17.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 25/2013

z dne 16. januarja 2013

o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 v zvezi z aditivom za živila kalijev diacetat

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) ter zlasti člena 10(3), člena 14 in člena 30(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 določa seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoje njihove uporabe.

(2)

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 določa seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v aditivih za živila, encimih za živila, aromah, hranilih, in pogoje njihove uporabe.

(3)

Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 določa specifikacije za aditive za živila iz prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 (3).

(4)

Navedeni seznami se lahko spremenijo v skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(5)

V skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 se lahko seznam Unije aditivov za živila na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobi.

(6)

Zahtevek za dovoljenje za uporabo kalijevega diacetata kot konzervansa je bil predložen 27. septembra 2010 in je bil dan na voljo državam članicam.

(7)

Kalijev diacetat se zahteva za uporabo kot alternativa aditiva za živila natrijev diacetat E 262 (ii), ki se uporablja kot inhibitor rasti mikroorganizmov. Nadomestitev natrijevega diacetata E 262 (ii) s kalijevim diacetatom lahko prispeva k zmanjšanju vnosa natrija s hrano.

(8)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Komisija glede posodobitve seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 zaprosi za mnenje Agencijo, razen če zadevna posodobitev ne vpliva na zdravje ljudi. Kalijev diacetat je ekvimolekularna spojina dveh dovoljenih aditivov za živila (kalijevega acetata E 261 in ocetne kisline E 260). Znanstveni odbor za hrano je leta 1990 ocenil aditive za živila različnih tehnoloških funkcij. Za kisline, baze in njihove soli so ocene temeljile na naštetih anionih in kationih. Ocetna kislina (E 260) in njene soli ter amonijevi, natrijevi in kalcijevi acetati in diacetetati so bili zajeti v oceni. Odbor je določil skupino za vse te snovi, za katere sprejemljiv dnevni vnos ni določen. To pomeni, da njihova uporaba za dosego želenega tehnološkega učinka ne ogroža zdravja. Dovoljenje za uporabo kalijevega diacetata podobno uporabi kalijevega acetata ne vpliva na zdravje ljudi in zato Agencije ni treba zaprositi za mnenje.

(9)

Kalijev diacetat bi bilo treba odobriti za uporabo na enak način kot kalijev acetat. Zato bi bilo treba v prilogah k Uredbi (ES) št. 1333/2008 trenutno ime dodatka E 261, tj. „kalijev acetat“, nadomestiti z izrazom „kalijevi acetati“, ki zajema kalijev acetat in kalijev diacetat.

(10)

Specifikacije za kalijev diacetat bi bilo treba vključiti v Uredbo (EU) št. 231/2012. V Prilogi k navedeni uredbi bi bilo treba številko E 261 (ii) dodeliti kalijevemu diacetatu in številko za kalijev acetat, trenutno imenovan E 261, spremeniti v E 261 (i). To preštevilčenje ne vpliva na zahteve za označevanje iz členov 22 in 23 Uredbe (ES) št. 1333/2008.

(11)

V skladu s prehodnimi določbami Uredbe Komisije (EU) št. 1129/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila (4) se Priloga II s seznamom Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji uporabe uporablja od 1. junija 2013. Da se omogoči uporaba kalijevega diacetata pred navedenim datumom, je treba določiti zgodnejši datum uporabe za navedeni aditiv za živila.

(12)

Uredbi (ES) št. 1333/2008 in (EU) št. 231/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremenita v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. januarja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 83, 22.3.2012, str. 1.

(4)  UL L 295, 12.11.2011, str. 1.


PRILOGA I

A.

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

1.

V delu B se v točki 3 „Aditivi razen barvil in sladil“ vnos za aditiv E 261 nadomesti z naslednjim:

„E 261

kalijevi acetati (1)

2.

V delu C, skupina I, se vnos za aditiv E 261 nadomesti z naslednjim:

„E 261

kalijevi acetati (2)

quantum satis

3.

V delu E:

(a)

V kategoriji živil 04.2.3 „Sadje in zelenjava v pločevinkah ali kozarcih“ se vnos za aditiv E 261 nadomesti z naslednjim:

„E 261

kalijevi acetati

quantum satis

 

Obdobje uporabe:

od 6. februarja 2013.“

(b)

V kategoriji živil 07.1.1 „Kruh, pripravljen samo iz naslednjih sestavin: pšenična moka, voda, kvas ali vzhajalno sredstvo, sol“ se vnos za aditiv E 261 nadomesti z naslednjim:

„E 261

kalijevi acetati

quantum satis

 

Obdobje uporabe:

od 6. februarja 2013.“

(c)

V kategoriji živil 07.1.2 „Tradicionalni francoski kruh (pain courant français); Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek“ se vnos za aditiv E 261 nadomesti z naslednjim:

„E 261

kalijevi acetati

quantum satis

 

samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Obdobje uporabe:

od 6. februarja 2013.“

(d)

V kategoriji živil 08.1.2 „Mesni pripravki, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 853/2004“ se vnos za aditiv E 261 nadomesti z naslednjim:

„E 261

kalijevi acetati

quantum satis

 

samo predpakirani pripravki svežega mletega mesa

Obdobje uporabe:

od 6. februarja 2013.“

(e)

V živilski kategoriji 13.1.3 „Žitne kašice ter hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljene v Direktivi 2006/125/ES“ se vnos za aditiv E 261 nadomesti z naslednjim:

„E 261

kalijevi acetati

quantum satis

 

samo žitne kašice ter hrana za dojenčke in majhne otroke, samo za uravnavanje pH

Obdobje uporabe:

od 6. februarja 2013.“

B.

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

(a)

V delu 3 se vnos za aditiv E 261 nadomesti z naslednjim:

„E 261

kalijevi acetati

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

(b)

V delu 5, oddelek A, se vnos za aditiv E 261 nadomesti z naslednjim:

„E 261

kalijevi acetati

quantum satis

vsa hranila“

 

(c)

V delu 6, preglednica 1, se vnos za aditiv E 261 nadomesti z naslednjim:

„E 261

kalijevi acetati“


(1)  Obdobje uporabe: od 6. februarja 2013.“

(2)  Obdobje uporabe: od 6. februarja 2013.“


PRILOGA II

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni:

(a)

V vnosu za aditiv E 261 se naslov nadomesti z naslednjim:

E 261 (i) KALIJEV ACETAT

(b)

Za vnosom za aditiv E 261 (i) se vstavi naslednji vnos:

E 261 (ii) KALIJEV DIACETAT

Sinonimi

 

Opredelitev

kalijev diacetat je molekularna spojina kalijevega acetata in ocetne kisline

EINECS

224-217-7

Kemijsko ime

kalijev hidrogendiacetat

Kemijska formula

C4H7KO4

Molekulska masa

158,2

Analiza

vsebnost 36 do 38 % proste ocetne kisline in 61 do 64 % kalijevega acetata

Opis

beli kristali

Identifikacija

PH

4,5–5 (10 % vodne raztopine)

Preskus na acetat

prestane preskus

Preskus na kalij

prestane preskus

Čistost

Vsebnost vode

ne več kot 1 % (metoda po Karlu Fischerju)

Mravljična kislina, formati in druge oksidirajoče snovi

ne več kot 1 000 mg/kg, izraženo kot mravljična kislina

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg“