18.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 195/30


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 335/2013 z dne 12. aprila 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

( Uradni list Evropske unije L 105 z dne 13. aprila 2013 )

Stran 3, člen 1(9) glede člena 41b(4) Uredbe (ES) št. 1974/2006:

besedilo:

„4.   Odstavek 2 se ne uporablja za podporo pri pripravi in za tehnično pomoč v okviru osi LEADER.“

se glasi:

„4.   Odstavek 2 se ne uporablja za pripravljalno podporo LEADER in za tehnično pomoč.“