8.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 759/2013

z dne 30. aprila 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 809/2004 v zvezi z zahtevami glede razkritja za zamenljive in izmenljive dolžniške vrednostne papirje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, in o spremembi Direktive 2001/34/ES (1) ter zlasti člena 7(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (2) določa minimalne informacije za različne vrste vrednostnih papirjev, ki jih mora vsebovati prospekt, da bi bil skladen s členom 7(1) Direktive 2003/71/ES.

(2)

Seznam registracijskega dokumenta za delnice ne sme veljati samo za delnice in druge prenosljive vrednostne papirje, ki so podobni delnicam, temveč tudi za druge vrednostne papirje, ki s pretvorbo ali zamenjavo zagotovijo dostop do kapitala izdajatelja, če osnovne delnice še niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu.

(3)

Če izdajatelj osnovnih delnic pripada isti skupini kot izdajatelj zamenljivih ali izmenljivih dolžniških vrednostnih papirjev, vendar osnovne delnice niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, informacije o izdajatelju niso lahko dostopne vlagateljem. Zato bi se moral za take osnovne delnice uporabljati seznam registracijskega dokumenta za delnice in bi ga bilo treba dodati med kombinacije, ki se uporabljajo za izdelavo prospekta.

(4)

Če vrednostni papirji z nakupnimi boni ali izvedeni vrednostni papirji prinašajo pravico do pridobitve izdajateljevih delnic ali delnic skupine in te delnice niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, bi bilo treba vlagateljem zagotoviti ustrezne informacije, navedene v seznamu za opis izvedenih vrednostnih papirjev.

(5)

Če so dolžniški vrednostni papirji izmenljivi ali zamenljivi za delnice, ki so že sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, so informacije o osnovnih delnicah že na voljo delničarjem in vlagateljem na splošno. Zato bi bilo treba pojasniti, da zadošča, da se dodajo izjava o vrsti osnovnega instrumenta in podatki o tem, kje je mogoče dobiti informacije o osnovnem instrumentu v kombinacijah, uporabljenih za izdelavo opisa vrednostnih papirjev v prospektu.

(6)

Če so dolžniški vrednostni papirji zamenljivi ali izmenljivi za delnice, ki jih izda ali jih bo izdal izdajatelj vrednostnega papirja ali subjekt, ki pripada njegovi skupini, in te osnovne delnice še niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, bi bilo treba vlagateljem zagotoviti tudi izjavo o gibljivih sredstvih ter izjavo o kapitalizaciji in zadolženosti izdajatelja osnovnih delnic. Ti izjavi bi vlagateljem v opisu vrednostnih papirjev zagotovili enake informacije o sposobnosti izdajatelja osnovnih delnic za nadaljnje poslovanje in o njegovi zadolženosti v razmerju do kapitalizacije, kot bi jim bile na voljo, če bi v delnice vlagali neposredno.

(7)

Če osnovne delnice izda tretja oseba in niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, opis teh osnovnih delnic vlagateljem ni zlahka dostopen. Zato bi bilo treba h kombinacijam, ki se uporabljajo za izdelavo opisa vrednostnih papirjev v prospektu, dodati dodaten modul z opisom osnovne delnice.

(8)

Zaradi pravne varnosti je treba v tabeli iz Priloge XVIII k Uredbi (ES) št. 809/2004 pojasniti, kako se pri izdelavi prospekta kombinirajo seznami in moduli, tudi v primerih, ko se zahtevajo samo nekatere informacijske postavke seznamov in modulov, če se v posebnih primerih nekatere informacijske postavke ne uporabljajo zaradi specifičnih kombinacij seznamov in modulov in če izdajatelj, ponudnik ali oseba, ki zaprosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu, lahko izbira med različnimi seznami in moduli v skladu s posebnimi pragovi, kot je najmanjša nominalna vrednost dolžniških vrednostnih papirjev, ali pogoji iz Uredbe (ES) št. 809/2004.

(9)

Izraz „obveznice“ bi bilo treba nadomestiti z izrazom „dolžniški vrednostni papirji“, da se zagotovi terminološka skladnost znotraj Uredbe (ES) št. 809/2004.

(10)

Uporaba modula začasnih finančnih informacij iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 809/2004 je odvisna od pomembnih bruto sprememb velikosti izdajatelja, zato bi bilo treba v naslovu stolpca „MODUL“, ki se uporablja za registracijski dokument v Prilogi XVIII k navedeni uredbi, dodati besede „(če je relevantno)“, da se označi pogojna uporaba Priloge II k navedeni uredbi.

(11)

Zamenljivi ali izmenljivi dolžniški vrednostni papirji lahko zagotovijo dostop do novih delnic izdajatelja, če njihovi imetniki uveljavljajo pravico vpisa. Skladno s tem bi moralo biti omogočeno, da se tudi za izdaje delniških pravic za dolžniške vrednostne papirje, ki so zamenljivi ali izmenljivi za nove delnice izdajatelja, uporabljajo sorazmerne obveznosti razkritja iz člena 26a Uredbe (ES) št. 809/2004, pod pogojem, da so osnovne delnice nove delnice, ki jih izda isti subjekt, kot izda dolžniške vrednostne papirje. Tudi za prospekt za ponudbo ali sprejem v trgovanje na organiziranem trgu dolžniških vrednostnih papirjev, zamenljivih ali izmenljivih za delnice izdajatelja, ki jih izdajo mala in srednja podjetja ter družbe z zmanjšano tržno kapitalizacijo, bi bilo treba omogočiti uporabo sorazmernih obveznosti razkritja iz člena 26b Uredbe (ES) št. 809/2004. Skladno s tem bi bilo treba kombinacijo seznamov in modulov, ki se uporabljajo za izdaje delniških pravic za dolžniške vrednostne papirje, ki so zamenljivi ali izmenljivi za nove delnice izdajatelja, ali za zamenljive ali izmenljive dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajo mala in srednja podjetja ter družbe z zmanjšano tržno kapitalizacijo, vključiti v Prilogo XVIII.

(12)

Zaradi zagotavljanja prehodnega obdobja, ki ga izdajatelji potrebujejo za prilagajanje na nove določbe iz te uredbe, se ta upošteva zgolj za prospekte in osnovne prospekte, ki jih je pristojni organ odobril na dan veljavnosti te uredbe ali po njem.

(13)

Uredbo (ES) št. 809/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 809/2004

Uredba (ES) št. 809/2004 se spremeni:

1.

v členu 6 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Če delnice z nakupnimi boni prinašajo pravico do pridobitve izdajateljevih delnic in te delnice niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, se pripravijo tudi informacije, zahtevane v seznamu iz Priloge XII, razen postavke 4.2.2.“;

2.

v členu 8 se dodajo naslednji odstavki 3, 4 in 5:

„3.   Če so dolžniški vrednostni papirji izmenljivi ali zamenljivi za delnice, ki so že sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, se pripravijo tudi informacije, zahtevane v postavki 4.2.2 seznama iz Priloge XII.

4.   Če so dolžniški vrednostni papirji zamenljivi ali izmenljivi za delnice, ki jih izda ali jih bo izdal izdajatelj vrednostnega papirja ali subjekt, ki pripada njegovi skupini, in te osnovne delnice še niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, se pripravijo tudi informacije o izdajatelju osnovnih delnic v skladu s postavkama 3.1 in 3.2 seznama iz Priloge III oziroma sorazmernega seznama iz Priloge XXIV.

5.   Če dolžniški vrednostni papirji z nakupnimi boni prinašajo pravico do pridobitve izdajateljevih delnic in te delnice niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, se pripravijo tudi informacije, zahtevane v seznamu iz Priloge XII, razen postavke 4.2.2.“;

3.

v členu 15 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Seznam se uporabi za vrednostne papirje, ki se ne uvrščajo v področje uporabe drugih seznamov za opise vrednostnih papirjev iz členov 6, 8 in 16, razen primerov iz člena 6(3), člena 8(3) in (5) ter člena 16(3) in (5). Seznam se uporabi za nekatere vrednostne papirje, pri katerih so plačilne in/ali dostavne obveznosti vezane na osnovni instrument.“;

4.

v členu 16 se dodajo naslednji odstavki 3, 4 in 5:

„3.   Če so dolžniški vrednostni papirji izmenljivi ali zamenljivi za delnice, ki so že sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, se pripravijo tudi informacije, zahtevane v postavki 4.2.2 seznama iz Priloge XII.

4.   Če so dolžniški vrednostni papirji zamenljivi ali izmenljivi za delnice, ki jih izda ali jih bo izdal izdajatelj vrednostnega papirja ali subjekt, ki pripada njegovi skupini, in te osnovne delnice še niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, se pripravijo tudi informacije o izdajatelju osnovnih delnic v skladu s postavkama 3.1 in 3.2 seznama iz Priloge III oziroma sorazmernega seznama iz Priloge XXIV.

5.   Če dolžniški vrednostni papirji z nakupnimi boni prinašajo pravico do pridobitve izdajateljevih delnic in te delnice niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, se pripravijo tudi informacije, zahtevane v seznamu iz Priloge XII, razen postavke 4.2.2.“;

5.

v členu 17(2) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

te delnice ali druge prenosljive vrednostne papirje, ki so enakovredni delnicam, izda ali jih bo izdal izdajatelj vrednostnega papirja ali subjekt, ki pripada skupini zadevnega izdajatelja, ali tretja oseba, in se z njimi ob odobritvi prospekta, ki zajema vrednostne papirje, še ne trguje na organiziranem trgu ali enakovrednem trgu zunaj Unije, osnovne delnice ali drugi prenosljivi vrednostni papirji, ki so enakovredni delnicam, pa se lahko dostavijo na podlagi fizične poravnave.“;

6.

naslov Priloge XIV se nadomesti z naslednjim:

Dodatni informacijski modul v zvezi z osnovnimi delnicami“;

7.

Priloga XVIII se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Prehodna določba

1.   Ta uredba se ne uporablja za odobritev dodatka k prospektu ali osnovnemu prospektu, kadar je bil prospekt ali osnovni prospekt odobren pred datumom iz člena 3.

2.   Kadar pristojni organ matične države članice v skladu s členom 18 Direktive 2003/71/ES pristojnemu organu države članice gostiteljice posreduje potrdilo o odobritvi prospekta ali osnovnega prospekta, ki je bil odobren pred datumom iz člena 3, pristojni organ matične države članice v potrdilu jasno in eksplicitno navede, da je bil prospekt ali osnovni prospekt odobren pred datumom iz člena 3.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. aprila 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 345, 31.12.2003, str. 64.

(2)  UL L 149, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA XVIII

DEL I

Tabela kombinacij

Št.

PRILOGA XVIII

Del I

REGISTRACIJSKI DOKUMENT

SEZNAMI

MODUL

SEZNAMI

VRSTA VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Delnice

Dolžniški vrednostni papirji in izvedeni finančni instrumenti

(< 100 000 EUR)

Dolžniški vrednostni papirji in izvedeni finančni instrumenti

(> ali = 100 000 EUR)

S premoženjem zavarovani vrednostni papirji

Bančni dolžniški vrednostni papirji in izvedeni finančni instrumenti

Začasne informacije

(če je relevantno)

Kolektivni naložbeni podjem zaprtega tipa

Države in njihovi regionalni in lokalni organi

Javni mednarodni organi / Dolžniški vrednostni papirji, za katere jamči država članica OECD

1

Delnice (prednostne delnice, vračljive delnice, delnice s prednostno pravico do vpisa itd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dolžniški vrednostni papirji (običajni, dohodkovni, strukturirani itd.) z nominalno vrednostjo manj kot 100 000 EUR

 

ali

 

 

ali

 

 

 

 

3

Dolžniški vrednostni papirji (običajni, dohodkovni, strukturirani itd.) z nominalno vrednostjo najmanj 100 000 EUR

 

 

ali

 

ali

 

 

 

 

4

Dolžniški vrednostni papirji, za katere jamči tretja oseba

 

ali

ali

 

ali

 

 

 

 

5

Izvedeni vrednostni papirji, za katere jamči tretja oseba

 

ali

ali

 

ali

 

 

 

 

6

S premoženjem zavarovani vrednostni papirji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dolžniški vrednostni papirji, izmenljivi ali zamenljivi za delnice tretje osebe ali delnice izdajatelja ali skupine, ki so sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

ali

ali

 

ali

 

 

 

 

8

Dolžniški vrednostni papirji, izmenljivi ali zamenljivi za delnice tretje osebe, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

Izdajatelj izmenljivih ali zamenljivih dolžniških vrednostnih papirjev

 

ali

ali

 

ali

 

 

 

 

Izdajatelj (osnovnih) delnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dolžniški vrednostni papirji, izmenljivi ali zamenljivi za izdajateljeve delnice, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dolžniški vrednostni papirji, izmenljivi ali zamenljivi za delnice skupine, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

Izdajatelj izmenljivih ali zamenljivih dolžniških vrednostnih papirjev

 

ali

ali

 

ali

 

 

 

 

Izdajatelj (osnovnih) delnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Dolžniški vrednostni papirji z nakupnimi boni za pridobitev izdajateljevih delnic, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Delnice z nakupnimi boni za pridobitev izdajateljevih delnic, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Izvedeni vrednostni papirji, ki prinašajo pravico do vpisa ali pridobitve izdajateljevih delnic, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Izvedeni vrednostni papirji, ki prinašajo pravico do pridobitve delnic skupine, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

ali

ali

 

ali

 

 

 

 

15

Izvedeni vrednostni papirji, ki prinašajo pravico do vpisa ali pridobitve izdajateljevih delnic ali delnic skupine, ki so sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, in izvedeni vrednostni papirji, povezani z osnovnimi delnicami, razen delnic izdajatelja ali skupine, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu (vključno z vsemi izvedenimi vrednostnimi papirji, ki prinašajo pravico do denarne poravnave)

 

ali

ali

 

ali

 

 

 

 


Št.

PRILOGA XVIII

Del I

OPIS VREDNOSTNIH PAPIRJEV

SEZNAMI

DODATNI MODULI

VRSTA VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Delnice

Dolžniški vrednostni papirji

(< 100 000 EUR)

Dolžniški vrednostni papirji

(> ali = 100 000 EUR)

Izvedeni vrednostni papirji

Jamstva

S premoženjem zavarovani vrednostni papirji

Osnovna delnica

1

Delnice (prednostne delnice, vračljive delnice, delnice s prednostno pravico do vpisa itd.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Dolžniški vrednostni papirji (običajni, dohodkovni, strukturirani itd.) z nominalno vrednostjo manj kot 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

3

Dolžniški vrednostni papirji (običajni, dohodkovni, strukturirani itd.) z nominalno vrednostjo najmanj 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

4

Dolžniški vrednostni papirji, za katere jamči tretja oseba

 

ali

ali

 

 

 

 

5

Izvedeni vrednostni papirji, za katere jamči tretja oseba

 

 

 

 

 

 

 

6

S premoženjem zavarovani vrednostni papirji

 

ali

ali

 

 

 

 

7

Dolžniški vrednostni papirji, izmenljivi ali zamenljivi za delnice tretje osebe ali delnice izdajatelja ali skupine, ki so sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

ali

ali

in samo postavka 4.2.2

 

 

 

8

Dolžniški vrednostni papirji, izmenljivi ali zamenljivi za delnice tretje osebe, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

Izmenljivi ali zamenljivi dolžniški vrednostni papirji

 

ali

ali

 

 

 

 

(Osnovne) delnice

 

 

 

 

 

 

in razen postavke 2

9

Dolžniški vrednostni papirji, izmenljivi ali zamenljivi za izdajateljeve delnice, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

in samo postavki 3.1 in 3.2

ali

ali

 

 

 

 

10

Dolžniški vrednostni papirji, izmenljivi ali zamenljivi za delnice skupine, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

Izmenljivi ali zamenljivi dolžniški vrednostni papirji

 

ali

ali

 

 

 

 

(Osnovne) delnice

in samo postavki 3.1 in 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Dolžniški vrednostni papirji z nakupnimi boni za pridobitev izdajateljevih delnic, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

ali

ali

in razen postavke 4.2.2

 

 

 

12

Delnice z nakupnimi boni za pridobitev izdajateljevih delnic, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

 

 

in razen postavke 4.2.2

 

 

 

13

Izvedeni vrednostni papirji, ki prinašajo pravico do vpisa ali pridobitve izdajateljevih delnic, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

 

 

in razen postavke 4.2.2

 

 

 

14

Izvedeni vrednostni papirji, ki prinašajo pravico do pridobitve delnic skupine, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

 

 

in razen postavke 4.2.2

 

 

 

15

Izvedeni vrednostni papirji, ki prinašajo pravico do vpisa ali pridobitve izdajateljevih delnic ali delnic skupine, ki so sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, in izvedeni vrednostni papirji, povezani z osnovnimi delnicami, razen delnic izdajatelja ali skupine, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu (vključno z vsemi izvedenimi vrednostnimi papirji, ki prinašajo pravico do denarne poravnave)

 

 

 

 

 

 

 

DEL II

Tabela kombinacij v zvezi z izdajami delniških pravic za dolžniške vrednostne papirje, ki so zamenljivi ali izmenljivi za delnice izdajatelja, in dolžniških vrednostnih papirjev, ki so zamenljivi ali izmenljivi za delnice izdajatelja, če take delniške pravice in dolžniške vrednostne instrumente izdajo mala ali srednja podjetja (MSP) ali družbe z zmanjšano tržno kapitalizacijo (sorazmerne obveznosti razkritja)

Izdajatelji lahko kljub temu izdelajo prospekt v skladu s polno obveznostjo razkritja.

Št.

PRILOGA XVIII

Del II: Sorazmerne obveznosti razkritja

REGISTRACIJSKI DOKUMENT

SEZNAMI

MODUL

SEZNAMI

VRSTA VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Delnice

Dolžniški vrednostni papirji in izvedeni finančni instrumenti

(< 100 000 EUR)

Dolžniški vrednostni papirji in izvedeni finančni instrumenti

(> ali = 100 000 EUR)

S premoženjem zavarovani vrednostni papirji

Bančni dolžniški vrednostni papirji in izvedeni finančni instrumenti

Začasne informacije

(če je relevantno)

Kolektivni naložbeni podjem zaprtega tipa

Države in njihovi regionalni in lokalni organi

Javni mednarodni organi / Dolžniški vrednostni papirji, za katere jamči država članica OECD

1

Izdaje delniških pravic za dolžniške vrednostne papirje, izmenljive ali zamenljive za delnice izdajatelja, kadar ima izdajatelj delnice istega razreda, ki so že sprejete v trgovanje na organiziranem trgu ali v večstranskem sistemu trgovanja, če so izpolnjeni pogoji iz člena 26a(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dolžniški vrednostni papirji MSP in družb z zmanjšano tržno kapitalizacijo, izmenljivi ali zamenljivi za delnice tretje osebe ali delnice izdajatelja ali skupine, ki so sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

ali

ali

 

ali

 

 

 

 

3

Dolžniški vrednostni papirji MSP in družb z zmanjšano tržno kapitalizacijo, izmenljivi ali zamenljivi za delnice tretje osebe, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

Izmenljivi ali zamenljivi dolžniški vrednostni papirji

 

ali

ali

 

ali

 

 

 

 

(Osnovne) delnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dolžniški vrednostni papirji MSP in družb z zmanjšano tržno kapitalizacijo, izmenljivi ali zamenljivi za delnice izdajatelja, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dolžniški vrednostni papirji MSP in družb z zmanjšano tržno kapitalizacijo, izmenljivi ali zamenljivi za delnice skupine, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

Izmenljivi ali zamenljivi dolžniški vrednostni papirji

 

ali

ali

 

ali

 

 

 

 

(Osnovne) delnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Št.

PRILOGA XVIII

Del II: Sorazmerne obveznosti razkritja

OPIS VREDNOSTNIH PAPIRJEV

SEZNAMI

DODATNI MODULI

VRSTA VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Delnice

Dolžniški vrednostni papirji

(< 100 000 EUR)

Dolžniški vrednostni papirji

(> ali = 100 000 EUR)

Izvedeni vrednostni papirji

Jamstva

S premoženjem zavarovani vrednostni papirji

Osnovna delnica

1

Izdaje delniških pravic za dolžniške vrednostne papirje, izmenljive ali zamenljive za delnice izdajatelja, kadar ima izdajatelj delnice istega razreda, ki so že sprejete v trgovanje na organiziranem trgu ali v večstranskem sistemu trgovanja, če so izpolnjeni pogoji iz člena 26a(2)

in samo postavki 3.1 in 3.2

ali

ali

 

 

 

in razen postavke 2

2

Dolžniški vrednostni papirji MSP in družb z zmanjšano tržno kapitalizacijo, izmenljivi ali zamenljivi za delnice tretje osebe ali delnice izdajatelja ali skupine, ki so sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

 

ali

ali

in edina postavka 4.2.2

 

 

 

3

Dolžniški vrednostni papirji MSP in družb z zmanjšano tržno kapitalizacijo, izmenljivi ali zamenljivi za delnice tretje osebe, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

Izmenljivi ali zamenljivi dolžniški vrednostni papirji

 

ali

ali

 

 

 

 

Osnovne delnice

 

 

 

 

 

 

in razen postavke 2

4

Dolžniški vrednostni papirji MSP in družb z zmanjšano tržno kapitalizacijo, izmenljivi ali zamenljivi za delnice izdajatelja, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

in samo postavki 3.1 in 3.2

ali

ali

 

 

 

 

5

Dolžniški vrednostni papirji MSP in družb z zmanjšano tržno kapitalizacijo, izmenljivi ali zamenljivi za delnice skupine, ki niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu

Dolžniški vrednostni papirji

 

ali

ali

 

 

 

 

(Osnovne) delnice

in samo postavki 3.1 in 3.2“