30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/33


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUTM MALI/3/2013

z dne 12. novembra 2013

o sprejemu prispevkov tretjih držav z a vojaško misijo Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)

(2013/697/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/34/SZVP z dne 17. januarja 2013 o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali) (1), in zlasti člena 8(2) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 8(2) Sklepa 2013/34/SZVP je Svet pooblastil Politični in varnostni odbor (PVO) za sprejetje ustreznih sklepov o sprejemu predlaganih prispevkov tretjih držav.

(2)

Na podlagi priporočil poveljnika misije EU in mnenja Vojaškega odbora Evropske unije glede prispevka Švicarske konfederacije bi bilo treba prispevek Švicarske konfederacije sprejeti.

(3)

V skladu s členom 5 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov ter ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo. Danska zato ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki je ne zavezuje in se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prispevki tretjih držav

1.   Prispevek Švicarske konfederacije za vojaško misijo Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali) se sprejme in šteje za pomembnega.

2.   Švicarska konfederacija je oproščena finančnega prispevka v proračun EUTM Mali.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. novembra 2013

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

W. STEVENS


(1)  UL L 14, 18.1.2013, str. 19.