26.2.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 54/3


SKLEP SVETA

z dne 26. marca 2012

o sklenitvi Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu

(2013/94/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. novembra 2009 pooblastil Komisijo, da z državami Efte, državami, vključenimi v barcelonski proces, udeleženkami stabilizacijsko-pridružitvenega procesa in Ferskimi otoki začne pogajanja o Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

(2)

Besedilo Konvencije so potrdili ministri za trgovino Euromed na konferenci v Bruslju 9. decembra 2009.

(3)

V skladu s Sklepom Sveta 2013/93/EU (1) in s pridržkom poznejše sklenitve Konvencije je bila Konvencija v imenu Evropske unije podpisana dne 14. aprila 2011.

(4)

Konvencijo bi bilo treba skleniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Konvencije je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Evropske unije deponira(-jo) instrument o sprejetju iz člena 10 Konvencije.

Člen 3

Komisija zastopa Evropsko unijo v Skupnem odboru, ustanovljenem s členom 3 Konvencije. Predstavniki držav članic se lahko udeležijo sestankov Skupnega odbora.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 26. marca 2012

Za Svet

Predsednik

N. WAMMEN


(1)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.


PREVOD

REGIONALNA KONVENCIJA

o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu

EVROPSKA UNIJA,

ISLANDIJA,

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,

KRALJEVINA NORVEŠKA,

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

v nadaljnjem besedilu: države EFTE,

LJUDSKA DEMOKRATIČNA REPUBLIKA ALŽIRIJA,

ARABSKA REPUBLIKA EGIPT,

DRŽAVA IZRAEL,

HAŠEMITSKA KRALJEVINA JORDANIJA,

REPUBLIKA LIBANON,

KRALJEVINA MAROKO,

PALESTINSKA OSVOBODILNA ORGANIZACIJA ZA PALESTINSKO UPRAVO ZAHODNEGA BREGA IN GAZE,

SIRSKA ARABSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA TUNIZIJA,

REPUBLIKA TURČIJA,

v nadaljnjem besedilu: države, vključene v barcelonski proces,

REPUBLIKA ALBANIJA,

BOSNA IN HERCEGOVINA,

REPUBLIKA HRVAŠKA,

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA,

ČRNA GORA,

REPUBLIKA SRBIJA

IN KOSOVO, V SKLADU Z RESOLUCIJO 1244(1999) VARNOSTNEGA SVETA ZDRUŽENIH NARODOV,

v nadaljnjem besedilu: države, ki sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu Evropske unije,

KRALJEVINA DANSKA ZA FERSKE OTOKE,

v nadaljnjem besedilu: Ferski otoki,

vsi skupaj v nadaljnjem besedilu: pogodbenice, SO SE –

UPOŠTEVAJOČ pan-evro-mediteranski sistem kumulacije porekla, ki je sestavljen iz mreže sporazumov o prosti trgovini in zagotavlja enaka pravila o poreklu, ki omogočajo diagonalno kumulacijo,

UPOŠTEVAJOČ možno prihodnjo širitev geografskega območja diagonalne kumulacije na sosednje države in ozemlja,

UPOŠTEVAJOČ težave pri upravljanju sedanje mreže dvostranskih protokolov o pravilih o poreklu med državami ali ozemlji pan-evro-mediteranske cone je zaželeno, da se sedanji dvostranski sistemi o pravilih o poreklu prenesejo v večstranski okvir brez poseganja v načela, določena v ustreznih sporazumih ali katerih koli drugih dvostranskih sporazumih s tem v zvezi,

UPOŠTEVAJOČ, da vsaka sprememba protokola o pravilih o poreklu, ki se uporablja med dvema partnerskima državama pan-evro-mediteranske cone, pomeni enake spremembe prav vseh protokolov, ki se uporabljajo v coni,

UPOŠTEVAJOČ, da je treba pravila o poreklu spremeniti zaradi boljšega odziva na gospodarske razmere,

UPOŠTEVAJOČ zamisel, da se kumulacija porekla utemelji na enem samem pravnem instrumentu v obliki regionalne konvencije o preferencialnih pravilih o poreklu, na katero bi se sklicevali posamezni sporazumi o prosti trgovini, ki se uporabljajo med državami v coni,

UPOŠTEVAJOČ, da regionalna konvencija v splošnem ne bo povzročila slabšega položaja kakor prejšnji odnosi med prosto-trgovinskimi partnericami, za katere velja pan-evropska ali pan-evro- mediteranska kumulacija,

UPOŠTEVAJOČ, da je zamisel o regionalni Konvenciji o preferencialnih pravilih o poreklu za pan-evro-mediteransko cono dobila podporo ministrov za trgovino Euromed na sestanku 21. oktobra 2007 v Lizboni,

UPOŠTEVAJOČ, da je glavni cilj enotne regionalne Konvencije uporaba enakih pravil o poreklu za namene kumulacije porekla blaga, s katerim trgujejo vse pogodbenice –

ODLOČILE, da sklenejo to konvencijo:

DEL I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

1.   Ta konvencija predpisuje določbe o poreklu blaga, s katerim se trguje v okviru ustreznih sporazumov, sklenjenih med pogodbenicami.

2.   Pojem „izdelki s poreklom“ in načini s tem povezanega upravnega sodelovanja so opredeljeni v dodatkih k tej konvenciji.

V Dodatku I so določena splošna pravila za opredelitev pojma izdelki s poreklom in načini upravnega sodelovanja.

V Dodatku II so posebne določbe, ki se uporabljajo med nekaterimi pogodbenicami in ki odstopajo od določb iz Dodatka I.

3.   Pogodbenice te konvencije so:

Evropska unija,

države Efte, kakor so navedene v preambuli,

Kraljevina Danska za Ferske otoke,

države, ki sodelujejo v barcelonskem procesu, kakor so navedene v preambuli,

države, ki sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu Evropske unije, kakor so navedene v preambuli.

Glede Evropske unije se ta Konvencija uporablja za države in ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o Evropski uniji, kakor je določeno v členu 52 navedene Pogodbe in členu 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Člen 2

V tej konvenciji:

1.

„pogodbenica“ pomeni pogodbenice iz člena 1(3);

2.

„tretja stran“ pomeni katero koli sosednjo državo ali ozemlje, ki ni pogodbenica;

3.

„ustrezni sporazum“ pomeni sporazum o prosti trgovini, sklenjen med dvema ali več pogodbenicami, ki se sklicuje na to konvencijo.

DEL II

SKUPNI ODBOR

Člen 3

1.   Ustanovi se Skupni odbor, v katerem so zastopane vse pogodbenice.

2.   Skupni odbor odloča soglasno, brez poseganja v člen 5(4).

3.   Skupni odbor se sestaja po potrebi, vendar vsaj enkrat na leto. Vsaka pogodbenica lahko zahteva sklic sestanka.

4.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik, ki med drugim vsebuje določbe za sklic sestankov ter za imenovanje predsednika in njegov mandat.

5.   Skupni odbor lahke sklene, da bo ustanovil kakršen koli pododbor ali delovno skupino, ki mu lahko pomagajo pri opravljanju njegovih nalog.

Člen 4

1.   Skupni odbor je pristojen za upravljanje konvencije in zagotavljanje njenega pravilnega izvajanja. V ta namen ga morajo pogodbenice redno obveščati o izkušnjah pri uporabi te konvencije. Skupni odbor daje priporočila in odloča v primerih iz odstavka 3.

2.   Skupni odbor pogodbenicam zlasti priporoča:

(a)

pojasnjevalne opombe in smernice za enotno uporabo te konvencije;

(b)

katere koli druge ukrepe, ki se zahtevajo za njeno uporabo.

3.   Skupni odbor s sklepom sprejema:

(a)

spremembe te konvencije, vključno s spremembami dodatkov;

(b)

povabila tretjim stranem, da pristopijo k tej konvenciji v skladu s členom 5;

(c)

prehodne ukrepe, ki se zahtevajo za pristop novih pogodbenic.

Pogodbenice sklepe iz tega odstavka uveljavijo v skladu s svojo zakonodajo.

4.   Če v Skupnem odboru predstavnik pogodbenice sprejme sklep pod pogojem, da so izpolnjene temeljne pravne zahteve, sklep začne veljati, če ne vsebuje datuma, prvi dan drugega meseca po tem, ko se uradno sporoči odprava zadržka.

DEL III

PRISTOP TRETJIH STRANI

Člen 5

1.   Tretja stran lahko postane pogodbenica te konvencije, če ima država kandidatka ali ozemlje z vsaj eno pogodbenico sklenjen veljaven sporazum o prosti trgovini, ki vključuje preferencialna pravila o poreklu.

2.   Tretja stran depozitarju predloži pisno zahtevo za pristop.

3.   Depozitar zahtevo predloži v obravnavo Skupnemu odboru.

4.   Sklep Skupnega odbora, da je tretja stran povabljena, da pristopi h tej konvenciji, se pošlje depozitarju, ki ga v dveh mesecih, skupaj z besedilom Konvencije, posreduje tretji strani-prosilki. Ena sama pogodbenica temu sklepu ne more nasprotovati.

5.   Tretja stran, ki je povabljena, da postane pogodbenica te konvencije, pri depozitarju deponira listino o pristopu. Navedeno listino spremlja prevod konvencije v uradni jezik(-e) tretje strani, ki pristopa.

6.   Pristop začne veljati prvi dan drugega meseca po deponiranju pristopne listine.

7.   Depozitar obvesti vse pogodbenice o datumu, na katerega je bila pristopna listina deponirana, in datumu, na katerega pristop začne veljati.

8.   Priporočila in sklepi Skupnega odbora iz člena 4(2) in (3), sprejeti med datumom predložitve zahteve iz odstavka 2 tega člena in datumom, na katerega pristop začne veljati, se po depozitarju sporočijo tudi tretji strani, ki pristopa.

Izjava o sprejetju takšnih aktov se vključi v pristopno listino ali v ločeno listino, ki se deponira pri depozitarju v šestih mesecih od sporočila. Če izjava v navedenem roku ni deponirana, se pristop šteje za ničnega.

9.   Zadevna tretja stran je lahko v Skupnem odboru, pododboru in delovnih skupinah od datuma iz odstavka 4 zastopana kot opazovalka.

DEL IV

RAZNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 6

Vsaka pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se ta konvencija dejansko uporablja, in pri tem upošteva, da je treba doseči obojestransko zadovoljive rešitve vseh težav, ki nastanejo pri njeni uporabi.

Člen 7

Pogodbenice se preko depozitarja medsebojno obveščajo o ukrepih, ki jih sprejmejo za izvajanje te konvencije.

Člen 8

Dodatki k tej konvenciji so njen sestavni del.

Člen 9

Vsaka pogodbenica lahko odstopi od te konvencije, če 12 mesecev vnaprej pošlje depozitarju pisno obvestilo, ta pa uradno o tem obvesti vse druge pogodbenice.

Člen 10

1.   Ta konvencija začne veljati 1. januarja 2011 za tiste pogodbenice, ki so do tedaj pri depozitarju deponirale instrument o sprejetju, če sta vsaj dve pogodbenici pri depozitarju deponirali instrument o sprejetju do 31. decembra 2010.

2.   Če ta konvencija ne začne veljati 1. januarja 2011, potem začne veljati prvi dan drugega meseca po tem, ko sta vsaj dve pogodbenici deponirali zadnji instrument o sprejetju.

3.   Glede vseh drugih pogodbenic, ki niso navedene v odstavkih 1 in 2, ta konvencija začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi deponiranju listin o sprejemu.

4.   Depozitar pogodbenice uradno obvesti o datumu deponiranja instrumenta o sprejetju vsake pogodbenice in datumu začetka veljavnosti te konvencije z objavo teh informacij v Uradnem listu Evropske unije (serija C).

Člen 11

Depozitar te konvencije je generalni sekretariat Sveta Evropske unije.

Dodatek I

Opredelitev pojma „izdelki s poreklom“ in načini upravnega sodelovanja

KAZALO

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

NASLOV II

OPREDELITEV POJMA „IZDELKI S POREKLOM“

Člen 2

Splošne zahteve

Člen 3

Kumulacija porekla

Člen 4

V celoti pridobljeni izdelki

Člen 5

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

Člen 6

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

Člen 7

Enota kvalifikacije

Člen 8

Dodatki, nadomestni deli in orodja

Člen 9

Garniture

Člen 10

Nevtralne sestavine

NASLOV III

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

Člen 11

Načelo teritorialnosti

Člen 12

Neposredni prevoz

Člen 13

Razstave

NASLOV IV

POVRAČILO ALI IZVZETJE

Člen 14

Prepoved povračila ali izvzetja od carin

NASLOV V

DOKAZILO O POREKLU

Člen 15

Splošne zahteve

Člen 16

Postopek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

Člen 17

Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

Člen 18

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

Člen 19

Izdaja potrdil o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu

Člen 20

Ločeno knjigovodsko izkazovanje

Člen 21

Pogoji za izjavo o poreklu ali izjavo o poreklu EUR-MED

Člen 22

Pooblaščeni izvoznik

Člen 23

Veljavnost dokazila o poreklu

Člen 24

Predložitev dokazila o poreklu

Člen 25

Uvoz po delih

Člen 26

Izjeme pri dokazilu o poreklu

Člen 27

Dokazilne listine

Člen 28

Shranjevanje dokazil o poreklu, izjave dobavitelja in dokazilnih listin

Člen 29

Razlike in oblikovne napake

Člen 30

Zneski, izraženi v eurih

NASLOV VI

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

Člen 31

Upravno sodelovanje

Člen 32

Preverjanje dokazil o poreklu

Člen 33

Reševanje sporov

Člen 34

Kazni

Člen 35

Proste cone

Seznam prilog

PRILOGA I:

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

PRILOGA II:

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelek pridobil status blaga s poreklom

PRILOGA III a:

Vzorec potrdila o gibanju blaga EUR.1 ter zahtevka za potrdilo o gibanju blaga EUR.1

PRILOGA III b:

Vzorec potrdila o gibanju blaga EUR-MED ter zahtevka za potrdilo o gibanju blaga EUR-MED

PRILOGA IV a:

Besedilo izjave o poreklu

PRILOGA IV b:

Besedilo izjave o poreklu EUR-MED

PRILOGA V:

Seznam pogodbenic, ki ne uporabljajo določb o delnem povračilu, kakor je določeno v členu 14(7) tega dodatka

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene te konvencije:

(a)

„izdelava“ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

(b)

„material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja za izdelavo izdelka;

(c)

„izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, četudi je namenjen za poznejšo uporabo v drugem postopku izdelave;

(d)

„blago“ pomeni materiale in izdelke;

(e)

„carinska vrednost“ pomeni vrednost, kot je določena v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994;

(f)

„cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna v pogodbenici plača proizvajalcu, pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

(g)

„vrednost materiala“ pomeni carinsko vrednost ob uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v pogodbenici izvoznici;

(h)

„vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost takih materialov, kot so opredeljeni v (g), in se uporablja smiselno;

(i)

„dodana vrednost“ pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšana za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih pogodbenic, s katerimi se uporablja kumulacija, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za materiale v pogodbenici izvoznici;

(j)

„poglavja“ in „tarifne številke“ pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne oznake), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja harmonizirani sistem poimenovanj in šifrskih oznak blaga, ki ga ta konvencija navaja kot „harmonizirani sistem“ ali „HS“;

(k)

„uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala pod določeno tarifno številko;

(l)

„pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelki, ki so zajeti na enem računu;

(m)

„ozemlje“ vključuje teritorialno morje;

(n)

„carinski organi pogodbenice“ za Evropsko unijo pomenijo katere koli carinske organe držav članic Evropske unije.

NASLOV II

OPREDELITEV POJMA „IZDELKI S POREKLOM“

Člen 2

Splošne zahteve

1.   Pri izvajanju ustreznega sporazuma se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz ene pogodbenice, kadar se izvažajo v drugo pogodbenico:

(a)

izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu člena 4;

(b)

izdelki, pridobljeni v pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni v tej pogodbenici, pod pogojem, da so bili takšni materiali tam zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 5;

(c)

blago s poreklom iz Evropskega gospodarskega prostora (EGP) v smislu Protokola 4 k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru. Takšno blago se šteje za blago s poreklom iz Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna (1) ali Norveške (pogodbenice EGP), kadar se izvaža iz Evropske unije, Islandije, Lihtenštajna ali Norveške v pogodbenico, ki ni pogodbenica EGP.

2.   Določbe odstavka 1(c) se uporabljajo samo v primeru, da se med pogodbenico uvoznico in pogodbenicami EGP uporabljajo sporazumi o prosti trgovini.

Člen 3

Kumulacija porekla

1.   Brez poseganja v določbe člena 2(1) izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz pogodbenice izvoznice, kadar se izvažajo v drugo pogodbenico, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Švice (vključno z Lihtenštajnom) (2), Islandije, Norveške, Turčije ali Evropske unije, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v pogodbenici izvoznici, presega postopke iz člena 6. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

2.   Brez poseganja v določbe člena 2(1) izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz pogodbenice izvoznice, kadar se izvažajo v drugo pogodbenico, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom s Ferskih otokov, katere koli države, vključene v barcelonski proces, razen Turčije ali katere koli druge pogodbenice, ki ni navedena v odstavku 1 tega člena, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v pogodbenici izvoznici, presega postopke iz člena 6. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

3.   Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v pogodbenici izvoznici, ne presega postopkov iz člena 6, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz pogodbenice izvoznice samo, kadar je tam dodana vrednost večja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli od drugih pogodbenic iz odstavkov 1 in 2. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz pogodbenice, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v pogodbenici izvoznici.

4.   Izdelki s poreklom iz pogodbenic, navedenih v odstavkih 1 in 2, ki niso obdelani ali predelani v pogodbenici izvoznici, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od drugih pogodbenic.

5.   Kumulacija iz tega člena se lahko uporablja le pod pogojem, da:

(a)

se med pogodbenicami, ki so vključene v pridobitev statusa izdelka s poreklom, in namembno pogodbenico uporablja preferencialni trgovinski sporazum v skladu s členom XXIV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini;

(b)

so materiali in izdelki pridobili status izdelkov s poreklom na podlagi pravil o poreklu, ki so enaka pravilom o poreklu iz te konvencije, ter

(c)

so bila obvestila o izpolnitvi potrebnih zahtev za uporabo kumulacije objavljena v Uradnem listu Evropske unije (serija C) in v pogodbenicah, ki so pogodbenice ustreznih sporazumov, v skladu z njihovimi postopki.

Kumulacija iz tega člena se uporablja od datuma, ki je naveden v obvestilu, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije (serija C).

Pogodbenice preko Evropske komisije drugim pogodbenicam, ki so pogodbenice ustreznih sporazumov, sporočijo podrobnosti sporazumov, vključno z datumi začetka njihove veljavnosti, ki se uporabljajo z drugimi pogodbenicami iz odstavkov 1 in 2.

Člen 4

V celoti pridobljeni izdelki

1.   Naslednji izdelki se štejejo za v celoti pridobljene izdelke v pogodbenici, kadar se izvozijo v drugo pogodbenico:

(a)

mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali njenega morskega dna;

(b)

tam pridelani rastlinski izdelki;

(c)

žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;

(d)

izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

(e)

izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

(f)

izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi plovili zunaj teritorialnega morja pogodbenice izvoznice;

(g)

izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, navedenih v točki (f);

(h)

tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za obnavljanje surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi samo za protektiranje ali za uporabo kot odpadek;

(i)

odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo;

(j)

izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj njenega ozemeljskega morja, pod pogojem, da ima izključno pravico do obdelave navedenega morskega dna ali podzemlja;

(k)

blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, navedenih v (a) do (j).

2.   Izraza „njena plovila“ in „njene predelovalne ladje“ v odstavku 1(f) in (g) se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:

(a)

ki so registrirane ali vpisane v seznam v pogodbenici izvoznici;

(b)

ki plovejo pod zastavo pogodbenice izvoznice;

(c)

ki so v vsaj 50-odstotni lasti državljanov pogodbenice izvoznice ali družbe s sedežem v pogodbenici izvoznici, katere direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takih odborov je državljanov države pogodbenice izvoznice in še dodatno, če v osebnih ali kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada pogodbenici izvoznici ali javnim organom ali državljanom navedene pogodbenice;

(d)

katerih kapitan in častniki so državljani pogodbenice izvoznice ter

(e)

katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke je državljanov pogodbenice izvoznice.

3.   Za namene točk (a) in (b) odstavka 2, kadar je pogodbenica izvoznica Evropska unija, to pomeni državo članico Evropske unije.

Člen 5

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1.   Za namene člena 2 se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji iz seznama Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo postopke obdelave in predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

2.   Ne glede na odstavek 1 se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama v Prilogi II za ta izdelek ne bi smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo, če:

(a)

njihova skupna vrednost ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna;

(b)

kateri koli odstotek, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke iz poglavij 50 do 63 harmoniziranega sistema.

3.   Odstavka 1 in 2 se uporabljata v skladu z določbami člena 6.

Člen 6

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1.   Brez poseganja v odstavek 2 se naslednji postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz člena 5:

(a)

postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem;

(b)

razstavljanje in sestavljanje tovorkov;

(c)

pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidov, olja, barve ali drugih snovi za prekrivanje;

(d)

likanje tekstila;

(e)

preprosti postopki barvanja in loščenja;

(f)

luščenje, delno ali popolno beljenje, loščenje in glaziranje žit in riža;

(g)

postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;

(h)

lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;

(i)

ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;

(j)

sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, razvrščanje po stopnjah, usklajevanje; (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);

(k)

preprosto pakiranje v steklenice, pločevinke, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na lepenko ali plošče in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

(l)

pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;

(m)

preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne;

(n)

mešanje sladkorja s katerim koli materialom;

(o)

enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;

(p)

kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah (a) do (n);

(q)

zakol živali.

2.   Pri ugotavljanju, ali se obdelava ali predelava, opravljena na izdelku, šteje za nezadostno v smislu odstavka 1, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku v pogodbenici izvoznici.

Člen 7

Enota kvalifikacije

1.   Enota kvalifikacije za uporabo določb te konvencije je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

(a)

kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina izdelkov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota predstavlja enoto kvalifikacije;

(b)

kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb te konvencije vsak izdelek obravnavati posebej.

2.   Kadar je v skladu s splošnim pravilom 5 harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

Člen 8

Dodatki, nadomestni deli in orodja

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

Člen 9

Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom 3 harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa se takrat, kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 % cene garniture franko tovarna.

Člen 10

Nevtralne sestavine

Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, ni treba ugotavljati porekla za naslednje sestavine, ki bi lahko bile uporabljene pri njegovi izdelavi:

(a)

energija in gorivo;

(b)

naprave in oprema;

(c)

stroji in orodje;

(d)

blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka.

NASLOV III

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

Člen 11

Načelo teritorialnosti

1.   Razen kot predvidevajo člen 2(1)(c), člen 3 in odstavek 3 tega člena, morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v naslovu II, brez prekinitve izpolnjeni v pogodbenici izvoznici.

2.   Razen kot predvideva člen 3, se blago s poreklom, ki se izvaža iz pogodbenice v drugo državo, ob vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

(a)

da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo blago, ter

(b)

da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

3.   Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji iz naslova II ne vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj pogodbenice izvoznice na materialih, izvoženih iz pogodbenice izvoznice in tja ponovno uvoženih, pod pogojem, da:

(a)

so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v pogodbenici izvoznici ali so bili pred njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot to zahtevajo postopki iz člena 6, ter

(b)

se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

(i)

je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov ter

(ii)

skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj pogodbenice izvoznice ob uporabi določb tega člena, ne presega 10 % cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se uveljavlja status blaga s poreklom.

4.   Za namene odstavka 3 se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom iz naslova II ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj pogodbenice izvoznice. Kadar pa se v seznamu v Prilogi II za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa največjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju pogodbenice izvoznice in upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj te pogodbenice z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.

5.   Za uporabo določb odstavkov 3 in 4 „skupna dodana vrednost“ pomeni vse stroške, nastale zunaj pogodbenice izvoznice, vključno z vrednostjo tam vključenih materialov.

6.   Določbe odstavkov 3 in 4 se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu iz Priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošno dovoljenega odstopanja, določenega v členu 5(2).

7.   Določbe odstavkov 3 in 4 se ne uporabljajo za izdelke iz poglavij 50 do 63 harmoniziranega sistema.

8.   Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta z določbami tega člena, opravljena zunaj pogodbenice izvoznice, se opravi v skladu s postopki pasivnega oplemenitenja ali podobnimi postopki.

Člen 12

Neposredni prevoz

1.   Preferencialno obravnavanje, predvideno v ustreznem sporazumu, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve te konvencije ter se prevažajo neposredno med pogodbenicami ali prek ozemelj pogodbenic, s katerimi se uporablja kumulacija v skladu s členom 3. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo pošiljko, lahko prevažajo prek drugih ozemelj, če do tega pride s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na takšnih ozemljih, pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev izdelkov v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja pogodbenic, delujočih kot izvoznice ali uvoznice.

2.   Kot dokazilo, da so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni, je treba predložiti carinskim organom pogodbenice uvoznice:

(a)

en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz pogodbenice izvoznice čez države tranzita ali

(b)

potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i)

vsebuje natančen opis izdelkov;

(ii)

navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in, kjer je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev ter

(iii)

potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, ali

(c)

če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.

Člen 13

Razstave

1.   Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo državo razen tistih iz člena 3, s katerimi se uporablja kumulacija, in se po razstavi prodajo z namenom uvoza v pogodbenico, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah ustreznega sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

(a)

je izvoznik poslal te izdelke iz pogodbenice v državo, v kateri je razstava, in jih tam razstavil;

(b)

je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal na razpolago osebi v drugi pogodbenici;

(c)

so bili izdelki med razstavo ali takoj za tem poslani v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo, ter

(d)

izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za noben drug namen, razen za predstavitev na razstavi.

2.   Dokazilo o poreklu blaga se mora izdati ali sestaviti v skladu z določbami iz naslova V in se na običajen način predloži carinskim organom pogodbenice uvoznice. V njem se navedeta ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna dokumentarna dokazila o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3.   Odstavek 1 se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani za zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.

NASLOV IV

POVRAČILO ALI IZVZETJE

Člen 14

Prepoved povračila ali izvzetja od carin

1.   Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz pogodbenice, za katere se izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami naslova V, se v pogodbenici izvoznici ne more uveljavljati kakršno koli povračilo ali izvzetje od carin.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se nanaša na kakršno koli delno ali celotno povračilo, odpust ali neplačilo carin ali dajatev z enakim učinkom, ki se lahko uporablja v pogodbenici izvoznici izrecno ali posledično, za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat, ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne, če tam ostanejo za domačo porabo.

3.   Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carin in da so bile vse carine ali dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo za takšne materiale, dejansko plačane.

4.   Določbe iz odstavkov 1, 2 in 3 tega člena se uporabljajo tudi za embalažo v smislu člena 7(2), dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu člena 8 ter izdelke v garnituri v smislu člena 9, če so takšni predmeti brez porekla.

5.   Določbe iz odstavkov 1 do 4 se uporabljajo samo za materiale, za katere se uporablja ustrezni sporazum.

6.

(a)

Prepoved iz odstavka 1 tega člena se ne uporablja v dvostranski trgovini med eno od pogodbenic iz člena 3(1) in eno od pogodbenic iz člena 3(2), razen Izraela, Ferskih otokov in držav, ki sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu Evropske unije, če se izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice izvoznice ali uvoznice brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od drugih pogodbenic iz člena 3.

(b)

Prepoved iz odstavka 1 tega člena se ne uporablja v dvostranski trgovini med Egiptom, Jordanijo, Marokom in Tunizijo, če se izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz ene od teh držav brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od drugih pogodbenic iz člena 3.

7.   Ne glede na odstavek 1 lahko pogodbenica izvoznica, z izjemo izdelkov, ki spadajo pod poglavja 1 do 24 harmoniziranega sistema, uporablja sistem povračila ali izvzetja od carin ali dajatev z enakim učinkom, ki se uporabljajo za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi izdelkov s poreklom, ob upoštevanju naslednjih določb:

(a)

za izdelke iz poglavij 25 do 49 in 64 do 97 harmoniziranega sistema se zadrži 4 % carine ali takšna nižja stopnja, ki velja v pogodbenici izvoznici;

(b)

za izdelke iz poglavij 50 do 63 harmoniziranega sistema se zadrži 8 % carine ali takšna nižja stopnja, ki velja v pogodbenici izvoznici.

Pogodbenice iz seznama v Prilogi V ne uporabljajo določbe tega odstavka.

8.   Določbe iz odstavka 7 se uporabljajo do 31. decembra 2012 in se lahko z medsebojnim soglasjem ponovno pregledajo.

NASLOV V

DOKAZILO O POREKLU

Člen 15

Splošne zahteve

1.   Za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic ob uvozu v druge pogodbenice veljajo ugodnosti ustreznih sporazumov ob predložitvi enega od naslednjih dokazil o poreklu:

(a)

potrdila o gibanju blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III a;

(b)

potrdila o gibanju blaga EUR-MED, katerega vzorec je v Prilogi III b;

(c)

v primerih iz člena 21(1), izjave izvoznika (v nadaljnjem besedilu: izjava o poreklu ali izjava o poreklu EUR-MED) na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče prepoznati. Besedilo izjave o poreklu je v prilogah IV a in IV b.

2.   Ne glede na odstavek 1 za izdelke s poreklom v smislu te konvencije v primerih iz člena 26, veljajo ugodnosti ustreznih sporazumov, ne da bi bilo treba predložiti kakršno koli dokazilo o poreklu iz odstavka 1 tega člena.

Člen 16

Postopek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

1.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izdajo carinski organi pogodbenice izvoznice na podlagi pisnega zahtevka izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2.   Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik v ta namen izpolni obrazec potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED in zahtevka za potrdilo o gibanju, katerih vzorca sta v prilogah III a in III b. Obrazci se izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ustrezni sporazum in v skladu z določbami nacionalnega prava države izvoznice. Če se obrazci izpolnjujejo ročno, jih je treba izpolniti s črnilom in tiskanimi črkami. Izdelki se poimenujejo v za to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno, se pod zadnjo vrstico poimenovanja potegne vodoravno črto in prečrta prazen prostor pod njo.

3.   Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov pogodbenice izvoznice, v kateri se izda potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom in izpolnjevanje drugih zahtev iz te konvencije.

4.   Brez poseganja v odstavek 5 potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo, carinski organi pogodbenice izvoznice v naslednjih primerih:

(a)

če se izdelki izvažajo iz ene od pogodbenic iz člena 3(1) v eno od drugih pogodbenic iz člena 3(1) in:

(i)

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice izvoznice, pogodbenice uvoznice ali iz ene od drugih pogodbenic iz člena 3(1), s katerimi se uporablja kumulacija, brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od pogodbenic iz člena 3(2) in če izpolnjujejo druge zahteve te konvencije, ali

(ii)

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic iz člena 3(2), s katerimi se uporablja kumulacija, brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od pogodbenic iz člena 3, in če izpolnjujejo druge zahteve te konvencije, pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava o poreklu EUR-MED izdana v državi porekla;

(b)

če se izdelki izvažajo iz ene od pogodbenic iz člena 3(1) v eno od pogodbenic iz člena 3(2) ali iz ene od pogodbenic iz člena 3(2) v eno od pogodbenic iz člena 3(1) in

(i)

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice izvoznice ali pogodbenice uvoznice, brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od drugih pogodbenic in če izpolnjujejo druge zahteve te konvencije, ali

(ii)

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od drugih pogodbenic iz člena 3, s katerimi se uporablja kumulacija, brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od pogodbenic iz člena 3, in če izpolnjujejo druge zahteve te konvencije, pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava o poreklu EUR-MED izdana v državi porekla;

(c)

če se izdelki izvažajo iz ene od pogodbenic iz člena 3(2) v eno od pogodbenic iz člena 3(2) in

(i)

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice izvoznice ali pogodbenice uvoznice, brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od drugih pogodbenic in če izpolnjujejo druge zahteve te konvencije, ali

(ii)

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od drugih pogodbenic iz člena 3, s katerimi se uporablja kumulacija, brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od pogodbenic iz člena 3, in če izpolnjujejo druge zahteve te konvencije, pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava o poreklu EUR-MED izdana v državi porekla.

5.   Carinski organi pogodbenice izvoznice izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR-MED, če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice izvoznice, pogodbenice uvoznice ali ene od drugih pogodbenic iz člena 3, s katerimi se uporablja kumulacija, in če izpolnjujejo zahteve te konvencije v naslednjih primerih:

(a)

če se izdelki izvažajo iz ene od pogodbenic iz člena 3(1) v eno od drugih pogodbenic iz člena 3(1) in:

(i)

se je uporabljala kumulacija z materiali s poreklom iz ene ali več pogodbenic iz člena 3(2), pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava o poreklu EUR-MED izdana v državi porekla, ali

(ii)

se izdelki v okviru kumulacije lahko uporabljajo v pogodbenici uvoznici kot materiali za izdelavo izdelkov za izvoz iz pogodbenice uvoznice v eno od pogodbenic iz člena 3(2) ali

(iii)

se izdelki lahko ponovno izvozijo iz pogodbenice uvoznice v eno od pogodbenic iz člena 3(2);

(b)

če se izdelki izvažajo iz ene od pogodbenic iz člena 3(1) v eno od pogodbenic iz člena 3(2) ali iz ene od pogodbenic iz člena 3(2) v eno od pogodbenic iz člena 3(1) in

(i)

se je uporabljala kumulacija z materiali s poreklom iz ene ali več drugih pogodbenic iz člena 3, pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava o poreklu EUR-MED izdana v državi porekla, ali

(ii)

se izdelki v okviru kumulacije lahko uporabljajo v pogodbenici uvoznici kot materiali za izdelavo izdelkov za izvoz iz pogodbenice uvoznice v eno od drugih pogodbenic iz člena 3 ali

(iii)

se izdelki lahko ponovno izvozijo iz pogodbenice uvoznice v eno od pogodbenic iz člena 3;

(c)

če se izdelki izvažajo iz ene od pogodbenic iz člena 3(2) v eno od pogodbenic iz člena 3(2) in

(i)

se je uporabljala kumulacija z materiali s poreklom iz ene ali več drugih pogodbenic iz člena 3, pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava o poreklu EUR-MED izdana v državi porekla, ali

(ii)

se izdelki v okviru kumulacije lahko uporabljajo v pogodbenici uvoznici kot materiali za izdelavo izdelkov za izvoz iz pogodbenice uvoznice v eno od drugih pogodbenic iz člena 3 ali

(iii)

se izdelki lahko ponovno izvozijo iz pogodbenice uvoznice v eno od pogodbenic iz člena 3;

6.   Potrdilo o gibanju blaga EUR-MED mora v polju 7 vsebovati enega od naslednjih zaznamkov v angleščini:

(a)

če je bilo poreklo pridobljeno na osnovi uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene ali več pogodbenic:

„CUMULATION APPLIED WITH … (ime države/držav)“;

(b)

če je bilo poreklo pridobljeno brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene ali več pogodbenic:

„NO CUMULATION APPLIED“.

7.   Carinski organi, ki izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, storijo vse potrebno za preverjanje porekla izdelkov in izpolnjevanja drugih zahtev te konvencije. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kateri koli pregled izvoznikovega knjigovodstva ali kateri koli drug pregled, ki se jim zdi potreben. Zagotoviti morajo tudi, da so obrazci iz odstavka 2 pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen poimenovanju izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti pripisov z namenom goljufije.

8.   Datum izdaje potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED mora biti naveden v polju 11 potrdila.

9.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

Člen 17

Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

1.   Ne glede na člen 16(9) se potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izjemoma lahko izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša, če:

(a)

ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin ali

(b)

če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2.   Ne glede na člen 16(9) se potrdilo o gibanju blaga EUR-MED lahko izda po izvozu izdelkov, na katere se nanaša in za katere je bilo ob izvozu izdano potrdilo o gibanju blaga EUR.1, pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da so pogoji iz člena 16(5) izpolnjeni.

3.   Za izvajanje odstavkov 1 in 2 izvoznik v zahtevi navede kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, in navede razloge za svojo zahtevo.

4.   Carinski organi lahko izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED naknadno šele po tem, ko preverijo, ali se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

5.   Potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, ki so izdana naknadno, imajo naslednji zaznamek v angleščini:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“.

Potrdila o gibanju blaga EUR-MED, ki so izdana naknadno z uporabo odstavka 2, imajo naslednji zaznamek v angleščini:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no….[datum in kraj izdaje]“.

6.   Zaznamek iz odstavka 5 se vpiše v polje 7 potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED.

Člen 18

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

1.   Če je bilo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe, ki so to potrdilo izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.

2.   Na ta način izdani dvojnik ima naslednji zaznamek v angleškem jeziku:

„DUPLICATE“.

3.   Zaznamek iz odstavka 2 se vpiše v polje 7 dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED.

4.   Dvojnik, na katerem je datum izdaje izvirnega potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, začne veljati s tem datumom.

Člen 19

Izdaja potrdil o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu

Kadar so izdelki s poreklom dani pod carinski nadzor carinskega urada v pogodbenici, je mogoče izvirno dokazilo o poreklu nadomestiti z enim ali več potrdili o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, z namenom, da se pošljejo vsi ali nekateri od teh izdelkov drugam znotraj te pogodbenice. Nadomestno(a) potrdilo(a) o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izda carinski urad, pod katerega nadzor so bili dani izdelki.

Člen 20

Ločeno knjigovodsko izkazovanje

1.   Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano „metodo ločenega knjigovodskega izkazovanja“ (v nadaljnjem besedilu: metoda).

2.   Metoda zagotovi, da je število pridobljenih izdelkov v določenem dogovorjenem obdobju, ki se lahko štejejo za izdelke „s poreklom“, enako, kot bi ga dobili, če bi bile zaloge fizično ločene.

3.   Carinski organi lahko dovoljenje iz odstavka 1 odobrijo pod kakršnimi koli pogoji, za katere menijo, da so primerni.

4.   Metoda se uporablja in njena uporaba se beleži na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek narejen.

5.   Uporabnik metode lahko sestavi oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom. Uporabnik mora na zahtevo carinskih organov dati izjavo o tem, kako so bile količine vodene.

6.   Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega koli od drugih pogojev iz te konvencije.

Člen 21

Pogoji za izjavo o poreklu ali izjavo o poreklu EUR-MED

1.   Izjavo o poreklu ali izjavo o poreklu EUR-MED iz člena 15(1)(c) lahko da:

(a)

pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22 ali

(b)

kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več tovorkov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 EUR.

2.   Brez poseganja v odstavek 3 je izjavo o poreklu mogoče dati v naslednjih primerih:

(a)

če se izdelki izvažajo iz ene od pogodbenic iz člena 3(1) v eno od drugih pogodbenic iz člena 3(1) in

(i)

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice izvoznice, pogodbenice uvoznice ali iz ene od drugih pogodbenic iz člena 3(1), s katerimi se uporablja kumulacija, brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od pogodbenic iz člena 3(2), in če izpolnjujejo druge zahteve te konvencije, ali

(ii)

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic iz člena 3(2), s katerimi se uporablja kumulacija, brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od pogodbenic iz člena 3, in če izpolnjujejo druge zahteve te konvencije, pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava o poreklu EUR-MED izdana v državi porekla;

(b)

če se izdelki izvažajo iz ene od pogodbenic iz člena 3(1) v eno od pogodbenic iz člena 3(2) ali iz ene od pogodbenic iz člena 3(2) v eno od pogodbenic iz člena 3(1) in

(i)

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice izvoznice ali pogodbenice uvoznice, brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od drugih pogodbenic in če izpolnjujejo druge zahteve te konvencije, ali

(ii)

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od drugih pogodbenic iz člena 3, s katerimi se uporablja kumulacija, brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od pogodbenic iz člena 3, in če izpolnjujejo druge zahteve te konvencije, pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava o poreklu EUR-MED izdana v državi porekla;

(c)

če se izdelki izvažajo iz ene od pogodbenic iz člena 3(2) v eno od pogodbenic iz člena 3(2) in

(i)

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice izvoznice ali pogodbenice uvoznice, brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od drugih pogodbenic, in če izpolnjujejo druge zahteve te konvencije, ali

(ii)

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od drugih pogodbenic iz člena 3, s katerimi se uporablja kumulacija, brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene od pogodbenic iz člena 3, in če izpolnjujejo druge zahteve te konvencije, pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava o poreklu EUR-MED izdana v državi porekla.

3.   Izjavo o poreklu EUR-MED je mogoče dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice izvoznice, pogodbenice uvoznice ali ene od drugih pogodbenic iz člena 3, s katerimi se uporablja kumulacija, in če izpolnjujejo zahteve te konvencije v naslednjih primerih:

(a)

če se izdelki izvažajo iz ene od pogodbenic iz člena 3(1) v eno od drugih pogodbenic iz člena 3(1) in

(i)

se je uporabljala kumulacija z materiali s poreklom iz ene ali več pogodbenic iz člena 3(2), pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava o poreklu EUR-MED izdana v državi porekla, ali

(ii)

se izdelki v okviru kumulacije lahko uporabljajo v pogodbenici uvoznici kot materiali za izdelavo izdelkov za izvoz iz pogodbenice uvoznice v eno od pogodbenic iz člena 3(2) ali

(iii)

se izdelki lahko ponovno izvozijo iz pogodbenice uvoznice v eno od pogodbenic iz člena 3(2);

(b)

če se izdelki izvažajo iz ene od pogodbenic iz člena 3(1) v eno od pogodbenic iz člena 3(2) ali iz ene od pogodbenic iz člena 3(2) v eno od pogodbenic iz člena 3(1) in

(i)

se je uporabljala kumulacija z materiali s poreklom iz ene ali več drugih pogodbenic iz člena 3, pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava o poreklu EUR-MED izdana v državi porekla, ali

(ii)

se izdelki v okviru kumulacije lahko uporabljajo v pogodbenici uvoznici kot materiali za izdelavo izdelkov za izvoz iz pogodbenice uvoznice v eno od drugih pogodbenic iz člena 3 ali

(iii)

se izdelki lahko ponovno izvozijo iz pogodbenice uvoznice v eno od pogodbenic iz člena 3;

(c)

če se izdelki izvažajo iz ene od pogodbenic iz člena 3(2) v eno od pogodbenic iz člena 3(2) in

(i)

se je uporabljala kumulacija z materiali s poreklom iz ene ali več drugih pogodbenic iz člena 3, pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava o poreklu EUR-MED izdana v državi porekla, ali

(ii)

se izdelki v okviru kumulacije lahko uporabljajo v pogodbenici uvoznici kot materiali za izdelavo izdelkov za izvoz iz pogodbenice uvoznice v eno od drugih pogodbenic iz člena 3 ali

(iii)

se izdelki lahko ponovno izvozijo iz pogodbenice uvoznice v eno od pogodbenic iz člena 3.

4.   Izjava o poreklu EUR-MED mora vsebovati enega od naslednjih zaznamkov v angleščini:

(a)

če je bilo poreklo pridobljeno na osnovi uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene pogodbenice ali več:

„CUMULATION APPLIED WITH … (ime države/držav)“;

(b)

če je bilo poreklo pridobljeno brez uporabe kumulacije z materiali s poreklom iz ene ali več pogodbenic:

„NO CUMULATION APPLIED“.

5.   Izvoznik, ki daje izjavo o poreklu ali izjavo o poreklu EUR-MED, mora biti kadar koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov pogodbenice izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status porekla blaga in izpolnjevanje drugih zahtev te konvencije.

6.   Izjavo o poreklu ali izjavo o poreklu EUR-MED, katere besedilo je v prilogah IV a in IV b, mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, dobavnico ali na drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v teh prilogah, v skladu z določbami nacionalnega prava države izvoznice. Če je izjava napisana z roko, mora biti napisana s črnilom in tiskanimi črkami.

7.   Izjave o poreklu in izjave o poreklu EUR-MED morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu člena 22 ne zahteva, da podpisuje take izjave, če se carinskim organom pogodbenice izvoznice pisno zaveže, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo o poreklu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

8.   Izjavo o poreklu ali izjavo o poreklu EUR-MED lahko izvoznik da ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, pod pogojem, da se državi uvoznici predloži najpozneje v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

Člen 22

Pooblaščeni izvoznik

1.   Carinski organi pogodbenice izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenega izvoznika), ki pogosto pošilja izdelke na podlagi določb te konvencije, da daje izjave o poreklu ali izjave o poreklu EUR-MED ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za takšno pooblastilo, carinskim organom ponudi vsa zadovoljiva jamstva, potrebna za preverjanje porekla teh izdelkov, kot tudi za preverjanje izpolnjevanja vseh drugih zahtev te konvencije.

2.   Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika pod kakršnimi koli pogoji, za katere menijo, da so primerni.

3.   Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki se navede v izjavi o poreklu ali v izjavi o poreklu EUR-MED.

4.   Carinski organi spremljajo in nadzorujejo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja pooblastilo.

5.   Carinski organi lahko pooblastilo kadar koli umaknejo. To morajo storiti, če pooblaščeni izvoznik ne daje več jamstev iz odstavka 1, če ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 2 ali če drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

Člen 23

Veljavnost dokazila o poreklu

1.   Dokazilo o poreklu je veljavno štiri mesece od datuma izdaje v pogodbenici izvoznici in se v tem obdobju predloži carinskim organom pogodbenice uvoznice.

2.   Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom pogodbenice uvoznice predložena po poteku roka za predložitev, določenega v odstavku 1, se lahko sprejmejo za namen uporabe preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo mogoče predložiti do določenega končnega datuma.

3.   V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi pogodbenice uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu v primeru, da so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

Člen 24

Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom pogodbenice uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej državi. Navedeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu in tudi, da spremlja uvozno deklaracijo izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo pogoje, potrebne za izvajanje ustreznega sporazuma.

Člen 25

Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in pod pogoji, ki jih določijo carinski organi pogodbenice uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu splošnega pravila 2(a) harmoniziranega sistema iz oddelkov XVI in XVII ali tarifnih številk 7308 in 9406 harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.

Člen 26

Izjeme pri dokazilu o poreklu

1.   Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne tovorke pošiljajo drugim posameznikom ali ki so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da izpolnjujejo zahteve te konvencije, in kadar ni dvoma o resničnosti takšne izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se ta izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži temu dokumentu.

2.   Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne štejejo za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni trgovanju.

3.   Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 EUR v primeru majhnih tovorkov ali 1 200 EUR v primeru izdelkov, ki so del osebne prtljage potnikov.

Člen 27

Dokazilne listine

Listine iz člena 16(3) in člena 21(5), ki se uporabljajo za dokazovanje, da se izdelki, na katere se nanaša potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED ali izjava o poreklu ali izjava o poreklu EUR-MED, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice in da izpolnjujejo druge zahteve iz te konvencije, so med drugim lahko tudi:

1.

neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali dobavitelj za pridobitev zadevnega blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali njegovem notranjem knjigovodstvu;

2.

dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v ustrezni pogodbenici, če se takšni dokumenti uporabljajo v skladu z nacionalnim pravom;

3.

dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v ustrezni pogodbenici, izdani ali sestavljeni v ustrezni pogodbenici, če se takšni dokumenti uporabljajo v skladu z nacionalnim pravom;

4.

potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED ali izjave o poreklu ali izjave o poreklu EUR-MED, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, ki so izdani ali sestavljeni v pogodbenici v skladu s to konvencijo;

5.

ustrezna dokazila o obdelavi ali predelavi, opravljeni zunaj ustrezne pogodbenice, v skladu s členom 11, ki dokazujejo, da so zahteve iz navedenega člena izpolnjene.

Člen 28

Shranjevanje dokazil o poreklu, izjave dobavitelja in dokazilnih listin

1.   Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, mora najmanj tri leta hraniti dokumente iz člena 16(3).

2.   Izvoznik, ki daje izjavo o poreklu ali izjavo o poreklu EUR-MED, mora najmanj tri leta hraniti kopijo te izjave o poreklu, kot tudi dokumente iz člena 21(5).

3.   Carinski organi pogodbenice izvoznice, ki izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, morajo najmanj tri leta hraniti zahtevke iz člena 16(2).

4.   Carinski organi pogodbenice uvoznice morajo najmanj tri leta hraniti njim predložena potrdila o gibanju blaga EUR.1 in EUR-MED, izjave o poreklu in izjave o poreklu EUR-MED.

Člen 29

Razlike in oblikovne napake

1.   Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti navedenega dokazila o poreklu, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2.   Očitne oblikovne napake, kakršne so npr. tipkarske napake na dokazilu o poreklu, ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

Člen 30

Zneski, izraženi v eurih

1.   Za uporabo določb člena 21(1)(b) in člena 26(3) v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot euro, vsako leto vsaka od teh držav določi zneske v nacionalnih valutah pogodbenic, ki ustrezajo zneskom, izraženim v eurih.

2.   Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti določb člena 21(1)(b) ali člena 26(3) s sklicevanjem na valuto, v kateri je izdan račun, glede na znesek, ki ga je določila zadevna država.

3.   Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti zneskov v tisti nacionalni valuti, izraženih v eurih, po tečaju na prvi delovni dan oktobra. Zneski se sporočijo Evropski komisiji do 15. oktobra in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Evropska komisija o ustreznih zneskih uradno obvesti vse zadevne države.

4.   Država lahko navzgor ali navzdol zaokroži znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v eurih izraženega zneska v nacionalno valuto. Zaokroženi znesek se od zneska, dobljenega po preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 %. Država lahko ohrani nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti zneska, izraženega v eurih, če je ob letni uskladitvi iz odstavka 3 preračun tega zneska pred zaokrožitvijo večji za manj kot 15 % protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni valuti se lahko ohrani nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te protivrednosti.

5.   Zneske, izražene v eurih, na zahtevo katere koli pogodbenice pregleda Skupni odbor. Skupni odbor pri tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v eurih.

NASLOV VI

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

Člen 31

Upravno sodelovanje

1.   Carinski organi pogodbenic si prek Evropske komisije medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski uradi pri izdajanju potrdil o gibanju blaga EUR.1 in EUR-MED, ter naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanje navedenih potrdil, izjav o poreklu in izjav o poreklu EUR-MED.

2.   Da bi zagotovile pravilno uporabo te konvencije, si pogodbenice prek pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagajo pri preverjanju pristnosti potrdil o gibanju blaga EUR.1 in EUR-MED, izjav o poreklu in izjav o poreklu EUR-MED ter točnosti informacij, ki so tam navedene.

Člen 32

Preverjanje dokazil o poreklu

1.   Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi pogodbenice uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti takšnih dokumentov, o statusu porekla zadevnih izdelkov ali o izpolnjevanju drugih zahtev te konvencije.

2.   Za namene izvajanja določb odstavka 1 morajo carinski organi pogodbenice uvoznice vrniti potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED ter račun, če je bil predložen, izjavo o poreklu ali izjavo o poreklu EUR-MED, ali kopijo teh listin, carinskim organom pogodbenice izvoznice, in kadar je to primerno, navesti razloge za zahtevo za preverjanje. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljeni dokument ali informacija, ki kažejo, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.

3.   Preverjanje opravijo carinski organi pogodbenice izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovega knjigovodstva ali kateri koli drug pregled, ki se jim zdi potreben.

4.   Če se carinski organi pogodbenice uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z vsemi previdnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.

5.   Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o rezultatih tega preverjanja obveščeni čim prej. Ti rezultati morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in ali se izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahteve iz te konvencije.

6.   Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje zadostnih informacij za določitev pristnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.

Člen 33

Reševanje sporov

Spori v zvezi s postopki preverjanja iz člena 32, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, ki so odgovorni za izvajanje tega preverjanja, se predložijo v reševanje dvostranskemu organu, ustanovljenemu z ustreznim sporazumom. Kadar pride do sporov v zvezi z razlago te konvencije, razen tistih v zvezi s postopki preverjanja iz člena 32, se predložijo v reševanje Skupnemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi pogodbenice uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

Člen 34

Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi dokument ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, z namenom, da bi pridobil preferencialno obravnavo za te izdelke.

Člen 35

Proste cone

1.   Pogodbenice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o poreklu in za katere med prevozom uporabljajo prosto cono na svojem ozemlju, ne nadomestijo z drugim blagom ter da na njih niso opravljeni drugi postopki, razen običajnih postopkov, ki so potrebni za preprečitev njihovega poslabšanja.

2.   Če se z odstopanjem od odstavka 1 izdelki s poreklom iz pogodbenice, ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo obdelave in predelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu s to konvencijo.


(1)  Zaradi carinske unije med Lihtenštajnom in Švico se vsi izdelki s poreklom iz Lihtenštajna štejejo za izdelke s poreklom iz Švice.

(2)  Kneževina Lihtenštajn ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

PRILOGA I

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

V seznamu so določeni pogoji, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadostno obdelane ali predelane v smislu člena 5 tega dodatka.

Opomba 2:

2.1

Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje poimenovanje blaga, ki se v tem sistemu uporablja za navedeno tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v stolpcu 3 ali 4. Kadar je v nekaterih primerih pred vpisom v prvem stolpcu „ex“, se pravila v stolpcu 3 oziroma 4 uporabljajo samo za del navedene tarifne številke, opisane v stolpcu 2.

2.2

Kadar je v stolpcu 1 združenih več tarifnih številk ali je navedena številka poglavja ter je zato poimenovanje izdelkov v stolpcu 2 splošno, se zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4 nanašajo na vse izdelke, ki se po harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke navedenega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v stolpcu 1.

2.3

Kadar seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem odstavku poimenovanje tistega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4.

2.4

Kadar je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno v stolpcih 3 in 4, ima izvoznik možnost izbrati uporabo bodisi pravila iz stolpca 3 bodisi tistega iz stolpca 4. Če v stolpcu 4 ni pravila o poreklu, je treba uporabiti pravilo, določeno v stolpcu 3.

Opomba 3:

3.1

Določbe člena 5 tega dodatka o izdelkih, ki so pridobili status blaga s poreklom in se uporabljajo pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v pogodbenici.

Primer:

 

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40 % cene izdelka franko tovarna, je izdelan iz „drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem“ iz tarifne številke ex 7224.

 

Če je bilo to kovanje opravljeno v Evropski uniji iz ingota brez porekla, potem je jeklo že pridobilo poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti ali drugi tovarni v Evropski uniji. Vrednost ingota brez porekla se tako ne upošteva pri seštevanju vrednosti uporabljenih materialov brez porekla.

3.2

Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del zahtevane obdelave ali predelave, zato izdelki z več predelave ali obdelave pridobijo status porekla; nasprotno pa tisti z manj predelave ali obdelave ne morejo pridobiti statusa porekla. Torej če pravilo določa, da je mogoče na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba takšnega materiala na zgodnejši stopnji izdelave dovoljena, na poznejši stopnji pa uporaba takšnega materiala ni dovoljena.

3.3

Brez poseganja v opombo 3.2 se lahko, kadar pravilo uporablja izraz „izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke“, uporabijo materiali katere koli tarifne številke (tudi materiali z istim poimenovanjem in iz iste tarifne številke kot izdelek), vendar ob upoštevanju kakršnih koli posebnih omejitev, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje.

Vendar pa izraz „izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke …“ ali „izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz iste tarifne številke kot izdelek“ pomeni, da se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke, razen tistih z istim poimenovanjem kot izdelek, naveden v stolpcu 2 seznama.

3.4

Kadar pravilo v seznamu navaja, da se izdelek lahko izdela iz več kakor enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi en ali več materialov. Ne zahteva pa, da se uporabijo vsi.

Primer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih številk 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To ne pomeni, da je treba uporabiti oboje; uporabi se lahko ali eno ali drugo ali oboje.

3.5

Kadar pravilo iz seznama določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu. (Glej tudi opombo 6.2 v zvezi s tekstilom.)

Primer:

 

Pravilo za pripravljena živila iz tarifne številke 1904, ki izrecno izključuje uporabo žit in izdelkov iz njih, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žit.

 

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznih materialov, določenih v seznamu, lahko izdelani iz enakovrstnega materiala na zgodnejši stopnji izdelave.

Primer:

V primeru oblačila iz ex poglavja 62, narejenega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni mogoče začeti pri netkanem blagu – čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo – to je na stopnji vlaken.

3.6

Kadar pravilo v seznamu navaja dve odstotni točki kot največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, potem se ti odstotni točki ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne sme nikoli preseči navedenih odstotnih postavk. Poleg tega ne smejo biti presežene niti posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale.

Opomba 4:

4.1

Izraz „naravna vlakna“ se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in če ni drugače določeno, vključuje vlakna, ki so mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne spredena.

4.2

Izraz „naravna vlakna“ vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0511, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003 in volnena vlakna ter fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3

Izrazi „tekstilna kaša“, „kemični materiali“ in „materiali za izdelavo papirja“ so v seznamu uporabljeni za poimenovanje materialov, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63 in se lahko uporabljajo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.4

Izraz „umetna ali sintetična rezana vlakna“ se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne pramene iz filamentov, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1

Kadar se za izdelek na seznamu navaja ta opomba, se pogoji, določeni v stolpcu 3, ne uporabljajo za katere koli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njegovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, predstavljajo 10 ali manj odstotkov skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov. (Glej tudi opombi 5.3 in 5.4.)

5.2

Vendar pa se dovoljeno odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

svila,

volna,

groba živalska dlaka,

fina živalska dlaka,

konjska žima,

bombaž,

materiali za izdelavo papirja in papir,

lan,

konoplja,

juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,

sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,

kokosova vlakna, abaka, rami in druga tekstilna rastlinska vlakna,

sintetični filamenti,

umetni filamenti,

elektroprevodni filamenti,

sintetična rezana vlakna iz polipropilena,

sintetična rezana vlakna iz poliestra,

sintetična rezana vlakna iz poliamida,

sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila,

sintetična rezana vlakna iz poliimida,

sintetična rezana vlakna iz politetrafluoroetilena,

sintetična rezana vlakna iz poli(fenilensulfida),

sintetična rezana vlakna iz poli(vinil klorida),

druga sintetična rezana vlakna,

umetna rezana vlakna iz viskoze,

druga umetna rezana vlakna,

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, vezana ali ne,

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, vezana ali ne,

izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vsebujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima slojema,

drugi materiali iz tarifne številke 5605.

Primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne izpolnjujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), uporabijo pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže preje.

Primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne izpolnjuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), ali volnena preja, ki ne izpolnjuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže tkanine.

Primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki, ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Primer:

Če bi bila zadevna taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna tkanina tudi mešani izdelek.

5.3

Pri izdelkih, ki vsebujejo „prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti iz polietra, povezano ali ne“, je za to prejo dovoljeno 20-odstotno odstopanje.

5.4

Pri izdelkih, ki vsebujejo „trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima slojema“, je za ta trak dovoljeno 30-odstotno odstopanje

Opomba 6:

6.1

Kadar je v seznamu navedena ta opomba, se tekstilni materiali (razen podlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za zadevni izdelani izdelek, določenemu v seznamu v stolpcu 3, lahko uporabijo pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne številke izdelka, ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

6.2

Brez poseganja v opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63, lahko prosto uporabljajo za izdelavo tekstilnih izdelkov, če vsebujejo tekstil ali ne.

Primer:

Če pravilo s seznama določa, da mora biti za nek tekstilni izdelek (na primer hlače), uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v poglavja 50 do 63. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3

Če se uporablja odstotno pravilo, je treba pri izračunu vrednosti vdelanih materialov brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v poglavja 50 do 63.

Opomba 7:

7.1

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so „specifični procesi“ naslednji:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

ponovna destilacija (redestilacija) z zelo natančnim procesom frakcioniranja;

(c)

razbijanje (kreking);

(d)

preoblikovanje (reforming);

(e)

ekstrakcija s pomočjo selektivnih razredčil (topil);

(f)

proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi; razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilizacija;

(i)

izomerizacija.

7.2

Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so „specifični procesi“ naslednji:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

ponovna destilacija (redestilacija) z zelo natančnim procesom frakcioniranja;

(c)

razbijanje (kreking);

(d)

preoblikovanje (reforming);

(e)

ekstrakcija s pomočjo selektivnih razredčil (topil);

(f)

proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi; razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilizacija;

(i)

izomerizacija;

(j)

samo v zvezi s težkimi olji iz tarifne številke ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

(k)

samo za izdelke iz tarifne številke 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

(l)

samo za težka olja iz tarifne številke ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 250 °C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar je vodik aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 z vodikom (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

(m)

samo za kurilna olja iz tarifne številke ex 2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol. % teh izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C po metodi ASTM D 86;

(n)

samo za težka olja, razen plinskih olj in kurilnih olj iz tarifne številke ex 2710, obdelava z visokofrekvenčno razelektritvijo skozi krtačke;

(o)

samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita, voska iz lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebujejo manj kot 0,75 mas. % olja) iz tarifne številke ex 2712, izločanje olja s frakcijsko kristalizacijo.

7.3

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 se porekla ne pridobi z enostavnimi postopki, kot so čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, doseganje določene vsebnosti žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebnostjo žvepla, niti s katero koli kombinacijo teh ali podobnih postopkov.

PRILOGA II

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelek pridobil status blaga s poreklom

Tar. številka HS

Poimenovanje izdelka

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim dodeli status blaga s poreklom

(1)

(2)

(3) ali (4)

Poglavje 1

Žive živali

Vse živali iz poglavja 1 morajo biti v celoti pridobljene

 

Poglavje 2

Meso in užitni klavnični odpadki

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 1 in 2 v celoti pridobljeni

 

Poglavje 3

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni

 

ex poglavje 4

Mlečni proizvodi; ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni

 

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ali ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani, ali ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni,

je ves uporabljeni sadni sok (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) iz tarifne številke 2009 že s poreklom in

vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 5

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 5 v celoti pridobljeni

 

ex ex 0502

Pripravljene ščetine in dlake domačega in divjega prašiča

Čiščenje, razkuževanje, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak

 

Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 6 v celoti pridobljeni in

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 7

Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 7 v celoti pridobljeni

 

Poglavje 8

Užitno sadje in oreščki; lupine agrumov ali melon

Izdelava, pri kateri:

je vse uporabljeno sadje in oreščki v celoti pridobljeno in

vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 9

Kava, čaj, maté čaj in začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 9 v celoti pridobljeni

 

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli delež kave

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

0902

Pravi čaj, aromatiziran ali ne

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

ex ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

Poglavje 10

Žita

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 10 v celoti pridobljeni

 

ex poglavje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten; razen za:

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene žitarice, užitne vrtnine, koreni in gomolji iz tar. št. 0714 ali sadje v celoti pridobljeni

 

ex ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje stročnic iz tar. št. 0708

 

Poglavje 12

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske in zdravilne rastline; slama in krma

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 12 v celoti pridobljeni

 

1301

Šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer: balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 1301 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar–agar in druge sluzi ter zgoščevalci, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

 

– Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in sredstev za zgoščevanje

 

– Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 14

Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 14 v celoti pridobljeni

 

ex poglavje 15

Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

1501

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tarifne številke 0209 ali 1503:

 

 

– Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tar. številk 0203, 0206 ali 0207 ali kosti iz tarifne številke 0506

 

– Druge

Proizvodnja iz mesa ali užitnih klavničnih odpadkov prašičev iz tarifne številke 0203 ali 0206 ali iz mesa in užitnih klavničnih odpadkov perutnine iz tarifne številke 0207

 

1502

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tarifne številke 1503

 

 

– Maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifnih številk 0201, 0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tarifne številke 0506

 

– Druge

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni

 

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, rafinirani ali ne, toda kemično nemodificirani:

 

 

– Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 1504

 

– Druge

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni

 

ex ex 1505

Prečiščeni lanolin

Izdelava iz surove maščobe iz volne iz tar. št. 1505

 

1506

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, rafinirani ali ne, toda kemično nemodificirani:

 

 

– Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 1506

 

– Druge

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni

 

1507 do 1515

Rastlinska olja in njihove frakcije:

 

 

– Sojino olje, olje iz arašidov, palmovo olje, olje kopre, palmovih jedrc, orehov palme babasu, tungovo in oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek, frakcije jojoba olja in olj za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano,

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

– Trdne frakcije, razen iz jojoba olja

Izdelava iz drugih materialov iz tar. št. 1507 do 1515

 

– Drugo

Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni

 

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali ne, toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513

 

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tarifne številke 1516

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 4 v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513

 

Poglavje 16

Proizvodi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

Izdelava:

iz živali iz poglavja 1 in/ali

pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni

 

ex poglavje 17

Sladkorji in sladkorni proizvodi; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamelni sladkor:

 

 

– Kemično čista maltoza in fruktoza

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 1702

 

– Drugi sladkorji v trdnem stanju, ki vsebujejo dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali že s poreklom

 

ex ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, ki vsebujejo dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1704

Sladkorni proizvodi (vključno bela čokolada), ki ne vsebujejo kakava

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 18

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi iz moke in drobljenca, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. % preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom manj kot 5 mas. % kakava, preračunano na povsem odmaščeno osnovo, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu:

 

 

– Ekstrakt slada

Izdelava iz žit iz poglavja 10

 

– Drugo

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen:

 

 

– Ki vsebujejo 20 mas. % ali manj mesa, klavničnih odpadkov, rib, rakov ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in žitni izdelki (razen pšenice vrste „durum“ in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni

 

– Ki vsebujejo več kot 20 mas. % mesa, klavniških izdelkov, rib, rakov ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:

so vsa uporabljena žita in izdelki iz njih (razen pšenice vrste „durum“ in izdelkov iz nje) v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni

 

1903

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz krompirjevega škroba iz tarifne številke 1108

 

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih proizvodov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 1806,

pri kateri so vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice vrste „durum“ ter koruze vrste Zea indurata in izdelkov iz njih) v celoti pridobljeni in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1905

Kruh, pecivo, keksi in drugi pekovski proizvodi, ki vsebujejo kakav ali ne; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz poglavja 11

 

ex poglavje 20

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin; razen za:

Izdelava, pri kateri so vse uporabljeno sadje, oreški ali vrtnine v celoti pridobljeni

 

ex ex 2001

Jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 2004 in ex ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

2006

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2008

– Oreški, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih oreškov in oljnih semen s poreklom iz tarifnih številk 0801, 0802 in 1202 do 1207 presega 60 % cene izdelka franko tovarna

 

– Arašidno maslo; mešanice na osnovi žit; palmovi srčki; koruza

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

– Drugi, razen sadje in oreški, kuhani drugače kakor v sopari ali vodi, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, zmrznjeni

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

2009

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 21

Razna živila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri je vsa uporabljena cikorija v celoti pridobljena

 

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; mešanice dišav in začimb; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

 

– Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporablja gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica

 

– Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

ex ex 2104

Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen pripravljenih ali konzerviranih vrtnin iz tarifnih številk 2002 do 2005

 

2106

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 22

Pijače, alkoholne tekočine in kis; razen za:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali materiali, pridobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeno

 

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne številke 2009

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna in

pri kateri je ves uporabljeni sadni sok (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) s poreklom

 

2207

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 2207 ali 2208, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi do 5 vol. % araka

 

2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 2207 ali 2208, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje ali material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi do 5 vol. % araka

 

ex poglavje 23

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano ljudi,

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni

 

ex ex 2303

Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin več kot 40 mas. %, računano na suh proizvod

Izdelava, pri kateri je vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena

 

ex ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olivnega olja, ki vsebujejo več kot 3 mas. % olivnega olja

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene olive v celoti pridobljene

 

2309

Pripravki, ki se uporabljajo kot krma za živali

Izdelava, pri kateri:

so vsa uporabljena žita, sladkor ali melase, meso ali mleko s poreklom in

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni

 

ex poglavje 24

Tobak in tobačni nadomestki; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 24 v celoti pridobljeni

 

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tarifne številke 2401 s poreklom

 

ex ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tarifne številke 2401 s poreklom

 

ex poglavje 25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; mavčni materiali, apno in cement; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 2504

Naravni grafit z obogateno vsebino ogljika; prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika, prečiščevanje in mletje surovega grafita

 

ex ex 2515

Marmor, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm.

 

ex ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm

Rezanje kamna, z žaganjem ali drugače (tudi če je že žagan), debeline nad 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomit, žgan

Žganje nežganega dolomita

 

ex ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih kontejnerjih, in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen taljenega magnezijevega oksida ali mrtvo pečenega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit).

 

ex ex 2520

Mavec, posebej pripravljen za uporabo v zobozdravstvu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega koncentrata

 

ex ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude

 

ex ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv

 

Poglavje 26

Rude, žlindre in pepeli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 2707

Olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega maso nearomatskih, podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih se 65 vol. % ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250 °C (vštevši mešanice naftnih olj in benzena), za pogonsko gorivo ali kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2709

Nafta, dobljena iz bituminoznih mineralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih mineralov

 

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih, ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2711

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2713

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih mineralov

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2715

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr.: bituminozni kit, „cutback“)

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 28

Anorganski kemični proizvodi; organske in anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov in izotopov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2805

Mešane kovine

Izdelava z elektrolitsko ali toplotno obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2833

Aluminijev sulfat

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraborata pentahidrata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2852

– Živosrebrove spojine notranjih etrov in njihovih halogenskih, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivatov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

– Živosrebrove spojine nukleinskih kislin in njihovih soli, kemično določenih ali nedoločenih; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2852, 2932, 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 29

Organski kemični proizvodi; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2902

Cikloalkani in cikloalkeni (razen azulenov), benzeni, tolueni, ksileni; za uporabo kot pogonsko gorivo ali za kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2905

Alkoholati kovin alkoholov iz te tarifne številke in etanola

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 2905. Kovinski alkoholati iz te tarifne številke pa se lahko uporabljajo, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2915 in 2916 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2932

– Notranji etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2909 pa ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

– Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 in 2933 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

2934

Nukleinske kisline in njihove soli, kemično opredeljene ali neopredeljene; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932, 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2939

Koncentrati makove slame, ki vsebujejo vsaj 50 mas. % alkaloidov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 30

Farmacevtski izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

3002

Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi:

 

 

– Proizvodi, ki so sestavljeni iz dveh sestavin ali več, pomešani za terapevtske ali profilaktične namene ali nepomešani izdelki za te namene, pripravljeni v odmerjenih dozah ali oblikah, ali pakiranje za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugi

 

 

– – Človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

– – Živalska kri, pripravljena za terapevtsko ali profilaktično rabo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

– – Krvne frakcije, razen antiserumov, hemoglobina, globulina iz krvi in globulina iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

– – Hemoglobin, krvni globulini in serumski globulini

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

– – Drugi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

3003 in 3004

Zdravila (razen proizvodov iz tarifnih številk 3002, 3005 ali 3006):

 

 

– Pridobljena iz amikacina iz tarifne številke 2941

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 in 3004, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugi

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tarifnih številk 3003 in 3004, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 3006

– Odpadno farmacevtsko blago, navedeno v opombi 4(k) k temu poglavju

Ohrani se tisto poreklo izdelka, kot je v njegovi izvirni uvrstitvi

 

– Sterilne kirurške ali zobarske zapore proti sprijemanju, absorpcijske ali ne:

 

 

– – Iz plastičnih mas

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

– – Izdelane iz tkanin

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

– Pripomočki, ki se uporabljajo za stomo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 31

Gnojila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente- dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase, razen:

– natrijev nitrat

– kalcijev cianamid

– kalijev sulfat

– magnezijev kalijev sulfat

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve, pigmenti in druga barvila; pripravljena premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; črnila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov za strojenje rastlinskega izvora

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3205

„Lake“ barvila; preparati predvideni v opombi 3 k temu poglavju na osnovi „lake“ barvil (3)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifnih številk 3203, 3204 in 3205. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3205, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno ekstrakti z organskim topilom (Essences concretes) in iz njih pridobljeni ekstrakti z absolutnim alkoholom (Essences absolutes); rezinoidi; ekstrahirane oljne smole; koncentrati eteričnih olj v masteh, nehlapnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z enfleražo ali z maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z materiali iz druge „skupine“ (4) v tej tarifni številki. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste skupine kot je skupina izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in „zobarski voski“ ter zobarski preparati na osnovi mavca; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3403

Mazalni preparati, ki vsebujejo manj kot 70 mas. % naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3404

Umetni voski in pripravljeni voski:

 

 

– Na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega parafina ali parafina z odstranjenim oljem

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz:

hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnosti voskov iz tarifne številke 1516,

maščobnih kislin, ki niso kemično definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost voskov iz tarifne številke 3823, in

materialov iz tarifne številke 3404

Ti materiali se lahko uporabljajo, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih škrobov:

 

 

– Škrobi, esterificirani ali eterificirani

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3505

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

– Drugi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 1108

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 36

Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 37

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3701

Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:

 

 

– Plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo (polaroid), v kasetah

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3701 in 3702. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3702, če njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

– Drugi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke. 3701 in 3702. Lahko pa se uporabijo materiali iz tarifne številke 3701 in 3702, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3702

Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre) fotografije, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3701 in 3702

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3704

Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni toda nerazviti

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 3701 do 3704

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 38

Razni kemijski proizvodi; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3801

– Koloidni grafit v oljni suspenziji in polkoloidni grafit; ogljikove paste za elektrode

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

– Grafit v obliki paste kot mešanica z mineralnimi olji z več kot 30 mas. % grafita

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 3403 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3803

Rafinirano tal-olje

Rafiniranje surovega tal-olja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3805

Sulfatna lesna terpentinova olja; prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja;

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3806

Smolni estri (ester gums)

Izdelava iz smolnih kislin

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3807

Lesni katran (lesna katranska smola)

Destilacija lesnega katrana

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za mehko spajkanje in trdo spajkanje ali varjenje; praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3811

Preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole, za zboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni dodatki, za mineralna olja (vključno bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna olja:

 

 

– Pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja, pridobljena iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 3811 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3812

Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije, sestavljeni plastifikatorji za gumo ali plastične mase, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; antioksidanti in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo ali plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3813

Preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3814

Sestavljena organska topila in razredčila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov ali lakov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3818

Kemični elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali v podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za uporabo v elektroniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3819

Tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 mas. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3820

Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekočine za odtajanje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 3821

Pripravljene podlage za razvoj ali vzdrževanje mikroorganizmov (vključno z virusi in podobnimi organizmi) ali rastlinskih, človeških ali živalskih celic

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3822

Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tarifne številke 3002 ali 3006; certificirani referenčni materiali

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3823

Industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije industrijski maščobni alkoholi:

 

 

– Industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

– Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3823

 

3824

Pripravljena vezivna sredstva za livarske kalupe; kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

 

 

– Naslednje iz te tarifne številke:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

– – Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra na osnovi naravnih smolnih proizvodov

 

 

– – Naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

 

 

– – Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne številke 2905

 

 

– – Naftni sulfonati, razen naftnih sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline, iz olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov, in njihove soli

 

 

– – Ionski izmenjalci

 

 

– – Lovilci (geterji) za vakuumske cevi

 

 

– – Alkalni železovi oksidi za prečiščevanje plina

 

 

– – Amoniakova voda in izkoriščeni oksidi, dobljeni pri čiščenju plina iz premoga

 

 

– – Sulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

 

 

– – Fuzelno in dipelovo olje

 

 

– – Mešanice soli, ki vsebujejo različne anione

 

 

– – Paste za kopiranje na osnovi želatine, s podlogo iz papirja ali tekstila ali brez nje

 

 

– Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3901 do 3915

Plastične mase v primarnih oblikah, odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas; razen tar. št. ex ex 3907 in 3912, za kateri so pravila določena spodaj:

 

 

– Izdelki iz adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna in

v zgornjih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

– Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3907

– Kopolimeri, izdelani iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren kopolimera (ABS)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna (5)

 

– Poliester

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna in /ali izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) polikarbonata

 

3912

Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

3916 do 3921

Polizdelki in izdelki iz plastičnih mas; razen iz tarifnih številk ex ex3916, ex ex3917, ex ex3920 in ex ex3921, za katere so pravila določena spodaj:

 

 

– Ploščati izdelki, bolj kot le površinsko obdelani ali rezani v druge oblike, razen pravokotnih (vključno z kvadratnimi); drugi izdelki, bolj obdelani kot le površinsko obdelani

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

– Drugo:

 

 

– – Izdelki iz adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna in

v zgornjih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

– – Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3916 in ex ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3920

– Listi ali filmi iz ionomerov

Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline in je delno nevtralizirana z ioni kovine, predvsem cinka in natrija

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

– Listi iz regenerirane celuloze, poliamida ali polietilena

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 3921

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov (6)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

3922 do 3926

Izdelki iz plastičnih mas

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 40

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 4001

Laminirane plošče ali krep iz kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega kavčuka

 

4005

Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, razen naravnega kavčuka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

4012

Protektirane ali rabljene pnevmatike, iz gume; polne gume in gume z zračnimi komorami, protektorji (plasti) in ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume):

 

 

– Protektirane gume, trdne gume ali gume z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih gum

 

– Drugi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 4011 in 4012

 

ex ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz trde gume

 

ex poglavje 41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 4102

Surove kože ovc in jagnjet, brez volne

Odstranjevanje volne s kože ovac ali jagnjet, z volno

 

4104 do 4106

Strojene ali „crust“ kože, brez volne ali dlake, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane

Ponovno strojenje predhodno strojenih kož

ali

izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

4107, 4112 in 4113

Usnje, naprej obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, brez volne ali dlake, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tar. št. 4114

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 4104 do 4113

 

ex ex 4114

Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz materialov iz tarifnih številk 4104 do 4106, 4107, 4112 ali 4113 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 42

Usnjeni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz svilenega katguta)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno, sestavljeno:

 

 

– Plošče, križi in podobne oblike

Beljenje ali barvanje, vključno z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna

 

– Drugi

Izdelava iz nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna

 

4303

Oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna iz tar. št. 4302

 

ex poglavje 44

Les in lesni izdelki; oglje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 4403

Les, grobo obdelan (obtesan)

Izdelava iz grobo obdelanega lesa, olubljenega ali ne, ali samo grobo tesanega

 

ex ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih

 

ex ex 4408

Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa) in za vezan les, debeline do vključno 6 mm, spojeni, in drugi vzdolžno žagan les, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, skobljan, brušen ali na koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih

 

ex ex 4409

Les, profiliran vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne:

 

 

– Brušen ali na koncih spojen

Brušenje ali spajanje na koncih

 

– Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

 

ex ex 4410 do ex ex 4413

Okraski in ornamenti, skupaj z oblikovanimi robovi in drugimi oblikovanimi deskami

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

 

ex ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost

 

ex ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi kletarski proizvodi in njihovi deli, iz lesa,

Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh glavnih površinah

 

ex ex 4418

– Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo celičaste lesene plošče, skodle in opaži

 

– Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

 

ex ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli tarifne številke, razen lesene žice iz tarifne številke 4409

 

ex poglavje 45

Pluta in plutasti izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tarifne številke 4501

 

Poglavje 46

Izdelki iz slame, esparta ali drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

Poglavje 47

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papirni ali kartonski odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 48

Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

4816

Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje ali prenašanje, razen tistih iz tarifne številke 4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

4817

Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

ex ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

ex poglavje 49

Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi izdelki grafične industrije; rokopisi, tipkana besedila in načrti; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

4909

Tiskane ali ilustrirane razglednice; poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 4909 in 4911

 

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki:

 

 

– Koledarji vrste „večni“ ali zamenljivi bloki na podlagah, ki niso iz papirja ali kartona

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 4909 in 4911

 

ex poglavje 50

Svila; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 5003

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih odpadkov

 

5004 do ex ex 5006

Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov

Izdelava iz (7):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

drugih naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5007

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov:

 

 

– Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje (7)

 

– Drugi

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 51

Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja in tkanine iz konjske žime; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

5106 do 5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

Izdelava iz (7):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5111 do 5113

Tkanine iz volne, fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime:

 

 

– Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje (7)

 

– Druge

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 52

Bombaž; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

5204 do 5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz (7):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5208 do 5212

Bombažne tkanine:

 

 

– Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje (7)

 

– Druge

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

5306 do 5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

Izdelava iz (7):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5309 do 5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje:

 

 

– Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje (7)

 

– Druge

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

preje iz jute,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

5401 do 5406

Preja, monofilament in sukanec iz umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz (7):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5407 in 5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

 

 

– Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje (7)

 

– Druge

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

5501 do 5507

Umetna in sintetična rezana vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

5508 do 5511

Preja in sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken

Izdelava iz (7):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za prejo,

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5512 do 5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih rezanih vlaken:

 

 

– Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje (7)

 

– Drugi

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 56

Vata, klobučevina in netkani tekstil; specialne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani proizvodi; razen za:

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5602

Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano:

 

 

– Iglana klobučevina

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

Lahko se uporabijo:

polipropilenski filamenti iz tarifne številke 5402,

polipropilenska vlakna iz tarifnih številk 5503 ali 5506 ali

prameni iz filamentov polipropilena iz tarifne številke 5501,

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna.

 

– Drugo

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, pridobljenih iz kazeina, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

5604

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tarifne številke 5404 ali 5405, impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso:

 

 

– Niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti ali vrvi, ki niso prekrite s tekstilom

 

– Drugo

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5605

Metalizirana preja, vključno z ovito prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tarifne številke 5404 ali 5405, kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5606

Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tarifne številke 5404 ali 5405 (razen proizvodov iz tarifne številke 5605 in ovite preje iz konjske žime); ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

Poglavje 57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala:

 

 

– Iz iglane klobučevine

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

Lahko se uporabijo:

polipropilenski filamenti iz tarifne številke 5402,

polipropilenska vlakna iz tarifnih številk 5503 ali 5506 ali

prameni iz filamentov polipropilena iz tarifne številke 5501,

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Kot podloga se lahko uporablja tkanina iz jute

 

– Iz druge klobučevine

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

– Drugi

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna ali jute,

preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov,

naravnih vlaken ali

umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje

Kot podloga se lahko uporablja tkanina iz jute

 

ex poglavje 58

Specialne tkanine; taftani tekstilni materiali; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine; razen za:

 

 

– Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje (7)

 

– Drugi

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

5805

Ročno tkane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Beauvais, Aubusson in podobne, in ročno izdelane tapiserije (npr. z majhnim vbodom in križnim vbodom), dokončane ali nedokončane

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

5810

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig ali podobne namene; tkanine za prerisovanje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje

 

5902

Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona:

 

 

– Z vsebnostjo do vključno 90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz preje

 

– Drugi

Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

5903

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen tistih iz tarifne številke 5902

Izdelava iz preje

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

5904

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

Izdelava iz preje (7)

 

5905

Zidne tapete iz tekstilnih materialov:

 

 

– Impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali laminirane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje

 

– Drugi

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

5906

Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tarifne številke 5902:

 

 

– Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

– Druge tkanine iz sintetične filamentne preje, ki vsebuje več kot 90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov

 

– Drugi

Izdelava iz preje

 

5907

Tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene

Izdelava iz preje

ali

tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

5908

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani:

 

 

– Žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih plinskih mrežic

 

– Drugi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

5909 do 5911

Tekstilni izdelki, primerni za tehnične namene:

 

 

– Diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tarifne številke 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin ali krp iz tarifne številke 6310

 

– Tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge tehnične namene, podložene ali nepodložene s klobučevino, prevlečene ali prekrite ali ne, cevaste ali neskončne, z eno ali več osnovami in/ali votki ali ravno tkane z več osnovami in/ali votki iz tarifne številke 5911

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naslednjih materialov:

– –

preje iz politetrafluoroetilena (8),

– –

preje, večnitne, iz poliamida, prekrite, impregnirane ali prevlečene s fenolno smolo,

– –

preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz aromatičnih poliamidov, dobljenih z polikondenzacijo m-fenilendiamina in izoftalne kisline,

– –

monofilamenta iz politetrafluoroetilena (8),

– –

preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz poli–p–fenilen tereftalamida,

– –

preje iz steklenih vlaken, prekrite s fenolno smolo in ojačene z akrilno prejo (8),

– –

kopoliesterskih monofilamentov iz poliestra in smole iz tereftalne kisline in 1,4-cikloheksandinetanola in izoftalne kisline,

– –

naravnih vlaken,

– –

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

– –

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

– Drugi

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

Poglavje 60

Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

Poglavje 61

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani:

 

 

– Dobljeni s šivanjem ali drugim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko

Izdelava iz preje (7)  (9)

 

– Drugi

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

ex poglavje 62

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, nepleteni ali nekvačkani; razen za:

Izdelava iz preje (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 in ex ex 6211

Oblačila za ženske, deklice in dojenčke in oblačilni dodatki za dojenčke, vezeni

Izdelava iz preje (9)

ali

izdelava iz nevezene tkanine, če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9)

 

ex ex 6210 in ex ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje (9)

ali

izdelava iz neprevlečene tkanine, če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9)

 

6213 in 6214

Robci, šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki:

 

 

– Vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne preje (7)  (9)

ali

izdelava iz nevezene tkanine, če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9)

 

– Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne preje (7)  (9)

ali

Izdelavi, ki ji sledi tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost vse uporabljene netiskane tkanine iz tarifnih številk 6213 in 6214 ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

6217

Drugi gotovi oblačilni dodatki; deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih iz tarifne številke 6212:

 

 

– Vezeni

Izdelava iz preje (9)

ali

izdelava iz nevezene tkanine, če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9)

 

– Ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje (9)

ali

izdelava iz neprevlečene tkanine, če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9)

 

– Medvloge za ovratnike in manšete, urezane

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugi

Izdelava iz preje (9)

 

ex poglavje 63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

6301 do 6304

Odeje, potovalne odeje, posteljno perilo, itn.; zavese, itn.; drugi izdelki za notranjo opremo:

 

 

– Iz klobučevine, iz netkanih tkanin

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

– Drugo:

 

 

– – Vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne preje (9)  (10)

ali

izdelava iz nevezene tkanine (razen pletene ali kvačkane), če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

– – Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne preje (9)  (10)

 

6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

6306

Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za taborjenje:

 

 

– Netkani

Izdelava iz (7)  (9):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

– Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne preje (7)  (9)

 

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

6308

Garniture, ki so sestavljene iz tkanin in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov ali serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za prodajo na drobno

Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Sestavni deli ali izdelki brez porekla pa se lahko vključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna

 

ex poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh izdelkov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen spojenih gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge sestavne dele podplatov iz tarifne številke 6406

 

6406

Deli obutve (vključno zgornji deli, ki so pritrjeni na podplat ali ne, razen na zunanji podplat); zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki; gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 65

Pokrivala in njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

6505

Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz trakov), vključno s podloženimi ali okrašenimi; mrežice za lase iz kakršnega koli materiala, vključno podložene ali okrašene

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken (9)

 

ex poglavje 66

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

6601

Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki, vrtni dežniki in podobni dežniki)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 67

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja ali puha; umetno cvetje; izdelki iz človeških las

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca

 

ex ex 6812

Izdelki iz azbesta; izdelki iz mešanic na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

ex ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z aglomerirano ali rekonstituirano sljudo, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude (vključno z aglomerirano ali rekonstituirano)

 

Poglavje 69

Keramični izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 70

Steklo in stekleni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 7003, ex ex 7004 in ex ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7006

Steklo iz tarifne številke 7003, 7004 in 7005, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, neuokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali:

 

 

– Osnova za steklene plošče, prevlečena s tanko izolacijsko plastjo, in polprevodno stopnjo, ki je v skladu s standardi SEMII (11)

Izdelava iz neprevlečene podlage iz steklene plošče iz tarifne številke 7006

 

– Drugi

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7007

Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7008

Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7009

Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vključno tudi vzvratna ogledala

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje; čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

ali

rezanje steklenih izdelkov, če skupna vrednost uporabljenih nerazrezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7013

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo pri mizi, v kuhinji, v sanitarijah, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tarifne številke 7010 ali 7018)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

ali

rezanje steklenih izdelkov, če skupna vrednost uporabljenih nerazrezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ali

ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje)

Izdelava iz:

nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti ali

steklene volne

 

ex poglavje 71

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 7101

Biseri, naravni ali kultivirani, sortirani in začasno nanizani zaradi lažjega transporta

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 7102, ex ex 7103 in ex ex 7104

Obdelani dragi in poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali poldragih kamnov

 

7106, 7108 in 7110

Plemenite kovine:

 

 

– Neobdelano

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tar. številk 7106, 7108 in 7110

ali

elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106, 7108 ali 7110

ali

legiranje plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami

 

– Polizdelki ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin

 

ex ex 7107, ex ex 7109 in ex ex 7111

Kovine, navaljane s plemenitimi kovinami, kot polizdelki

Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami

 

7116

Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7117

Imitacije nakita

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

ali

izdelava iz delov iz navadnih kovin, neprekritih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, pod pogojem, da vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 72

Železo in jeklo; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

7207

Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7201, 7202, 7203, 7204 ali 7205

 

7208 do 7216

Ploščati toplo valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206

 

7217

Žica iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7207

 

ex ex 7218, 7219 do 7222

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifne številke 7218

 

7223

Žica iz nerjavnega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tarifne številke 7218

 

ex ex 7224, 7225 do 7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih; kotniki in profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifne številke 7206, 7218 ali 7224

 

7229

Žica iz drugih legiranih jekel

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7224

 

ex poglavje 73

Izdelki iz železa in jekla; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206

 

7302

Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla; tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne veznice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje ali pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206

 

7304, 7305 in 7306

Cevi in votli profili, iz železa (razen litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tarifnih številk 7206, 7207, 7218 ali 7224

 

ex ex 7307

Pribor za cevi iz nerjavnega jekla (ISO št. X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več delov,

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in peskanje kovanih polizdelkov, pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih kovanih izdelkov ne presega 35 % cene izdelka franko tovarna

 

7308

Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki in profili iz tarifne številke 7301 se ne smejo uporabljati

 

ex ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 7315 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 74

Baker in bakreni izdelki; razen za:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7401

Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

7402

Neprečiščen baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

7403

Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi:

 

 

– Prečiščen baker

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

– Bakrove zlitine in rafiniran baker, ki vsebuje še druge elemente

Izdelava iz rafiniranega surovega bakra ali bakrovih odpadkov in ostankov

 

7404

Bakrovi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

7405

Predzlitine bakra

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 75

Nikelj in nikljevi izdelki; razen za:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7501 do 7503

Nikljev kamen („matte“), sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja; surovi nikelj; nikljevi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 76

Aluminij in aluminijasti izdelki; razen za:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7601

Aluminij, surov

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ali

izdelava s toplotno ali elektrolitsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostankov

 

7602

Aluminijevi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 7616

Izdelki iz aluminija razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj ali tkanin za ojačanje in podobnih materialov (vključno z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice in ekspandirane kovine iz aluminija

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje ali tkanine za ojačanje in podobni materiali (vključno z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija ter

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 77

Rezervirano za možnost prihodnje uporabe v harmoniziranem sistemu

 

 

ex poglavje 78

Svinec in svinčeni izdelki; razen za:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7801

Surovi svinec:

 

 

– Prečiščen svinec

Izdelava iz obdelanega svinca („bullion“ ali „work“)

 

– Drugi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabiti odpadki in ostanki iz tar. št. 7802

 

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 79

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7901

Cink, surov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabiti odpadki in ostanki iz tarifne številke 7902

 

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 80

Kositer in kositrni izdelki; razen za:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

8001

Kositer, surov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabiti odpadki in ostanki iz tarifne številke 8002

 

8002 in 8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

Poglavje 81

Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki:

 

 

– Druge navadne kovine, obdelane; njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex poglavje 82

Orodje, nožarski proizvodi, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

8206

Orodje iz dveh ali več tarifnih številk 8202 do 8205, v garniturah za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz številk 8202 do 8205. Vendar se orodje iz tarifnih številk 8202 do 8205 lahko vstavi v garniture, če njegova vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna

 

8207

Izmenljiva orodja za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje), vključno z matricami za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodja za vrtanje kamna in zemlje

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8208

Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tarifne številke 8208

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo rezila in ročaji iz navadnih kovin

 

8214

Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (vključno pilice za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin

 

8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin

 

ex poglavje 83

Razni izdelki iz navadnih kovin; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki, primerni za stavbarstvo, in avtomatična zapirala za vrata

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo tudi drugi materiali iz tar. št. 8302, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih kovin

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo tudi drugi materiali iz tarifne številke 8306, če njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 84

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli; razen za:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8401

Gorilni elementi za jedrske reaktorje

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka (12)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8402

Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto paro

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8403 in ex ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tarifne številke 8402, in pomožne naprave za kotle za centralno kurjavo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 8403 in 8404

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

8406

Turbine na vodno in drugo paro

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8407

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8409

Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tarifne številke 8407 ali 8408

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8411

Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8414

Industrijski ventilatorji

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8415

Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, drugačne od klimatskih naprav iz tarifne številke 8415

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8419

Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne mase, papirja in kartona

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8420

Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo, in valji zanje

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8423

Tehtnice - tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g)), vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi tehtanja; uteži za tehtnice vseh vrst

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8425 do 8428

Stroji in naprave za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8429

Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji, samovozni:

 

 

– Cestni valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugi

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8430

Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8431

Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s cestnimi valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8439

Stroji za proizvodnjo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali dodelavo papirjev ali kartona

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8441

Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8443

Tiskalniki za pisarniške stroje (npr. stroje za avtomatsko obdelavo podatkov, stroje za obdelavo besedila itd.)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8444 do 8447

Stroji iz teh tarifnih številk za uporabo v tekstilni industriji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 8448

Pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tarifne številke 8444 in 8445

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8452

Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig iz tarifne številke 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne stroje:

 

 

– Šivalni stroji (samo lock–stitch), z glavami, z maso do 16 kg brez motorja oziroma do 17 kg z motorjem

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri sestavljanju glave (brez motorja) ne presega vrednosti vsega uporabljenega materiala s poreklom in

so uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak že izdelki s poreklom

 

– Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8456 do 8466

Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tarifnih številk 8456 do 8466

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8469 do 8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, računski stroji, računalniki - stroji za avtomatsko obdelavo podatkov, razmnoževalni stroji, stroji za spajanje z žičnimi sponkami)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8480

Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modeli za kalupe; kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gumo in plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

8482

Kotalni ležaji

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8484

Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanska tesnila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 8486

– Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z laserjem ali drugim svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom, elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom, elektronskim snopom, ionskim snopom ali snopom plazme ter njihovi deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

– Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin z upogibanjem, prepogibanjem, ravnanjem, uravnavanjem ter njihovi deli in pribor

 

 

– Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona, azbesta, cementa in podobnih mineralnih materialov ali za hladno obdelavo stekla ter njihovi deli in pribor

 

 

– Instrumenti za označevanje, ki so aparati, ki izdelajo obliko, potrebno za izdelavo mask ali drugih izdelkov iz podlag, prevlečenih s fotoobstojnimi snovmi; deli in pribor

 

 

– Kalupi za brizganje ali kompresijo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

– Stroji in naprave za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8487

Deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 85

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke; razen za:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8501

Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8503 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8502

Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 8501 in 8503 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8504

Napajalniki za računalnike - stroje za avtomatično obdelavo podatkov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 8517

Drugi aparati za prenos ali sprejem glasu, slike ali drugih podatkov, vključno aparati za komunikacijo v brezžičnem omrežju (kot npr. lokalno ali prostrano omrežje), razen sprejemnikov in oddajnikov iz tarifnih številk 8443, 8525, 8527 ali 8528

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8519

Aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8521

Aparati za snemanje ali reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV-sprejemno enoto) ali ne

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8522

Deli in pribor uporabni predvsem ali v glavnem z aparati iz tarifnih številk 8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8523

Plošče (diski), trakovi, polprevodniški nosilci s trajnim pomnjenjem, „pametne kartice“ in drugi nosilci za snemanje zvočnih ali drugih pojavov, posnetih ali ne, vključno z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz poglavja 37:

 

 

– Neposnete plošče (diski), trakovi, polprevodniški nosilci s trajnim pomnenjem in drugi nosilci za snemanje zvočnih ali drugih pojavov, razen izdelkov iz poglavja 37

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

– Posnete plošče (diski), trakovi, polprevodniški nosilci s trajnim pomnjenjem in drugi nosilci za snemanje zvočnih ali drugih pojavov, razen izdelkov iz poglavja 37

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8523 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

– Matrice in galvanski odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz poglavja 37

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8523 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

– Približevalne kartice in „pametne kartice“ z dvema ali več elektronskimi integriranimi vezji

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

– „Pametne kartice“ z enim elektronskim integriranim vezjem

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8541 in 8542 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

ali

postopek razprševanja, pri čemur so integriranja vezja oblikovana na polprevodniški podlagi s selektivnim vnašanjem ustreznega topila (dopant), ne glede na to, ali je to vezje sestavljeno in/ali testirano v državi, ki ni država, navedena v členu 3

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8525

Oddajniki za radiodifuzijo ali televizijo, z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali ne; televizijske kamere, digitalni fotoaparati in video snemalne kamere

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8526

Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8527

Sprejemniki za radiodifuzijo, kombinirani ali ne v istem ohišju z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka ali z uro

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8528

Monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika; televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike:

 

 

– Monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika, namenjeni samo ali zlasti za uporabo v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugi monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika; televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike;

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8529

Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tarifnih številk 8525 do 8528:

 

 

– Izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati za snemanje in reprodukcijo slike

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

– Namenjeni samo ali zlasti za uporabo z monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika, namenjeni samo ali zlasti za uporabo v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

– Drugo

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8535

Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih za napetost nad 1 000 V

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8538 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8536

Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih za napetost, ki ne presega 1 000 V; spojniki za optična vlakna, snope optičnih vlaken ali kable iz optičnih vlaken:

 

 

– Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih za napetost, ki ne presega 1 000 V

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8538 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

– Spojniki za optična vlakna, snope optičnih vlaken ali kable iz optičnih vlaken

 

 

– – iz plastičnih mas

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

– – iz keramike

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

– – iz bakra

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

8537

Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz poglavja 90 in aparati za numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz tarifne številke 8517

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8538 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8541

Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, razen rezin, ki še niso zrezane v čipe

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8542

Elektronska integrirana vezja

 

 

– Monolitna integrirana vezja

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8541 in 8542 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

ali

postopek razprševanja, pri čemur so integriranja vezja oblikovana na polprevodniški podlagi s selektivnim vnašanjem ustreznega topila (dopant), ne glede na to, ali je to vezje sestavljeno in/ali testirano v državi, ki ni država, navedena v členu 3

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

– Več čipov, ki so deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugo

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8541 in 8542 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8544

Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8546

Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8547

Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tarifne številke 8546; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8548

Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne celice; iztrošene primarne baterije in iztrošeni električni akumulatorji; električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

 

 

– Elektronski sklopi

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8541 in 8542 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

– Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 86

Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična (tudi elektromehanska) signalna oprema za promet vseh vrst; razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8608

Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vključno elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 87

Vozila, razen železniških in tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor; razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8709

Samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8710

Tanki in druga oklepna bojna motorna vozila, vključno tista, ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi, in njihovi deli

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8711

Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice:

 

 

– Z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem s prostornino cilindra:

 

 

– – Do vključno 50 cm3

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

– – Nad 50 cm3

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

– Drugi

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8712

Kolesa brez krogličnih ležajev

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 8714

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8715

Otroški vozički in njihovi deli

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8716

Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila brez lastnega pogona; njihovi deli

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 88

Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 8804

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne naprave; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih izdelkov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

Poglavje 89

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati ladijski trupi iz tarifne številke 8906

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex poglavje 90

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor; razen za:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

9001

Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken, razen tistih iz tarifne številke 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vključno kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi optični elementi iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9002

Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9004

Očala, naočniki in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 9005

Daljnogledi (z enim ali dvema objektivoma), optični teleskopi in njihova stojala; razen zrcalnih teleskopov in njihovih stojal

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna ter

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 9006

Fotografski aparati (razen kinematografskih); fotografski bliskovni aparati in bliskovne žarnice, razen žarnic na razelektrenje

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

9007

Kinematografske kamere in projektorji, vključno s tistimi z vdelanimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

9011

Optični mikroskopi, tudi tisti za mikrofotografijo, mikrokinematografijo in mikroprojekcijo

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti in aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9015

Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9016

Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g), z utežmi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9017

Instrumenti in aparati za risanje, označevanje ali matematično računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribori v kompletu, logaritemska računala, računala v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za merjenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9018

Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vključno s scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in aparati za preiskavo vida

 

 

– Zobozdravniški stoli z vgrajenimi zobozdravniškimi napravami ali zobozdravniškimi pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 9018

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

– Drugi

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

9019

Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

9020

Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih mask brez mehanskih delov in zamenljivih filtrov

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

9024

Stroji in aparati za preskušanje trdote, natezne tlačne trdnosti, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti materiala (npr. kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastične mase)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9025

Hidrometri in podobni plavajoči instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9026

Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki količine toplote), razen instrumentov in aparatov iz tarifne številke 9014, 9015, 9028 ali 9032

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9027

Instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje toplote, zvoka ali svetlobe (vključno z ekspozimetri); mikrotomi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9028

Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, vključno z merilniki za njihovo umerjanje:

 

 

– Deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugi

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

9029

Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tarifno številko 9014 ali 9015; stroboskopi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9030

Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz tarifne številke 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9031

Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; projektorji profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9032

Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9033

Deli in pribori (ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz poglavja 90

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 91

Ure in njihovi deli; razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

9105

Druge ure

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

9109

Drugi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

9110

Kompletni urni mehanizmi (za osebne ali druge ure), nesestavljeni ali delno sestavljeni (mehanizmi v kompletih); nekompletni urni mehanizmi (za osebne ali druge ure), sestavljeni; grobi urni mehanizmi za osebne ali druge ure

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 9114 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

9112

Ohišja za hišne, pisarniške in podobne ure in ohišja podobne vrste za druge proizvode iz tega poglavja, deli ohišij

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

9113

Jermenčki in zapestnice za ročne ure in deli za jermenčke in zapestnice:

 

 

– Iz navadne kovine, pozlačene ali posrebrene ali ne, ali iz kovine, prevlečene s plemenito kovino,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

– Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 92

Glasbila; njihovi deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 93

Orožje in strelivo; deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 94

Pohištvo; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 9401 in ex ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno tkanino, katere teža ne presega 300 g/m2

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

ali

izdelava iz bombažne tkanine, ki je že pripravljena za uporabo z materiali iz tarifne številke 9401 ali 9403, pod pogojem, da:

vrednost tkanine ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna in

so vsi drugi uporabljeni materiali s poreklom in se uvrščajo v vse druge tarifne številke, razen v tarifne številke 9401 ali 9403

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

9405

Svetilke in pribor zanje, vključno z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

9406

Montažne zgradbe

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 95

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 9503

Druge igrače; zmanjšani modeli in podobni modeli za igro, tudi s pogonom; sestavljanke (puzzles) vseh vrst

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 9506

Palice za golf in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Za izdelavo glav za palice za golf pa se lahko uporabijo grobo obdelani kosi

 

ex poglavje 96

Razni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 9601 in ex ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega, rastlinskega ali mineralnega izvora za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za rezljanje iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 9603

Metle in ščetke (razen metel iz protja ter ščetk iz materialov veveričje ali podlasičje dlake), ročno vodeni mehanični čistilci tal, brez motorja, soboslikarski vložki in valji, brisalniki za pod, okna ipd., omela

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

9605

Potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Lahko pa se vključijo sestavni deli ali izdelki brez porekla, če njihova skupna vrednost ne presega 15% cene garniture franko tovarna

 

9606

Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo), in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

9608

Svinčniki s kroglico; flomastri in označevalci z vrhom iz polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala; deli (vključno kapice in ščipalke) navedenih izdelkov, razen tistih iz tarifne številke 9609

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabljajo peresa ali konice peres iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka

 

9612

Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih ali v kasetah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 9613

Vžigalniki piezo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 9613 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 9614

Tobačne pipe in glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih kosov

 

Poglavje 97

Umetniški predmeti, zbirke in starine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz iste tarifne številke, kot je tar. št. izdelka

 


(1)  Za posebne pogoje v zvezi s „specifičnimi procesi“ glej uvodni opombi 7.1 in 7.3.

(2)  Za posebne pogoje v zvezi s „specifičnimi procesi“ glej uvodno opombo 7.2.

(3)  Opomba 3 k poglavju 32 določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil, pod pogojem, da niso uvrščeni v drugo tarifno številko v poglavju 32.

(4)  Izraz „skupina“ pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

(5)  Za izdelke, sestavljene iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tarifne številke 3901 do 3906 in po drugi strani v tarifne številke 3907 do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladujejo po teži.

(6)  Naslednje folije se štejejo za visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetrom v skladu z ASTM-D 1003-16, t. i. Hazefactor) je manjša od 2 %.

(7)  Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v uvodni opombi 5.

(8)  Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tkanih tkanin, ki se uporabljajo za izdelavo papirja.

(9)  Glej uvodno opombo 6.

(10)  Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike), glej uvodno opombo 6.

(11)  SEMI – Registrirani inštitut za polprevodniško opremo in materiale.

(12)  To pravilo se uporablja do 31. decembra 2005.

PRILOGA III a

Vzorec potrdila o gibanju blaga EUR.1 ter zahtevka za potrdilo o gibanju blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.

Vsak obrazec meri 210 × 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je do minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel papir, oblikovan za pisanje, brez mehanskih ostankov lesa, ki tehta najmanj 25 g/m2. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem giljošo, tako da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi vidno že na prvi pogled.

2.

Pristojni organi pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo obrazce ali pa jih lahko dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru vsak obrazec vsebuje sklic na takšno pooblastilo. Na vsakem obrazcu je tudi ime in naslov tiskarne ali znak, po katerem je mogoče tiskarno prepoznati. Obrazec vsebuje tudi serijsko številko, natisnjeno ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

Image

Image

Image

Image


(1)  Na primer: uvozne listine, potrdila o gibanju blaga, računi, izjave proizvajalca itd., ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.

PRILOGA III b

Vzorec potrdila o gibanju blaga EUR-MED ter zahtevka za potrdilo o gibanju blaga EUR-MED

Navodila za tiskanje

1.

Vsak obrazec meri 210 × 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je do minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel papir, oblikovan za pisanje, brez mehanskih ostankov lesa, ki tehta najmanj 25 g/m2. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem giljošo, tako da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi vidno že na prvi pogled.

2.

Pristojni organi držav pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo obrazce ali pa jih lahko dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru vsak obrazec vsebuje sklic na takšno pooblastilo. Na vsakem obrazcu je tudi ime in naslov tiskarne ali znak, po katerem je mogoče tiskarno prepoznati. Obrazec vsebuje tudi serijsko številko, natisnjeno ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

Image

Image

Image

IZJAVA IZVOZNIKA

Podpisani, izvoznik blaga, poimenovanega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

PRILAGAM naslednje dokazilne listine (1):

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki jih ti štejejo kot potrebna za izdajo priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na kakršen koli pregled mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s strani pristojnih organov;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

(Kraj in datum)

(Podpis)


(1)  Na primer: uvozne listine, potrdila o gibanju blaga, računi, izjave proizvajalca itd., ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.

PRILOGA IV a

Besedilo izjave o poreklu

Izjava o poreklu, katere besedilo je navedeno spodaj, mora biti sestavljena v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba navajati.

Albanska različica

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2).

Bosanska različica

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.

Bolgarska različica

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Španska različica

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Hrvaška različica

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Češka različica

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Danska različica

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Nemška različica

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estonska različica

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Grška različica

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Angleška različica

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francoska različica

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Italijanska različica

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Latvijska različica

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litovska različica

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Madžarska različica

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Makedonska različica

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло.

Malteška različica

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Črnogorska različica

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.

Nizozemska različica

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poljska različica

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalska različica

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no  (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Romunska različica

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Srbska različica

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla.

Slovenska različica

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovaška različica

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finska različica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švedska različica

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arabska različica

Image

Hebrejska različica

Image

Ferska različica

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2).

Islandska različica

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2).

Norveška različica

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr … (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).

Turška različica

İșbu belge (gümrük onay No: … (1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menșeli (2) maddeler olduğunu beyan eder.

 (3)

(Kraj in datum)

 (4)

(Podpis izvoznika; poleg tega mora biti čitljivo navedeno ime osebe, ki izjavo podpiše)


(1)  Kadar izjavo o poreklu izdela pooblaščeni izvoznik, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila pooblaščenega izvoznika. Kadar izjave o poreklu ne izdela pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo ali pa se pusti prazen prostor.

(2)  Navedba porekla izdelkov. Kadar se izjava o poreklu delno ali v celoti nanaša na izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, jih mora izvoznik jasno označiti z oznako „CM“ v dokumentu, na katerem se daje izjava.

(3)  Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.

(4)  Kadar se podpis izvoznika ne zahteva, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.

PRILOGA IV b

Besedilo izjave o poreklu EUR-MED

Izjava o poreklu EUR-MED, katere besedilo je navedeno spodaj, mora biti sestavljena v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba navajati.

Albanska različica

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2).

cumulation applied with … (ime države/držav)

no cumulation applied (3)

Bosanska različica

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.

cumulation applied with … (ime države/držav)

no cumulation applied (3)

Bolgarska različica

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

cumulation applied with … (ime države/držav)

no cumulation applied (3)

Španska različica

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with … (ime države/držav)

no cumulation applied (3)

Hrvaška različica

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

cumulation applied with … (ime države/držav)

no cumulation applied (3)

Češka različica

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with … (ime države/držav)

no cumulation applied (3)

Danska različica

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with … (ime države/držav)

no cumulation applied (3)

Nemška različica

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with … (ime države/držav)

no cumulation applied (3)

Estonska različica

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

cumulation applied with … (ime države/držav)

no cumulation applied (3)

Grška različica

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

cumulation applied with … (ime države/držav)

no cumulation applied (3)

Angleška različica

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

cumulation applied with … (ime države/držav)

no cumulation applied (3)

Francoska različica<