15.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/26


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 6. maja 2013

o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo nekatera odstopanja na podlagi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 2505)

(2013/218/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (1) ter zlasti člena 6(2) in (4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oddelek I.3 Priloge I, oddelek II.3 Priloge II in oddelek III.3 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES vsebujejo sezname nacionalnih odstopanj, ki omogočajo upoštevanje posebnih nacionalnih okoliščin. Te sezname je treba posodobiti, da se vanje vključijo nova nacionalna odstopanja.

(2)

Zaradi jasnosti je primerno te oddelke v celoti nadomestiti.

(3)

Direktivo 2008/68/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga, ustanovljenega z Direktivo 2008/68/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Države članice iz Priloge k temu sklepu so pooblaščene, da za prevoz nevarnega blaga na svojem ozemlju izvajajo odstopanja iz Priloge.

Ta odstopanja se uporabljajo brez razlikovanja.

Člen 2

Oddelek I.3 Priloge I, oddelek II.3 Priloge II in oddelek III.3 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES se spremenijo v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 6. maja 2013

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 260, 30.9.2008, str. 13.


PRILOGA

Oddelek I.3 Priloge I, oddelek II.3 Priloge II in oddelek III.3 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES se spremenijo, kakor sledi:

1.

Oddelek I.3 Priloge I se nadomesti z naslednjim besedilom:

„I.3.   Nacionalna odstopanja

Odstopanja za države članice za prevoz nevarnega blaga na njihovem ozemlju na podlagi člena 6(2) Direktive 2008/68/ES.

Oštevilčenje odstopanj: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= cesta

a/bi/bii= člen 6(2) a/bi/bii

MS= okrajšava za državo članico

nn= zaporedna številka

Na podlagi člena 6(2)(a) Direktive 2008/68/ES

BE Belgija

RO–a–BE–1

Zadeva: razred 1 – majhne količine.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.1.3.6.

Vsebina Priloge k Direktivi: 1.1.3.6 omejuje količino rudniških eksplozivov, ki se jih lahko prevaža v običajnem vozilu, na 20 kg.

Vsebina nacionalne zakonodaje: upravljavci skladišč, ki so oddaljena od točk oskrbe, so lahko pooblaščeni za prevoz največ 25 kg dinamita ali močnih eksplozivov in 300 detonatorjev v običajnih motornih vozilih, pod pogoji, ki jih določi služba za eksplozive.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–BE–2

Zadeva: prevoz neočiščenih praznih zabojnikov, v katerih so bili proizvodi različnih razredov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.6

Vsebina nacionalne zakonodaje: oznaka na prevozni listini ‚neočiščena prazna embalaža, v kateri so bili proizvodi različnih razredov‘.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Dérogation 6-97.

Opombe: Odstopanje, evidentirano s strani Evropske komisije pod št. 21 (v skladu s členom 6(10) Direktive 94/55/ES).

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–BE–3

Zadeva: sprejetje RO–a–UK–4.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo:

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–BE–4

Zadeva: izvzetje vseh zahtev ADR za nacionalni prevoz največ 1 000 rabljenih ionskih detektorjev dima iz zasebnih gospodinjstev v obrat za obdelavo v Belgiji prek zbirališč po predvidenem poteku za ločeno zbiranje detektorjev dima.

Sklicevanje na ADR: vse zahteve.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES:

Vsebina nacionalne zakonodaje: Predpisani nadzor ionskih detektorjev dima za domačo rabo z radiološkega stališča ni potreben, kadar gre za odobren tip detektorja dima. Prevoz teh detektorjev dima do končnega uporabnika je hkrati tudi izvzet iz zahtev ADR (glej 2.2.7.1.2(d)).

Direktiva OEEO 2002/96/ES (o odpadni električni in elektronski opremi) zahteva ločeno zbiranje rabljenih detektorjev dima za obdelavo tiskanih vezij in odstranitev radioaktivnih snovi za ionske detektorje dima. Da se takšno ločeno zbiranje omogoči, je predviden potek, ki bi zasebna gospodinjstva spodbudil k oddaji rabljenih detektorjev dima na zbirališča, s katerih bi prek drugega zbirališča ali vmesnega skladišča te detektorje odpeljali v obrat za obdelavo.

Na zbirališčih bo na voljo kovinska embalaža za največ 1 000 detektorjev dima. Ena takšna embalaža z detektorji dima se lahko prevaža skupaj z ostalimi odpadki do vmesnega skladišča ali obrata za obdelavo. Embalaža se označi z napisom ‚detektor dima‘.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: predvideni potek za ločeno zbiranje detektorjev dima je eden od pogojev za odstranitev odobrenih instrumentov iz člena 3.1.d.2 kraljeve uredbe z dne 20. julija 2001: splošna uredba za varstvo pred sevanjem.

Opombe: to odstopanje je potrebno, da se omogoči ločeno zbiranje rabljenih ionskih detektorjev dima.

Datum izteka: 30. junija 2015

DE Nemčija

RO–a–DE–1

Zadeva: kombinirano pakiranje in kombinirano nakladanje avtomobilskih delov z razvrstitvijo 1.4G skupaj z nekaterimi nevarnimi snovmi (n4).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.1.10 in 7.5.2.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe o kombiniranem pakiranju in kombiniranem nakladanju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: UN 0431 in UN 0503 se lahko naložita skupaj z nekaterim nevarnim blagom (izdelki, povezani z avtomobilsko proizvodnjo) v določenih količinah, navedenih kot izvzetja. Vrednost 1 000 (primerljiva z 1.1.3.6.4.) ne sme biti presežena.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Opombe: izvzetje je potrebno, da se zagotovi hitra dostava varnostnih avtomobilskih delov glede na lokalno povpraševanje. Zaradi velike raznovrstnosti proizvodov skladiščenje teh proizvodov v lokalnih avtomehaničnih delavnicah ni običajno.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–DE–2

Zadeva: izvzetje iz zahteve po imetju prevozne listine in deklaracije o vkrcevanju za določene količine nevarnega blaga, kakor je opredeljeno v 1.1.3.6 (n1).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.1 in 5.4.1.1.6.

Vsebina Priloge k Direktivi: vsebina prevozne listine.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za vse razrede, razen za razred 7: prevozna listina ni potrebna, če količina blaga, ki se prevaža, ne presega količin iz 1.1.3.6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Opombe: podatki, pridobljeni z označevanjem in etiketiranjem embalaže, zadostujejo za notranji prevoz, saj prevozna listina pri lokalni distribuciji ni vedno ustrezna.

Odstopanje, evidentirano s strani Evropske komisije pod št. 22 (v skladu s členom 6(10) Direktive 94/55/ES).

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–DE–3

Zadeva: prevoz merilnih standardov in črpalk za gorivo (praznih, neočiščenih).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: predpisi za številke UN 1202, 1203 in 1223.

Vsebina Priloge k Direktivi: pakiranje, označevanje, listine, prevoz in navodila za uporabo, navodila za posadko vozila.

Vsebina nacionalne zakonodaje: specifikacija izvajanih uredb in dopolnilnih določb za uporabo odstopanj; do 1 000 l: primerljivo s prazno, neočiščeno embalažo; nad 1 000 l: skladnost z nekaterimi uredbami o cisternah; prevoz samo prazne in neočiščene embalaže.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Opombe: seznam št. 7, 38, 38a.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–DE–5

Zadeva: dovoljenje za kombinirano pakiranje.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2.

Vsebina Priloge k Direktivi: prepoved kombiniranega pakiranja.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razredi 1.4S, 2, 3 in 6.1: dovoljenje za kombinirano pakiranje za predmete razreda 1.4S (naboji za ročno orožje), aerosole (razred 2) ter čistilna in obdelovalna sredstva razreda 3 in 6.1 (navedene številke UN), v kompletih, ki naj bi se prodajali v kombiniranih paketih v embalažni skupini II in v manjših količinah.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Opombe: seznam št. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum izteka: 30. junija 2015

DK Danska

RO–a–DK–2

Zadeva: cestni prevoz paketov eksplozivnih snovi in paketov detonatorjev v istem vozilu.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 7.5.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: predpisi o kombiniranem pakiranju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri cestnem prevozu nevarnih snovi je treba upoštevati pravila v ADR.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Opombe: zaradi praktičnosti se je pojavila potreba po skupnem pakiranju eksplozivnih snovi in detonatorjev na isto vozilo pri prevozu navedenega blaga od mesta skladiščenja do delovnega mesta in nazaj.

Ko bo danska zakonodaja glede prevoza nevarnega blaga spremenjena, bodo danski organi oblasti dovolili tovrstni prevoz pod naslednjimi pogoji:

1.

ne prevaža se več kakor 25 kg eksplozivnih snovi iz skupine D;

2.

ne prevaža se več kakor 200 kosov detonatorjev iz skupine B;

3.

detonatorji in eksplozivne snovi morajo biti pakirani ločeno v embalaži, ki ustreza standardom OZN, in v skladu z določbami Direktive 2000/61/ES o spremembi Direktive 94/55/ES;

4.

razdalja med embalažo, ki vsebuje detonatorje, in embalažo, ki vsebuje eksplozivne snovi, mora znašati vsaj 1 meter. To razdaljo je treba upoštevati tudi v primeru nenadnega zaviranja. Embalaža, ki vsebuje eksplozivne snovi, in embalaža, ki vsebuje detonatorje, morata biti nameščeni tako, da ju je mogoče hitro odstraniti z vozila;

5.

treba je upoštevati vse ostale predpise glede prevoza nevarnega blaga po cesti.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–DK–3

Zadeva: cestni prevoz embalaž in izdelkov, ki vsebujejo odpadke ali ostanke nevarnih snovi nekaterih razredov iz gospodinjstev in podjetij z namenom odstranjevanja.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli in poglavja 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 in 8.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe o razvrščanju, posebne določbe, predpisi o pakiranju, postopki za pošiljke, zahteve za izdelavo in preizkušanje embalaže, splošne zahteve za prevozne enote in opremo v vozilu ter zahteve za usposabljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: notranja embalaža in izdelki, ki vsebujejo odpadke ali ostanke nevarnega blaga nekaterih razredov, zbranega iz zasebnih gospodinjstev ali podjetij z namenom odstranjevanja, so lahko pakirani skupaj v posamezni zunanji embalaži in/ali ovojni embalaži v skladu s posebnimi postopki za pošiljke, vključno s posebnimi omejitvami za pakiranje in označevanje. Količina nevarnih snovi na notranjo embalažo, zunanjo embalažo in/ali na prevozno enoto je omejena.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Opombe: upravljavci odpadkov ne morejo uporabljati vseh določb oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES, ko so odpadki z ostanki nevarnega blaga zbrani iz zasebnih gospodinjstev in podjetij z namenom odstranjevanja. Odpadki so običajno v embalaži, ki je bila prodana v maloprodaji.

Datum izteka: 1. januarja 2019

FI Finska

RO–a–FI–1

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v določenih količinah z avtobusi in nizkoaktivnih radioaktivnih snovi v majhnih količinah za zdravstvo in raziskave.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.1, 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: predpisi o pakiranju, dokumentacija.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz določenih količin nevarnega blaga iz 1.1.3.6 z največjo neto težo 200 kg z avtobusi je dovoljen brez prevozne listine in izpolnjevanja zahtev o pakiranju. Vozila, ki prevažajo nizkoaktivne radioaktivne snovi z največjo težo 50 kg za zdravstvo in raziskave, ne potrebujejo oznake in opreme po ADR.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–FI–2

Zadeva: opis praznih cistern v prevozni listini.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.6.

Vsebina Priloge k Direktivi: posebni ukrepi za prazno, neočiščeno embalažo, vozila, zabojnike, cisterne, baterijska vozila in večprekatne zabojnike za pline (‚MEGC‘).

Vsebina nacionalne zakonodaje: v primeru praznih in neočiščenih cistern, kjer sta se prevažali dve ali več snovi s številkami UN 1202, 1203 in 1223, se lahko opis v prevoznih listinah dopolni z besedami ‚Zadnji tovor‘ skupaj z imenom produkta, ki ima najnižje plamenišče; ‚Prazna cisterna, 3, zadnji tovor: UN 1203 bencin, II‘.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–FI–3

Zadeva: etiketiranje in označevanje prevozne enote za eksplozive.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.3.2.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošne določbe za označevanje z oranžno tablo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevozne enote (običajno dostavna vozila), ki prevažajo majhne količine eksploziva (največ 1 000 kg (neto)) v kamnolome in gradbišča, se lahko spredaj in zadaj označijo s tablico po vzorcu št. 1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Datum izteka: 30. junija 2015

FR Francija

RO–a–FR–2

Zadeva: prevoz odpadkov iz zdravstva, pri katerih obstaja nevarnost okužbe iz UN 3291 in katerih masa je manjša ali enaka 15 kg.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: izvzetje iz zahtev ADR za prevoz odpadkov iz zdravstva, pri katerih obstaja nevarnost okužbe iz UN 3291, katerih masa je nižja ali enaka 15 kg.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–FR–5

Zadeva: prevoz nevarnih snovi v javnih potniških prevoznih sredstvih (18).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: prevoz potnikov in nevarnih snovi.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz nevarnih snovi, ki so v javnih prevoznih sredstvih dovoljene kot ročna prtljaga, razen snovi iz razreda 7: uporabljajo se samo določbe v zvezi s pakiranjem, označevanjem in etiketiranjem pošiljk, kakor je določeno v 4.1, 5.2 in 3.4.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Opombe: v ročni prtljagi je dovoljeno imeti le nevarne snovi za osebno ali lastno profesionalno rabo. Dovoljene so prenosne plinske jeklenke, namenjene bolnikom z dihalnimi težavami, s količino, potrebno za eno vožnjo.

Datum izteka: 29. februarja 2016

RO–a–FR–6

Zadeva: prevoz majhnih količin nevarnih snovi za lastne potrebe (18).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: treba je imeti prevozno listino.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri prevozu majhnih količin nevarnih snovi za lastne potrebe razen snovi iz razreda 7, ki ne presegajo omejitev iz odstavka 1.1.3.6, ni potrebno imeti prevozne listine, kakor je določeno v odstavku 5.4.1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1.

Datum izteka: 29. februarja 2016

RO–a–FR–7

Zadeva: cestni prevoz vzorcev kemikalij, mešanic in izdelkov, ki vsebujejo nevarno blago, za namene tržnega nadzora.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli 1 do 9.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošne določbe, klasifikacija, posebne določbe in izjeme v zvezi s prevozom nevarnega blaga, ki je pakirano v omejenih količinah, določbe o uporabi embalaže in cistern, postopki za pošiljke, zahteve za izdelavo embalaže, določbe v zvezi s pogoji za prevoz, ravnanje s tovorom, nakladanje in razkladanje, zahteve, ki se nanašajo na prevozno opremo in prevozne dejavnosti, zahteve o izdelavi in homologaciji vozil.

Vsebina nacionalne zakonodaje: vzorci kemičnih snovi, zmesi in izdelkov, ki vsebujejo nevarno blago in se prevažajo za analizo kot del dejavnosti nadzora trga, se pakirajo v kombinirano embalažo. Usklajeni morajo biti s pravili glede maksimalnih količin za notranjo embalažo, odvisno od vrste vključenega nevarnega blaga. Zunanja embalaža mora biti v skladu z zahtevami za trdne plastične škatle (4H2, poglavje 6.1 Priloge I, oddelek I.1, k Direktivi 2008/68/ES). Zunanja embalaža mora imeti oznako iz oddelka 3.4.7 Priloge I, oddelka I.1, k Direktivi 2008/68/ES in besedilo ‚vzorci za analizo‘ (v francoščini: ‚Echantillons destinés à l’analyse‘). Če so te določbe izpolnjene, prevoz ni predmet določb oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Opombe: izvzetje oddelka 1.1.3 Priloge I, oddelka I.1, k Direktivi 2008/68/ES ne predvideva prevoza vzorcev nevarnega blaga za analizo, ki jih sprejmejo pristojni organi ali so sprejeti v njihovem imenu. Za zagotovitev učinkovitega nadzora trga je Francija uvedla postopek na podlagi sistema, ki velja za omejene količine, da se zagotovi varnost prevoza vzorcev, ki vsebujejo nevarno blago. Ker ni vedno možno uporabiti določb iz tabele A, je bila omejitev količine za notranjo embalažo opredeljena na bolj operativen način.

Datum izteka: 1. januarja 2019

IE Irska

RO–a–IE–1

Zadeva: izvzetje iz zahteve, določene v 5.4.0 ADR, po prevozni listini za prevoz pesticidov iz ADR razreda 3, navedenih v 2.2.3.3 kot pesticidi FT2 (plamenišče < 23 °C) in ADR razreda 6.1, navedenih v 2.2.61.3 kot pesticidi T6, tekočin (plamenišče ni nižje od 23 °C), če količina nevarne snovi, ki se prevaža, ne presega količin iz 1.1.3.6 ADR.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteva po prevozni listini.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevozna listina ni potrebna za prevoz pesticidov iz ADR razredov 3 in 6.1, v primeru, da količina nevarnega blaga, ki se prevaža, ne presega količin iz 1.1.3.6 ADR.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(9) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Opombe: nepotrebna in prevelika zahteva za lokalni prevoz in dostavo teh pesticidov.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–IE–2

Zadeva: izvzetje iz nekaterih predpisov ADR o pakiranju, označevanju in etiketiranju za prevoz majhnih količin (pod omejitvami iz 1.1.3.6) pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom trajanja in razvrstitvenimi kodami 1.3G, 1.4G in 1.4S razreda 1 ADR, ki imajo naslednje zadevne identifikacijske številke snovi: UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 ali UN 0453, do najbližje vojašnice za odlaganje.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 in 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: odlaganje pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom trajanja.

Vsebina nacionalne zakonodaje: ukrepi ADR za pakiranje, označevanje in etiketiranje pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom in s številkami UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 ali UN 0453 za prevoz do najbližje vojašnice se ne izvajajo, če so izpolnjeni splošni pogoji ADR za pakiranje in so v prevozni listini navedene dodatne informacije. Izvaja se samo v primeru lokalnega prevoza in majhnih količin pirotehničnih izdelkov s pretečenim rokom trajanja do najbližje vojašnice z namenom varnega odlaganja odpadkov.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(10) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Opombe: prevoz majhnih količin pomorskih signalnih raket za izredne razmere ‚s pretečenim rokom trajanja‘, zlasti s strani lastnikov izletniških ladij in ladijskih trgovcev, do vojašnic z namenom varnega odlaganja odpadkov, povzroča težave, še zlasti v zvezi z zahtevami glede pakiranja. Odstopanje velja za majhne količine (manjše od tistih, ki so navedene v 1.1.3.6) in za lokalni prevoz.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–IE–3

Zadeva: izvzetje iz zahtev, določenih v 6.7 in 6.8, ki se nanašajo na prevoz po cesti nominalno praznih nečistih skladiščnih cistern (za shranjevanje na fiksni lokaciji) z namenom čiščenja, popravljanja, preizkušanja ali razreza.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 6.7 in 6.8.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za načrtovanje, izdelavo, pregled in preizkušanje cistern.

Vsebina nacionalne zakonodaje: izvzetje iz zahtev, določenih v 6.7 in 6.8 ADR, o prevozu po cesti nominalno praznih nečistih skladiščnih cistern (za shranjevanje na fiksni lokaciji) z namenom čiščenja, popravljanja, testiranja ali razreza; pod pogojem da (a) se odstrani čim več cevi, povezanih z rezervoarjem, kolikor je izvedljivo; (b) obstaja ustrezen ventil za razbremenitev tlaka, ki deluje med prevozom in se ga namesti na cisterno; ter (c) so ob upoštevanju (b) vse odprtine na cisterni in nanjo pritrjenih ceveh hermetično zaprte, da se prepreči uhajanje kakršnih koli nevarnih snovi, kolikor je to izvedljivo.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004‘.

Opombe: te cisterne se uporabljajo za skladiščenje snovi na fiksni lokaciji in ne za prevoz blaga. Med prevozom na druge lokacije zaradi čiščenja, servisa itd. vsebujejo zelo majhne količine nevarnih snovi.

Prej v členu 6(10) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–IE–4

Zadeva: izvzetje iz zahtev, določenih v 5.3, 5.4, 7 in Prilogi B ADR, v zvezi s prevozom plinskih jeklenk za točilne naprave (za pijače), če se nahajajo na istem vozilu kot pijače (za katere so namenjene).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.3, 5.4, 7 in Priloga B.

Vsebina Priloge k Direktivi: označevanje vozil, potrebna dokumentacija in ukrepi, ki se nanašajo na prevozno opremo in prevoz.

Vsebina nacionalne zakonodaje: izvzetje iz zahtev, določenih v 5.3, 5.4, 7 in Prilogi B ADR, v zvezi s prevozom plinskih jeklenk za točilne naprave (za pijače), če se nahajajo na istem vozilu kot pijače (za katere so namenjene).

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004‘.

Opombe: glavno dejavnost predstavlja distribucija paketov pijač, za katere se ADR ne uporablja, skupaj z manjšimi količinami majhnih jeklenk s pripadajočimi plini.

Prej v členu 6(10) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–IE–5

Zadeva: za notranji prevoz na Irskem izvzetje od konstrukcijskih in testnih zahtev za posode in predpisov za njihovo uporabo iz 6.2 in 4.1 ADR za jeklenke in tlačne posode s plini iz razreda 2, ki so se prevažale z multimodalnim prevozom, vključno s pomorskim prevozom, v primeru, (i) da se te jeklenke in tlačne posode izdela, testira in uporablja v skladu s kodeksom IMDG, (ii) da se jeklenk in tlačnih posod ne napolni znova na Irskem, temveč se jih nominalno prazne vrne državi, kjer se je multimodalni prevoz pričel, (iii) da se te jeklenke in tlačne posode distribuira lokalno in v majhnih količinah.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.1.4.2, 4.1 in 6.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: ukrepi, ki se nanašajo na multimodalni prevoz, vključno s pomorskim prevozom, uporabo jeklenk in tlačnih posod za pline ADR razreda 2 ter izdelavo in preizkušanje teh jeklenk in tlačnih posod za pline ADR razreda 2.

Vsebina nacionalne zakonodaje: ukrepi iz 4.1 in 6.2 ne veljajo za jeklenke in tlačne posode za pline iz razreda 2 v primeru da: (i) so te jeklenke in tlačne posode izdelane in testirane v skladu s kodeksom IMDG, (ii) se te jeklenke in tlačne posode uporablja v skladu s kodeksom IMDG, (iii) so bile te jeklenke in tlačne posode prepeljane pošiljatelju z multimodalnim prevozom, vključno s pomorskim prevozom, (iv) je prevoz teh jeklenk in tlačnih posod do končnega uporabnika omejen na zgolj eno pot od naročnika multimodalnega prevoza (iz (iii)), ki se izvede v enem dnevu, (v) se teh jeklenk in tlačnih posod ne napolni znova znotraj države, temveč se nominalno prazne vrnejo državi, kjer se je multimodalni prevoz (iz (iii)) pričel, in (vi) so te jeklenke in tlačne posode v majhnih količinah distribuirane lokalno znotraj države.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004‘.

Opombe: plini, ki jih vsebujejo jeklenke in tlačne posode, imajo specifikacijo, ki jo zahtevajo končni uporabniki, zaradi česar jih je treba uvoziti iz območja, ki se nahaja zunaj območja ADR. Po uporabi je treba te nominalno čiste jeklenke in tlačne posode vrniti v državo izvora, da se jih znova napolni s posebnimi plini; ne sme se jih znova napolniti na Irskem ali kjer koli drugje na območju ADR. Čeprav niso v skladu z ADR, so v skladu s kodeksom IMDG. Multimodalni prevoz, ki se začne zunaj območja ADR, se mora končati na območju uvoznika, od koder se jeklenke in tlačne posode distribuira do končnega uporabnika lokalno znotraj Irske v majhnih količinah. Ta prevoz znotraj Irske spada v spremenjeni člen 6(9) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junija 2015

LT Litva

RO–a–LT–1

Zadeva: sprejetje RO–a–UK–6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ‚Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje‘ (vladna Resolucija št. 337 o prevozu nevarnega blaga po cesti v Republiki Litvi, sprejeta 23. marca 2000).

Datum izteka: 30. junija 2015

UK Združeno kraljestvo

RO–a–UK–1

Zadeva: prevoz določenih manj nevarnih radioaktivnih predmetov, kot so stenske ure, ročne ure, detektorji dima, številčnice kompasov (E1).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: večina zahtev ADR.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve, ki se nanašajo na prevoz snovi iz razreda 7.

Vsebina nacionalne zakonodaje: popolno izvzetje iz določb nacionalnih predpisov za nekatere komercialne proizvode, ki vsebujejo omejene količine radioaktivnih snovi. (Svetleča se naprava, ki naj bi jo nosila oseba; v katerem koli vozilu ali železniškem vozilu z ne več kot 500 dimnimi detektorji za domačo uporabo, katerih posamična aktivnost ne presega 40 kBq; ali v katerem koli vozilu ali železniškem vozilu z ne več kot petimi svetlobnimi napravami s plinastim tritijem, katerih posamična aktivnost ne presega 10 GBq).

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Opombe: to odstopanje je kratkoročen ukrep, ki ne bo več potreben, ko bodo v ADR vključene podobne spremembe k predpisom Mednarodne agencije za atomsko energijo (‚IAEA‘).

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–UK–2

Zadeva: izvzetje iz zahteve po imetju prevozne listine za določene količine nevarnega blaga (razen razreda 7), kakor je opredeljeno v 1.1.3.6 (E2).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.1.3.6.2 in 1.1.3.6.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: izvzetja iz nekaterih zahtev za določene količine na prevozno enoto.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevozna listina ni potrebna za omejene količine, razen kadar so te del večjega tovora.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Opombe: to izvzetje je primerno za notranji prevoz, pri katerem prevozna listina ni vedno primerna za lokalno distribucijo.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–UK–3

Zadeva: izvzetje iz zahteve, da morajo imeti vozila, ki prevažajo snovi z nizko stopnjo radioaktivnosti, protipožarno opremo (E4).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.1.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteva, da imajo vozila protipožarno opremo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: zahteva po obveznih gasilnih aparatih ne velja, vendar samo med prevozom ustreznih paketov (UN 2908, 2909, 2910 in 2911).

Zahteva se omeji, če se prevaža samo majhno število paketov.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Opombe: protipožarne opreme se v praksi ne zahteva pri prevozu UN 2908, 2909, 2910, UN 2911, ki se jih pogosto lahko prevaža v majhnih vozilih.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–UK–4

Zadeva: distribucija blaga v notranji embalaži trgovcem na drobno ali uporabnikom (razen razredov 1, 4.2, 6.2 in 7) iz lokalnih distribucijskih skladišč do trgovcev na drobno ali uporabnikov in od trgovcev na drobno do končnih uporabnikov (N1).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za izdelavo in preizkušanje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri embalaži ni zahteve po oznaki RID/ADR ali UN ali drugi oznaki, če vsebuje blago v omejenih količinah, kakor je določeno v programu 3.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Opombe: zahteve ADR niso primerne za zadnje faze prevoza iz distribucijskega skladišča do trgovca na drobno ali uporabnika ali od trgovca na drobno do končnega uporabnika. Namen tega odstopanja je dovoliti, da se notranje posode blaga za distribucijo na drobno v zadnji fazi poti lokalne distribucije prevažajo brez zunanje embalaže.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–UK–5

Zadeva: dovoliti drugačno ‚največjo skupno količino na prevozno enoto‘ za blago razreda 1 v kategorijah 1 in 2 iz tabele v odstavku 1.1.3.6.3 (N10).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.1.3.6.3 in 1.1.3.6.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: izvzetja glede količin na prevozno enoto.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pravila glede izvzetij za omejene količine in mešani tovor eksplozivov.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Opombe: dovoliti drugačne omejitve količine za blago razreda 1, tj. ‚50‘ za kategorijo 1 in ‚500‘ za kategorijo 2. Pri izračunavanju mešanih tovorov je faktor za množenje ‚20‘ za prevozno kategorijo 1 in ‚2‘ za prevozno kategorijo 2.

Prej v členu 6(10) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–UK–6

Zadeva: povečanje največje neto mase eksplozivnih predmetov, dovoljene pri vozilih EX/II (N13).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 7.5.5.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: omejitve količin, ki se prevažajo, za eksplozivne snovi in predmete.

Vsebina nacionalne zakonodaje: omejitve količin, ki se prevažajo, za eksplozivne snovi in predmete.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Opombe: predpisi Združenega kraljestva dovoljujejo največjo neto težo 5 000 kg pri vozilih tipa II za združljivostne skupine 1.1C, 1.1D, 1.1E in 1.1J.

Mnogi predmeti iz razreda 1.1C, 1.1D, 1.1E in 1.1J, ki se prevažajo po Evropi, so veliki ali obsežni, njihova dolžina pa presega 2,5 m. V prvi vrsti gre za eksplozivne predmete za vojaško uporabo. Omejitve pri izdelavi vozil EX/III (ki morajo biti obvezno zaprtega tipa) zelo otežujejo nakladanje in razkladanje tovrstnih predmetov. Pri nekaterih predmetih bi potrebovali posebno opremo za nakladanje in razkladanje na začetku in na koncu poti. V praksi najdemo takšno opremo le redko. V Združenem kraljestvu se uporablja le malo vozil EX/III, zato bi bilo za industrijo izredno zahtevno izdelati še več posebnih vozil EX/III za prevoz tovrstnih eksplozivov.

V Združenem kraljestvu vojaške eksplozive večinoma prevažajo poklicni prevozniki, ki tako ne morejo izkoristiti izvzetij za vojaška vozila v okvirni direktivi. Da bi odpravili to težavo, je Združeno kraljestvo vedno dovolilo prevoz do 5 000 kg tovrstnih predmetov na vozilih EX/II. Trenutna omejitev ni vedno zadostna, ker lahko en predmet vsebuje več kot 1 000 kg eksploziva.

Od leta 1950 sta se zgodili le dve nesreči (obe v 50. letih 20. stoletja) z eksplozivi s težo nad 5 000 kg. Nesreči sta povzročila pnevmatika, ki se je vnela, in vroči izpušni sistem, zaradi katerega so se vnele ponjave. Požara bi se lahko zgodila tudi z manjšim tovorom. Smrtnih žrtev ali ranjenih ni bilo.

Obstajajo empirični dokazi za to, da se pravilno pakirani eksplozivni predmeti ne bi sprožili zaradi udarca, npr. ob trčenju vozil. Dokazi iz vojaških poročil in sodnih podatkov o testiranju moči izstrelkov kažejo, da je potrebna udarna hitrost, večja od tiste, ki se ustvari pri 12-metrskem padcu, da se strelivo sproži.

To ne bo vplivalo na sedanje varnostne standarde.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–UK–7

Zadeva: izvzetje iz zahtev po nadzoru manjših količin nekaterega blaga iz razreda 1 (N12).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.4 in 8.5 S1(6).

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve po nadzoru vozil, ki prevažajo določene količine nevarnih snovi.

Vsebina nacionalne zakonodaje: zagotavlja objekte za varno parkiranje in nadzorovanje, a ne zahteva, da je treba določene tovore iz razreda 1 ves čas nadzorovati, kakor to zahteva ADR v 8.5 S1(6).

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Opombe: zahteve po nadzoru ADR v nacionalnem kontekstu niso vedno izvedljive.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–UK–8

Zadeva: sproščanje omejitev pri prevozu kombiniranega tovora eksplozivov in prevozu eksploziva skupaj z drugim nevarnim blagom v vagonih, vozilih in zabojnikih (N4/5/6).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 7.5.2.1 in 7.5.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: omejitve določenih vrst kombiniranega tovora.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nacionalna zakonodaja je manj omejujoča glede kombiniranega tovora razstreliv, pod pogojem, da se lahko takšen prevoz izvede brez tveganja.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Opombe: Združeno kraljestvo želi dopustiti nekaj odstopanj glede pravil kombiniranja eksplozivov z drugimi eksplozivi ter eksplozivov z drugimi nevarnimi snovmi. Vsako odstopanje bo količinsko omejeno v enem ali več sestavnih delih tovora, dovoljeno pa bo le pod pogojem, da ‚se sprejmejo vsi smiselno izvedljivi ukrepi, da se prepreči, da bi eksplozivi prišli v stik s katero koli vrsto takšnega blaga ali bi ga drugače ogrožali oziroma bi to blago ogrožalo eksplozive‘.

Primeri sprememb, ki jih Združeno kraljestvo lahko dovoli, so:

1.

eksplozivi, pri klasifikaciji razporejeni pod številke UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ali 0361, se lahko prevažajo na istem vozilu z nevarnim blagom, ki ima številko UN 1942. Količina UN 1942, ki jo je dovoljeno prevažati, se omeji, kot da bi bil eksploziv iz 1.1D;

2.

eksplozivi, pri klasifikaciji razporejeni pod številke UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ali 0453, se lahko prevažajo na istem vozilu skupaj z nevarnim blagom (razen vnetljivih plinov, infekcijskih ter strupenih snovi) v prevozni skupini 2 ali z nevarnim blagom v prevozni skupini 3 ali v kateri koli kombinaciji teh, pod pogojem, da skupna masa ali prostornina nevarnega blaga prevozne skupine 2 ne presega 500 kg ali litrov in da skupna neto masa teh eksplozivov ne presega 500 kg;

3.

eksplozivi iz 1.4G se lahko prevažajo z vnetljivimi tekočinami in plini v prevozni skupini 2 ali z nevnetljivimi, nestrupenimi plini v prevozni skupini 3 ali v kateri koli tovrstni kombinaciji na istem vozilu pod pogojem, da celotna masa ali prostornina skupnega nevarnega blaga ne presega 200 kg ali litrov in celotna teža eksplozivov ne presega 20 kg;

4.

eksplozivni predmeti, ki jim je bila na podlagi klasifikacije dodeljena številka UN 0106, 0107 ali 0257, se lahko prevažajo z eksplozivnimi predmeti v združljivi skupini D, E ali F, katerih sestavni deli so. Celotna količina eksplozivov številke UN 0106, 0107 ali 0257 ne sme presegati 20 kg.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–UK–9

Zadeva: alternativna možnost za prikaz oranžnih tabel pri manjših pošiljkah radioaktivnih snovi v majhnih vozilih.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.3.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteva, da morajo majhna vozila, ki prevažajo radioaktivne snovi, imeti oranžno tablo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: dovoljuje vsa odstopanja, ki so odobrena po tem postopku. Zahtevano odstopanje:

Vozila morajo:

(a)

biti označena v skladu z veljavnimi določbami ADR, odstavek 5.3.2, ali

(b)

v primeru, da vozilo prevaža manj kot deset tovorkov necepljivih ali cepljivih snovi, razen radioaktivnih snovi, in da vsota prevoznih indeksov teh embalaž ne presega 3, so lahko vozila označena z oznako, ki ustreza zahtevam nacionalne zakonodaje.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Opombe:

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–a–UK–10

Zadeva: prevoz odpadkov iz zdravstva, pri katerih obstaja nevarnost okužbe iz UN 3291 in katerih masa je manjša ali enaka 15 kg.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: vse določbe.

Vsebina nacionalne zakonodaje: izvzetje iz zahtev oddelka I.1 Priloge I za prevoz odpadkov iz zdravstva, pri katerih obstaja nevarnost okužbe iz UN 3291 in katerih masa je manjša ali enaka 15 kg.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: to odstopanje naj bi se izdalo na podlagi The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Datum izteka: 1. januarja 2017

Na podlagi člena 6(2)(b)(i) Direktive 2008/68/ES

BE Belgija

RO–bi–BE–3

Zadeva: usposabljanje voznikov.

Lokalni prevoz UN 1202, 1203 in 1223 v tovorkih in cisternah (v Belgiji v radiju 75 km od lokacije registriranega urada).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.2.

Vsebina Priloge k Direktivi:

Struktura usposabljanja:

1.

usposabljanje v zvezi s tovorki;

2.

usposabljanje v zvezi s cisternami;

3.

posebno usposabljanje razred 1;

4.

posebno usposabljanje razred 7.

Vsebina nacionalne zakonodaje: definicije – spričevalo – tema – kopije – veljavnost in podaljšanje – organizacija tečajev in izpit – odstopanja – kazni – končne določbe.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: določilo se bo s prihodnjimi predpisi.

Opombe: predlagan je začetni tečaj, ki mu sledi izpit, omejen na prevoz UN 1202, 1203 in 1223 v tovorkih in cisternah v radiju 75 km od lokacije registriranega urada – dolžina usposabljanja mora ustrezati zahtevam ADR – po petih letih mora voznik obiskovati obnovitveni tečaj in opraviti izpit – na spričevalu se navede ‚notranji prevoz UN 1202, 1203 in 1223 po členu 6(2) Direktive 2008/68/ES‘.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–BE–4

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v cisternah za odstranjevanje s sežigom.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 3.2.

Vsebina nacionalne zakonodaje: z odstopanjem od preglednice v 3.2 je pod posebnimi pogoji dovoljena uporaba cisterne–zabojnika z oznako cisterne L4BH namesto z oznako cisterne L4DH za prevoz tekočine, ki reagira z vodo, strupene, III, n.d.n.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Dérogation 01 – 2002.

Opombe: ta uredba se lahko uporablja zgolj za prevoz nevarnih odpadkov na kratkih razdaljah.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–BE–5

Zadeva: prevoz odpadkov do obratov za odstranjevanje odpadkov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.2, 5.4, 6.1 (prejšnja uredba: A5, 2X14, 2X12).

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija, označevanje in zahteve, ki se nanašajo na embaliranje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: odpadki niso razvrščeni glede na ADR, temveč so razdeljeni na različne skupine (vnetljiva topila, barve, kisline, akumulatorji itd.), da bi se izognili nevarnim reakcijam znotraj ene skupine. Zahteve za izdelovanje embalaže imajo manj omejitev.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Opombe: ta uredba se lahko uporablja pri prevozu majhnih količin odpadkov do obratov za odstranjevanje odpadkov.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–BE–6

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–5.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo:

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–BE–7

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo:

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–BE–8

Zadeva: sprejetje RO–bi–UK–2.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo:

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–BE–9

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–3.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: -

Datum izteka: 15. januarja 2018

RO–bi–BE–10

Zadeva: prevoz v neposredni bližini industrijskih lokacij, vključno s prevozom po javni cesti.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: odstopanja zadevajo dokumentacijo, etiketiranje in označevanje tovorkov ter vozniško spričevalo.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté royal relative au transport des marchandises dangereuses par route.

Opombe: Naslednji seznam navaja številke odstopanj v nacionalni zakonodaji, dovoljeno razdaljo in zadevno nevarno blago.

 

odstopanje 2-89: prečkanje javne ceste (kemikalije v tovorkih)

 

odstopanje 4-97: 2 km (ingoti surovega železa pri povišani temperaturi)

 

odstopanje 2-2001: 300 m (razredi 3, 6.1 in 8)

 

odstopanje 6-2004: največ 5 km (kemikalije v tovorkih)

 

odstopanje 12-2004: 800 m (UN 3082)

 

odstopanje 16-2004: največ 55 km (omejene količine)

 

odstopanje 7-2005: prečkanje javne ceste (UN 1202)

 

odstopanje 9-2005: 1 200 m (UN 3077)

 

odstopanje 1-2006: 600 m (kemikalije v tovorkih)

 

odstopanje 13-2007: 8 km (kemikalije v tovorkih)

 

odstopanje 7-2008: največ 1,5 km (za prazne, neočiščene cisterne in cisterne razreda 9)

 

odstopanje 8-2008: 800 m (UN 2735 in UN 3082)

 

odstopanje 2-2009: 350 m (kemikalije v tovorkih)

 

odstopanje 3-2009: največ 4,5 km (kemikalije v tovorkih)

 

odstopanje 5-2009: največ 4,5 km (kemikalije v tovorkih)

 

odstopanje 9-2009: največ 20 km (za razred 2 v tovorkih)

 

odstopanje 16-2009: 200 m (IBC)

Datum izteka: 15. januarja 2018

DE Nemčija

RO–bi–DE–1

Zadeva: opustitev nekaterih podatkov v prevozni listini (n2).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: vsebina prevozne listine.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za vse razrede, razen razreda 1 (razen 1.4S), 5.2 in 7:

v prevozni listini ni potrebna navedba:

(a)

prejemnika v primeru lokalne distribucije (razen za zaključen tovor in za prevoz na določenih poteh);

(b)

količine in vrste tovorkov, če se 1.1.3.6 ne uporablja, vozilo pa ustreza vsem določbam iz prilog A in B;

(c)

pri praznih in neočiščenih cisternah zadostuje prevozna listina zadnjega nakladanja.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Opombe: uporaba vseh določb pri tej vrsti prometa ne bi bila izvedljiva.

Odstopanje, evidentirano s strani Evropske komisije pod št. 22 (v členu 6(10) Direktive 94/55/ES).

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–DE–2

Zadeva: prevoz kontaminiranih snovi iz razreda 9 PCB v razsutem stanju.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 7.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: prevoz v razsutem stanju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: dovoljenje prevoza v zabojnikih za razsuti tovor v zamenljivih tovoriščih vozil ali hermetično zaprtih zabojnikih, ki so neprepustni za tekočine ali prah.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Opombe: odstopanje 11 velja do 31. decembra 2004; od leta 2005 enake določbe v ADR in RID.

Glej tudi večstranski sporazum M137.

Seznam št. 4*.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–DE–3

Zadeva: prevoz pakiranih nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1 do 5.

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija, pakiranje in označevanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razredi 2 do 6.1, 8 in 9: kombinirano pakiranje in prevoz nevarnih odpadkov v paketih in vsebnikih IBC; odpadki morajo biti pakirani v notranji embalaži (kot so bili zbrani) in razdeljeni na določene skupine odpadkov (preprečevanje nevarnih reakcij znotraj skupine odpadkov); uporaba posebnih pisnih navodil, ki se nanašajo na skupine odpadkov in kot tovorni list; zbiranje gospodinjskih in laboratorijskih odpadkov itd.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Opombe: seznam št. 6*.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–DE–4

Zadeva: sprejetje RO–bi–BE–1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: -

Datum izteka: 1. januarja 2017

RO–bi–DE–5

Zadeva: lokalni prevoz UN 3343 (mešanica nitroglicerina, desensibilizirana, tekoča, vnetljiva, ki ni navedena drugje, z ne več kot 30 % nitroglicerina glede na maso) v cisternah–zabojnikih, ki odstopa od pododdelka 4.3.2.1.1 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe v zvezi z uporabo cistern–zabojnikov.

Vsebina nacionalnih pravnih določb: lokalni prevoz nitroglicerina (UN 3343) v cisternah–zabojnikih na kratkih razdaljah, če je v skladu z navedenimi pogoji:

1.   Zahteve za cisterne–zabojnike

1.1

Uporabijo se lahko samo cisterne–zabojniki, ki so posebej dovoljeni za ta namen in ki izpolnjujejo tudi zahteve glede izdelave, opreme, dovoljenja za model izdelave, testov, označevanja in delovanja iz poglavja 6.8 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

1.2

Mehanizem za zapiranje cisterne–zabojnika mora biti opremljen s sistemom za sprostitev pritiska, ki popusti pri notranjem pritisku 300 kPa (3 bar) nad običajnim pritiskom ter pri tem sprosti navzgor obrnjeno odprtino z območjem za sprostitev pritiska najmanj 135 cm2 (premer 132 mm). Odprtina se po aktiviranju ne sme ponovno zapreti. Kot varnostna naprava se lahko uporabi eden ali več varnostnih elementov, ki se enako obnašajo ob aktivaciji ter imajo ustrezno območje za sprostitev pritiska. Tip izdelave varnostne naprave mora uspešno prestati tipsko preskušanje in homologacijo, ki ju opravi pristojni organ.

2.   Označevanje

Vsaka cisterna–zabojnik se na obeh straneh označi z nalepko, ki opozarja na nevarnost, v skladu z vzorcem 3 iz pododdelka 5.2.2.2.2 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES.

3.   Določbe glede delovanja

3.1

Zagotoviti je treba, da je nitroglicerin med prevozom enakomerno porazdeljen po flegmatizatorju in da ne more priti do razmešanja.

3.2

Zadrževanje v ali na vozilu med nakladanjem in razkladanjem ni dovoljeno, razen če je to potrebno za upravljanje opreme za nakladanje in razkladanje.

3.3

Na mestu razkladanja je treba cisterne–zabojnike popolnoma izprazniti. Če jih ni mogoče popolnoma izprazniti, jih je treba po razkladanju tesno zapreti do ponovnega polnjenja.

Prvotno sklicevanje na nacionalne pravne določbe: odstopanje Severno Porenje - Westfalija.

Opombe: to zadeva lokalni cestni prevoz v cisternah–zabojnikih na kratkih razdaljah kot del industrijskega postopka med dvema fiksnima proizvodnima lokacijama. Da bi se proizvedel farmacevtski izdelek, proizvodna lokacija A kot del prevoza, ki ustreza pravilom, v 600-litrskih cisternah–zabojnikih dostavi smolno raztopino, vnetljivo (UN 1866), skupina pakiranja II, proizvodni lokaciji B. Tukaj se doda raztopina nitroglicerina in opravi mešanje, s katerim nastane lepilna mešanica, ki vsebuje nitroglicerin, desensibilizirana, tekoča, vnetljiva, ki ni navedena drugje, z ne več kot 30 % nitroglicerina glede na maso (UN 3343), za nadaljnjo uporabo. Povratni prevoz te snovi na proizvodno lokacijo A se prav tako opravi v zgoraj navedeni cisterni–zabojniku, ki ga je posebej pregledal in odobril pristojni organ za ta specifičen prevoz in nosi oznako cisterne L10DN.

Konec obdobja veljavnosti: 1. januarja 2017

RO–bi–DE–6

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Datum izteka: 30. junija 2015

DK Danska

RO–bi–DK–1

Zadeva: UN 1202, 1203, 1223 in razred 2 – prevozna listina ni potrebna.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: potrebna je prevozna listina.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri prevozu izdelkov iz mineralnih olj razreda 3 UN 1202, 1203 ter 1223 in plinov razreda 2 v povezavi z distribucijo (blago, ki mora biti dostavljeno dvema ali več prejemnikom, in zbiranje vrnjenega blaga v podobnih situacijah) prevozna listina ni potrebna, če pisna navodila poleg zahtevanih podatkov v okviru ADR vsebujejo tudi podatke o številki UN, imenu in razredu.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.

Opombe: razlog za zgoraj navedeno nacionalno odstopanje je, da razvoj elektronske opreme npr. naftnim družbam, ki jo uporabljajo, omogoča, da vozilom neprekinjeno posredujejo informacije o strankah. Ker ti podatki na začetku prevoza niso na voljo in se jih vozilu posreduje med samim prevozom, pred začetkom prevoza ni mogoče pripraviti prevoznih listin. Tovrstni prevozi so omejeni na določena področja.

Za Dansko velja odstopanje od podobnega ukrepa iz člena 6(10) Direktive 94/55/ES.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–DK–2

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–6.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, kakor je bila spremenjena.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–DK–3

Zadeva: sprejetje RO–bi–UK–1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, kakor je bila spremenjena.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–DK–4

Zadeva: cestni prevoz nevarnega blaga nekaterih razredov iz zasebnih gospodinjstev in podjetij v bližnje zbirne točke za odpadke ali vmesne predelovalne obrate z namenom odstranjevanja.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: deli 1 do 9.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošne določbe, določbe klasifikacije, posebne določbe, določbe o pakiranju, postopki za pošiljke, zahteve za izdelavo in testiranje embalaže, določbe o pogojih prevoza, natovarjanja, raztovarjanja in ravnanja s tovorom, zahteve za posadko vozila, opremo, delovanje in dokumentacijo ter zahteve o izdelavi in homologaciji vozil za prevoz.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nevarno blago iz zasebnih gospodinjstev in podjetij se lahko pod nekaterimi pogoji prevaža v bližnje zbirne točke za odpadke ali vmesne predelovalne obrate z namenom odstranjevanja. Različne določbe morajo biti izpolnjene, odvisno od narave in tveganj v zvezi s prevozom; npr. količina nevarnega blaga na notranjo embalažo, zunanjo embalažo in/ali na prevozno enoto, ter ali je prevoz nevarnega blaga dodatna dejavnost glede na glavno dejavnost podjetja ali ne.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Opombe: Upravljavci odpadkov in podjetja ne morejo uporabiti vseh določb oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES, če se odpadki, ki lahko vsebujejo ostanke nevarnega blaga, prevažajo iz zasebnih gospodinjstev in/ali podjetij v bližnje zbirne točke za odpadke z namenom odstranjevanja. Odpadki so ponavadi embalaža, ki so se prvotno prevažali glede na izvzetje pododdelka 1.1.3.1(c) Priloge I, oddelka I.1, k Direktivi 2008/68/ES in/ali se prodajajo v trgovini na drobno. Vendar se izjema 1.1.3.1(c) ne uporablja za prevoz v zbirne točke za odpadke in določbe poglavja 3.4 oddelka I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES niso primerne za prevoz odpadne notranje embalaže.

Datum izteka: 1. januarja 2019

EL Grčija

RO–bi–EL–1

Zadeva: odstopanje od varnostnih zahtev za pritrjene cisterne (vozila s cisternami), registrirane pred 31. decembrom 2001, za lokalni prevoz manjših količin nekaterih kategorij nevarnega blaga.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve glede izdelave, opreme, homologacije, pregledov in testov ter označevanja pritrjenih cistern (vozila s cisternami), odstranljivih cistern ter cistern zabojnikov in cistern z menjalnimi kesoni, katerih posode za cisterne so izdelane iz kovinskih materialov, akumulatorskih vozil ter MEGC.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prehodna določba: pritrjene cisterne (vozila s cisternami), odstranljive cisterne in cisterne zabojniki, prvič registrirane v Grčiji med 1. januarjem 1985 in 31. decembrom 2001, se lahko uporabljajo do 31. decembra 2010. Ta prehodna določba se nanaša na vozila za prevoz naslednjih nevarnih snovi (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Namenjena je majhnim količinam ali lokalnemu prevozu za vozila, ki so registrirana v navedenem obdobju. Ta prehodna določba velja za vozila s cisternami, prilagojenimi glede na:

1.

odstavke ADR za preglede in preskuse: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154);

2.

najmanjša debelina posode cisterne je 3 mm pri cisternah s prostornino posode do 3 500 litrov, najmanjša debelina posode iz plavljenega jekla pri cisternah s prostornino posode do 6 000 litrov pa je 4 mm, ne glede na tip ali debelino delov;

3.

če je uporabljeni material aluminij ali druga kovina, mora cisterna izpolnjevati zahteve glede debeline in druge tehnične specifikacije, ki izhajajo iz tehničnih načrtov, odobrenih s strani lokalnih organov države, kjer so bile predhodno registrirane. Če tehnični načrti niso na voljo, morajo cisterne izpolnjevati zahteve iz 6.8.2.1.17 (211.127);

4.

cisterne morajo izpolnjevati zahteve iz odstavkov 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), iz odstavka 6.8.2.2 s pododstavki 6.8.2.2.1 in 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Natančneje, vozila s cisternami z maso manjšo od 4 ton, ki se uporabljajo samo za lokalni prevoz plinskega olja (UN 1202), prvič registrirana pred 31. decembrom 2002, pri katerih je debelina posode manjša od 3 mm, se lahko uporabljajo zgolj pod pogojem, da so bile spremenjene v skladu s številko odstavka 211.127(5)b4 (6.8.2.1.20).

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (zahteve glede izdelave, opreme, pregledov in testov pritrjenih cistern (vozila s cisternami), odstranljivih cistern v obtoku za nekatere skupine nevarnega blaga).

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–EL–2

Zadeva: odstopanje od zahtev glede izdelave osnovnega vozila, ki se nanašajo na vozila, namenjena lokalnemu prevozu nevarnega blaga, prvič registrirana pred 31. decembrom 2001.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve glede izdelave osnovnih vozil.

Vsebina nacionalne zakonodaje: odstopanje se uporablja za vozila, namenjena lokalnemu prevozu nevarnega blaga (kategorije UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 in 3257), ki so bila prvič registrirana pred 31. decembrom 2001.

Navedena vozila morajo ustrezati zahtevam iz točke 9 (9.2.1 do 9.2.6.) Priloge B k Direktivi 94/55/ES z naslednjimi izjemami:

Usklajenost z zahtevami iz 9.2.3.2 je nujna samo v primerih, ko je proizvajalec vozilo opremil s protiblokadnim zavornim sistemom; vozilo mora biti opremljeno z vzdržljivim zavornim sistemom, kakor je opredeljeno v 9.2.3.3.1, vendar ni nujno, da je v skladu z zahtevami iz 9.2.3.3.2 in 9.2.3.3.3.

Dovajanje električne energije za tahograf se mora izvajati preko varnostne zapore, ki je neposredno povezana z akumulatorjem (številka 220 514), električna oprema mehanizma za dvigovanje osi škripca mora biti na istem mestu, kamor jo je vgradil izdelovalec vozila in jo je treba zaščititi z ustreznim zapečatenim ohišjem (številka 220 517).

Vozila cisterne z največjo maso manj kot 4 tone, ki so namenjena lokalnemu prevozu dizelskega goriva/kurilnega olja (UN: 1202), morajo ustrezati zahtevam iz 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 in 9.2.4.5, ne pa nujno tudi drugim.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (tehnične zahteve vozil, ki so že v uporabi, namenjenih za lokalni prevoz nekaterih skupin nevarnega blaga).

Opombe: število navedenih vozil je majhno, če ga primerjamo s celotnim številom že registriranih vozil, poleg tega pa so namenjena le lokalnemu prevozu. Oblika zahtevanega odstopanja, velikost zadevnega voznega parka in tip blaga, ki se prevaža, ne ogrožajo prometne varnosti.

Datum izteka: 30. junija 2015

ES Španija

RO–bi–ES–2

Zadeva: posebna oprema za distribucijo brezvodnega amonijaka.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 6.8.2.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: da bi se izognili izgubi vsebine v primeru poškodbe zunanjih pritrdilnih elementov (cevi, stranske zaporne naprave), morata biti notranji zaporni ventil in njegov sedež zavarovana, da ju ne odtrga zaradi zunanjih pritiskov, ali pa zasnovana tako, da sta na tovrstne pritiske odporna. Naprave za polnjenje in praznjenje (vključno s prirobnicami ter čepi z navoji) in zaščitne pokrove (če obstajajo) mora biti mogoče zaščititi pred tovrstnimi neželenimi odpiranji.

Vsebina nacionalne zakonodaje: cisterne, ki se uporabljajo v kmetijske namene za distribucijo brezvodnega amonijaka in so se začele uporabljati pred 1. januarjem 1997, so lahko opremljene z zunanjimi namesto notranjimi varnostnimi pripomočki, pod pogojem, da le-ti nudijo zaščito, ki je najmanj enaka zaščiti, ki jo nudi stena cisterne.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Opombe: pred 1. januarjem 1997 se je cisterno z zunanjimi varnostnimi pripomočki uporabljalo le v kmetijstvu za nanos brezvodnega amonijaka neposredno na prst. Nekatere izmed teh cistern se uporabljajo še danes. Redko prevažajo tovor po cesti, večinoma se uporabljajo za gnojila na velikih kmetijah.

Datum izteka: 29. februarja 2016

FI Finska

RO–bi–FI–1

Zadeva: sprememba podatkov v prevozni listini za eksplozivne snovi.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.2.1(a).

Vsebina Priloge k Direktivi: posebne določbe za razred 1.

Vsebina nacionalne zakonodaje: v prevozni listini je dovoljeno navesti število detonatorjev (1 000 detonatorjev ustreza 1 kg eksploziva) namesto dejanske neto mase eksplozivne snovi.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Opombe: ti podatki zadostujejo za notranji prevoz. To odstopanje se uporablja večinoma za industrijo eksplozivov pri lokalnem prevozu majhnih količin.

Odstopanje je evidentirano s strani Evropske komisije pod številko 31.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–FI–2

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–10.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo:

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–FI–3

Zadeva: sprejetje RO–bi–DE–1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo:

Datum izteka: 29. februarja 2016

FR Francija

RO–bi–FR–1

Zadeva: uporaba pomorskih dokumentov kot prevoznih listin za kratke poti, ki sledijo razkladanju plovila.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: podatki, ki morajo biti navedeni v dokumentih, uporabljenih kot prevozne listine za nevarno blago.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pomorski dokument se uporablja kot prevozna listina v radiju 15 km.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–FR–3

Zadeva: prevoz pritrjenih skladiščnih cistern za utekočinjeni naftni plin (18).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za prevoz pritrjenih skladiščnih cistern za utekočinjeni naftni plin veljajo posebna pravila. Uporabljajo se le za kratke razdalje.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–FR–4

Zadeva: posebni pogoji, ki se nanašajo na usposabljanje voznikov in homologacijo vozil, ki se uporabljajo za kmetijski prevoz (kratke razdalje).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 6.8.3.2; 8.2.1 in 8.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: oprema cistern in usposabljanje voznikov.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

 

Posebni predpisi za homologacijo vozil.

 

Posebno usposabljanje voznikov.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 29-2 – Annex D4.

Datum izteka: 30. junija 2015

IE Irska

RO–bi–IE–1

Zadeva: izvzetje iz zahteve, določene v 5.4.1.1.1, da mora prevozna listina vsebovati (i) imena in naslove prejemnikov, (ii) število in opis tovorkov in (iii) celotno količino nevarnega blaga, če se do končnega uporabnika prevažajo kerozin, dizelsko gorivo ali utekočinjeni naftni plin z identifikacijskim številkami snovi UN 1223, UN 1202 in UN 1965.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: dokumentacija.

Vsebina nacionalne zakonodaje: v primeru, da imajo kerozin, dizelsko gorivo ali utekočinjeni naftni plin identifikacijske številke snovi UN 1223, UN 1202 in UN 1965, kakor je opredeljeno v Dodatku B.5 Priloge B ADR, in se prevažajo do končnega uporabnika, na prevozni enoti ni treba navesti imena in naslova prejemnika, števila in opisa tovorkov, vmesnih zabojnikov ali posod za razsuti tovor ter celotne količine.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(2) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Opombe: v primeru dostave kurilnega olja gospodinjstvom se običajno napolni strankin rezervoar ‚do vrha‘, zato v trenutku, ko napolnjena cisterna začne svojo pot, ni mogoče določiti dostavljene količine, prav tako pa tudi ne števila strank na prevoz. V primeru dostave jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom gospodinjstvom se običajno prazne jeklenke zamenja s polnimi, zato je število strank in individualnih pošiljk ob začetku prevozne poti neznano.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–IE–2

Zadeva: izvzetje, s katerim se pri prevozu praznih neočiščenih cistern kot prevozna listina iz odstavka 5.4.1.1.1 prizna tista, ki je bila uporabljena pri zadnjem nakladanju.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: dokumentacija.

Vsebina nacionalne zakonodaje: v primeru prevoza praznih neočiščenih cistern zadostuje prevozna listina zadnjega nakladanja.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(3) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Opombe: še zlasti v primeru dostave bencina in/ali dizelskega goriva bencinskim črpalkam, se cestna cisterna takoj po zadnji dostavi vrne neposredno v skladišče olja (da se jo napolni za naslednje dostave).

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–IE–3

Zadeva: izvzetje, s katerim se dopusti nakladanje in raztovarjanje nevarnega blaga, za katerega velja posebna določba CV1 v 7.5.11 ali S1 v 8.5, na javnem mestu in brez posebnega dovoljenja pristojnih organov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 7.5 in 8.5.

Vsebina Priloge k Direktivi: dodatne določbe, ki se nanašajo na nakladanje, razkladanje in upravljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nakladanje in raztovarjanje nevarnega blaga na javnem mestu je dovoljeno brez posebnega dovoljenja pristojnega organa z odstopanjem od zahtev iz 7.5.11 ali 8.5.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(5) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Opombe: v okviru notranjega prevoza znotraj države ta določba preveč obremenjuje pristojni organ.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–IE–5

Zadeva: izvzetje iz ‚prepovedi kombiniranega nakladanja‘ iz 7.5.2.1 za predmete skupine združljivosti B ter snovi in predmete skupine združljivosti D skupaj na istem vozilu z nevarnim blagom v cisternah iz razredov 3, 5.1 in 8.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 7.5.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe, ki se nanašajo na nakladanje, razkladanje in upravljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: tovorki, ki vsebujejo predmete iz skupine združljivosti B ADR razreda 1 in tovorki, ki vsebujejo snovi in predmete iz skupine združljivosti D ADR razreda 1, se lahko prevažajo z istim vozilom skupaj z nevarnim blagom ADR razredov 3, 5.1 ali 8, pod pogojem, da (a) se navedeni tovorki ADR razreda 1 prevažajo v ločenih zabojnikih/oddelkih dovoljene oblike, pri tem pa morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki jih je zahteval pristojni organ, da (b) navedene snovi ADR razredov 3, 5.1 ali 8 prevažajo plovila, ki izpolnjujejo pogoje pristojnega organa kar zadeva načrt, izdelavo, preizkušanje, pregled, delovanje in uporabo.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(7) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Opombe: pod posebnimi pogoji, ki jih je sprejel pristojni organ, naj se dopusti nakladanje predmetov in snovi razreda 1 skupin združljivosti B in D na isto vozilo z nevarnim blagom razredov 3, 5.1 in 8 – v cisterne na t. i. ‚tovornjake črpalke‘.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–IE–6

Zadeva: izvzetje iz zahteve, določene v 4.3.4.2.2, da morajo biti premične cevi za polnjenje in praznjenje, ki niso stalno pritrjene na posodo vozila cisterne, med prevozom prazne.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.3

Vsebina Priloge k Direktivi: uporaba vozil cistern.

Vsebina nacionalne zakonodaje: ni potrebno, da so prožne zvijave cevi v kolutih (vključno s pritrjenimi cevmi, ki so z njimi povezane), ki so pritrjene na avtomobilsko cisterno in se uporabljajo pri distribuciji bencinskih produktov na drobno z identifikacijskimi številkami snovi UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 in UN 1978, med prevozom po cesti prazne, pod pogojem, da so sprejeti primerni ukrepi za preprečitev razlitja vsebine.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Regulation 82(8) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004‘.

Opombe: prožne zvijave cevi, pritrjene na vozila cisterne, ki so namenjene dostavi na dom, morajo ves čas, celo med prevozom, ostati polne. Zaradi iztočnega sistema morata biti merilni sistem in zvijava cev vozila–cisterne napolnjena, tako da se stranki zagotovi pravilna količina proizvoda.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–IE–7

Zadeva: izvzetje iz nekaterih zahtev, določenih v 5.4.0, 5.4.1.1.1 in 7.5.11 ADR, o prevozu gnojila amonijev nitrat UN 2067 v razsutem stanju iz pristanišč do prejemnikov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.0, 5.4.1.1.1 in 7.5.11.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteva po ločeni prevozni listini, s točno količino celotnega tovora za vsak prevoz; ter zahteva, da se vozilo očisti pred in po prevozu.

Vsebina nacionalne zakonodaje: predlagano odstopanje, da se dovolijo spremembe zahtev ADR, ki se nanašajo na prevozno listino in čiščenje vozila; z namenom upoštevanja praktičnega vidika pri prevozu tovora v razsutem stanju iz pristanišča do prejemnika.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004‘.

Opombe: določbe ADR zahtevajo (a) ločeno prevozno listino, kjer je navedena celotna masa nevarnega blaga za posamezni tovor, in (b) poseben ukrep ‚CV24‘ o čiščenju po vsakem prevozu tovora od pristanišča do naročnika med razkladanjem tovorne ladje. Ker je prevoz lokalen in je povezan z raztovarjanjem tovorne ladje ter vključuje več prevozov (v istem dnevu ali v naslednjih dneh) iste snovi med tovorno ladjo in prejemnikom, naj bi zadoščala ena prevozna listina s približno maso celotnega tovora, izvajanje posebne določbe ‚CV24‘ pa naj ne bi bilo potrebno.

Datum izteka: 30. junija 2015

LT Litva

RO–bi–LT–1

Zadeva: sprejetje RO–bi–EL–1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ‚Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje‘ (vladna Resolucija št. 337 o prevozu nevarnega blaga po cesti v Republiki Litvi, sprejeta 23. marca 2000).

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–LT–2

Zadeva: sprejetje RO–bi–EL–2.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 ‚Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje‘ (vladna Resolucija št. 337 o prevozu nevarnega blaga po cesti v Republiki Litvi, sprejeta 23. marca 2000).

Datum izteka: 30. junija 2015

NL Nizozemska

RO–bi–NL–13

Zadeva: Program prevoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2004.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 in 9.

Vsebina Priloge k Direktivi: izjeme za določene količine; posebne določbe; uporaba embalaž; uporaba nadembalaž; dokumentacija; izdelava in preizkušanje embalaže; nakladanje, razkladanje in upravljanje; posadka; tehnološke naprave; delovanje; vozila in dokumentacija; izdelava in homologacija vozil za prevoz.

Vsebina nacionalne zakonodaje: 17 bistvenih določb glede prevoza malih zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Zaradi majhne količine odpadkov za vsak primer in raznolike narave raznovrstnih snovi, se prevozne dejavnosti ne morejo izvajati v popolni skladnosti s pravili ADR. Temu primerno je v zgoraj omenjenem programu določena poenostavljena različica, ki odstopa od števila določb ADR.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2004.

Opombe: program je bil zasnovan tako, da posameznikom omogoči odlaganje malih kemičnih odpadkov na isti lokaciji. Zadevne snovi so sestavljene iz ostankov, kot so ostanki barv. Stopnja nevarnosti je zmanjšana na minimum zaradi izbire prevoznega sredstva, med drugim vključno z uporabo posebnih elementov prevoza in oznak ‚kajenje prepovedano‘ ter rumeno utripajočo lučko, ki je jasno vidna javnosti. Bistveno glede prevoza je zagotavljanje varnosti. To se lahko doseže s prevažanjem snovi v zaprtih embalažah, da se prepreči razpršenost ali tveganje, da nevarni plini iztečejo ali se nabirajo v vozilu. V vozilu so vključene enote, primerne za shranjevanje različnih vrst odpadkov, ki zagotavljajo zaščito pred ranžiranjem, nevarnimi premiki in nenamernim odpiranjem. Hkrati, četudi gre za manjše količine odpadkov, mora imeti prevoznik potrdilo o poklicni usposobljenosti zaradi raznolike narave zadevnih snovi. Zaradi pomanjkanja znanja fizičnih oseb glede stopnje nevarnosti v zvezi s temi snovmi je treba zagotoviti pisna navodila, kot je določeno v Prilogi k programu.

Datum izteka: 30. junija 2015

PT Portugalska

RO–bi–PT–1

Zadeva: prevozna dokumentacija za UN 1965.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevozno dokumentacijo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: ustrezno odpremno ime, ki se navede v prevozni listini, kot določa oddelek 5.4.1 RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), za tržni butan in propan, ki spadata v skupno tarifno številko ‚UN št. 1965 zmes plinastih ogljikovodikov, tekoča, n.d.n.‘ in se prevažata v jeklenkah, se lahko nadomesti z drugimi trgovskimi imeni:

‚UN 1965 butan‘ v primeru mešanic A, A01, A02 in A0, kot je opisano v pododdelku 2.2.2.3 RPE, ki se prevažajo v jeklenkah;

‚UN 1965 propan‘ v primeru mešanice C, kot je opisano v pododdelku 2.2.2.3 RPE, ki se prevažajo v jeklenkah.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Despacho DGTT 7560/2004, z dne 16. aprila 2004, v okviru člena 5, št. 1, Decreto-Lei No 267-A/2003 z dne 27. oktobra 2003.

Opombe: priznava se pomembnost, da se gospodarskim subjektom olajša izpolnjevanje prevoznih listin za nevarno blago, če to ne vpliva na varnost teh postopkov.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–PT–2

Zadeva: prevozna dokumentacija za prazne in neočiščene cisterne in zabojnike.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevozno dokumentacijo.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za povratne prevoze praznih cistern in zabojnikov, v katerih se je prevažalo nevarno blago, se lahko prevozna listina iz oddelka 5.4.1 RPE nadomesti s prevozno listino, izdano za neposredni predhodni prevoz, s katerim se je dostavilo blago.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Despacho DGTT 15162/2004, z dne 28. julija 2004, v okviru člena 5, št. 1, Decreto-Lei No 267-A/2003 z dne 27. oktobra 2003.

Opombe: obveznost, da prevoz praznih cistern in zabojnikov, ki so vsebovali nevarno blago, spremlja prevozna listina v skladu z RPE, v nekaterih primerih povzroča praktične težave, ki jih je mogoče zmanjšati na minimum brez vpliva na varnost.

Datum izteka: 30. junija 2015

SE Švedska

RO–bi–SE–1

Zadeva: prevoz nevarnih odpadkov do obratov za odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 2, 5.2 in 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija, označevanje in etiketiranje ter zahteve glede izdelave in preizkušanja embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: zakonodajo sestavljajo poenostavljena merila za razvrščanje, manj omejevalne zahteve za izdelavo in preizkušanje embalaže ter spremenjene zahteve za etiketiranje in označevanje.

Namesto razvrščanja nevarnih odpadkov po ADR so ti postavljeni v različne skupine odpadkov. Vsaka skupina odpadkov vsebuje snovi, ki se lahko v skladu z ADR pakirajo skupaj (mešano pakiranje).

Vsak paket mora biti označen z ustrezno oznako skupine odpadkov namesto številke UN.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: te uredbe se lahko uporabljajo le pri prevozu nevarnih odpadkov iz javnih mest recikliranja do obratov za odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–SE–2

Zadeva: ime in naslov pošiljatelja v prevozni listini.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošni podatki, zahtevani v prevozni listini.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nacionalna zakonodaja določa, da navedba imena in naslova pošiljatelja ni obvezna, če se prazna, neočiščena embalaža vrne v okviru distribucijskega sistema.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: prazna neočiščena embalaža, ki se vrne, večinoma še vedno vsebuje majhne količine nevarnega blaga.

To odstopanje se večinoma uporablja v industriji ob vračanju praznih neočiščenih plinskih posod in njihovi zamenjavi za polne.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–SE–3

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v neposredni bližini industrijskih območij, vključno s prevozom po javnih cestah med različnimi deli območja.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevoz nevarnih snovi po javnih cestah.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz nevarnega blaga v neposredni bližini industrijskih območij, vključno s prevozom po javnih cestah med različnimi deli območja. Odstopanje se nanaša na etiketiranje in označevanje tovorkov, prevozne listine, vozniško spričevalo in potrdilo o ustreznosti v skladu s točko 9.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: poznamo več situacij, v katerih se nevarno blago prevaža med prostori, ki se nahajajo na nasprotnih straneh javne ceste. Ta oblika prevoza ne pomeni prevoza nevarnega blaga po zasebni cesti, tako da se je ne sme povezovati z ustreznimi zahtevami. Primerjaj tudi s členom 6(14) Direktive 96/49/ES.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–SE–4

Zadeva: prevoz nevarnega blaga, ki so ga zasegli organi.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevoz nevarnega blaga po cesti.

Vsebina nacionalne zakonodaje: odstopanja od pravil se lahko dovolijo, če je vzrok zanje varstvo pri delu, nevarno razkladanje, predložitev dokazov itd.

Odstopanja od uredb so dovoljena le, če je v običajnih okoliščinah prevoza dosežena zadovoljiva raven varnosti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: tovrstna odstopanja lahko izvajajo le organi, ki zasežejo nevarno blago.

To odstopanje je namenjeno lokalnemu prevozu blaga, ki ga je zasegla policija, npr. eksploziva ali ukradenega blaga. Težava, ki se pojavi pri tej vrsti blaga je, da nikoli ne moremo biti prepričani o njegovi razvrstitvi. Blago pogosto tudi ni zapakirano, označeno ali etiketirano v skladu z ADR. Obstaja več sto takšnih prevozov, ki jih policija izvaja vsako leto. Alkoholne pijače je treba v primeru tihotapljena prepeljati od kraja zasega do zgradbe za skladiščenje dokazov, nato pa v prostore za uničenje, ki so lahko od zgradbe za skladiščenje precej oddaljeni. Dovoljena odstopanja so naslednja: (a) ni potrebno, da je vsak tovorek označen, in (b) ni treba uporabiti odobrenih tovorkov. Vendar pa mora biti pravilna označena vsaka paleta, ki vsebuje takšne tovorke. Izpolnjene morajo biti tudi vse ostale zahteve. Vsako leto se izvede približno 20 tovrstnih prevozov.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–SE–5

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v pristaniščih in njihovi neposredni bližini.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Vsebina Priloge k Direktivi: dokumentacija, ki mora biti prisotna v prevozni enoti; vsaka prevozna enota, ki prevaža nevarno blago, mora biti opremljena s posebno opremo; homologacija vozila.

Vsebina nacionalne zakonodaje:

Dokumenti (razen vozniškega spričevala) v prevozni enoti niso potrebni.

Ni treba, da je prevozna enota opremljena z opremo, določeno v 8.1.5.

Traktorji ne potrebujejo potrdila o ustreznosti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: primerjaj s členom 6(14) Direktive 96/49/ES.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–SE–6

Zadeva: nadzornikovo potrdilo o usposobljenosti ADR.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.2.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: vozniki vozil morajo opraviti tečaj za usposabljanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nadzornikom, ki izvajajo vsakoletni tehnični pregled vozila, ni treba opravljati tečaja za usposabljanje iz 8.2 ali imeti ADR potrdila o usposobljenosti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: v nekaterih primerih lahko vozila, ki jih preskušajo na tehničnem pregledu, vozijo nevarno blago kot tovor, npr. neočiščene, prazne cisterne.

Zahteve iz odstavkov 1.3 in 8.2.3 se vseeno uporabljajo.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–SE–7

Zadeva: lokalna distribucija UN 1202, 1203 in 1223 v cisternah.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: za prazne, neočiščene cisterne in cisterne zabojnike je opis v skladu s 5.4.1.1.6. V druge dokumente je dovoljeno vnesti tudi imena in naslove več prejemnikov.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za prazne, neočiščene cisterne ali cisterne zabojnike opis v prevozni listini po 5.4.1.1.6 ni potreben, če je količina snovi v načrtu natovarjanja označena z 0. Imen in naslovov prejemnikov ni treba navesti na nobenem dokumentu v vozilu.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–SE–9

Zadeva: lokalni prevoz na kmetijskih območjih ali gradbiščih.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 5.4, 6.8 in 9.1.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: prevozne listine; izdelava cistern; potrdilo o ustreznosti.

Vsebina nacionalne zakonodaje: za lokalni prevoz do kmetijskih zemljišč ali gradbišč ni potrebno izpolnjevati nekaterih zahtev:

(a)

deklaracija o nevarnem blagu ni potrebna;

(b)

starejše cisterne/zabojniki, ki niso bili izdelani v skladu s poglavjem 6.8, temveč v skladu s starejšo nacionalno zakonodajo, ter so pritrjeni na dele vozila za posadko, se lahko še vedno uporabljajo;

(c)

starejša vozila cisterne, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 6.7 ali 6.8, namenjena prevozu snovi UN 1268, 1999, 3256 in 3257, z ali brez opreme za površinski premaz cest, se lahko še vedno uporabljajo za lokalni prevoz na majhnih razdaljah do točke dela na cesti;

(d)

potrdila o ustreznosti vozil za posadko in vozila cisterne z ali brez opreme za površinski premaz cest prav tako niso potrebna.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: vozilo za posadko je nekakšna bivalna prikolica za delovno posadko s sobo za posadko, opremljena z neregistrirano cisterno/zabojnikom za dizelsko gorivo, namenjeno delovanju gozdarskih traktorjev.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–SE–10

Zadeva: prevoz eksplozivov s cisternami.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 4.1.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: eksplozive se lahko pakira samo v skladu s 4.1.4.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nacionalni pristojni organ bo potrdil ustreznost vozil, namenjenih prevozu eksploziva s cisternami. Prevoz s cisternami se dovoli samo za eksplozive, ki so navedeni v uredbi, ali pa ga s posebnim dovoljenjem dopušča pristojni organ.

Vozilo, ki prevaža eksplozive v cisternah, mora biti označeno in etiketirano v skladu s 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. in 5.3.1.4. Samo eno vozilo prevozne enote lahko vsebuje nevarno blago.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4.

Opombe: to se uporablja samo pri notranjem prevozu in kadar je prevoz večinoma lokalne narave. Zadevne uredbe so veljale, preden se je Švedska priključila Evropski uniji.

Prevoz eksplozivov z vozili cisternami izvajata samo dve podjetji. V bližnji prihodnosti se načrtuje prehod na emulzije.

Staro odstopanje št. 84.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–SE–11

Zadeva: vozniško dovoljenje.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve, ki se nanašajo na usposabljanje posadke vozila.

Vsebina nacionalne zakonodaje: usposabljanje voznika ni dovoljeno za katero koli vozilo iz 8.2.1.1.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Opombe: lokalni prevoz.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–SE–12

Zadeva: prevoz izdelkov za ognjemete UN 0335.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: Priloga B, 7.2.4, V2 (1).

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe v zvezi z uporabo vozil EX/II in EX/III.

Vsebina nacionalne zakonodaje: pri prevozu izdelkov za ognjemete UN 0335 se posebna določba V2 (1) iz 7.2.4 uporablja samo za neto vsebino eksploziva več kot 3 000 kg (4 000 kg s priklopnim vozilom) pod pogojem, da se izdelki za ognjemete dodelijo UN 0335 v skladu s privzeto klasifikacijsko tabelo iz odstavka 2.1.3.5.5 štirinajste revidirane izdaje Priporočil OZN o prevozu nevarnega blaga.

Ta dodelitev se opravi v dogovoru s pristojnim organom. Preverjanje dodelitve se izvede na prevozni enoti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Opombe: prevoz izdelkov za ognjemete je časovno omejen na dve kratki obdobji v letu: ob novem letu in na prehodu iz aprila v maj. Prevoz od dobaviteljev do terminalov se lahko brez večjih težav opravi z obstoječimi vozili, ki imajo homologacijo EX. Vseeno pa je distribucija izdelkov za ognjemete od terminalov do trgovskih središč in vrnitev presežka nazaj do terminalov omejena zaradi pomanjkanja vozil, ki imajo homologacijo EX. Prevoznikov naložbe v pridobitev takšne homologacije ne zanimajo, ker ne morejo povrniti svojih stroškov. To ogroža obstoj pošiljateljev izdelkov za ognjemete, saj ti svojih izdelkov ne morejo poslati na trg.

Za čim bolj posodobljeno klasifikacijo mora biti pri uporabi tega odstopanja klasifikacija izdelkov za ognjemete narejena na podlagi privzetega seznama Priporočil OZN.

Podobna vrsta izjeme velja za izdelke za ognjemete UN 0336, ki je vključena v posebno določbo 651, 3.3.1 ADR 2005.

Datum izteka: 30. junija 2015

UK Združeno kraljestvo

RO–bi–UK–1

Zadeva: prečkanje javnih cest s strani vozil, ki prevažajo nevarno blago (N8).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za prevoz nevarnih snovi po javnih cestah.

Vsebina nacionalne zakonodaje: neuporaba predpisov o nevarnem blagu pri prevozu znotraj zasebnih prostorov, ločenih s cesto. Za razred 7 to odstopanje ne velja za določbe Pravilnika za cestni prevoz radioaktivnih snovi 2002.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Opombe: do takšnih situacij zlahka pride, kadar se blago prevaža med zasebnimi prostori na obeh straneh ceste. To ne predstavlja prevoza nevarnih snovi po javni cesti v običajnem pomenu besede in v tem primeru se ne uporablja nobena določba iz predpisov o nevarnem blagu.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–UK–2

Zadeva: izvzetje iz prepovedi, ki določa, da voznik ali njegov pomočnik ne smeta odpreti tovorkov nevarnega blaga v verigi lokalne distribucije od lokalnega distribucijskega skladišča do trgovca na drobno ali končnega uporabnika in od trgovca na drobno do končnega uporabnika (razen za razred 7) (N11).

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 8.3.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: prepoved, ki določa, da voznik ali njegov pomočnik ne smeta odpreti tovorkov nevarnega blaga.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prepoved odpiranja tovorkov opredeljuje določba ‚Razen če osebo za to pooblasti upravljavec vozila‘.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Opombe: če jo upoštevamo dobesedno, lahko prepoved iz Priloge v tej obliki povzroči resne težave pri distribuciji na drobno.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–UK–3

Zadeva: določbe za alternativen prevoz lesenih sodov, ki vsebujejo UN 3065 embalažne skupine III.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: 1.4, 4.1, 5.2 in 5.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: embalaža in označevanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: dovoljuje prevoz alkoholnih pijač z več kot 24 % in manj kot 70 % vsebnostjo alkohola (embalažna skupina III) v s strani OZN neodobrenih lesenih sodih brez nalepk, ki opozarjajo na nevarnost, za katere veljajo strožje zahteve glede natovarjanja in vozila.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Opombe: to je izdelek visoke vrednosti, za katerega je vladi treba plačati trošarino, med destilarno in carinskim skladiščem pa ga je treba prevažati v varno zapečatenih vozilih s carinsko plombo. V dodatnih zahtevah se za zagotovitev varnosti upošteva sprostitev za pakiranje in etiketiranje.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–UK–4

Zadeva: sprejetje RO–bi–SE–12.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Datum izteka: 30. junija 2015

RO–bi–UK–5

Zadeva: zbiranje rabljenih baterij za odstranitev ali recikliranje.

Sklicevanje na oddelek I.1 Priloge I k Direktivi 2008/68/ES: prilogi A in B.

Vsebina Priloge k Direktivi: posebna določba 636.

Vsebina nacionalne zakonodaje: dopušča naslednje alternativne pogoje za posebno določbo 636 poglavja 3.3:

za rabljene litijeve celice in baterije (UN 3090 in UN 3091), ki so zbrane in oddane za prevoz med zbirališčem in začasnim prostorom za obdelavo skupaj z ostalimi nelitijevimi celicami ali baterijami (UN 2800 in UN 3028), ne veljajo druge določbe ADR, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

biti morajo pakirane v sode IH2 ali škatle 4H2, ki ustrezajo ravni kakovosti embalažne skupine II za trdne snovi;

 

posamezni tovorek ne sme vsebovati več kot 5 % litijskih in litij-ionskih baterij;

 

bruto teža posameznega tovorka ne sme preseči 25 kg;

 

skupna teža tovorkov na prevozno enoto ne sme preseči 333 kg;

 

prepovedan je prevoz drugega nevarnega blaga.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Opombe: zbirališča so navadno v maloprodajnih trgovinah in ni smotrno, da se usposobi veliko število ljudi za sortiranje in pakiranje rabljenih baterij v skladu z ADR. Sistem v Združenem kraljestvu bi deloval v skladu s smernicami, določenimi s programom ‚Waste and Resources Action Programme‘, ter bi vključeval dobavo primerne embalaže v skladu z ADR in ustrezna navodila.

Datum izteka: 30. junija 2015“.

2.

Oddelek II.3 Priloge II se nadomesti z naslednjim besedilom:

„II.3   Nacionalna odstopanja

Odstopanja za države članice za prevoz nevarnega blaga na njihovem ozemlju na podlagi člena 6(2) Direktive 2008/68/ES.

Oštevilčenje odstopanj: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= železnica

a/bi/bii= člen 6(2) a/bi/bii

MS= okrajšava za državo članico

nn= zaporedna številka

Na podlagi člena 6(2)(a) Direktive 2008/68/ES

DE Nemčija

RA–a–DE–2

Zadeva: dovoljenje za kombinirano pakiranje.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2.

Vsebina Priloge k Direktivi: prepoved kombiniranega pakiranja.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razred 1.4S, 2, 3 in 6.1; dovoljenje kombiniranega pakiranja za predmete razreda 1.4S (naboji za manjše orožje), razpršila (razred 2) in čistilna ter obdelovalna sredstva razreda 3 in 6.1 (naštete številke UN), ki naj bi se prodajala kot komplet v kombinirani embalaži v skupini pakiranja II in v manjših količinah.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Opombe: seznam št. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum izteka: 30. junija 2015

FR Francija

RA–a–FR–3

Zadeva: prevoz za potrebe železniškega prevoznega sredstva.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 5.4.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: na tovornem listu morajo biti navedeni podatki glede nevarnih snovi.

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz količin, ki ne presegajo omejitev, določenih v 1.1.3.6, za potrebe železniškega prevoznega sredstva ni potrebno prijaviti kot tovor.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Datum izteka: 30. junija 2015

RA–a–FR–4

Zadeva: izvzetje iz etiketiranja določenih poštnih vagonov.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 5.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: obveznost pritrditve oznak na stene vagonov.

Vsebina nacionalne zakonodaje: označeni morajo biti le poštni vagoni, ki prevažajo več kakor 3 tone materiala iz istega razreda (razen 1, 6.2 ali 7).

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Datum izteka: 30. junija 2015

SE Švedska

RA–a–SE–1

Zadeva: železniškega prevoznega sredstva, ki prevaža nevarno blago kot hitro blago, ni potrebno označiti.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 5.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: železniška prevozna sredstva, ki prevažajo nevarno blago, morajo imeti oznake.

Vsebina nacionalne zakonodaje: železniškega prevoznega sredstva, ki prevaža nevarno blago kot hitro blago, ni potrebno označiti.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga vsebuje količinske omejitve glede blaga, ki ga imenujemo ekspresno blago. Gre torej za majhne količine.

Datum izteka: 30. junija 2015

UK Združeno kraljestvo

RA–a–UK–1

Zadeva: prevoz določenih manj nevarnih radioaktivnih predmetov, kot so stenske ure, ročne ure, detektorji dima, številčnice kompasov.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: večina zahtev RID.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve, ki se nanašajo na prevoz snovi iz razreda 7.

Vsebina nacionalne zakonodaje: popolno izvzetje iz določb nacionalnih predpisov za nekatere komercialne proizvode, ki vsebujejo omejene količine radioaktivnih snovi.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Opombe: to odstopanje je kratkoročen ukrep, ki ne bo več potreben, ko bodo v RID vključene podobne spremembe uredb IAEA.

Datum izteka: 30. junija 2015

RA–a–UK–2

Zadeva: sproščanje omejitev pri prevozu kombiniranega tovora eksplozivov in prevozu eksploziva skupaj z drugim nevarnim blagom v vagonih, vozilih in zabojnikih (N4/5/6).

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 7.5.2.1 in 7.5.2.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: omejitve določenih vrst kombiniranega tovora.

Vsebina nacionalne zakonodaje: nacionalna zakonodaja je manj omejujoča glede kombiniranega tovora razstreliv, pod pogojem, da se lahko takšen prevoz izvede brez tveganja.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Opombe: Združeno kraljestvo želi dopustiti nekaj odstopanj glede pravil kombiniranja eksplozivov z drugimi eksplozivi ter eksplozivov z drugimi nevarnimi snovmi. Vsako odstopanje bo količinsko omejeno v enem ali več sestavnih delih tovora, dovoljeno pa bo le, če ‚se sprejmejo vsi smiselno izvedljivi ukrepi, da se prepreči, da bi eksplozivi prišli v stik s katero koli vrsto takšnega blaga ali bi ga drugače ogrožali oziroma bi to blago ogrožalo eksplozive‘.

Primeri sprememb, ki jih Združeno kraljestvo lahko dovoli, so:

1.

eksplozivi, v klasifikaciji razporejeni pod številke UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ali 0361, se lahko prevažajo na istem vozilu z nevarnim blagom, ki ima številko UN 1942. Količina UN 1942, ki jo je dovoljeno prevažati, se omeji, kot da bi bil eksploziv iz 1.1D;

2.

eksplozivi, pri klasifikaciji razporejeni pod številke UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ali 0453, se lahko prevažajo na istem vozilu skupaj z nevarnim blagom (razen vnetljivih plinov, infekcijskih ter strupenih snovi) v prevozni skupini 2 ali z nevarnim blagom v prevozni skupini 3 ali v kateri koli kombinaciji teh, pod pogojem, da skupna masa ali prostornina nevarnega blaga prevozne skupine 2 ne presega 500 kg ali litrov in da skupna neto masa teh eksplozivov ne presega 500 kg;

3.

eksplozivi iz 1.4G se lahko prevažajo z vnetljivimi tekočinami in plini v prevozni skupini 2 ali z nevnetljivimi, nestrupenimi plini v prevozni skupini 3 ali v kateri koli tovrstni kombinaciji na istem vozilu pod pogojem, da celotna masa ali prostornina skupnega nevarnega blaga ne presega 200 kg ali litrov in celotna teža eksploziva ne presega 20 kg;

4.

eksplozivni predmeti, ki jim je bila na podlagi klasifikacije dodeljena številka UN 0106, 0107 ali 0257, se lahko prevažajo z eksplozivnimi predmeti v združljivi skupini D, E ali F, katerih sestavni deli so. Celotna količina eksplozivov številke UN 0106, 0107 ali 0257 ne sme presegati 20 kg.

Datum izteka: 30. junija 2015

RA–a–UK–3

Zadeva: dovoliti drugačno največjo skupno količino na prevozno enoto za blago razreda 1 v kategorijah 1 in 2 iz tabele v 1.1.3.1.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 1.1.3.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: izjeme v zvezi z naravo prevoznih postopkov.

Vsebina nacionalne zakonodaje: določiti pravila glede izjem omejenih količin in mešanega tovora razstreliva.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Opombe: dovoliti drugačne omejitve količine in množilne faktorje mešanega tovora za blago razreda 1, tj. ‚50‘ za kategorijo 1 in ‚500‘ za kategorijo 2. Pri izračunavanju mešanih tovorov je faktor za množenje ‚20‘ za prevozno skupino 1 in ‚2‘ za prevozno kategorijo 2.

Datum izteka: 30. junija 2015

RA–a–UK–4

Zadeva: sprejetje RA–a–FR–6.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 5.3.1.3.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: sprostitev zahtev glede označevanja pri oprtnem prevozu.

Vsebina nacionalne zakonodaje: zahteva za označevanje ne velja, kadar so oznake na vozilih jasno vidne.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Opombe: to je bila vedno nacionalna določba Združenega kraljestva.

Datum izteka: 30. junija 2015

RA–a–UK–5

Zadeva: distribucija blaga v notranji embalaži trgovcem na drobno ali uporabnikom (razen razredov 1, 4.2, 6.2 in 7) iz lokalnih distribucijskih skladišč do trgovcev na drobno ali uporabnikov in od trgovcev na drobno do končnih uporabnikov.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: zahteve za izdelavo in testiranje embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: embalažam ni potrebno dodeliti oznake RID/ADR ali UN.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Opombe: zahteve RID niso primerne za zadnjo fazo prevoza iz distribucijskega skladišča do trgovca na drobno ali uporabnika ali od trgovca na drobno do končnega uporabnika. Namen tega odstopanja je dovoliti, da se notranje posode blaga za distribucijo na drobno v zadnji fazi poti lokalne distribucije prevažajo brez zunanje embalaže.

Datum izteka: 30. junija 2015

Na podlagi člena 6(2)(b)(i) Direktive 2008/68/ES

DE Nemčija

RA–bi–DE–2

Zadeva: prevoz pakiranih nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 1 do 5.

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija, pakiranje in označevanje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: razredi 2 do 6.1, 8 in 9: kombinirano pakiranje in prevoz nevarnih odpadkov v paketih in vsebnikih IBC; odpadki morajo biti pakirani v notranji embalaži (kot so bili zbrani) in razdeljeni na določene skupine odpadkov (preprečevanje nevarnih reakcij znotraj skupine odpadkov); uporaba posebnih pisnih navodil, ki se nanašajo na skupine odpadkov in kot tovorni list; zbiranje gospodinjskih in laboratorijskih odpadkov itd.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Opombe: seznam št. 6*.

Datum izteka: 30. junija 2015

RA–bi–DE–3

Zadeva: lokalni prevoz UN 1381 (fosfor, rumeni, pod vodo), razred 4.2, skupina pakiranja I, v železniških vagonih s cisternami.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 6.8, 6.8.2.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe za izdelavo cistern in železniških vagonov s cisternami. Poglavje 6.8, pododdelek 6.8.2.3, zahteva tipsko preskušanje za cisterne za prevažanje UN 1381 (fosfor, rumeni, pod vodo).

Vsebina nacionalne zakonodaje: lokalni prevoz UN 1381 (fosfor, rumeni, pod vodo), razred 4.2, skupina pakiranja I, na kratke razdalje (od Sassnitz-Mukran do Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz in Bitterfeld) na železniških vagonih s cisternami, ki so izdelani v skaldu z ruskimi standardi. Prevoz blaga je podvržen dodatnim izvedbenim določbam, ki jih predpišejo pristojni varnostni organi.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Datum izteka: 1. januarja 2014

DK Danska

RA–bi–DK–1

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v predorih.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 7.5

Vsebina Priloge k Direktivi: natovarjanje, raztovarjanje in varnostne razdalje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: zakonodaja zagotavlja alternativne določbe tistim iz oddelka II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES glede prevoza skozi železniški predor na stalni povezavi čez Great Belt. Te alternativne določbe zadevajo samo količino obremenitve in razdaljo nevarnega tovora blaga.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Opombe:

Datum izteka: 30. junija 2015

RA–bi–DK–2

Zadeva: prevoz nevarnega blaga v predorih.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 7.5

Vsebina Priloge k Direktivi: natovarjanje, raztovarjanje in varnostne razdalje.

Vsebina nacionalne zakonodaje: zakonodaja zagotavlja alternativne določbe tistim iz oddelka II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES glede prevoza skozi železniški predor na stalni povezavi čez Øresund. Te alternativne določbe zadevajo samo količino obremenitve in razdaljo nevarnega tovora blaga.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Opombe:

Datum izteka: 29. februarja 2016

CZ Češka

RA–bi–CZ–1

Zadeva: lokalni prevoz UN 1381 (FOSFOR, BELI ali RUMENI, POD VODO ali RAZTOPLJEN, razred 4.2, klasifikacijska oznaka ST3, embalažna skupina I), na kratke razdalje v vagonih–cisternah.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 6.8, 6.8.2.3

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe za izdelavo vagonov s cisternami. Poglavje 6.8, pododdelek 6.8.2.3, zahteve za potrditev zasnove za vagone–cisterne za prevoz UN 1381 (FOSFOR, BELI ali RUMENI, POD VODO ali RAZTOPLJEN, razred 4.2, kasifikacijska oznaka ST3, embalažna skupina I).

Vsebina nacionalne zakonodaje: prevoz UN 1381 (FOSFOR, BELI ali RUMENI, POD VODO ali RAZTOPLJEN, razred 4.2, kasifikacijska oznaka ST3, embalažna skupina I) med postajami Petrovice u Karviné, državna meja CZ/PL in Boří Les v železniških vagonih–cisternah, ki so izdelani v skladu z zahtevami iz Sporazuma o mednarodnem železniškem tovornem prometu (SMGS, Agreement on International Goods Transport by Rail). Prevoz je podvržen nadaljnjim izvedbenim ukrepom, ki jih sprejmejo na ravni prevoznika v železniškem prometu, upravljavca železniške infrastrukture in zadevnih oddelkov integriranega sistema reševanja.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: izvzetje izdalo Ministrstvo za prevoz.

Datum izteka: 1. januarja 2014

SE Švedska

RA–bi–SE–1

Zadeva: prevoz nevarnih odpadkov do obratov za odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 2, 5.2 in 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: klasifikacija, označevanje in etiketiranje ter zahteve glede izdelave in preizkušanja embalaže.

Vsebina nacionalne zakonodaje: zakonodajo sestavljajo poenostavljena merila za razvrščanje, manj omejevalne zahteve za izdelavo in preizkušanje embalaže ter spremenjene zahteve za etiketiranje in označevanje. Namesto razvrščanja nevarnih odpadkov po RID so ti postavljeni v različne skupine odpadkov. Vsaka skupina odpadkov vsebuje snovi, ki se lahko v skladu z RID pakirajo skupaj (mešano pakiranje). Vsak paket mora biti označen z ustrezno oznako skupine odpadkov namesto številke UN.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Opombe: ti predpisi se lahko uporabljajo le za prevoz nevarnih odpadkov iz javnih reciklažnih odlagališč v obrate za odstranjevanje nevarnih odpadkov.

Datum izteka: 30. junija 2015

Na podlagi člena 6(2)(b)(ii) Direktive 2008/68/ES

DE Nemčija

RA–bii–DE–1

Zadeva: lokalni prevoz vodikovega cianida UN 1051, stabiliziranega, tekočega, ki vsebuje 1 masni % ali manj vode, v železniških vagonih s cisternami, ki odstopa od pododdelka 4.3.2.1.1 oddelka II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1

Vsebina Priloge k Direktivi: prepoved prevoza UN 1051 (vodikov cianid), stabiliziranega, tekočega, ki vsebuje 1 masni % ali manj vode.

Vsebina nacionalnih pravnih določb: lokalni prevoz po železnici po posebej določenih poteh, ki je del opredeljenega industrijskega postopka in je strogo nadzorovan pod jasno določenimi pogoji. Prevoz se opravi v vagonih s cisternami, ki jim je bila podeljena licenca posebej za ta namen ter katerih izdelava in pripomočki se stalno prilagajajo v skladu z najnovejšo varnostno tehnologijo (npr. opremljenost z blažilniki trkov v skladu s TE 22). Postopek prevoza podrobno urejajo dodatne izvedbene določbe glede varnosti obratovanja v dogovoru s pristojnimi organi za varnost in zaščito pred nevarnostjo, spremljajo pa ga pristojni nadzorni organi.

Prvotno sklicevanje na nacionalne pravne določbe: odstopanje št. E 1/97 (četrta spremenjena različica), zvezni urad za železnice.

Konec obdobja veljavnosti: 1. januarja 2017

DE Nemčija

RA–bii–DE–2

Zadeva: lokalni prevoz UN 1402 (kalcijev karbid) na določenih poteh, embalažna skupina I, v zabojnikih na vagonih.

Sklicevanje na oddelek II.1 Priloge II k Direktivi 2008/68/ES: 3.2, 7.3.1.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: splošne določbe za prevoz razsutega tovora. Poglavje 3.2, tabela A ne dopušča prevoza kalcijevega karbida v razsutem stanju.

Vsebina nacionalne zakonodaje: lokalni prevoz po železnici UN 1402 (kalcijev karbid), embalažna skupina I po posebej določenih poteh, ki je del opredeljenega industrijskega postopka in je strogo nadzorovan pod jasno določenimi pogoji. Tovor se prevaža na vagonih, v namensko izdelanih zabojnikih. Prevoz blaga je podvržen dodatnim izvedbenim določbam, ki jih predpišejo pristojni varnostni organi.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Datum izteka: 15. januarja 2018“.

3.

Oddelek III.3 Priloge III se nadomesti z naslednjim besedilom:

„III.3   Nacionalna odstopanja

Odstopanja za države članice za prevoz nevarnega blaga na njihovem ozemlju na podlagi člena 6(2) Direktive 2008/68/ES.

Oštevilčenje odstopanj: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW= celinske plovne poti

a/bi/bii= člen 6(2) a/bi/bii

MS= okrajšava za državo članico

nn= zaporedna številka

Na podlagi člena 6(2)(b)(i) Direktive 2008/68/ES

BG Bolgarija

IW–bi–BG–1

Zadeva: klasifikacija in pregled plovil z rezervoarjem.

Sklicevanje na oddelek III.1 Priloge III k Direktivi 2008/68/ES: poglavje 1.15.

Vsebina Priloge k Direktivi: določbe poglavja 1.15, Odobritev klasifikacijskih zavodov, določa, da mora klasifikacijski zavod za odobritev sprožiti postopek za odobritev zavoda, določen v oddelku 1.15.2.

Vsebina nacionalne zakonodaje: klasifikacija in pregled plovil z rezervoarjem za bencinske produkte, ki plujejo v vodah bolgarskih rečnih pristanišč ali drugih vodah pod neposredno pristojnostjo teh pristanišč, in jih upravljajo klasifikacijski zavodi, ki nimajo odobritve v skladu s poglavjem 1.15, Priloga III, oddelek III.1, k Direktivi 2008/68/ES, je dovoljena pod pogojem, da varnost ni ogrožena.

Prvotno sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Odlok št. 16 z dne 20. junija 2006 o prevozu nevarnega blaga po morju ali celinskih vodnih poteh in rokovanju z njim; Odlok št. 4 z dne 9. januarja 2004 o priznavanju pregledov plovil in družb za pregledovanje plovil in preverjanje lastnikov plovil).

Opombe: odstopanje se nanaša zgolj na plovila, ki plujejo v pristaniških vodah ali v vodah pod neposredno pristojnostjo teh pristanišč.

Datum izteka: 15. januarja 2018“.