28.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/28


DIREKTIVA SVETA 2013/12/EU

z dne 13. maja 2013

o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti zaradi pristopa Republike Hrvaške

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 50 Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 50 Akta o pristopu Hrvaške določa, da kadar je treba akte institucij, sprejete pred pristopom, zaradi pristopa prilagoditi, navedeni akt o pristopu ali njegove priloge pa potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme potrebne akte v ta namen, če izvirnega akta ni sprejela Komisija.

(2)

Sklepna listina konference, na kateri je bila sestavljena in sprejeta Pogodba o pristopu Hrvaške, je pokazala, da so visoke pogodbenice dosegle politični dogovor o nizu prilagoditev aktov institucij, potrebnih zaradi pristopa, ter pozvale Svet in Komisijo, naj sprejmeta te prilagoditve pred pristopom, po potrebi dopolnjene in posodobljene, da se upošteva razvoj prava Unije.

(3)

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1) zahteva, da države članice določijo okvirne nacionalne cilje povečanja energetske učinkovitosti, pri čemer upoštevajo porabo energije v Uniji leta 2020.

(4)

Zaradi pristopa Hrvaške je treba tehnično prilagoditi podatke o predvideni porabi energije v Uniji leta 2020, da bi se upoštevala poraba v 28 državah članicah. Napovedi iz leta 2007 kažejo, da bo poraba primarne energije leta 2020 znašala 1 842 Mtoe za 27 držav članic. Iste napovedi kažejo, da bo poraba primarne energije leta 2020 znašala 1 853 Mtoe za 28 držav članic, vključno s Hrvaško. Z zmanjšanjem za 20 % bi bila leta 2020 poraba 1 483 Mtoe, kar je zmanjšanje za 370 Mtoe v primerjavi z napovedmi. Ta tehnična prilagoditev je potrebna, da bi se Direktiva 2012/27/EU lahko uporabljala na Hrvaškem.

(5)

Direktivo 2012/27/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2012/27/EU se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

Spremembe, določene v Prilogi k tej direktivi, ne posegajo v roke, predpisane v prvem pododstavku člena 28(1) Direktive 2012/27/EU.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. maja 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  UL L 315, 14.11.2012, str. 1.


PRILOGA

Člen 3 Direktive 2012/27/EU se spremeni:

(a)

točka (a) drugega pododstavka odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„(a)

da poraba energije v Uniji leta 2020 ne sme preseči 1 483 Mtoe primarne energije ali 1 086 Mtoe končne energije;“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija do 30. junija 2014 oceni doseženi napredek in verjetnost, da poraba energije v Uniji leta 2020 ne bo presegla 1 483 Mtoe primarne energije in/ali 1 086 Mtoe končne energije.“;

(c)

točka (d) odstavka 3 se nadomesti z naslednjim:

„(d)

primerja rezultate iz točk (a) do (c) s količino porabljene energije, ki bi bila potrebna, da poraba energije leta 2020 ne bi presegla 1 483 Mtoe primarne energije in/ali 1 086 Mtoe končne energije.“.