8.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 196/2013

z dne 7. marca 2013

o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 glede novega vnosa za Japonsko na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih se odobri uvoz nekaterega svežega mesa v Evropsko unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), ter zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega pododstavka točke 1 člena 8 in točke 4 člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval (2) določa sanitarne pogoje za uvoz živih živali in njihovega svežega mesa. V skladu z Uredbo (EU) št. 206/2010 se lahko sveže meso, namenjeno za prehrano ljudi, lahko uvozi samo, če prihaja iz ozemlja tretje države ali njenega dela, navedenega v delu 1 Priloge II k navedeni uredbi, in izpolnjuje ustrezne zahteve.

(2)

Japonska je zaprosila, da se vključi na seznam za uvoz svežega govejega mesa v Unijo, in revizija govejega mesa na Japonskem, ki jo je izvedla Komisija leta 2008, je potrdila, da so zahteve izpolnjene. Vendar je bila vključitev na seznam preložena zaradi pojava slinavke in parkljevke na Japonskem leta 2010.

(3)

Japonska je od takrat na svojem ozemlju izkoreninila slinavko in parkljevko, Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) pa jo je priznala kot prosto teh bolezni brez cepljenja.

(4)

Japonska tako zagotavlja zadostna jamstva glede zdravstvenega varstva živali in je ponovno zaprosila za vključitev na seznam tretjih držav, iz katerih je odobren uvoz svežega govejega mesa v Unijo.

(5)

Japonski bi bilo treba dovoliti uvoz svežega govejega mesa v Unijo.

(6)

Del 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 se za vnosom za Islandijo vstavi naslednji vnos za Japonsko:

Oznaka ISO in ime tretje države

Oznaka ozemlja

Opis tretje države, njenega ozemlja ali dela

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Končni datum (3)

Začetni datum (4)

Vzorci

PJ

1

2

3

4

5

6

7

8

„JP - Japonska

JP

Celotno ozemlje države

BOV

 

 

 

28. marec 2013“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 73, 20.3.2010, str. 1.

(3)  Meso živali, zaklanih na datum iz stolpca 7 ali pred njim, se lahko uvozi v Unijo do 90 dni po navedenem datumu. Pošiljke na plovilih na odprtem morju, za katere je bilo spričevalo izdano pred datumom iz stolpca 7, se lahko uvozijo v Unijo do 40 dni po navedenem datumu. (Opomba: če v stolpcu 7 ni datuma, pomeni, da ni časovne omejitve.)

(4)  Le meso živali, zaklanih na datum iz stolpca 8 ali po njem, se lahko uvozi v Unijo (če v stolpcu 8 ni datuma, pomeni, da ni časovne omejitve).