19.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/25


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 242/2013

z dne 18. marca 2013

o stodevetinosemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (1), zlasti člena 7(1)(a) in 7(1)(b) ter člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 12. marca 2013 sklenil črtati eno fizično osebo s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, potem ko je proučil zahtevo za umik s seznama, ki jo je predložila ta oseba, in celovito poročilo varuha človekovih pravic, pripravljeno na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1904(2009).

(3)

Latvija je zahtevala, naj se spremenijo podatki o naslovih njenih pristojnih organov.

(4)

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

pod naslovom „Fizične osebe“ se črta naslednji vnos:

„Mamoun Darkazanli (tudi (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Naslov: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Nemčija. Datum rojstva: 4.8.1958. Kraj rojstva: Damask, Sirija. Državljanstvo: (a) sirsko, (b) nemško. Št. potnega lista: 1310636262 (nemški potni list, prenehal veljati 29.10.2005). Številka osebne izkaznice: 1312072688 (nemška osebna izkaznica, prenehala veljati 29.10.2005). Drugi podatki: ime očeta: Mohammed Darkazanli, ime matere: Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 17.10.2001.“


PRILOGA II

Priloga II k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

naslov „Latvija“ se nadomesti z:

„Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

K.Valdemāra iela 3

Rīga LV-1395, Latvija

Telefon: +371 67016201

Telefaks: +371 67828121

mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Raiņa bulvāris 15

Rīga LV-1050, Latvija

Telefon: +371 67044430

Telefaks: +371 67324497

kd@kd.gov.lv“