5.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/214


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 4. decembra 2013

o potrditvi sprejetja zaveze, ponujene v okviru protidampinškega in protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, za obdobje uporabe dokončnih ukrepov

(2013/707/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna protidampinška uredba), in zlasti členov 8 in 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2) (v nadaljnjem besedilu: osnovna protisubvencijska uredba), in zlasti členov 13 in 15 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Začasni ukrepi

(1)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je z Uredbo (EU) št. 513/2013 (3) določila začasne protidampinške dajatve na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic in rezin) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (LRK) ali ki so od tam poslani.

(2)

Komisija je s Sklepom 2013/423/EU (4) sprejela cenovno zavezo (v nadaljnjem besedilu: zaveza) skupine proizvajalcev izvoznikov in kitajske gospodarske zbornice za izvoz in uvoz strojev in elektronskih izdelkov (CCCME) glede začasnih dajatev. Komisija je z Uredbo (EU) št. 748/2013 (5) spremenila Uredbo (EU) št. 513/2013, in sicer je uvedla tehnične spremembe, potrebne za sprejem zavez.

(3)

Komisija je 8. novembra 2012 začela protisubvencijski postopek v zvezi z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic in rezin) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v Unijo (6).

2.   Nadaljnji postopek

(4)

Po sprejetju začasnih protidampinških ukrepov je Komisija nadaljevala s preiskavo dampinga, škode in interesa Unije ter vzporednim protisubvencijskim postopkom. Rezine so bile izključene iz obeh preiskav, zato tudi iz področja uporabe dokončnih ukrepov.

(5)

Protidampinška preiskava je potrdila začasne ugotovitve glede škodljivega dampinga. Dokončne ugotovitve preiskave so navedene v Izvedbeni uredbi Sveta (EU) št. 1238/2013 (7) o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz LRK ali ki so od tam poslani v Unijo.

(6)

Z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1239/2013 (8) je Svet tudi uvedel dokončno izravnalno dajatev na fotonapetostne module iz kristalnega silicija in njihove ključne sestavne dele (tj. celice) s poreklom iz LRK ali ki so od tam poslani.

B.   ZAVEZA, KOT JE BILA SPREMENJENA

1.   Ponujena zaveza, kot je bila spremenjena

(7)

Po dokončnem razkritju ugotovitev protidampinške in protisubvencijske preiskave so proizvajalci izvozniki skupaj s CCCME predložili uradno obvestilo o spremembi svoje prvotne ponujene zaveze.

(8)

Proizvajalci izvozniki so skupaj s CCCME v roku iz člena 13(2) osnovne protisubvencijske uredbe zahtevali, da Komisija sprejme pogoje zaveze, da se odpravijo tudi škodljivi učinki subvencioniranega uvoza.

(9)

Poleg tega je v rokih iz člena 8(2) osnovne protidampinške uredbe in člena 13(2) osnovne protisubvencijske uredbe za sodelovanje v zavezi zaprosilo več dodatnih proizvajalcev izvoznikov.

(10)

CCCME in proizvajalci izvozniki so tudi zahtevali, da se zaveza spremeni, tako da se bo upoštevala izključitev rezin iz preiskave.

2.   Pripombe zainteresiranih strani

(11)

Ponujena zaveza, kot je bila spremenjena, je bila dana na voljo zainteresiranim stranem. V nadaljevanju Komisija obravnava glavne pripombe, ki so jih predložile zainteresirane strani po prejetju ponujene zaveze.

2.1   Dostop do zaupnih informacij

(12)

Številne strani so zahtevale dostop do informacij o minimalnih uvoznih cenah, letni ravni ali na splošno različnih pogojih zaveze. Ena od strani se je pritožila, da ni bila pravočasno obveščena o prvotni ponujeni zavezi. Komisija ugotavlja, da je bila nezaupna različica prvotne ponujene zaveze takoj po prejemu vključena v spis, ki je bil na voljo zainteresiranim stranem za pregled, kot določa člen 8(4) osnovne protidampinške uredbe.

(13)

Za minimalne uvozne cene in letno raven velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti v skladu s členom 339 Pogodbe, v skladu s členom 19 osnovne protidampinške uredbe in členom 29 osnovne protisubvencijske uredbe pa so zaupne. Zato se v skladu s prakso Komisije ne razkrijejo tretjim osebam. V tej zadevi se je Komisija na zahtevo strani pozanimala pri CCCME, ali je mogoče razkriti nekatere dodatne informacije v zvezi z minimalnimi uvoznimi cenami in letno ravnjo. CCCME se je strinjala, da bo razkrila približek minimalnih uvoznih cen (opredeljen kot „pod“ določeno vrednostjo). Zainteresirane strani so imele dostop do teh informacij v nezaupnem spisu. Komisija meni, da gre v tem primeru pri teh informacijah za ustrezno ravnovesje med zahtevami glede zaupnosti in pravico do obrambe.

(14)

Komisija je upoštevala tudi zahteve, ki se nanašajo na različne pogoje zaveze. Zaključila je, da bi se z razkritjem zahtevanih informacij povečala nevarnost manipulacije s cenami in hazardiranja na trgu za solarne panele. Da se ne bi po nepotrebnem izkrivljalo delovanje trga za solarne panele, po mnenju Komisije zahtevane informacije ne bi smele biti na razpolago kupcem in konkurentom podjetij, ki so ponudila zavezo. Ti pomisleki veljajo tudi za minimalne uvozne cene in letno raven, ki ne smejo biti razkrite v večjih podrobnostih.

2.2   Prehodno obdobje

(15)

Ena od zainteresiranih strani je zahtevala, da Komisija določi prehodno obdobje (in oprostitev protidampinških dajatev), če je bilo blago naročeno pred začetkom veljavnosti zaveze, za carinjenje pa predloženo po tem datumu brez računa na podlagi zaveze. Da bi bilo izvzeto iz protidampinške dajatve mora blago, predloženo za carinjenje, izpolnjevati pogoje iz Uredbe (EU) št. 748/2013. Argument je treba zato zavrniti.

3.   Ocena ponujene zaveze, kot je bila spremenjena

(16)

Komisija je ocenila ponujeno zavezo, kot je bila spremenjena. Prvič, ugotovila je, da je potrebna tehnična revizija zaveze, da se bodo upoštevale dokončne ugotovitve protidampinške in protisubvencijske preiskave (tj. izključitev rezin iz preiskave).

(17)

Drugič, na podlagi podatkov iz obdobja preiskave je Komisija tudi ugotovila, da je obseg trgovine dodatnih družb v celotnem izvozu iz Kitajske v EU zelo omejen in zato ne spreminja začasne ocene Komisije, da zaveza odpravlja škodljivi učinek dampinga pri takih minimalnih uvoznih cenah in letni ravni, kot so bile ponujene sprva.

(18)

Komisija je tudi ocenila, ali bi vključitev dodatnih proizvajalcev izvoznikov ogrozila učinkovito spremljanje zaveze ali povečala tveganje izogibanja. V zvezi s tem je ugotovila, da je zadruga dokazala svojo aktivno vlogo pri praktičnem izvajanju zaveze. Poleg tega vključitev dodatnih proizvajalcev izvoznikov ne bo spremenila pogojev zaveze. Zato je Komisija sklenila, da vključitev dodatnih proizvajalcev izvoznikov ne spreminja njenih prvotnih ugotovitev o učinkovitem spremljanju zaveze in omejenem tveganju izogibanja.

(19)

Tretjič, v tej zadevi sta bili protisubvencijska in protidampinška preiskava izvedeni vzporedno. V skladu s pravilom nižje dajatve je bila stopnja dokončne izravnalne dajatve določena na ravni stopnje subvencije, dokončna protidampinška dajatev pa na ravni stopnje odprave škode. Zato bo združena stopnja protidampinške in izravnalne dajatve ustrezala stopnji odprave škode (izravnalna dajatev, ki se ji doda protidampinška dajatev do stopnje odprave škode). Zato je Komisija zaključila, da zaveza še vedno odpravlja škodljivi učinek dampinga in subvencioniranja, zato sprememba minimalnih uvoznih cen ni potrebna.

(20)

Ena od strani je oporekala dejstvu, da se je Komisija pri Sklepu 2013/423/EU oprla na podatke iz obdobja po obdobju preiskave, da bi ocenila, ali zaveza odpravlja škodljivi učinek dampinga, pri čemer se je oprla na člen 6(1) osnovne protidampinške uredbe in člen 11(1) osnovne protisubvencijske uredbe. Člen 6(1) osnovne protidampinške uredbe določa, da se informacije, ki se nanašajo na obdobje, ki sledi obdobju preiskave, običajno ne upoštevajo [poudarek dodan]. Podobno določa zadnji stavek člena 11(1) osnovne protisubvencijske uredbe. Uvodna izjava 3 Sklepa 2013/423/EU opredeljuje okoliščine, zaradi katerih se je Komisija v tej zadevi oprla na podatke iz obdobja po obdobju preiskave. Stran ni nasprotovala točnosti teh okoliščin. Zato se ta argument zavrne.

(21)

Petič, zaveza zagotavlja Uniji stabilnost dobave ob vzdržnih cenah. Zato ni razlogov splošne politike, da zaveze ne bi sprejeli.

(22)

Ena od strank je menila, da so minimalne uvozne cene določene previsoko, ena od strank pa, da so določene prenizko. Da bi se ocenilo, ali bo navedena cenovna zaveza odpravila škodljivi učinek dampinga, je Komisija med drugim analizirala sedanje izvozne cene in stopnjo začasne dajatve, kot je navedeno v uvodni izjavi 7 Sklepa 2013/423/EU. Po analizi dodatnih informacij, ki so jih zagotovile strani, informacij, ki so na voljo o trenutnem in pričakovanem razvoju proizvodnih stroškov, ter razvoja cen od sprejetja Sklepa 2013/423/EU, Komisija potrjuje ugotovitev iz uvodne izjave 7 Sklepa 2013/423/EU.

(23)

Ker ni bilo drugih pripomb, se ugotovitve iz uvodnih izjav 3 do 9 Sklepa 2013/423/EU, kot jih dopolnjujejo ugotovitve iz zgornjih uvodnih izjav 16 do 22, potrdijo.

4.   Spremembe imen družb in spremembe seznama povezanih družb v EU

(24)

Vključitev novih družb v zavezo pomeni spremembe seznama povezanih družb v EU, kot je bil predložen ob prvotno ponujeni zavezi. Poleg tega je eden od proizvajalcev izvoznikov zahteval vključitev nove povezane družbe v EU, ki bi nadomestila drugo družbo.

(25)

Ena od družb je spremenila ime.

C.   SPREJETJE ZAVEZE, KOT JE BILA SPREMENJENA

(26)

Glede na zgoraj navedeno je zaveza, kot je bila spremenjena, sprejemljiva. Zainteresirane strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih, razmislekih in obveznostih, na katerih je temeljilo sprejetje. Komisija ni prejela pripomb –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Zaveza, ki so jo ponudili proizvajalci izvozniki iz Priloge k temu sklepu in kitajska gospodarska zbornica za izvoz in uvoz strojev in elektronskih izdelkov (CCCME) v okviru protidampinškega in protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, se sprejme.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 6. decembra 2013.

V Bruslju, 4. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(3)  UL L 152, 5.6.2013, str. 5.

(4)  UL L 209, 3.8.2013, str. 26.

(5)  UL L 209, 3.8.2013, str. 1.

(6)  UL C 340, 8.11.2012, str. 13.

(7)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(8)  Glej stran 66 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Seznam družb:

Ime družbe

Dodatna oznaka TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co. Ltd

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy(Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923