10.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/172


DIREKTIVA SVETA 2013/15/EU

z dne 13. maja 2013

o prilagoditvi določenih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Republike Hrvaške

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 50 Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 50 Akta o pristopu Hrvaške določa, da kadar je treba akte institucij, sprejete pred pristopom, zaradi pristopa prilagoditi in navedeni akt o pristopu ali njegove priloge potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme potrebne akte v ta namen, če izvirnega akta ni sprejela Komisija.

(2)

Sklepna listina konference, na kateri je bila sestavljena in sprejeta Pogodba o pristopu Hrvaške, je pokazala, da so visoke pogodbenice dosegle politični dogovor o nizu prilagoditev aktov institucij, potrebnih zaradi pristopa, ter pozvale Svet in Komisijo, naj sprejmeta te prilagoditve pred pristopom, po potrebi dopolnjene in posodobljene, da se upošteva razvoj prava Unije.

(3)

Direktive na področju prostega pretoka blaga, določene v tej direktivi, bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Naslednje direktive se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi k tej direktivi:

(1)

Na področju prostega pretoka motornih vozil:

Direktiva Sveta 70/157/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil (1),

Direktiva Sveta 70/221/EGS z dne 20. marca 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o posodah za gorivo in zadnjih zaščitnih napravah za motorna in priklopna vozila (2),

Direktiva Sveta 70/388/EGS z dne 27. julija 1970 o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na zvočne opozorilne naprave za motorna vozila (3),

Direktiva Sveta 71/320/EGS z dne 26. julija 1971 o približevanju zakonodaje držav članic o zavornih napravah določenih kategorij motornih in priklopnih vozil (4),

Direktiva Sveta 72/245/EGS z dne 20. junija 1972 o radijskih motnjah (elektromagnetni združljivosti) vozil (5),

Direktiva Sveta 74/61/EGS z dne 17. decembra 1973 o približevanju zakonodaje držav članic o napravah za preprečevanje nedovoljene uporabe motornih vozil (6),

Direktiva Sveta 74/408/EGS z dne 22. julija 1974 o motornih vozilih glede na sedeže, njihova pritrdišča in naslone za glavo (7),

Direktiva Sveta 74/483/EGS z dne 17. septembra 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o zunanjih štrlečih delih motornih vozil (8),

Direktiva Sveta 76/114/EGS z dne 18. decembra 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o predpisanih tablicah in oznakah za motorna in priklopna vozila ter njihovi namestitvi in načinu pritrditve (9),

Direktiva Sveta 76/757/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o odsevnikih za motorna in priklopna vozila (10),

Direktiva Sveta 76/758/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na gabaritne svetilke, sprednje pozicijske svetilke, zadnje pozicijske svetilke, zavorne svetilke, svetilke za dnevno vožnjo in bočne svetilke za motorna vozila in njihove priklopnike (11),

Direktiva Sveta 76/759/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o smernih svetilkah za motorna vozila in njihove priklopnike (12),

Direktiva Sveta 76/760/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice na motornih vozilih in njihovih priklopnikih (13),

Direktiva Sveta 76/761/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na žaromete z dolgim svetlobnim pramenom in/ali kratkim svetlobnim pramenom za motorna vozila in na vire svetlobe (žarnice z žarilno nitko in druge) za uporabo v homologiranih svetilkah motornih in priklopnih vozil (14),

Direktiva Sveta 76/762/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic o žarometih za meglo za motorna vozila (15),

Direktiva Sveta 77/538/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o zadnjih svetilkah za meglo za motorna in priklopna vozila (16),

Direktiva Sveta 77/539/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o žarometih za vzvratno vožnjo za motorna in priklopna vozila (17),

Direktiva Sveta 77/540/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o parkirnih svetilkah za motorna vozila (18),

Direktiva Sveta 77/541/EGS z dne 28. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o varnostnih pasovih in sistemih za zadrževanje potnikov v motornih vozilih (19),

Direktiva Sveta 78/318/EGS z dne 21. decembra 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o sistemih za brisanje in pranje stekel na motornih vozilih (20),

Direktiva Sveta 78/764/EGS z dne 25. julija 1978 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z vozniškim sedežem na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih (21),

Direktiva Sveta 78/932/EGS z dne 16. oktobra 1978 o približevanju zakonodaje držav članic o naslonih za glavo na sedežih motornih vozil (22),

Direktiva Sveta 86/298/EGS z dne 26. maja 1986 o zadaj nameščenih varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih (23),

Direktiva Sveta 87/402/EGS z dne 25. junija 1987 o varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi, vgrajenih pred voznikovim sedežem, na ozkokolotečnih kmetijskih in gozdarskih traktorjih na kolesih (24),

Direktiva 94/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o mehanskih napravah za spenjanje motornih in priklopnih vozil ter njihovo pritrditev na ta vozila (25),

Direktiva 95/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o gorljivosti materialov, ki se uporabljajo za notranjo opremo določenih kategorij motornih vozil (26),

Direktiva 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2000 o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev, namenjenih za pogon kmetijskih ali gozdarskih traktorjev (27),

Direktiva 2000/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o zaščiti motornih vozil pred podletom od spredaj (28),

Direktiva 2001/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o ogrevalnih sistemih motornih in priklopnih vozil (29),

Direktiva 2001/85/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o posebnih predpisih za vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža (30),

Direktiva 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (31),

Direktiva 2003/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (32),

Direktiva 2003/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji naprav za posredno gledanje in vozil, opremljenih s temi napravami (33),

Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (okvirna direktiva) (34),

Direktiva 2009/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o varnostni konstrukciji pri prevrnitvi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (35),

Direktiva 2009/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o preprečevanju radijskih motenj, ki jih povzročajo kmetijski ali gozdarski traktorji (elektromagnetna združljivost) (36),

Direktiva 2009/75/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o varnostni konstrukciji pri prevrnitvi kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (statični preskus) (37),

Direktiva 2009/144/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o določenih sestavnih delih in značilnostih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (38);

(2)

na področju prostega pretoka obutve: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/11/ES z dne 23. marca 1994 o približevanju na področju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z označevanjem materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom (39).

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do dne pristopa Hrvaške k Uniji sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

Države članice uporabljajo te predpise od dne pristopa Hrvaške k Uniji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati pod pogojem in na dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. maja 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  UL L 42, 23.2.1970, str. 16.

(2)  UL L 76, 6.4.1970, str. 23.

(3)  UL L 176, 10.8.1970, str. 12.

(4)  UL L 202, 6.9.1971, str. 37.

(5)  UL L 152, 6.7.1972, str. 15.

(6)  UL L 38, 11.2.1974, str. 22.

(7)  UL L 221, 12.8.1974, str. 1.

(8)  UL L 266, 2.10.1974, str. 4.

(9)  UL L 24, 30.1.1976, str. 1.

(10)  UL L 262, 27.9.1976, str. 32.

(11)  UL L 262, 27.9.1976, str. 54.

(12)  UL L 262, 27.9.1976, str. 71.

(13)  UL L 262, 27.9.1976, str. 85.

(14)  UL L 262, 27.9.1976, str. 96.

(15)  UL L 262, 27.9.1976, str. 122.

(16)  UL L 220, 29.8.1977, str. 60.

(17)  UL L 220, 29.8.1977, str. 72.

(18)  UL L 220, 29.8.1977, str. 83.

(19)  UL L 220, 29.8.1977, str. 95.

(20)  UL L 81, 28.3.1978, str. 49.

(21)  UL L 255, 18.9.1978, str. 1.

(22)  UL L 325, 20.11.1978, str. 1.

(23)  UL L 186, 8.7.1986, str. 26.

(24)  UL L 220, 8.8.1987, str. 1.

(25)  UL L 195, 29.7.1994, str. 1.

(26)  UL L 281, 23.11.1995, str. 1.

(27)  UL L 173, 12.7.2000, str. 1.

(28)  UL L 203, 10.8.2000, str. 9.

(29)  UL L 292, 9.11.2001, str. 21.

(30)  UL L 42, 13.2.2002, str. 1.

(31)  UL L 124, 9.5.2002, str. 1.

(32)  UL L 171, 9.7.2003, str. 1.

(33)  UL L 25, 29.1.2004, str. 1.

(34)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(35)  UL L 261, 3.10.2009, str. 1.

(36)  UL L 216, 20.8.2009, str. 1.

(37)  UL L 261, 3.10.2009, str. 40.

(38)  UL L 27, 30.1.2010, str. 33.

(39)  UL L 100, 19.4.1994, str. 37.


PRILOGA

DEL A

MOTORNA VOZILA

1.

V Prilogi II k Direktivi 70/157/EGS se v seznam v točki 4.2 po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„ ‚25‘ za Hrvaško“.

2.

V Prilogi II k Direktivi 70/221/EGS se v seznam v točki 6.2 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

3.

V Prilogi I k Direktivi 70/388/EGS se v besedilo v oklepajih v točki 1.4.1 doda:

„25 za Hrvaško“.

4.

V Prilogi XV k Direktivi 71/320/EGS se v seznam v točki 4.4.2 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

5.

V Prilogi I k Direktivi 72/245/EGS se v seznam v točki 5.2 po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

6.

V Prilogi I k Direktivi 74/61/EGS se v seznam v točki 5.1.1 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„ ‚25‘ za Hrvaško“.

7.

V Prilogi I k Direktivi 74/408/EGS se v seznam v točki 6.2.1 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

8.

V Prilogi I k Direktivi 74/483/EGS se v opombi 1, ki se nanaša na točko 3.2.2.2, doda naslednje:

„25 za Hrvaško.“

9.

V Prilogi k Direktivi 76/114/EGS se besedilu v oklepajih v točki 2.1.2 doda naslednje:

„25 za Hrvaško“.

10.

V Prilogi I k Direktivi 76/757/EGS se v seznam v točki 4.2.1 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

11.

V Prilogi I k Direktivi 76/758/EGS se v seznam v točki 5.2.1 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

12.

V Prilogi I k Direktivi 76/759/EGS se v seznam v točki 4.2.1 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

13.

V Prilogi I k Direktivi 76/760/EGS se v seznam v točki 4.2.1 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

14.

Priloga I k Direktivi 76/761/EGS se spremeni:

(a)

na seznam v točki 5.2.1 se po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“;

(b)

na seznam v točki 6.2.1 se po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

15.

V Prilogi I k Direktivi 76/762/EGS se v seznam v točki 4.2.1 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

16.

V Prilogi I k Direktivi 77/538/EGS se v seznam v točki 4.2.1 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

17.

V Prilogi I k Direktivi 77/539/EGS se v seznam v točki 4.2.1 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

18.

V Prilogi I k Direktivi 77/540/EGS se v seznam v točki 4.2.1 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

19.

V Prilogi III k Direktivi 77/541/EGS se v seznam v točki 1.1.1 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško,“.

20.

V Prilogi I k Direktivi 78/318/EGS se v seznam v točki 7.2 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško,“.

21.

V Prilogi II k Direktivi 78/764/EGS se v točki 3.5.2.1 doda naslednje:

„25 za Hrvaško.“

22.

V Prilogi VI k Direktivi 78/932/EGS se v točki 1.1.1 doda naslednje:

„25 za Hrvaško;“.

23.

V Prilogi IV k Direktivi 86/298/EGS se v prvo alineo doda:

„25 za Hrvaško,“.

24.

V Prilogi VII k Direktivi 87/402/EGS se v prvo alineo po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško,“.

25.

V Prilogi I k Direktivi 94/20/ES se v seznam v točki 3.3.4 po vnosu za Portugalsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško,“.

26.

V Prilogi I k Direktivi 95/28/ES se v seznam v točki 6.1.1 po vnosu za Grčijo vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

27.

V Dodatku 4 k Prilogi I k Direktivi 2000/25/ES se v seznam v točki 1 oddelka 1 po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„ ‚25‘ za Hrvaško“.

28.

V Prilogi I k Direktivi 2000/40/ES se v seznam v točki 3.2 po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

29.

V Dodatku 5 k Prilogi I k Direktivi 2001/56/ES se v seznam v točki 1.1.1 po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“.

30.

Priloga I k Direktivi 2001/85/ES se spremeni:

(a)

v seznamu v točki 7.6.11.1 se doda:

„izlaz u slučaju opasnosti“;

(b)

v seznamu v točki 7.7.9.1 se doda:

„Autobus se zaustavlja“.

31.

Direktiva 2002/24/ES se spremeni:

(a)

v delu A Priloge IV se točka 47 strani 2 predloge nadomesti z naslednjim:

„47.

Fiskalna moč ali, po potrebi, številka(-e) nacionalne kode:

Belgija: …

Bolgarija: …

Češka: …

Danska: …

Nemčija: …

Estonija: …

Irska: …

Grčija: …

Španija: …

Francija: …

Hrvaška: …

Italija: …

Ciper: …

Latvija: …

Litva: …

Luksemburg: …

Madžarska: …

Malta: …

Nizozemska: …

Avstrija: …

Poljska: …

Portugalska: …

Romunija: …

Slovenija: …

Slovaška: …

Finska: …

Švedska: …

Združeno kraljestvo: …“

 

 

(b)

Priloga V se spremeni:

(i)

v točki 1 dela A se na seznam v oddelku 1 po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško;“

(ii)

v del B se na seznam v točki 1.1 po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„—

25 za Hrvaško“.

32.

Direktiva 2003/37/ES se spremeni:

(a)

v Dodatek 1 k poglavju C k Prilogi II se v prvo alinejo točke 1 po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško.“;

(b)

Priloga III se spremeni:

(i)

v delu I se točka 16 pod naslovom „A — Dokončani/dodelani traktorji“ nadomesti z naslednjim:

„16.

Fiskalna moč ali razred(-i)

Belgija: …

Bolgarija: …

Češka: …

Danska: …

Nemčija: …

Estonija: …

Irska: …

Grčija: …

Španija: …

Francija: …

Hrvaška: …

Italija: …

Ciper: …

Latvija: …

Litva: …

Luksemburg: …

Madžarska: …

Malta: …

Nizozemska: …

Avstrija: …

Poljska: …

Portugalska: …

Romunija: …

Slovenija: …

Slovaška: …

Finska: …

Švedska: …

Združeno kraljestvo: …“

 

 

(ii)

v delu I se točka 16 pod naslovom „B — Kmetijski in gozdarski priklopniki — dokončani/dodelani“ nadomesti z naslednjim:

„16.

Fiskalna moč ali razred(-i) (če pride v poštev)

Belgija: …

Bolgarija: …

Češka: …

Danska: …

Nemčija: …

Estonija: …

Irska: …

Grčija: …

Španija: …

Francija: …

Hrvaška: …

Italija: …

Ciper: …

Latvija: …

Litva: …

Luksemburg: …

Madžarska: …

Malta: …

Nizozemska: …

Avstrija: …

Poljska: …

Portugalska: …

Romunija: …

Slovenija: …

Slovaška: …

Finska: …

Švedska: …

Združeno kraljestvo: …“

 

 

(iii)

v delu I se točka 16 pod naslovom „C — Zamenljivi vlečeni stroji — dokončani/dodelani“ nadomesti z naslednjim:

„16.

Fiskalna moč ali razred(-i) (če pride v poštev)

Belgija: …

Bolgarija: …

Češka: …

Danska: …

Nemčija: …

Estonija: …

Irska: …

Grčija: …

Španija: …

Francija: …

Hrvaška: …

Italija: …

Ciper: …

Latvija: …

Litva: …

Luksemburg: …

Madžarska: …

Malta: …

Nizozemska: …

Avstrija: …

Poljska: …

Portugalska: …

Romunija: …

Slovenija: …

Slovaška: …

Finska: …

Švedska: …

Združeno kraljestvo: …“

 

 

(iv)

v delu II se točka 16 pod naslovom „A — Kmetijski in gozdarski priklopniki — nedodelani“ nadomesti z naslednjim:

„16.

Fiskalna moč ali razred(-i) (če pride v poštev)

Belgija: …

Bolgarija: …

Češka: …

Danska: …

Nemčija: …

Estonija: …

Irska: …

Grčija: …

Španija: …

Francija: …

Hrvaška: …

Italija: …

Ciper: …

Latvija: …

Litva: …

Luksemburg: …

Madžarska: …

Malta: …

Nizozemska: …

Avstrija: …

Poljska: …

Portugalska: …

Romunija: …

Slovenija: …

Slovaška: …

Finska: …

Švedska: …

Združeno kraljestvo: …“

 

 

(v)

v delu II se točka 16 pod naslovom „B — Zamenljivi vlečeni stroji — nedodelani“ nadomesti z naslednjim:

„16.

Fiskalna moč ali razred(-i) (če pride v poštev)

Belgija: …

Bolgarija: …

Češka: …

Danska: …

Nemčija: …

Estonija: …

Irska: …

Grčija: …

Španija: …

Francija: …

Hrvaška: …

Italija: …

Ciper: …

Latvija: …

Litva: …

Luksemburg: …

Madžarska: …

Malta: …

Nizozemska: …

Avstrija: …

Poljska: …

Portugalska: …

Romunija: …

Slovenija: …

Slovaška: …

Finska: …

Švedska: …

Združeno kraljestvo: …“

 

 

33.

V Dodatku k Prilogi I k Direktivi 2003/97/ES se v točki 1.1 po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško,“.

34.

Priloga VII k Direktivi 2007/46/ES se spremeni:

(a)

v oddelku 1 točke 1 se po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško“;

(b)

v točki 1.1 Dodatka se po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 Za Hrvaško“.

35.

V Prilogi VI k Direktivi 2009/57/ES se v seznam v prvem odstavku po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25. za Hrvaško“.

36.

V prilogi I k Direktivi 2009/64/ES se v seznam razlikovalnih številk v točki 5.2 po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško;“.

37.

V Prilogi VI k Direktivi 2009/75/ES se v seznam v prvem odstavku po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25. za Hrvaško“.

38.

Direktiva 2009/144/ES se spremeni:

(a)

v Prilogi III A se v opombi 1 k točki 5.4.1 po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško,“;

(b)

v Dodatku 4 k Prilogi IV se v prvi alineji po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško;“;

(c)

v Prilogi V se v seznam razlikovalnih številk v točki 2.1.3 po vnosu za Irsko vstavi naslednje:

„25 za Hrvaško;“.

DEL B

OBUTEV

Priloga I k Direktivi 94/11/ES se spremeni:

(a)

točka 1 se spremeni:

(i)

v točki (a) se v seznamu „Pisne označbe“ doda naslednje:

„HR

Gornjište“;

(ii)

v točki (b) se v seznamu „Pisne označbe“ doda naslednje:

„HR

Podstava i uložna tabanica“;

(iii)

v točki (c) se v seznamu „Pisne označbe“ doda naslednje:

„HR

Potplat (donjište)“;

(b)

točka 2 se spremeni:

(i)

v točki (a)(i) se v seznamu „Pisne označbe“ doda naslednje:

„HR

Koža“;

(ii)

v točki (a)(ii) se v seznamu „Pisne označbe“ doda naslednje:

„HR

Koža korigiranog lica“;

(iii)

v točki (b) se v seznamu „Pisne označbe“ doda naslednje:

„HR

Tekstil“;

(iv)

v točki (c) se v seznamu „Pisne označbe“ doda naslednje:

„HR

Drugi materijali“.