31.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/52


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2013/409/SZVP

z dne 30. julija 2013

o izvajanju Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/72/SZVP z dne 31. januarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji (1) ter zlasti člena 2(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. januarja 2011 sprejel Sklep 2011/72/SZVP.

(2)

Treba bi bilo nadomestiti vnose za tri osebe na seznamu oseb in subjektov iz Priloge k Sklepu 2011/72/SZVP ter na novo utemeljiti njihovo uvrstitev na seznam.

(3)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Sklepu 2011/72/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2011/72/SZVP se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. julija 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  UL L 28, 2.2.2011, str. 62.


PRILOGA

Vnosi za osebe na seznamu oseb in subjektov iz Priloge k Sklepu 2011/72/SZVP, ki so navedeni v nadaljevanju, se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

 

Imena

Podatki o identifikaciji

Razlogi

1.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec, rojen 7. januarja 1980 v Sabhi, Libija, sin Yamine SOUIEI, izvršni direktor, poročen z Inès LEJRI, s prebivališčem v Résidence de l’Étoile du Nord – vhod B – 7. nadstropje – stanovanje št. 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, imetnik nacionalne osebne izkaznice št. 04524472.

Oseba v postopku sodne preiskave tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega generalnega direktorja Société Tunisienne de Banque ter nekdanjega generalnega direktorja Banque Nationale Agricole) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo ter škodovanja upravi.

2.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunizijec, rojen 2. decembra 1981 v Tunisu, sin Naime BOUTIBE, poročen z Nesrino BEN ALI, imetnik nacionalne osebne izkaznice št. 04682068.

Oseba v postopku sodne preiskave tunizijskih organov zaradi nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugega, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanja upravi ter sodelovanja pri nezakoniti prisvojitvi tunizijskih javnih sredstev, ki jo je zakrivil javni funkcionar (nekdanji predsednik Ben Ali).

3.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunizijec, rojen 13. januarja 1959, sin Leile CHAIBI, poročen z Dorsaf BEN ALI, izvršni direktor, s prebivališčem na rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, imetnik nacionalne osebne izkaznice št. 00400688.

Oseba v postopku sodne preiskave tunizijskih organov zaradi nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo in sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo ter škodovanja upravi.