25.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/29


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 23. maja 2013

o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2905)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/235/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), ter zlasti člena 20(1) in (3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (2) in zlasti drugega stavka drugega pododstavka člena 6(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (3), in zlasti člena 6(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2009/821/ES z dne 28. septembra 2009 o sestavi seznama odobrenih mejnih kontrolnih točk, določitvi nekaterih pravil za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in določitvi veterinarskih enot v Traces (4) določa seznam mejnih kontrolnih točk, odobrenih v skladu z direktivama 91/496/EGS in 97/78/ES. Navedeni seznam je v Prilogi I k navedeni odločbi.

(2)

Danska je sporočila, da je bilo mejnim kontrolnim točkam dodano novo kontrolno središče v pristanišču Esbjerg. Seznam vnosov za navedeno državo članico iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Na podlagi sporočil Nemčije, Španije, Francije, Italije, Latvije, Nizozemske in Portugalske bi bilo treba spremeniti vnose na seznamu mejnih kontrolnih točk v navedenih državah članicah iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES.

(4)

Nadzorna služba Komisije (Urad za prehrano in veterinarstvo, FVO, prej Inšpekcijska služba Komisije) je opravila pregled v Španiji, po katerem je pripravila številna priporočila za navedeno državo članico. Španija je sporočila, da bi bilo treba začasno zapreti mejne kontrolne točke v enem pristanišču in na več letališčih. Vnose za navedene mejne kontrolne točke iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Italija je sporočila, da bi bilo treba mejno kontrolno točko v pristanišču Brindisi črtati s seznama vnosov za navedeno državo članico. Portugalska je sporočila, da bi bilo treba mejno kontrolno točko v pristanišču Viana do Castelo črtati s seznama vnosov za navedeno državo članico. Seznam vnosov za navedeni državi članici iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Združeno kraljestvo je sporočilo, da bi bilo treba mejno kontrolno točko Hull začasno zapreti. Seznam vnosov za navedeno državo članico iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Po uspešnem pregledu Urada za prehrano in veterinarstvo v Litvi se lahko odobritev cestne mejne kontrolne točke Kybartai, ki bo uradno odprta 21. maja 2013, razširi na žive živali za vse kategorije (U, E in O). Zadevni vnos za navedeno državo članico iz Priloge I k Odločbi 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Priloga II k Odločbi 2009/821/ES določa seznam glavnih, regionalnih in območnih uradov v celovitem računalniškem veterinarskem sistemu (Traces).

(9)

Na podlagi sporočil Danske, Nemčije, Italije, Nizozemske, Avstrije in Združenega kraljestva bi bilo treba spremeniti nekatere vnose na seznamu glavnih, regionalnih in območnih uradov v sistemu Traces za navedene države članice iz Priloge II k Odločbi 2009/821/ES.

(10)

Odločbo 2009/821/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi I in II k Odločbi 2009/821/ES se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Sprememba iz točke 1(g) Priloge se uporablja od 21. maja 2013.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 23. maja 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(2)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(3)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(4)  UL L 296, 12.11.2009, str. 1.


PRILOGA

Prilogi I in II k Odločbi 2009/821/ES se spremenita:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

v delu, ki zadeva Dansko, se vnos za pristanišče Esbjerg nadomesti z naslednjim:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)“

 

(b)

del, ki zadeva Nemčijo, se spremeni:

(i)

vnos za pristanišče Cuxhaven se nadomesti z naslednjim:

„Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)“

 

(ii)

vnos za pristanišče Hannover-Langenhagen se nadomesti z naslednjim:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(10)“

(iii)

vnos za pristanišče Jade-Weser-Port Wilhelmshaven se nadomesti z naslednjim:

„JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT“

 

(c)

del, ki zadeva Španijo, se spremeni:

(i)

vnos za letališče Almería se nadomesti z naslednjim:

„Almería(*)

ES LEI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)“

(ii)

vnos za letališče Bilbao se nadomesti z naslednjim:

„Bilbao(*)

ES BIO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)“

(iii)

vnos za letališče Gerona se nadomesti z naslednjim:

„Gerona(*)

ES GRO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)“

 

(iv)

vnos za pristanišče Las Palmas de Gran Canaria se nadomesti z naslednjim:

„Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales(*)

 

U(*), E(*), O(*)“

(v)

vnos za letališče Madrid se nadomesti z naslednjim:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O“

(vi)

vnos za pristanišče Málaga se nadomesti z naslednjim:

„Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC(*)

U(*), E(*), O“

(vii)

vnos za letališče Palma de Mallorca se nadomesti z naslednjim:

„Palma de Mallorca(*)

ES PMI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)“

(viii)

vnosa za letališče in pristanišče Santander se nadomestita z naslednjim:

„Santander(*)

ES SDR 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

 

Santander(*)

ES SDR 1

P

 

HC(*), NHC(*)“

 

(ix)

vnos za letališče Santiago de Compostela se nadomesti z naslednjim:

„Santiago de Compostela(*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)“

 

(x)

vnos za letališče Vigo se nadomesti z naslednjim:

„Vigo(*)

ES VGO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)“

 

(xi)

vnos za letališče Vitoria se nadomesti z naslednjim:

„Vitoria(*)

ES VIT 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*), NHC-T(CH)(2)(*)

U(*), E(*), O(*)“

(d)

v delu, ki zadeva Francijo, se vnos za pristanišče Sète nadomesti z naslednjim:

„Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT“

 

(e)

del, ki zadeva Italijo, se spremeni:

(i)

vnos za pristanišče Brindisi se črta;

(ii)

vnos za pristanišče Livorno-Pisa se nadomesti z naslednjim:

„Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC“

 

(iii)

vnos za pristanišče Taranto se nadomesti z naslednjim:

„Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT“

 

(f)

v delu, ki zadeva Latvijo, se vnos za pristanišče Riga (BFT) nadomesti z naslednjim:

„Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)“

 

(g)

v delu, ki zadeva Litvo, se vnos za cesto v mestu Kybartai nadomesti z naslednjim:

„Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O“

(h)

v delu, ki zadeva Nizozemsko, se vnos za letališče Amsterdam nadomesti z naslednjim:

„Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)“

(i)

del, ki zadeva Portugalsko, se spremeni:

(i)

vnos za letališče Porto se nadomesti z naslednjim:

„Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)“

 

(ii)

vnos za pristanišče Viana do Castelo se črta;

(j)

v delu, ki zadeva Združeno kraljestvo, se vnos za pristanišče Hull nadomesti z naslednjim:

„Hull(*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3)(*), HC-NT (1,3)(*)“

 

2.

Priloga II se spremeni:

(a)

v delu, ki zadeva Dansko, se vnos za območni urad „DK00100 RØDOVRE“ nadomesti z naslednjim:

„DK00100

GLOSTRUP“

(b)

v delu, ki zadeva Nemčijo, se vnos za območni urad „DE32403 OSNABRÜCK, STADT“ črta;

(c)

del, ki zadeva Italijo, se spremeni:

(i)

vnos za območni urad „IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA“ se nadomesti z naslednjim:

„IT00410

TERNI“

(ii)

naslednji vnosi za regionalni urad „IT00010 UMBRIA“ se črtajo:

„IT00110

CITTÀ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO“

(d)

del, ki zadeva Nizozemsko, se spremeni:

(i)

vnos za glavni urad „NL00000 VWA“ se nadomesti z naslednjim:

„NL00000

NVWA“

(ii)

vnosi za sedanjih pet regionalnih uradov VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID in VWA ZUIDWEST se nadomestijo z naslednjim:

„NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST“

(e)

del, ki zadeva Avstrijo, se spremeni:

(i)

vnos za območni urad „AT00602 BRUCK AN DER MUR“ se nadomesti z naslednjim:

„AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG“

(ii)

vnos za območni urad „AT00604 FELDBACH“ se nadomesti z naslednjim:

„AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK“

(iii)

vnos za območni urad „AT00608 HARTBERG“ se nadomesti z naslednjim:

„AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD“

(iv)

naslednji vnosi za regionalni urad „AT00600 STEIERMARK“ se črtajo:

„AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG“

(f)

v delu, ki zadeva Združeno kraljestvo, se vnos za območni urad „GB07104 LARNE“ nadomesti z naslednjim:

„GB07104

MALLUSK“