10.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 652/2013

z dne 9. julija 2013

o stopetindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (1), zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 1. julija 2013 sklenil s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, črtati fizično osebo, potem ko je proučil njeno zahtevo za umik s seznama in celovito poročilo varuha človekovih pravic, pripravljeno na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1904(2009). Poleg tega je 25. junija 2013 sklenil spremeniti en vnos na seznamu.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

pod naslovom „Fizične osebe“ se črta naslednji vnos:

„Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (tudi (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu’jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (h) Abu Abdallah). Datum rojstva: (a) 28. 4. 1949, (b) 29. 4. 1949. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: Saudove Arabije. Potni list št.: F 137998 (Saudove Arabije, izdan 18. 4. 2004, prenehal veljati 24. 2. 2009). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 4.8.2006.“;

(2)

vnos „Agha, Haji Abdul Manan (tudi Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z naslednjim:

„Abdul Manan Agha (tudi (a) Abdul Manan, (b) Abdul Man’am Saiyid, (c) Saiyid Abd al-Man (prej naveden pod tem imenom )). Naziv: Hadžiaji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.“