8.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 762/2013

z dne 7. avgusta 2013

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi klorpirifos, klorpirifos-metil, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB in metiram

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti prvega odstavka člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (2) določa aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Odobritve aktivnih snovi klorpirifos, klorpirifos-metil, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB in metiram se iztečejo med 30. aprilom 2016 in 30. junijem 2016. Vložene so bile vloge za podaljšanje odobritev teh aktivnih snovi. Ker se bodo za navedene aktivne snovi uporabljale zahteve iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (3), je treba vložnikom zagotoviti dovolj časa za zaključek postopka podaljšanja odobritev v skladu z navedeno uredbo. Zaradi tega je verjetno, da bodo odobritve navedenih aktivnih snovi prenehale veljati pred sprejetjem sklepa o njihovem podaljšanju. Zato je treba podaljšati njihova obdobja odobritve.

(3)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih dopolnilna dokumentacija v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 844/2012 ni bila predložena v roku 30 mesecev pred ustreznim datumom izteka odobritve iz Priloge k tej uredbi, bo Komisija določila isti datum izteka kot pred to uredbo ali prvi možni datum po tem.

(5)

Glede na cilj prvega odstavka člena 17 Uredbe (ES) št. 1107/2009 v zvezi s primeri, v katerih Komisija sprejme uredbo, ki določa, da se odobritev aktivne snovi iz Priloge k tej uredbi ne podaljša, ker merila za odobritev niso izpolnjena, Komisija določi isti datum izteka kot pred to uredbo ali na datum začetka veljavnosti Uredbe, če odobritev aktivne snovi ni podaljšana, odvisno od tega, kateri datum je poznejši.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 153, 11.6.2011, str. 1.

(3)  UL L 252, 19.9.2012, str. 26.


PRILOGA

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

1.

v šestem stolpcu vnosa 107 za MCPA se datum veljavnosti registracije „30. april 2016“ nadomesti z „31. oktober 2017“;

2.

v šestem stolpcu vnosa 108 za MCPB se datum veljavnosti registracije „30. april 2016“ nadomesti z „31. oktober 2017“;

3.

v šestem stolpcu vnosa 111 za klorpirifos se datum veljavnosti registracije „30. junij 2016“ nadomesti z „31. januar 2018“;

4.

v šestem stolpcu vnosa 112 za klorpirifos-metil se datum veljavnosti registracije „30. junij 2016“ nadomesti z „31. januar 2018“;

5.

v šestem stolpcu vnosa 113 za maneb se datum veljavnosti registracije „30. junij 2016“ nadomesti z „31. januar 2018“;

6.

v šestem stolpcu vnosa 114 za mankozeb se datum veljavnosti registracije „30. junij 2016“ nadomesti z „31. januar 2018“;

7.

v šestem stolpcu vnosa 115 za metiram se datum veljavnosti registracije „30. junij 2016“ nadomesti z „31. januar 2018“.