27.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/55


SKLEP SVETA

z dne 21. junija 2013

o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjih revizorjev centralne banke Suomen Pankki

(2013/325/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter zlasti člena 27.1 Protokola,

ob upoštevanju Priporočila Evropske centralne banke ECB/2013/12 z dne 26. aprila 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Suomen Pankki (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Revizijo računovodskih izkazov Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, opravljajo neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči Svet ECB in potrdi Svet Evropske unije.

(2)

Mandat zunanjih revizorjev centralne banke Suomen Pankki je potekel po reviziji za poslovno leto 2012. Zaradi tega je treba imenovati zunanjega revizorja od poslovnega leta 2013 dalje.

3)

Suomen Pankki je za svojega zunanjega revizorja za poslovna leta od 2013 do 2019 izbrala družbo PricewaterhouseCoopers Oy.

(4)

Svet ECB je priporočil, da se družba PricewaterhouseCoopers Oy imenuje za zunanjega revizorja centralne banke Suomen Pankki za poslovna leta od 2013 do 2019.

(5)

Primerno je upoštevati priporočilo Sveta ECB in v skladu s tem spremeniti Sklep Sveta 1999/70/ES (2)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 1(11) Sklepa 1999/70/ES se nadomesti z naslednjim:

"11.   PricewaterhouseCoopers Oy se potrdi kot zunanji revizor centralne banke Suomen Pankki za poslovna leta od 2013 do 2019.".

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan uradnega obvestila.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na ECB.

V Luxembourgu, 21. junija 2013

Za Svet

Predsednik

M. NOONAN


(1)  UL C 126, 3.5.2013, str. 1.

(2)  UL L 22, 29.1.1999, str.69.