28.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 353/13


SKLEP SVETA št. 1413/2013/EU

z dne 17. decembra 2013

o spremembi Odločbe 2002/546/ES glede obdobja njene uporabe

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 349 Pogodbe (prej člen 299(2) Pogodbe ES),

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 2002/546/ES (2), pooblašča Španijo, dauporablja oprostitve ali znižanja davka, znanega kot „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias“ (v nadaljnjem besedilu: AIEM), za določene izdelke, proizvedene na Kanarskih otokih. Priloga k navedeni odločbi vsebuje seznam izdelkov, za katere se lahko uporabljajo oprostitve ali znižanja davka. Razlika v davku za izdelke, proizvedene na Kanarskih otokih in za druge izdelke, odvisno od izdelka, ne sme presegati 5, 15 ali 25 odstotnih točk.

(2)

Z oprostitvami in znižanji AIEM se vzpostavlja diferencirana obdavčitev, ki koristi lokalni proizvodnji določenih izdelkov. To predstavlja državno pomoč, ki zahteva odobritev Komisije.

(3)

Odločba Sveta 2002/546/ES se je prvotno uporabljala do 31. decembra 2011. Konec leta 2011 je bila s Sklepom Sveta 895/2011/EU (3) spremenjena Odločba 2002/546/ES in obdobje njene uporabe podaljšano do 31. decembra 2013, na podlagi potrdila Komisije, da še vedno obstaja poseben strukturni socialni in ekonomski položaj na Kanarskih otokih, povečan s posebnimi omejitvami iz člena 349 PDEU, ki so upravičile odobritev celotnih oprostitev in delnih znižanj davka AIEM za seznam izdelkov, proizvedenih v tej najbolj oddaljeni regiji.

(4)

Ker ta strukturni, socialni in ekonomski položaj na Kanarskih otokih še vedno obstaja, je treba še naprej podaljšati obdobje uporabe Odločbe 2002/546/ES.

(5)

Komisija je 28. junija 2013 sprejela smernice o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, ki določajo, kako lahko države članice dodelijo pomoč podjetjem, da se podpre razvoj prikrajšanih regij Unije v obdobju 2014–2020. Te smernice, ki bodo začele veljati 1. julija 2014, so del širše strategije za posodobitev nadzora državnih pomoči s ciljem pospeševanja rasti na enotnem trgu, in sicer s spodbujanjem uspešnejših ukrepov pomoči in usmerjanjem izvajanja Komisije na primere z največjim vplivom na konkurenco.

(6)

Primerno je, da se obdobje uporabe Odločbe 2002/546/ES podaljša za šest mesecev, da bo datum njenega poteka veljavnosti sovpadal z datumom začetka veljavnosti smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020.

(7)

Odločbo 2002/546/ES bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(8)

Glede na nujnost podaljšanja veljavnosti Odločbe 2002/546/ES pred koncem leta 2013, bi bilo treba uporabiti izjemo od obdobja osmih tednov iz člena 4 Protokola (št. 1) o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije. –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V prvem stavku člena 1(1) Odločbe 2002/546/ES se datum „31. december 2013“ nadomesti z datumom „30. junij 2014“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Španijo.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Mnenje z dne 11. decembra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Odločba Sveta 2002/546/ES z dne 20. junija 2002 o davku AIEM, ki se uporablja na Kanarskih otokih (UL L 179, 9.7.2002, str. 22).

(3)  Sklep Sveta št. 895/2011/EU z dne 19. decembra 2011 o spremembi Odločbe 2002/546/ES glede obdobja njene uporabe (UL L 345, 29.12.2011, str. 17).