corylus)

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120070

Makadamija

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120080

Pekani

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120090

Pinjole

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120100

Pistacije

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120110

Orehi

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120990

Drugo

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,1

 

 

5

0,7

 

0130010

Jabolka (Lesnika)

 

 

0,5

 

 

 

0130020

Hruške (Naši)

 

 

0,5

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

0,4

 

 

 

0130040

Nešplja

 

 

0,5

 

 

 

0130050

Japonska nešplja

 

 

0,5

 

 

 

0130990

Drugo

 

 

0,2

 

 

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

 

 

 

 

 

 

0140010

Marelice

0,01 (5)

 

0,5

5

0,01 (5)

 

0140020

Češnje (Češnje, višnje)

0,01 (5)

 

0,3

5

0,01 (5)

 

0140030

Breskve (Nektarine in podobni hibridi)

0,04

 

0,5

7

1,5

 

0140040

Slive (Trnasta sliva, ringlo, plodovi črnega trna, mirabela, trnulja)

0,01 (5)

 

0,5

0,5

0,01 (5)

 

0140990

Drugo

0,01 (5)

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

0,3

 

0,5

 

 

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

5

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

4

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,01 (5)

 

0,4

3

 

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0153010

Robide

 

 

1,5

5

 

 

0153020

Ostrožnice (Loganova robida, Boysenova robida in Rubus chamaemorus)

 

 

0,1

0,05 (5)

 

 

0153030

Maline (Japonska vinska robida, arktična robidnica/malina (Rubus arcticus), križanec Rubus arcticus in Rubus idaeus)

 

 

1,5

5

 

 

0153990

Drugo

 

 

0,1

0,05 (5)

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0154010

Ameriške borovnice (Gozdne borovnice)

 

 

0,1

3

 

 

0154020

Ameriške brusnice (Evropska brusnica)

 

 

0,1

1

 

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

 

0,2

3

 

 

0154040

Kosmulje (Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes)

 

 

0,1

3

 

 

0154050

Šipek

 

 

0,1

1

 

 

0154060

Murva (Navadna jagodičnica)

 

 

0,1

1

 

 

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (Drobnoplodni kivi (Actinidia arguta))

 

 

0,1

1

 

 

0154080

Bezgove jagode (Aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje)

 

 

0,1

2

 

 

0154990

Drugo

 

 

0,1

1

 

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0161010

Dateljni

 

 

0,1

 

 

 

0161020

Fige

 

 

0,1

 

 

 

0161030

Namizne olive

 

 

2

 

 

 

0161040

Kumkvat (Marumi kumkvati, nagami kumkvati, limkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0,1

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

0,1

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

0,1

 

 

 

0161070

Jambolan (javanska sliva) (Javansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis), surinamska češnja (Eugenia uniflora))

 

 

0,1

 

 

 

0161990

Drugo

 

 

0,1

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

0,1

 

0,01 (5)

 

0162010

Kivi

 

 

 

20

 

 

0162020

Liči (Pulsan (Nephelium mutabile), rambutan, mangostin)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162030

Pasijonka

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162040

Opuncija (kaktusov sadež)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162060

Persimon (Virginijski kaki) (Črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana), in Pouteria sapota)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162990

Drugo

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0163000

(c)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163020

Banane (Mini banana, rajska smokva, apple banana)

 

 

0,1

0,05 (5)

0,05

 

0163030

Mango

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163040

Papaja

 

 

0,2

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163050

Granatno jabolko

 

 

0,1

3

0,01 (5)

 

0163060

Cherimoya (Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi)

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163070

Guava (Rdeča pitaja ali zmajev sadež (Hylocereus undatus))

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163080

Ananas

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163090

Kruhovec (Jackfruit (Artocarpus heterophyllus))

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163100

Durian

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163110

Graviola

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163990

Drugo

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0210000

(i)

zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0211000

(a)

Krompir

 

 

0,1

1

 

0,02 (5)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

0,1

 

 

0,02 (5)

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

10

 

 

0212030

Jam (Jicama (yam bean), mehiški yam bean)

 

 

 

10

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

0,4

1

 

0,1

0213020

Korenje

 

 

0,4

1

 

0,1

0213030

Gomoljna zelena

 

 

2

0,2

 

0,02 (5)

0213040

Hren (Korenine angelike, korenine luštrka, encijanove korenine)

 

 

0,4

1

 

0,1

0213050

Topinambur

 

 

0,4

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0213060

Pastinak

 

 

0,4

1

 

0,1

0213070

Peteršilj- koren

 

 

0,4

1

 

0,1

0213080

Redkev (Črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete, užitna ostrica (Cyperus esculentus))

 

 

0,4

0,1

 

0,02 (5)

0213090

Beli koren (Kozja brada, črni koren)

 

 

0,4

1

 

0,1

0213100

Podzemna koleraba

 

 

0,4

0,05 (5)

 

0,1

0213110

Repa

 

 

0,4

0,05 (5)

 

0,1

0213990

Drugo

 

 

0,4

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0220000

(ii)

Zelenjava - čebulnice

0,01 (5)

 

 

 

 

0,02 (5)

0220010

Česen

 

 

0,5

0,05 (5)

 

 

0220020

Čebula (Srebrnjak)

 

 

0,5

0,1

 

 

0220030

Šalotka

 

 

0,5

0,05 (5)

 

 

0220040

Spomladanska čebula (Zimski luk in podobne varietete)

 

 

5

0,3

 

 

0220990

Drugo

 

 

0,5

0,05 (5)

 

 

0230000

(iii)

Zelenjava - plodovke

 

 

 

 

 

0,02 (5)

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik (Paradižnik češnjevec, drevesni paradižnik, volčje jabolko, plod navadne kustovnice (Lycium barbarum in L. chinense))

0,2

 

2

1

 

 

0231020

Paprika (Feferoni, jajčevec)

0,01 (5)

 

0,5

2

 

 

0231030

Jajčevec (Pepino – črnikasti razhudnik (Solanum muricatum))

0,2

 

0,4

1

 

 

0231040

Bamija, oslez

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,5

 

 

0231990

Drugo

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,5

 

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

 

0,3

 

 

 

0232010

Kumare

0,08

 

 

1

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

0,01 (5)

 

 

0,5

 

 

0232030

Bučke (Patisonke, cukini)

0,01 (5)

 

 

1

 

 

0232990

Drugo

0,01 (5)

 

 

0,5

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,01 (5)

 

0,2

0,3

 

 

0233010

Melone (Kivano (afriške kumare))

 

 

 

 

 

 

0233020

Orjaška buča (Navadna buča)

 

 

 

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

 

 

 

0233990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0240000

(iv)

Kapusnice

0,01 (5)

 

 

0,05 (5)

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokoli (Kalabrijski, kitajski brokoli, brokoli raab)

 

 

1

 

 

0,03

0241020

Cvetača

 

 

0,2

 

 

0,03

0241990

Drugo

 

 

0,05 (5)

 

 

0,02 (5)

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

0,2

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

 

 

0,1

0242020

Glavnato zelje (Koničasto zelje, rdeče zelje, belo zelje)

 

 

 

 

 

0,1

0242990

Drugo

 

 

 

 

 

0,02 (5)

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

2

 

 

0,02 (5)

0243010

Kitajski kapus (Sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (tai goo choi), choi sum, pekinško zelje (pe-tsai))

 

 

 

 

 

 

0243020

Listni ohrovt (Kodrolistni ohrovt, portugalski listni ohrovt, portugalsko zelje, krmni ohrovt)

 

 

 

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

 

 

0,05 (5)

 

 

0,02 (5)

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

0,01 (5)

 

 

 

 

0,02 (5)

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

 

 

 

15

 

 

0251010

Motovilec (Volnatoplodni motovilec)

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Solata (Glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka)

 

 

3

 

 

 

0251030

Endivija (eskarijolka) (Cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič)

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Kreša

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Rana barbica

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Rukvica, rukola (Divja rukvica)

 

 

2

 

 

 

0251070

Ogrščica

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Listi in poganjki Brassica spp (Mizuna, listi graha in redkve ter ostali plodovi brassica z mladimi listi (plodovi se pobirajo do faze osmega pravega lista))

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Drugo

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

 

 

15

 

 

0252010

Špinača (Novozelandska špinača, vitkocvetni ščir)

 

 

2

 

 

 

0252020

Portulak (Kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik, vrtna kreša (Salsola soda))

 

 

2

 

 

 

0252030

Blitva (Listi drugih rastlin iz družine Brassicae)

 

 

0,2

 

 

 

0252990

Drugo

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0254000

(d)

Vodna kreša

 

 

0,5

0,05 (5)

 

 

0255000

(e)

Vitlof

 

 

0,08

0,05 (5)

 

 

0256000

(f)

Zelišča

 

 

 

15

 

 

0256010

Prava krebuljica

 

 

10

 

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

2

 

 

 

0256030

Listi zelene (Listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadni osočnik in druge rastline iz družine Apiacea)

 

 

10

 

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

10

 

 

 

0256050

Žajbelj (Zimski in vrtni šatraj)

 

 

2

 

 

 

0256060

Rožmarin

 

 

2

 

 

 

0256070

Materina dušica (Majaron, origano)

 

 

2

 

 

 

0256080

Bazilika (Listi medenike, meta, poprova meta)

 

 

2

 

 

 

0256090

Lovorovi listi (lovor)

 

 

2

 

 

 

0256100

Pehtran (Ožep)

 

 

2

 

 

 

0256990

Drugo (Užitne rože)

 

 

2

 

 

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

0,01 (5)

 

 

 

 

0,02 (5)

0260010

Fižol (s stroki) (Navadni fižol (nizek, fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus frižol)

 

 

1

1

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov) (Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

 

1

0,2

 

 

0260030

Grah (s stroki) (Sladkorni grah)

 

 

1

0,2

 

 

0260040

Grah (brez strokov) (Grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika)

 

 

1

0,05 (5)

 

 

0260050

Leča

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0260990

Drugo

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0270010

Špargelj

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0270020

Kardij

 

 

4

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0270030

Belušna zelena

 

 

5

1,5

 

0,02 (5)

0270040

Koromač

 

 

5

0,1

 

0,02 (5)

0270050

Artičoke

 

 

1

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0270060

Por

 

 

0,5

0,05 (5)

 

0,05

0270070

Rabarbara

 

 

0,3

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0270080

Bambusovi vršički

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0270090

Palmovi srčki

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0270990

Drugo

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0280000

(viii)

Gobe

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0280010

Gojene (Dvotrosni kukmak Šampinjon, bukov ostrigar, šitake)

 

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne (Navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani)

 

 

 

 

 

 

0280990

Drugo

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Morske alge

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,01 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0300010

Fižol (Bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.))

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0300020

Leča

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0300030

Grah (Čičerka, njivski grah, grahor)

 

 

0,1

 

 

 

0300040

Volčji bob

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0300990

Drugo

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01 (5)

 

 

0,05 (5)

 

 

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

 

 

 

 

0401010

Laneno seme

 

0,07

0,2

 

0,4

0,15

0401020

Zemeljski oreški

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,05

0401030

Makovo seme

 

0,07

0,05 (5)

 

0,4

0,15

0401040

Sezamovo seme

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,05

0401050

Sončnično seme

 

0,01 (5)

0,05 (5)