27.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/33


IZVEDBENI SKLEP SVETA

z dne 15. novembra 2013

o dovoljenju Luksemburgu, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(2013/677/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V dopisu, ki ga je generalni sekretariat Komisije evidentiral 24. oktobra 2012, je Luksemburg zaprosil za dovoljenje, da uporabi ukrep odstopanja od člena 285 Direktive 2006/112/ES, ki bi Luksemburgu omogočil, da davčne zavezance, katerih letni promet znaša največ 25 000 EUR, oprosti plačila davka na dodano vrednost (DDV). Na podlagi tega ukrepa bi bili ti davčni zavezanci oproščeni vseh ali nekaterih obveznosti v zvezi z DDV iz poglavij 2 do 6 naslova XI Direktive 2006/112/ES.

(2)

V skladu s členom 395(2) Direktive 2006/112/ES je Komisija z dopisom z dne 9. novembra 2012 o zahtevku Luksemburga obvestila druge države članice. Komisija je z dopisom z dne 12. novembra 2012 Luksemburg uradno obvestila, da ima na voljo vse informacije, potrebne za presojo zahtevka.

(3)

V skladu s členom 285 Direktive 2006/112/ES lahko države članice, ki niso uporabile izbire iz člena 14 Druge direktive Sveta 67/228/EGS (2), davčne zavezance, katerih letni promet ni višji od 5 000 EUR ali protivrednosti v nacionalni valuti, oprostijo od plačila DDV, odobrijo pa lahko tudi progresivno davčno olajšavo davčnim zavezancem, katerih letni promet presega zgornjo mejo, ki so jo v zvezi s tem določile.

(4)

Luksemburg je obvestil Komisijo, da so trenutno plačila DDV oproščeni davčni zavezanci, katerih letni promet znaša največ 10 000 EUR in da uporablja možnost dodelitve progresivne davčne olajšave davčnim zavezancem, katerih letni promet znaša med 10 000 EUR in 25 000 EUR. Luksemburg je zaprosil za dovoljenje, da kot ukrep odstopanja davčne zavezance, katerih letni promet znaša največ 25 000 EUR, oprosti plačila DDV.

(5)

Višji prag v okviru posebne sheme je ukrep za poenostavitev, v kolikor lahko znatno zmanjša obveznosti glede DDV za mala podjetja in bi omogočil Luksemburgu, da preneha uporabljati shemo za progresivno davčno olajšavo, ki obremenjuje podjetja. Davčni zavezanci bi morali imeti možnost, da še vedno izberejo splošno ureditev glede DDV.

(6)

Komisija je 29. oktobra 2004 sprejela predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS (3) z namenom poenostavitve obveznosti glede davka na dodano vrednost, ki je vseboval določbe, ki državam članicam omogočajo, da določijo zgornjo mejo letnega prometa v okviru sheme oprostitev DDV v višini do 100 000 EUR ali protivrednosti v nacionalni valuti, pri čemer se lahko ta znesek vsako leto posodobi. Ta sklep je v skladu z navedenim predlogom.

(7)

Ukrep odstopanja ima zgolj zanemarljiv učinek na skupni znesek davčnih prihodkov, zbranih na ravni končne potrošnje, in ne bo negativno vplival na lastne vire Unije iz pobiranja DDV –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 285 Direktive 2006/112/ES se Luksemburgu dovoli, da davčne zavezance, katerih letni promet znaša največ 25 000 EUR, oprosti plačila DDV.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan uradne obvestitve.

Ta sklep se uporablja do dneva začetka veljavnosti pravil Unije o spremembi zgornjih mej letnega prometa, v okviru katerih so lahko davčni zavezanci oproščeni plačila DDV, ali do 31. decembra 2016, če ta datum nastopi prej.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Veliko vojvodstvo Luksemburg.

V Bruslju, 15. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

R. ŠADŽIUS


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(2)  Druga direktiva Sveta 67/228/EGS z dne 11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede prometnih davkov, strukture in postopkov za uporabo skupnega sistema davka na dodano vrednost (UL 71, 14.4.1967, str. 1303/67).

(3)  Šesta direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17. Maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, 13.6.1977, str. 1).