13.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 335/2013

z dne 12. aprila 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (1) in zlasti člena 91 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1974/2006 (2) določa podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1698/2005.

(2)

Komisija je 12. oktobra 2011 sprejela predlog za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (3). Ta predlog uvaja novo strategijo za razvoj podeželja, ki temelji na možnosti politike, poudarjeni v sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem“ (4), in na obsežni razpravi, ki mu je sledila. Ko bo predlog sprejet, bo prinesel velike spremembe politike razvoja podeželja, zlasti glede vsebine številnih ukrepov iz Uredbe (ES) št. 1698/2005 in programov za razvoj podeželja držav članic.

(3)

Pomembno je zagotoviti, da so sredstva EKSRP programskega obdobja po programskem obdobju 2007–2013 kolikor je mogoče namenjena za izvajanje nove strategije za razvoj podeželja. Obdobje prekrivanja uporabe programov razvoja podeželja in ustreznih pravnih določb za programsko obdobje 2007–2013 in tistih v sledečem programskem obdobju je neizogibno. Zato bi bilo treba pripraviti določbe za zagotovitev, da se ukrepi, določeni v programskem obdobju 2007–2013, uporabljajo pod takšnimi pogoji, da ne bodo porabili nesorazmerno velikega deleža finančnih sredstev za naslednje programsko obdobje.

(4)

Zato je treba določiti, da države članice ne bi smele prevzemati novih pravnih obveznosti do upravičencev za večletne ukrepe, ki lahko segajo v naslednje programsko obdobje in se kot posledica nove strategije za razvoj podeželja verjetno ne bodo nadaljevali ali bodo znatno spremenjeni.

(5)

Člen 27(12) in člen 32a Uredbe (ES) št. 1974/2006 omejujeta podaljšanje trajanja trenutnih obveznosti glede kmetijskega okolja, dobrega počutja živali ali gozdnega okolja do konca obdobja premij, na katero se nanaša zahtevek za plačilo v letu 2013. Da se zagotovi, da morebitne zamude v postopku predložitve in odobritve novih programov za razvoj podeželja nimajo negativnega učinka na nadaljevanje izvajanja politike, bi bilo treba podaljšati možnost podaljšanja navedenih obveznosti do konca obdobja premij, na katero se nanaša zahtevek za plačilo v letu 2014.

(6)

Ker se približuje konec programskega obdobja 2007–2013, je treba zmanjšati postopkovno obremenitev za države članice, ki spreminjajo programe za razvoj podeželja, pri tem pa ohraniti ustrezno raven ocenjevanja s strani Komisije. Zato bi morale imeti države članice večje možnosti za pravočasen prenos zneskov z nekaterih ukrepov, za katere ne bo več potrebe po teh zneskih, na druge ukrepe s postopkom priglasitve. Zato je treba povišati prag prožnosti za prerazporeditve med osmi.

(7)

Pomembno je, da se zagotovi kontinuiteta pri izvajanju politike razvoja podeželja in nemoten prehod iz enega programskega obdobja v naslednje programsko obdobje. Zato bi bilo treba določiti, da so izdatki, ki se nanašajo na predhodna vrednotenja novih programov, in pripravljalni stroški za razvoj lokalnih razvojnih strategij za programsko obdobje po programskem obdobju 2007–2013 del pripravljalnih dejavnosti, ki se financirajo prek tehnične pomoči. Poleg tega bi bilo treba omogočiti financiranje drugih pripravljalnih dejavnosti, če so neposredno povezane z dejavnostmi obstoječih programov razvoja podeželja in so potrebne za zagotovitev kontinuitete in nemotenega prehoda iz enega programskega obdobja v naslednje programsko obdobje.

(8)

Če so države članice svoja sredstva, predvidena za programsko obdobje 2007–2013, že porabile za posamezni program in/ali ukrep, ne bi smele prevzemati novih pravnih obveznosti do upravičencev tega programa in/ali ukrepa. Poleg tega bi bilo treba določiti natančne roke za prevzemanje novih pravnih obveznosti do upravičencev v programskem obdobju 2007–2013 in za naslednja programska obdobja.

(9)

Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1974/2006 ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1974/2006 se spremeni:

1.

v členu 9(2) in členu 9(4) se „1 %“ nadomesti s „3 %“;

2.

v členu 14 se doda naslednji odstavek 5:

„5.   V skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 1698/2005 se ne prevzemajo nikakršne nove pravne obveznosti do upravičencev po 31. decembru 2013.“;

3.

v členu 21 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   V skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1698/2005 se ne prevzemajo nikakršne nove pravne obveznosti do upravičencev po 31. decembru 2013.“;

4.

v drugem pododstavku člena 27(12) se „2013“ nadomesti z „2014“;

5.

v členu 31 se doda naslednji odstavek 5:

„5.   V skladu s členom 43 Uredbe (ES) št. 1698/2005 se ne prevzemajo nikakršne nove pravne obveznosti do upravičencev po 31. decembru 2013, tudi kadar te ukrepe izvajajo lokalne akcijske skupine v skladu s členom 63(a) navedene uredbe.“;

6.

v členu 32 se doda naslednji drugi odstavek:

„V skladu s členom 45 Uredbe (ES) št. 1698/2005 se ne prevzemajo nikakršne nove pravne obveznosti do upravičencev po 31. decembru 2013, tudi kadar te ukrepe izvajajo lokalne akcijske skupine v skladu s členom 63(a) navedene uredbe.“;

7.

v členu 32a se „2013“ nadomesti z „2014“;

8.

vstavi se naslednji člen 41a:

„Člen 41a

1.   Za namene člena 66(2) Uredbe (ES) št. 1698/2005 pripravljalne dejavnosti programske pomoči za programsko obdobje po programskem obdobju 2007–2013 vključujejo naslednje:

(a)

izdatke, ki se nanašajo na predhodno vrednotenje programov;

(b)

pripravljalne stroške za razvoj lokalnih razvojnih strategij;

(c)

izdatke, ki se nanašajo na druge pripravljalne dejavnosti, pod pogojem, da so:

(i)

neposredno povezani z dejavnostmi obstoječih programov razvoja podeželja in

(ii)

potrebni za zagotovitev kontinuitete v zvezi z izvajanjem politike razvoja podeželja in nemotenega prehoda iz enega programskega obdobja v naslednje programsko obdobje.

2.   Uporaba odstavka 1 je odvisna od tega, ali so v programe razvoja podeželja vključene ustrezne določbe.“;

9.

v oddelek 2 poglavja III se vstavi naslednji člen 41b:

„Člen 41b

1.   Če se znesek, dodeljen za program in/ali ukrep, izčrpa na datum pred končnim rokom upravičenosti iz člena 71(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, države članice ne prevzemajo nikakršnih novih pravnih obveznosti do upravičencev.

2.   Države članice ne prevzemajo novih obveznosti do upravičencev v skladu z Uredbo (ES) št. 1698/2005 od dneva, ko začnejo prevzemati pravne obveznosti do upravičencev v skladu s pravnim okvirom za programsko obdobje 2014–2020.

Države članice lahko uporabljajo prvi pododstavek na ravni programa ali ukrepa.

3.   V okviru osi LEADER lahko države članice uporabljajo odstavek 2 na ravni lokalne akcijske skupine, navedene v členu 62 Uredbe (ES) št. 1698/2005.

4.   Odstavek 2 se ne uporablja za podporo pri pripravi in za tehnično pomoč v okviru osi LEADER.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. aprila 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(2)  UL L 368, 23.12.2006, str. 15.

(3)  COM(2011) 627 final/3, 12.10.2011.

(4)  COM(2010) 672 final, 18.11.2010.