23.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/27


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 365/2013

z dne 22. aprila 2013

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi glufosinat

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti druge alternative člena 21(3) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aktivna snov glufosinat je bila z Direktivo Komisije 2007/25/ES (2) vključena v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (3) pod pogojem, da zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelj, na čigar zahtevo je bil glufosinat vključen v navedeno prilogo, predloži nadaljnje potrditvene informacije o tveganju za sesalce in neciljne členonožce v nasadih jablan.

(2)

Aktivne snovi iz Priloge I k Direktivi 91/414/EGS se štejejo za registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (4).

(3)

Prijavitelj je Švedski, državi članici poročevalki, v za to določenem roku predložil dodatne informacije v obliki študij, da bi potrdil oceno tveganja za sesalce in neciljne členonožce v nasadih jablan.

(4)

Švedska je ocenila dodatne informacije, ki jih je predložil prijavitelj. Svojo oceno je v obliki dodatka k osnutku poročila o oceni 9. marca 2010 predložila drugim državam članicam, Komisiji in Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(5)

Komisija se je posvetovala z Agencijo, ki je svoje mnenje o oceni tveganja glufosinata predstavila 8. marca 2012 (5). Države članice in Komisija so osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in mnenje Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 15. marca 2013 v obliki poročila Komisije o pregledu glufosinata.

(6)

Ob upoštevanju dodatnih informacij, ki jih je predložil prijavitelj, je Komisija menila, da zahtevane nadaljnje potrditvene informacije niso bile zagotovljene in da velikega tveganja za sesalce in neciljne členonožce ni mogoče izključiti, razen z uvedbo dodatnih omejitev.

(7)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe na poročilo o pregledu glufosinata.

(8)

Potrjeno je, da se aktivna snov glufosinat šteje za registrirano v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Da bi se čim bolj zmanjšala izpostavljenost sesalcev in neciljnih členonožcev, pa je kljub temu primerno dodatno omejiti uporabo te aktivne snovi in zagotoviti posebne ukrepe za zmanjšanje tveganja za zaščito navedenih vrst.

(9)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Državam članicam bi bilo treba zagotoviti čas za preklic registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo glufosinat.

(11)

Za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo glufosinat in pri katerih države članice odobrijo prehodno obdobje v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, bi to obdobje moralo trajati največ eno leto po preklicu ustreznih registracij.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do 13 novembra 2013 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo glufosinat kot aktivno snov.

Člen 3

Prehodno obdobje

Morebitno prehodno obdobje, ki ga odobrijo države članice v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, je čim krajše in traja največ 12 mesecev po preklicu ustrezne registracije.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  UL L 106, 24.4.2007, str. 34.

(3)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(4)  UL L 153, 11.6.2011, str. 1.

(5)  Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov na podlagi potrditvenih podatkov, predloženih za aktivno snov glufosinat (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance glufosinate). EFSA Journal 2012; 10(3):2609. [14 str.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


PRILOGA

V delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se stolpec „Posebne določbe“ za glufosinat v vrstici 151 nadomesti z naslednjim:

„DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid za uporabo v pasovih ali za točkasto nanašanje v odmerkih, ki ne presegajo 750 g aktivne snovi na hektar (tretirana površina) pri posameznem nanosu, in največ dveh nanosih letno.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo glufosinat, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo izvajalcev in potrošnikov, so države članice zlasti pozorne na merila iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in zagotovijo, da se pred odobritvijo take registracije predložijo vsi potrebni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu glufosinata in zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 24. novembra 2006. V tej celoviti oceni so države članice zlasti pozorne na:

(a)

varnost izvajalcev, delavcev in drugih navzočih. Pogoji za registracijo po potrebi vključujejo zaščitne ukrepe;

(b)

možnost onesnaženja podtalnice, kadar se aktivna snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

(c)

zaščito sesalcev, neciljnih členonožcev in neciljnih rastlin.

Pogoji za registracijo vključujejo uporabo šob za preprečevanje zanašanja škropiva in zaščito pred pršenjem ter zagotavljajo označevanje fitofarmacevtskih sredstev. Navedeni pogoji po potrebi vključujejo dodatne ukrepe za zmanjšanje tveganja.“