28.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/47


SKLEP SVETA 2013/241/SZVP

z dne 27. maja 2013

o spremembi Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (1), EULEX KOSOVO

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 4. februarja 2008 sprejel Skupni ukrep 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu, EULEX KOSOVO (2).

(2)

Svet je 5. junija 2012 sprejel Sklep Sveta 2012/291/SZVP (3) o spremembi Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP in podaljšanju mandata EULEX KOSOVO do 14. junija 2014.

(3)

Referenčni finančni znesek pokriva obdobje do 14. junija 2013. Skupni ukrep 2008/124/SZVP bi bilo treba spremeniti in določiti nov referenčni finančni znesek za kritje stroškov v obdobju od 15. junija 2013 do 14. junija 2014.

(4)

EULEX KOSOVO bo potekala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale uresničevanje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe.

(5)

Zato bi bilo treba Skupni ukrep 2008/124/SZVP ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 16(1) Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje stroškov EULEX KOSOVO do 14. oktobra 2010 znaša 265 000 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje stroškov EULEX KOSOVO od 15. oktobra 2010 do 14. decembra 2011 znaša 165 000 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje stroškov EULEX KOSOVO od 15. decembra 2011 do 14. junija 2012 znaša 72 800 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje stroškov EULEX KOSOVO od 15. junija 2012 do 14. junija 2013 znaša 111 000 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje stroškov EULEX KOSOVO od 15. junija 2013 do 14. junija 2014 znaša 110 000 000 EUR.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 27. maja 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  To poimenovanje ne vpliva na stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/99 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

(2)  UL L 42, 16.2.2008, str. 92.

(3)  UL L 146, 6.6.2012, str. 46.