12.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1158/2012

z dne 27. novembra 2012

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (1) in zlasti člena 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 338/97 navaja sezname živalskih in rastlinskih vrst, za katere je trgovina omejena ali nadzorovana. Navedeni seznami vključujejo sezname iz dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

(2)

V Dodatek III h Konvenciji so bile pred kratkim vključene naslednje vrste: Diospyros aculeata, Diospyros analamerensis, Diospyros anosivolensis, Diospyros baroniana, Diospyros bemarivensis, Diospyros bernieri, Diospyros bernieriana, Diospyros bezofensis, Diospyros boinensis, Diospyros boivinii, Diospyros calophylla, Diospyros caucheana, Diospyros cinnamomoides, Diospyros clusiifolia, Diospyros conifera, Diospyros coursiana, Diospyros cupulifera, Diospyros danguyana, Diospyros decaryana, Diospyros dycorypheoides, Diospyros ebenifera, Diospyros enervis, Diospyros erinacea, Diospyros erythrosperma, Diospyros filipes, Diospyros fuscovelutina, Diospyros geayana, Diospyros gneissicola, Diospyros gracilipes, Diospyros greveana, Diospyros haplostylis, Diospyros hazomainty, Diospyros hemiteles, Diospyros heterosepala, Diospyros humbertiana, Diospyros humbertii, Diospyros implexicalyx, Diospyros ketsensis, Diospyros laevis, Diospyros lamiana, Diospyros lanceolata, Diospyros latispathulata, Diospyros lenticellata, Diospyros leucomelas, Diospyros leucocalyx, Diospyros lokohensis, Diospyros louveli, Diospyros madagascariensis, Diospyros madecassa, Diospyros magnifolia, Diospyros manampetsae, Diospyros mangabensis, Diospyros mangorensis, Diospyros mapingo, Diospyros masoalensis, Diospyros mcphersonii, Diospyros meeusiana, Diospyros microrhombus, Diospyros montigena, Diospyros myriophylla, Diospyros myrtifolia, Diospyros myrtilloides, Diospyros natalensis, Diospyros neraudii, Diospyros nigricans, Diospyros nodosa, Diospyros obducta, Diospyros occlusa, Diospyros olacinoides, Diospyros onivensis, Diospyros parifolia, Diospyros parvifolia, Diospyros perreticulata, Diospyros perrieri, Diospyros pervillei, Diospyros platycalyx, Diospyros pruinosa, Diospyros quartzitarium, Diospyros quercina, Diospyros revaughanii, Diospyros rubrolanata, Diospyros sakalavarum, Diospyros sclerophylla, Diospyros seychellarum, Diospyros sphaerosepala, Diospyros stenocarpa, Diospyros striicalyx, Diospyros subacuta, Diospyros subenervis, Diospyros subfalciformis, Diospyros subsessifolia, Diospyros subtrinervis, Diospyros tampinensis, Diospyros tetraceros, Diospyros tetrapoda, Diospyros torquata, Diospyros toxicaria, Diospyros tropophylla, Diospyros urschii, Diospyros velutipes, Diospyros vera, Diospyros vescoi, Diospyros viguieriana, Dalbergia louvelii, Dalbergia monticola, Dalbergia normandii, Dalbergia purpurascens, Dalbergia xerophila (vse z oznako) na zahtevo Madagaskarja; Dalbergia darienensis, Dalbergia retusa (obe z oznako) na zahtevo Paname; Cryptobranchus alleganiensis na zahtevo Združenih držav; Sphyrna lewini na zahtevo Kostarike.

(3)

Zaradi sprememb Dodatka III h Konvenciji so potrebne spremembe Priloge C k Uredbi (ES) št. 338/97.

(4)

Dodati bi bilo treba opombo k navedbi rodu Agalychnis spp. v Prilogi B k Uredbi (ES) št. 338/97 in navesti imena petih vrst, ki jih vključuje ta navedba.

(5)

Dodati bi bilo treba opombo k navedbi Scleropages formosus v Prilogi A k Uredbi (ES) št. 338/97 in v njej navesti, da navedba vključuje na novo opisani takson Scleropages inscriptus.

(6)

Ime redu „RAJIFORMES“ bi bilo treba nadomestiti s „PRISTIFORMES“, da bo pravilno naveden sklic na standardne vire CITES.

(7)

Oznake pri navedbi Cedrela fissilis, Cedrela lilloi in Cedrela odorata v Prilogi C k Uredbi (ES) št. 338/97 bi bilo treba spremeniti ter zato črtati navedbo teh vrst v Prilogi D k navedeni uredbi, da se popravi nedoslednost med dodatki CITES in prilogami k Uredbi (ES) št. 338/97.

(8)

Uredbo (ES) št. 338/97 je zato treba ustrezno spremeniti. Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k navedeni uredbi.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. novembra 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1.

Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:

(a)

z imenom vrste; ali

(b)

kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.

2.

Okrajšava ‚spp.‘ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.

3.

Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.

4.

Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v tej prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi Sveta 2009/147/ES (1) ali Direktivi Sveta 92/43/EGS (2).

5.

Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:

(a)

‚ssp.‘ se uporablja za označevanje podvrst;

(b)

‚var.‘ se uporablja za označevanje varietete (varietet); ter

(c)

‚fa.‘ se uporablja za označevanje oblik.

6.

Znaki ‚(I)‘, ‚(II)‘ in ‚(III)‘ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7 do 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.

7.

(I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.

8.

(II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.

9.

(III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.

10.

‚Kultivar‘ v skladu z definicijo iz 8. izdaje Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline.

11.

Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporabljajo določbe te uredbe, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.

12.

Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s členom 2(t) te uredbe znak ‚#‘ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C, označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:

#1

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; ter

(d)

plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu Vanilla.

#2

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen in peloda; ter

(b)

končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#3

Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin.

#4

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena Beccariophoenix madagascariensis in Neodypsis decaryi, ki se izvažajo z Madagaskarja;

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;

(d)

plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu Vanilla (Orchidaceae) in družine Cactaceae;

(e)

stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu Opuntia podrodu Opuntia in Selenicereus (Cactaceae); ter

(f)

končnih izdelkov Euphorbia antisyphilitica, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#5

Označuje hlode, žagan les ali furnir.

#6

Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.

#7

Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.

#8

Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.

#9

Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako ‚Proizvedeno iz materiala Hoodia spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo v sodelovanju z upravnimi organi CITES v Bocvani/Namibiji/Južni Afriki na podlagi sporazuma št. BW/NA/ZA xxxxxx‘.

#10

Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.

#11

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.

#12

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in eterično olje, razen končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#13

Označuje jedro (znano tudi kot ‚endosperm‘, ‚pulpa‘ ali ‚kopra‘) in vse njegove derivate.

13.

Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami člena 4(1) Uredbe, to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da za semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejance ali za tkivne kulture teh križancev, pridobljene in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe te uredbe.

14.

Za urin, iztrebke in ambro, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, se ne uporabljajo določbe te uredbe.

15.

V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§ 1

Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.

§ 2

Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.

16.

V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se navedene določbe uporabljajo le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§ 3

Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje: listje, korenine/korenike, stebla, semena/spore, skorjo in plodove.

§ 4

Hlodi, žagan les in furnir.

 

Priloga A

Priloga B

Priloga C

Splošno ime

ŽIVALSTVO

CHORDATA (STRUNARJI)

MAMMALIA

 

 

 

sesalci

ARTIODACTYLA

 

 

 

sodoprsti kopitarji, parkljarji

Antilocapridae

 

 

 

vilorogi

Antilocapra americana (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k Uredbi ni vključena nobena druga populacija)

 

 

antilopska koza, vilorog

Bovidae

 

 

 

rogarji ali votlorogi

Addax nasomaculatus (I)

 

 

mendiška antilopa

 

Ammotragus lervia (II)

 

grivasta ovca

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

jelenja antilopa

 

Bison bison athabascae (II)

 

gozdni bizon

Bos gaurus (I) (razen udomačene oblike, navedene kot Bos frontalis, ki ni predmet določb te uredbe)

 

 

gaver, džungelsko govedo

Bos mutus (I) (razen udomačene oblike, navedene kot Bos grunniens, ki ni predmet določb te uredbe)

 

 

jak, godrnjavi bivol

Bos sauveli (I)

 

 

kuprej, kamboški gozdni vol

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot Bubalus bubalis, ki ni predmet določb te uredbe)

indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni

Bubalus depressicornis (I)

 

 

nižinski anoa

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamaru, mindorski bivol

Bubalus quarlesi (I)

 

 

gorski anoa

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

Capra falconeri (I)

 

 

markor, vijekoza, vijeroga koza

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

asamski sezav

Capricornis thar (I)

 

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

zalivski hulež

Cephalophus jentinki (I)

 

 

jentinkov hulež

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

ogilbyjev hulež

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

veliki hulež

 

Cephalophus zebra (II)

 

zebrasti hulež

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

belonosa antilopa

Gazella cuvieri (I)

 

 

cuvierjeva gazela

 

 

Gazella dorcas (III Alžirija/Tunizija)

navadna gazela

Gazella leptoceros (I)

 

 

vitkoroga gazela

Hippotragus niger variani (I)

 

 

orjaška črna grivasta antilopa

 

Kobus leche (II)

 

vodna antilopa

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

rdeči goral

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

kitajski goral

Naemorhedus goral (I)

 

 

goral

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Nanger dama (I)

 

 

jelenja gazela

Oryx dammah (I)

 

 

sabljarka

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabski oriks, arabska bajza

 

Ovis ammon (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)

 

argali

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

tibetanski argali

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

 

Ovis canadensis (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)

 

kanadska debeloroga ovca

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

rdeča ovca, urial, šapu

 

Ovis vignei (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

čiru, orongo

 

Philantomba monticola (II)

 

modri hulež

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

abruški gams

 

Saiga borealis (II)

 

 

Saiga tatarica (II)

 

sajga

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

čusinga, štiriroga antilopa

Camelidae

 

 

 

kamele

 

Lama guanicoe (II)

 

gvanako, rdečerjavi gvanako

Vicugna vicugna (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; ter Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)

Vicugna vicugna (II) (samo populacije v Argentini (3) [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji (4) [celotna populacija]; Čilu (5) [populacija območja Primera Región]; Peruju (6) [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)

 

vikunja

Cervidae

 

 

 

jeleni

Axis calamianensis (I)

 

 

kalamijanski jelen

Axis kuhlii (I)

 

 

kuhlov jelen

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

svinjski jelen

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

močvirski jelen

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

baktrijanski jelen

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžirija/Tunizija)

berberski jelen

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

hangul

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

mezopotamski damjak

Hippocamelus spp. (I)

 

 

huemul

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

veliki rdeči šilar

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

črni mutnjak

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

orjaški mutnjak

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

gvatemalski belorepi jelen

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampski jelen, kampški jelen

 

Pudu mephistophiles (II)

 

ekvadorski pudu

Pudu puda (I)

 

 

čilski pudu

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

močvirski jelen, barazinga

Rucervus eldii (I)

 

 

lirasti jelen, tamin

Hippopotamidae

 

 

 

povodni konji

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

mali povodni konj

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

veliki povodni konj, nilski povodni konj

Moschidae

 

 

 

pižmarji

Moschus spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

Moschus spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)

 

pižmarji

Suidae

 

 

 

svinje

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa, jelenjač

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Sus salvanius (I)

 

 

pritlikava divja svinja

Tayassuidae

 

 

 

pekariji

 

Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij Pecari tajacu v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

pekariji

Catagonus wagneri (I)

 

 

wagnerjev pekari

CARNIVORA

 

 

 

zveri

Ailuridae

 

 

 

mačje pande

Ailurus fulgens (I)

 

 

mačji panda

Canidae

 

 

 

psi

 

 

Canis aureus (III Indija)

zlati šakal

Canis lupus (I/II)

(vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepalu in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot Canis lupus familiaris in Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot Canis lupus familiaris in Canis lupus dingo)

 

volk, sivi volk

Canis simensis

 

 

etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk

 

Cerdocyon thous (II)

 

šakalska lisica, maikong

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

grivasti volk

 

Cuon alpinus (II)

 

rdeči volk, kolzun

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

kalpeška lisica

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

argentinska lisica

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

azarska lisica, aguaračaj

Speothos venaticus (I)

 

 

gozdni pes

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

bengalska lisica

 

Vulpes cana (II)

 

blanfordova lisica

 

Vulpes zerda (II)

 

fenek, puščavska lisica

Eupleridae

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

Eupleres goudotii (II)

 

madagaskarska pasasta cibeta

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

mačke

 

Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)

 

mačke

Acinonyx jubatus (I) (letne izvozne kvote za žive osebke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebki je predmet določb člena 4(1) te uredbe)

 

 

gepard, čita

Caracal caracal (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

karakal, puščavski ris

Catopuma temminckii (I)

 

 

temminckova zlata mačka

Felis nigripes (I)

 

 

črnonoga mačka

Felis silvestris (II)

 

 

divja mačka

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

mala pegasta mačka

Leopardus jacobitus (I)

 

 

andska mačka, gorska mačka

Leopardus pardalis (I)

 

 

ozelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

leopardja mačka

Leopardus wiedii (I)

 

 

dolga mačka, margaj

Lynx lynx (II)

 

 

ris

Lynx pardinus (I)

 

 

južnoevropski ris

Neofelis nebulosa (I)

 

 

dimasti leopard

Panthera leo persica (I)

 

 

azijski lev

Panthera onca (I)

 

 

jaguar

Panthera pardus (I)

 

 

leopard

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

Pardofelis marmorata (I)

 

 

saharska mačka

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

bengalska mačka

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

japonska mačka

Prionailurus planiceps (I)

 

 

ploščatoglava mačka

Prionailurus rubiginosus (I) (samo populacija v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

rjasta mačka

Puma concolor coryi (I)

 

 

floridska puma

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

vzhodna puma

Puma yagouaroundi (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

snežni leopard ali ibis

Herpestidae

 

 

 

ihneumoni

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

rjavi indijski mungo

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija)

indijski mungo

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

mali indijski mungo

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

rdeči mungo

 

 

Herpestes urva (III Indija)

račji mungo

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

progastovrati mungo

Hyaenidae

 

 

 

hijene

 

 

Proteles cristata (III Bocvana)

pižmova hijena, podzemski volk

Mephitidae

 

 

 

skunki

 

Conepatus humboldtii (II)

 

patagonski surili

Mustelidae

 

 

 

kune

Lutrinae

 

 

 

vidre

 

Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

vidre

Aonyx capensis microdon (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

kongoška vidra, brezkrempljasta vidra

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

morska vidra

Lontra felina (I)

 

 

obalna vidra

Lontra longicaudis (I)

 

 

južnoameriška vidra

Lontra provocax (I)

 

 

čilska vidra

Lutra lutra (I)

 

 

evropska vidra

Lutra nippon (I)

 

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

orjaška vidra, brazilska vidra

Mustelinae

 

 

 

kune

 

 

Eira barbara (III Honduras)

tajra

 

 

Galictis vittata (III Kostarika)

grizon

 

 

Martes flavigula (III Indija)

harza, pisana kuna

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

kuna belica

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

nilgirska kuna

 

 

Mellivora capensis (III Bocvana)

medarski ali dvobarvni jazbec

Mustela nigripes (I)

 

 

prerijski dihur

Odobenidae

 

 

 

mroži

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

polarni mrož

Otariidae

 

 

 

južni morski medvedi

 

Arctocephalus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

morski medvedi

Arctocephalus philippii (II)

 

 

filipov morski medved

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

gvadalupski morski medved

Phocidae

 

 

 

pravi tjulnji

 

Mirounga leonina (II)

 

južnomorski slon

Monachus spp. (I)

 

 

pravi tjulnji

Procyonidae

 

 

 

rakuni

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

pasjedlačji medved

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

srednjeameriški podlasičji medved

 

 

Nasua narica (III Honduras)

belogobčni nosati medved

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvaj)

koati

 

 

Potos flavus (III Honduras)

vitorepi medved

Ursidae

 

 

 

medvedi

 

Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

medvedi

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

orjaški panda, bambusni medved

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajski medved, sončni medved

Melursus ursinus (I)

 

 

šobar, termitski medved

Tremarctos ornatus (I)

 

 

očalar, naočar, andski medved

Ursus arctos (I/II)

(samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta Ursus arctos isabellinus so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)

 

 

rjavi medved

Ursus thibetanus (I)

 

 

ogrličar

Viverridae

 

 

 

cibetovke

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

binturong

 

 

Civettictis civetta (III Bocvana)

afriška cibetovka

 

Cynogale bennettii (II)

 

vidrasta cibeta

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

malajska pasasta cibeta

 

 

Paguma larvata (III Indija)

črno-beli zvijavt

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

malajski mustang

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

indijski mustang

 

Prionodon linsang (II)

 

navadni linsang

Prionodon pardicolor (I)

 

 

pegasti linsang

 

 

Viverra civettina (III Indija)

velika pegasta cibetovka

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

velika indijska cibetovka

 

 

Viverricula indica (III Indija)

mala indijska cibetovka

CETACEA

 

 

 

kiti in delfini

CETACEA spp. (I/II)  (7)

 

 

kiti in delfini

CHIROPTERA

 

 

 

netopirji

Phyllostomidae

 

 

 

listonosi netopirji

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaj)

Pteropodidae

 

 

 

leteče lisice

 

Acerodon spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

leteče lisice

Acerodon jubatus (I)

 

 

 

Pteropus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

leteče lisice

Pteropus insularis (I)

 

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

rodrigueška leteča lisica

Pteropus samoensis (I)

 

 

samoanska leteča lisica

Pteropus tonganus (I)

 

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

CINGULATA

 

 

 

pasavci

Dasypodidae

 

 

 

pasavci

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

severni golorepi pasavec

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvaj)

veliki golorepi pasavec

 

Chaetophractus nationi (II) (letna izvozna kvota je nič. Vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja)

 

andski dlakavi pasavec

Priodontes maximus (I)

 

 

veliki pasavec

DASYUROMORPHIA

 

 

 

zverski vrečarji

Dasyuridae

 

 

 

zverski vrečarji

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

dolgorepa tankonoga miš vrečarica

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Thylacinidae

 

 

 

tasmanski volkovi

Thylacinus cynocephalus (morda izumrla) (I)

 

 

tasmanski volk

DIPROTODONTIA

 

 

 

diprotodonti

Macropodidae

 

 

 

kenguruji in valabiji

 

Dendrolagus inustus (II)

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

medvedji kenguru

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

progasti zajčji kenguru

Onychogalea fraenata (I)

 

 

mali kenguru

Onychogalea lunata (I)

 

 

polmesečarski kenguru

Phalangeridae

 

 

 

kuskusi in lisičji kuzuji

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

sivi kuskus

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

pegasti kuskus

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Potoroidae

 

 

 

podganji kenguruji

Bettongia spp. (I)

 

 

cvileži

Caloprymnus campestris (morda izumrla) (I)

 

 

puščavski podganji kenguru

Vombatidae

 

 

 

vombati

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki vombat

LAGOMORPHA

 

 

 

zajci in žvižgači

Leporidae

 

 

 

zajci in kunci

Caprolagus hispidus (I)

 

 

ščetinasti zajec

Romerolagus diazi (I)

 

 

vulkanski kunec

MONOTREMATA

 

 

 

stokovci

Tachyglossidae

 

 

 

kljunati ježki

 

Zaglossus spp. (II)

 

dolgorili kljunati ježek

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

jazbeci vrečarji ali bandikuti

Chaeropus ecaudatus (morda izumrla) (I)

 

 

kratkonogi jazbec vrečar

Peramelidae

 

 

 

jazbeci vrečarji ali bandikuti

Perameles bougainville (I)

 

 

zahodni progasti jazbec vrečar, marl

Thylacomyidae

 

 

 

dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbiji

Macrotis lagotis (I)

 

 

veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit

Macrotis leucura (I)

 

 

mali bilbi

PERISSODACTYLA

 

 

 

lihoprsti kopitarji

Equidae

 

 

 

konji, osli in zebre

Equus africanus (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot Equus asinus, za katero se ne uporabljajo določbe te uredbe)

 

 

nubijski divji osel, afriški osel

Equus grevyi (I)

 

 

grevyjeva zebra, kraljeva zebra

Equus hemionus (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti Equus hemionus hemionus in Equus hemionus khur pa sta navedeni v Dodatku I)

 

 

azijski osel

Equus kiang (II)

 

 

tibetanski polosel, kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

konj przewalskega, mongolski divji konj

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

hartmanova gorska zebra

Equus zebra zebra (I)

 

 

kapska gorska zebra

Rhinocerotidae

 

 

 

nosorogi

Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)

 

 

nosorogi

 

Ceratotherium simum simum (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju; vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofejami. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi)

 

širokousti nosorog, beli nosorog

Tapiridae

 

 

 

tapirji

Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)

 

 

tapirji

 

Tapirus terrestris (II)

 

južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir

PHOLIDOTA

 

 

 

luskavci

Manidae

 

 

 

luskavci, storžnjaki

 

Manis spp. (II)

(za Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica in Manis pentadactyla je je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komecialnimi nameni)

 

luskavci

PILOSA

 

 

 

lenivci in mravljinčarji

Bradypodidae

 

 

 

triprsti lenivci

 

Bradypus variegatus (II)

 

rjavi triprsti lenivec

Megalonychidae

 

 

 

dvoprsti lenivec

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

hofmanov dvoprsti lenivec

Myrmecophagidae

 

 

 

mravljinčarji

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

veliki mravljinčar

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

severni tamandua

PRIMATES

 

 

 

prvaki

 

PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

prvaki

Atelidae

 

 

 

kapucinke

Alouatta coibensis (I)

 

 

Alouatta palliata (I)

 

 

grivasti ali ognjeni vriskač

Alouatta pigra (I)

 

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

pajčarka, miriki

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

rumenorepi volnaček

Cebidae

 

 

 

marmozetke

Callimico goeldii (I)

 

 

goeldijeva krempljičarka

Callithrix aurita (I)

 

 

bela čopičarka

Callithrix flaviceps (I)

 

 

rumena marmozetka

Leontopithecus spp. (I)

 

 

leviči

Saguinus bicolor (I)

 

 

goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

geoffroyevatamarinka

Saguinus leucopus (I)

 

 

srebrna tamarinka, belonogi tamarin

Saguinus martinsi (I)

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

beloglavček, pinché, lisztova opica

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Cercopithecidae

 

 

 

ozkonose opice

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

dolgobrada zamorska mačka

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Colobus satanas (II)

 

 

črna gvereza

Macaca silenus (I)

 

 

bradač, vanderu

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

dril

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril

Nasalis larvatus (I)

 

 

rilčar

Piliocolobus foai (II)

 

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

pennantova rdeča gvereza

Piliocolobus preussi (II)

 

 

kamerunska rdeča gvereza

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

rečna rdeča gvereza

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

otoški hulman

Pygathrix spp. (I)

 

 

nosani

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hanuman, navadni langur, sveti langur

Semnopithecus hector (I)

 

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

malabarski langur

Semnopithecus priam (I)

 

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Simias concolor (I)

 

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

françoisov langur

Trachypithecus geei (I)

 

 

zlati langur

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

črni langur, nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

kapičasti langur

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

mačji makiji

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

mačji makiji

Daubentoniidae

 

 

 

dolgoprsteži

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

dolgoprstež, aj-aj, aje-aje

Hominidae

 

 

 

velike človeku podobne opice

Gorilla beringei (I)

 

 

gorska gorila

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila

Pan spp. (I)

 

 

šimpanzi

Pongo abelii (I)

 

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan

Hylobatidae

 

 

 

giboni

Hylobatidae spp. (I)

 

 

giboni

Indriidae

 

 

 

indriji

Indriidae spp. (I)

 

 

indriji

Lemuridae

 

 

 

lemurji

Lemuridae spp. (I)

 

 

pravi makiji

Lepilemuridae

 

 

 

podlasičji lemurji

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

podlasičji lemurji

Lorisidae

 

 

 

loriji in galagi

Nycticebus spp. (I)

 

 

čokati lori ali kukang

Pitheciidae

 

 

 

kapucinke

Cacajao spp. (I)

 

 

uakariji, kratkorepe opice

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

rjava skakačka

Chiropotes albinasus (I)

 

 

belonosi saki

Tarsiidae

 

 

 

nartničarji

Tarsius spp. (II)

 

 

nartničarji

PROBOSCIDEA

 

 

 

trobčarji

Elephantidae

 

 

 

sloni

Elephas maximus (I)

 

 

indijski slon

Loxodonta africana (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)

Loxodonta africana (II)

(samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (8); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)

 

afriški slon

RODENTIA

 

 

 

glodalci

Chinchillidae

 

 

 

činčile in viskače

Chinchilla spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet določb te uredbe)

 

 

činčile

Cuniculidae

 

 

 

pake

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka

Dasyproctidae

 

 

 

agutiji

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

agouti

Erethizontidae

 

 

 

drevesni ježevci

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

mehiški drevesni ježevec

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaj)

južnoameriški drevesni ježevec

Hystricidae

 

 

 

ježevci starega sveta

Hystrix cristata

 

 

afriški ježevec

Muridae

 

 

 

miši, voluharice in hrčki

Leporillus conditor (I)

 

 

podgana gnezdarica

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Xeromys myoides (I)

 

 

neprava podgana plovka

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Sciuridae

 

 

 

veverice

Cynomys mexicanus (I)

 

 

mehiški prerijski pes

 

 

Marmota caudata (III Indija)

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

himalajski svizec

 

Ratufa spp. (II)

 

orjaške veverice

 

Callosciurus erythraeus

 

 

Sciurus carolinensis

 

siva veverica

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

 

Sciurus niger

 

SCANDENTIA

 

 

 

tupaje ali šilaste veverice

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tupaje ali šilaste veverice

SIRENIA

 

 

 

morske krave ali sirene

Dugongidae

 

 

 

dugongi ali vilastorepe morske krave

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

lamantini

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis in Trichechus manatus sta navedena v Dodatku I. Trichechus senegalensis je naveden v Dodatku II)

 

 

lamantini

AVES

 

 

 

ptiči

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

plovci

Anas aucklandica (I)

 

 

 

Anas bernieri (II)

 

Anas chlorotis (I)

 

 

 

Anas formosa (II)

 

formoški kreheljc

Anas laysanensis (I)

 

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Anas querquedula

 

 

reglja

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Aythya innotata

 

 

Aythya nyroca

 

 

kostanjevka

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

aleutska kanadska gos

Branta ruficollis (II)

 

 

rdečevrata gos

Branta sandvicensis (I)

 

 

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

muškatna raca

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

koskorob, labodnik

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

črnovrati labod

 

Dendrocygna arborea (II)

 

zahodnoindijski žvižgač

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

rumeni žvižgač

Mergus octosetaceus

 

 

 

Oxyura jamaicensis

 

belolična trdorepka

Oxyura leucocephala (II)

 

 

evropska beloglavka, palčja raca

Rhodonessa caryophyllacea (morda izumrla) (I)

 

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

grbasta raca

Tadorna cristata

 

 

APODIFORMES

 

 

 

hudourniki

Trochilidae

 

 

 

kolibriji

 

Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kolibriji

Glaucis dohrnii (I)

 

 

CHARADRIIFORMES

 

 

 

pobrežniki

Burhinidae

 

 

 

prlivke

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Laridae

 

 

 

galebi

Larus relictus (I)

 

 

Scolopacidae

 

 

 

kljunači ali sloke

Numenius borealis (I)

 

 

eskimski škurh

Numenius tenuirostris (I)

 

 

tenkokljuni škurh

Tringa guttifer (I)

 

 

CICONIIFORMES

 

 

 

močvirniki

Ardeidae

 

 

 

čaplje

Ardea alba

 

 

velika bela čaplja

Bubulcus ibis

 

 

kravja čaplja

Egretta garzetta

 

 

mala bela čaplja

Balaenicipitidae

 

 

 

čevljekljuni

 

Balaeniceps rex (II)

 

čevljekljun, abu makub

Ciconiidae

 

 

 

štorklje

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ciconia nigra (II)

 

 

črna štorklja

Ciconia stormi

 

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Leptoptilos dubius

 

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Phoenicopteridae

 

 

 

plamenci ali flamingi

 

Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

plamenci

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

rdeči plamenec

Threskiornithidae

 

 

 

ibisi

 

Eudocimus ruber (II)

 

rdeči ibis, rdeči srpač

Geronticus calvus (II)

 

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

žličarka

Pseudibis gigantea

 

 

COLUMBIFORMES

 

 

 

golobi

Columbidae

 

 

 

golobi

Caloenas nicobarica (I)

 

 

grivasti golob

Claravis godefrida

 

 

Columba livia

 

 

skalni golob

Ducula mindorensis (I)

 

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

zabodeni golob

 

Goura spp. (II)

 

Leptotila wellsi

 

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Streptopelia turtur

 

 

divja grlica

CORACIIFORMES

 

 

 

vpijati

Bucerotidae

 

 

 

kljunorožci

 

Acerodon spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

 

Buceros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kljunorožci

Buceros bicornis (I)

 

 

dvorožec

 

Penelopides spp. (II)

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

kljunorožec

 

Rhyticeros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

CUCULIFORMES

 

 

 

kukavice

Musophagidae

 

 

 

sadjejedi

 

Tauraco spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

ujede

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(razen vrst, vključenih v Prilogo A in ene od vrst iz družine Cathartidae, vključene v Prilogo C; druge vrste niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

ujede

Accipitridae

 

 

 

kragulji

Accipiter brevipes (II)

 

 

kratkonogi skobec

Accipiter gentilis (II)

 

 

kragulj

Accipiter nisus (II)

 

 

skobec

Aegypius monachus (II)

 

 

rjavi jastreb

Aquila adalberti (I)

 

 

španski kraljevi orel

Aquila chrysaetos (II)

 

 

planinski orel

Aquila clanga (II)

 

 

veliki klinkač

Aquila heliaca (I)

 

 

kraljevi orel

Aquila pomarina (II)

 

 

mali klinkač

Buteo buteo (II)

 

 

kanja

Buteo lagopus (II)

 

 

koconoga kanja

Buteo rufinus (II)

 

 

rjasta kanja

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

kačar

Circus aeruginosus (II)

 

 

rjavi lunj

Circus cyaneus (II)

 

 

pepelasti lunj

Circus macrourus (II)

 

 

stepski lunj

Circus pygargus (II)

 

 

močvirski lunj

Elanus caeruleus (II)

 

 

lebduh

Eutriorchis astur (II)

 

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

brkati ser

Gyps fulvus (II)

 

 

beloglavi jastreb

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)

 

 

jezerci

Harpia harpyja (I)

 

 

harpija

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

sokolji orel, bonnelijev orel, progasti orel

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

mali orel

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Milvus migrans (II) (razen za vrsto Milvus migrans lineatus, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

črni škarnik

Milvus milvus (II)

 

 

rjavi škarnik

Neophron percnopterus (II)

 

 

egiptovski jastreb

Pernis apivorus (II)

 

 

sršenar

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

veliki filipinski orel

Cathartidae

 

 

 

jastrebi novega sveta

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kalifornijski kondor

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kraljevski jastreb

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor

Falconidae

 

 

 

sokoli

Falco araeus (I)

 

 

sejšelska postovka

Falco biarmicus (II)

 

 

južni sokol

Falco cherrug (II)

 

 

sokol plenilec

Falco columbarius (II)

 

 

mali sokol

Falco eleonorae (II)

 

 

sredozemski sokol

Falco jugger (I)

 

 

Falco naumanni (II)

 

 

južna postovka

Falco newtoni (I) (samo populacija na Sejšelih)

 

 

newtonova postovka

Falco pelegrinoides (I)

 

 

puščavski sokol

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol selec

Falco punctatus (I)

 

 

Falco rusticolus (I)

 

 

arktični sokol

Falco subbuteo (II)

 

 

škrjančar

Falco tinnunculus (II)

 

 

postovka

Falco vespertinus (II)

 

 

rdečenoga postovka

Pandionidae

 

 

 

ribji orli

Pandion haliaetus (II)

 

 

ribji orel

GALLIFORMES

 

 

 

kure

Cracidae

 

 

 

hokojke

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

 

Crax fasciolata

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

 

 

Crax rubra (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala in Honduras)

Mitu mitu (I)

 

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Honduras)

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Penelope albipennis (I)

 

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Pipile jacutinga (I)

 

 

Pipile pipile (I)

 

 

Megapodiidae

 

 

 

velenoge kure

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Phasianidae

 

 

 

poljske kure

 

Argusianus argus (II)

 

argov fazan

Catreus wallichii (I)

 

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

virginijska jerebica

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

 

Lophura hatinhensis

 

Lophura imperialis (I)

 

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Odontophorus strophium

 

 

Ophrysia superciliosa

 

 

 

Pavo muticus (II)

 

klasasti pav

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

pavji ali zrcalasti fazan

 

Polyplectron germaini (II)

 

rjavi pavji fazan

 

Polyplectron malacense (II)

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

reinardov fazan

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

eliotov fazan

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikado fazan

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

tragopan, rogati fazan

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

prerijska kokoš

GRUIFORMES

 

 

 

žerjavovci

Gruidae

 

 

 

žerjavi

 

Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

žerjavi

Grus americana (I)

 

 

Grus canadensis (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti Grus canadensis nesiotes in Grus canadensis pulla pa v Dodatku I)

 

 

kanadski žerjav

Grus grus (II)

 

 

žerjav

Grus japonensis (I)

 

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

snežni žerjav

Grus monacha (I)

 

 

meniški žerjav

Grus nigricollis (I)

 

 

Grus vipio (I)

 

 

Otididae

 

 

 

droplje

 

Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

droplje

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

ovratničarska droplja

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Otis tarda (II)

 

 

velika droplja

Sypheotides indicus (II)

 

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

mala droplja

Rallidae

 

 

 

tukalice

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Rhynochetidae

 

 

 

kaguji

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

pevci

Atrichornithidae

 

 

 

hostniki

Atrichornis clamosus (I)

 

 

kričavi hostnik

Cotingidae

 

 

 

kičevci

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

ščitar

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Cotinga maculata (I)

 

 

kotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

beloperuta kotinga

Emberizidae

 

 

 

strnadi

 

Gubernatrix cristata (II)

 

 

Paroaria capitata (II)

 

 

Paroaria coronata (II)

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Estrildidae

 

 

 

astrilde

 

Amandava formosa (II)

 

 

Lonchura fuscata

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Fringillidae

 

 

 

ščinkavci

Carduelis cucullata (I)

 

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Hirundinidae

 

 

 

lastovke

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

belooka rečna lastovka

Icteridae

 

 

 

škorčevci

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Meliphagidae

 

 

 

medarji

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Muscicapidae

 

 

 

muharji

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Dasyornis broadbenti litoralis (morda izumrla) (I)

 

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

 

Garrulax canorus (II)

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Picathartes oreas (I)

 

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Paradisaeidae

 

 

 

rajčice

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajčice

Pittidae

 

 

 

pite ali bleščeči drozgi

 

Pitta guajana (II)

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Pitta kochi (I)

 

 

 

Pitta nympha (II)

 

Pycnonotidae

 

 

 

dlakavci

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Sturnidae

 

 

 

škorci

 

Gracula religiosa (II)

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Zosteropidae

 

 

 

očalarji

Zosterops albogularis (I)

 

 

PELECANIFORMES

 

 

 

veslonožci

Fregatidae

 

 

 

burnice

Fregata andrewsi (I)

 

 

Pelecanidae

 

 

 

pelikani

Pelecanus crispus (I)

 

 

kodrasti pelikan

Sulidae

 

 

 

beli morski vrani

Papasula abbotti (I)

 

 

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

brkatci

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Picidae

 

 

 

žolne

Campephilus imperialis (I)

 

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Ramphastidae

 

 

 

poprovci ali tukani

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

 

Pteroglossus aracari (II)

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

 

Pteroglossus viridis (II)

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

pisani, zelenokljuni tukan

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

 

Ramphastos toco (II)

 

orjaški tukan

 

Ramphastos tucanus (II)

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

ponirki ali potapljavci

Podicipedidae

 

 

 

ponirki

Podilymbus gigas (I)

 

 

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

cevonosci ali viharniki

Diomedeidae

 

 

 

albatrosi

Phoebastria albatrus (I)

 

 

PSITTACIFORMES

 

 

 

papige

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ter Psittacula krameri, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

papige

Cacatuidae

 

 

 

kakaduji

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

moluški kakadu

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Loriidae

 

 

 

loriji

Eos histrio (I)

 

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)

 

 

Psittacidae

 

 

 

papige

Amazona arausiaca (I)

 

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Amazona finschi (I)

 

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Amazona vittata (I)

 

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Ara macao (I)

 

 

Ara militaris (I)

 

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

spixov makav

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Pezoporus occidentalis (morda izumrla) (I)

 

 

nočna papiga, jamski papagaj

Pezoporus wallicus (I)

 

 

talni papagajček

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Primolius couloni (I)

 

 

Primolius maracana (I)

 

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Psephotus pulcherrimus (morda izumrla) (I)

 

 

Psittacula echo (I)

 

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

kakapo, sovji papagaj

RHEIFORMES

 

 

 

ameriški tekači

Rheidae

 

 

 

nanduji

Pterocnemia pennata (I) (razen Pterocnemia pennata pennata, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

darwinov nandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

darwinov nandu

 

Rhea americana (II)

 

navadni nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

veslači

Spheniscidae

 

 

 

pingvini

 

Spheniscus demersus (II)

 

očalasti pingvin

Spheniscus humboldti (I)

 

 

STRIGIFORMES

 

 

 

sove

 

STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

sove

Strigidae

 

 

 

sove

Aegolius funereus (II)

 

 

koconogi čuk

Asio flammeus (II)

 

 

močvirska uharica

Asio otus (II)

 

 

mala uharica

Athene noctua (II)

 

 

čuk

Bubo bubo (II) (razen vrste Bubo bubo bengalensis, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

velika uharica

Glaucidium passerinum (II)

 

 

mali skovik

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

leserjeva uharica

Ninox natalis (I)

 

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

snežna sova

Otus ireneae (II)

 

 

Otus scops (II)

 

 

veliki skovik

Strix aluco (II)

 

 

lesna sova

Strix nebulosa (II)

 

 

bradata sova

Strix uralensis (II) (razen vrste Strix uralensis davidi, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

kozača

Surnia ulula (II)

 

 

skobčevka

Tytonidae

 

 

 

pegaste sove

Tyto alba (II)

 

 

pegasta sova

Tyto soumagnei (I)

 

 

sumagnejeva sova

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

tekači

Struthionidae

 

 

 

noji

Struthio camelus (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegalu in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

 

noj

TINAMIFORMES

 

 

 

dolgonoge kure

Tinamidae

 

 

 

dolgonoge kure

Tinamus solitarius (I)

 

 

TROGONIFORMES

 

 

 

trogoni

Trogonidae

 

 

 

trogoni

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

kvecal

REPTILIA

 

 

 

plazilci

CROCODYLIA

 

 

 

krokodili

 

CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

krokodili

Alligatoridae

 

 

 

aligatorji, kajmani

Alligator sinensis (I)

 

 

kitajski aligator

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Caiman latirostris (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

šakare ali širokogobčni kajman

Melanosuchus niger (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)

 

 

črni kajman, veliki kajman

Crocodylidae

 

 

 

pravi krokodili

Crocodylus acutus (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

šilonosi krokodil

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

oklopni krokodil

Crocodylus intermedius (I)

 

 

orinoški krokodil

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Crocodylus moreletii (I) (razen populacij v Belizeju in Mehiki, ki so vključene v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v trgovske namene)

 

 

bulasti krokodil

Crocodylus niloticus (I) (razen populacij v Bocvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v trgovske namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

nilski krokodil

Crocodylus palustris (I)

 

 

močvirski krokodil

Crocodylus porosus (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B)

 

 

indijski krokodil ali letvičar

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

rombasti krokodil, kubanski krokodil

Crocodylus siamensis (I)

 

 

siamski krokodil

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

toponosi krokodil

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

malajski gavial

Gavialidae

 

 

 

gangeški gaviali

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gavial, kljunasti krokodil

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

tuatare

Sphenodon spp. (I)

 

 

tuatare

SAURIA

 

 

 

kuščarji

Agamidae

 

 

 

agame

 

Uromastyx spp. (II)

 

trnorepe agame

Chamaeleonidae

 

 

 

kameleoni

 

Bradypodion spp. (II)

 

 

Brookesia spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

Chamaeleo spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kameleoni

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

navadni kameleon

 

Furcifer spp. (II)

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

pritlikavi kameleon

 

Nadzikambia spp. (II)

 

pritlikavi kameleon

Cordylidae

 

 

 

pasasti in ščitasti kuščarji

 

Cordylus spp. (II)

 

pasasta kuščarica

Gekkonidae

 

 

 

gekoni

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nova Zelandija)

 

 

Naultinus spp. (III Nova Zelandija)

 

Phelsuma spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

dnevni gekoni

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Helodermatidae

 

 

 

bradavičarji

 

Heloderma spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

bradavičar

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Iguanidae

 

 

 

legvani

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

morski legvan

Brachylophus spp. (I)

 

 

 

Conolophus spp. (II)

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Cyclura spp. (I)

 

 

vretenorepi legvani

 

Iguana spp. (II)

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

krastačar

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Lacertidae

 

 

 

kuščarice

Gallotia simonyi (I)

 

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

balearska kuščarica

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Scincidae

 

 

 

skinki

 

Corucia zebrata (II)

 

Teiidae

 

 

 

teji

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

 

Dracaena spp. (II)

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Varanidae

 

 

 

varani

 

Varanus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

varani

Varanus bengalensis (I)

 

 

bengalski varan

Varanus flavescens (I)

 

 

Varanus griseus (I)

 

 

puščavski varan

Varanus komodoensis (I)

 

 

komodoški varan

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Xenosauridae

 

 

 

grbičarji

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

grbičarji

SERPENTES

 

 

 

kače

Boidae

 

 

 

udavi

 

Boidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

udavi

Acrantophis spp. (I)

 

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Epicrates monensis (I)

 

 

gladkousti udav

Epicrates subflavus (I)

 

 

Eryx jaculus (II)

 

 

stepski udav

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

madagaskarska ovijačka

Bolyeriidae

 

 

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Colubridae

 

 

 

goži

 

 

Atretium schistosum (III Indija)

 

 

Cerberus rynchops (III Indija)

ribojedi brujaš

 

Clelia clelia (II)

 

musurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

indijska jamičarka

 

Ptyas mucosus (II)

 

kitajska podganarica

 

 

Xenochrophis piscator (III Indija)

Elapidae

 

 

 

strupeni goži

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

 

Naja atra (II)

 

 

Naja kaouthia (II)

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

Naja naja (II)

 

naočarka

 

Naja oxiana (II)

 

 

Naja philippinensis (II)

 

 

Naja sagittifera (II)

 

 

Naja samarensis (II)

 

 

Naja siamensis (II)

 

 

Naja sputatrix (II)

 

 

Naja sumatrana (II)

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

kraljeva kobra

Loxocemidae

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Pythonidae

 

 

 

pitoni

 

Pythonidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

pitoni

Python molurus molurus (I)

 

 

indijski piton

Tropidophiidae

 

 

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Viperidae

 

 

 

gadi

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

južnoameriška klopotača

 

Crotalus durissus unicolor

 

 

 

Daboia russelii (III Indija)

jesur, verigasti gad

Vipera latifii

 

 

Vipera ursinii (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

 

mali gad

 

Vipera wagneri (II)

 

TESTUDINES

 

 

 

želve

Carettochelyidae

 

 

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Chelidae

 

 

 

kačjevratne želve

 

Chelodina mccordi (II)

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

temna kratkovratka

Cheloniidae

 

 

 

orjaške črepahe, glavate karete

Cheloniidae spp. (I)

 

 

orjaške črepahe, glavate karete

Chelydridae

 

 

 

želve hlastavke

 

 

Macrochelys temminckii (III Združene države Amerike)

jastrebja želva

Dermatemydidae

 

 

 

tabasovke

 

Dermatemys mawii (II)

 

rečna želva, želva tabasovka

Dermochelyidae

 

 

 

usnjače

Dermochelys coriacea (I)

 

 

usnjača

Emydidae

 

 

 

sklednice

 

Chrysemys picta

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

gozdna sklednica

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

muhlenbergova sklednica

 

 

Graptemys spp. (III Združene države Amerike)

 

Terrapene spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

škatlarice

Terrapene coahuila (I)

 

 

vodna škatlarica

 

Trachemys scripta elegans

 

rdečevratka

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

Batagur baska (I)

 

 

batagurka

 

Batagur spp. (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

azijske poklopnice

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

 

 

Geoemyda spengleri (III Kitajska)

 

Heosemys annandalii (II)

 

 

Heosemys depressa (II)

 

 

Heosemys grandis (II)

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kitajska)

 

 

Mauremys megalocephala (III Kitajska)

 

Mauremys mutica (II)

 

 

 

Mauremys nigricans (III Kitajska)

 

 

Mauremys pritchardi (III Kitajska)

 

 

Mauremys reevesii (III Kitajska)

 

 

Mauremys sinensis (III Kitajska)

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Morenia ocellata (I)

 

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kitajska)

 

 

Ocadia philippeni (III Kitajska)

 

Orlitia borneensis (II)

 

 

Pangshura spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

Pangshura tecta (I)

 

 

indijska kahuga

 

 

Sacalia bealei (III Kitajska)

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kitajska)

 

 

Sacalia quadriocellata (III Kitajska)

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Platysternidae

 

 

 

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Podocnemididae

 

 

 

pelomeduzne želve

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Testudinidae

 

 

 

kopenske želve, kornjače

 

Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za Geochelone sulcata je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave in prodane predvsem s komercialnim namenom)

 

kopenske želve, kornjače

Astrochelys radiata (I)

 

 

prava žarkasta kornjača

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

galapaška velikanka, galapaška slonača

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Testudo graeca (II)

 

 

mavrska kornjača

Testudo hermanni (II)

 

 

grška kornjača

Testudo kleinmanni (I)

 

 

egiptovska kornjača

Testudo marginata (II)

 

 

širokoroba kornjača

Trionychidae

 

 

 

mehkokožne želve

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Aspideretes hurum (I)

 

 

Aspideretes nigricans (I)

 

 

 

Chitra spp. (II)

 

 

Lissemys punctata (II)

 

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

Palea steindachneri (III Kitajska)

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

Pelodiscus axenaria (III Kitajska)

 

 

Pelodiscus maackii (III Kitajska)

 

 

Pelodiscus parviformis (III Kitajska)

 

 

Rafetus swinhoei (III Kitajska)

AMPHIBIA

 

 

 

dvoživke

ANURA

 

 

 

brezrepci, žabe

Bufonidae

 

 

 

krastače

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Bufo periglenes (I)

 

 

Bufo superciliaris (I)

 

 

rogljičasta krastača

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

neprave drevesne krastače

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Čile)

 

Dendrobatidae

 

 

 

podrevnice

 

Allobates femoralis (II)

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

podrevnice

 

Epipedobates spp. (II)

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

listovke

Hylidae

 

 

 

rege

 

Agalychnis spp. (II) (9)

 

 

Mantellidae

 

 

 

 

Mantella spp. (II)

 

Microhylidae

 

 

 

ozkoustke

Dyscophus antongilii (I)

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Ranidae

 

 

 

prave žabe

 

Conraua goliath

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

 

Rana catesbeiana

 

ameriški mukavec, volovska žaba

Rheobatrachidae

 

 

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

Rheobatrachus silus (II)

 

 

CAUDATA

 

 

 

repati krkoni

Ambystomatidae

 

 

 

prečnozobci

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

mehiški prečnozobec, aksolotel

Cryptobranchidae

 

 

 

orjaški močeradi

Andrias spp. (I)

 

 

 

 

Cryptobranchus alleganiensis (III Združene države Amerike)

Salamandridae

 

 

 

močeradi in pupki

Neurergus kaiseri (I)

 

 

ELASMOBRANCHII

 

 

 

morski psi in skati

CARCHARHINIFORMES

Sphyrnidae

 

 

 

kladvenice

 

 

Sphyrna lewini (III Kostarika)

valovitoglava kladvenica

LAMNIFORMES

 

 

 

morski psi

Cetorhinidae

 

 

 

morski psi orjaki

 

Cetorhinus maximus (II)

 

morski pes orjak

Lamnidae

 

 

 

morski volkovi

 

Carcharodon carcharias (II)

 

beli morski volk

 

 

Lamna nasus (III 27 držav članic)

atlantski morski pes

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 

 

 

morski psi kitovci

 

Rhincodon typus (II)

 

orjaški kitovec

PRISTIFORMES

 

 

 

žagarice

Pristidae

 

 

 

pilarji

Pristidae spp. (I) (razen vrst, vključenih v Prilogo B)

 

 

pilarji

 

Pristis microdon (II) (izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive akvarije ter predvsem z namenom ohranjanja. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja)

 

ACTINOPTERYGII

 

 

 

žarkoplavutarice

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

jesetrovke

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

jesetrovke

Acipenseridae

 

 

 

jesetri

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Acipenser sturio (I)

 

 

atlantski jeseter

ANGUILLIFORMES

 

 

 

jegulje

Anguillidae

 

 

 

prave jegulje

 

Anguilla anguilla (II)

 

rečna jegulja

CYPRINIFORMES

 

 

 

krapovci

Catostomidae

 

 

 

katostomidi

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cyprinidae

 

 

 

krapovci

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

koščenojezičnice

Osteoglossidae

 

 

 

koščenojezičnice

 

Arapaima gigas (II)

 

arapajma

Scleropages formosus (I) (10)

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

ostrižnjaki

Labridae

 

 

 

usnjače

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Sciaenidae

 

 

 

grbe

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

SILURIFORMES

 

 

 

somi

Pangasiidae

 

 

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

orjaški som

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

morska šila in morski konjički

Syngnathidae

 

 

 

morska šila in morski konjički

 

Hippocampus spp. (II)

 

SARCOPTERYGII

 

 

 

mesnatoplavutarice

CERATODONTIFORMES

 

 

 

avstralske pljučarice

Ceratodontidae

 

 

 

avstralske pljučarice

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

COELACANTHIFORMES

 

 

 

latimerije

Latimeriidae

 

 

 

latimerije

Latimeria spp. (I)

 

 

latimerija

ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

brizgači

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

 

 

Isostichopus fuscus (III Ekvador)

ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)

ARACHNIDA

 

 

 

pajkovci

ARANEAE

 

 

 

pajki

Theraphosidae

 

 

 

ptičji pajki

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

SCORPIONES

 

 

 

ščipalci

Scorpionidae

 

 

 

škorpijoni

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

 

Pandinus imperator (II)

 

modročrni orjaški ščipalec

INSECTA

 

 

 

žuželke

COLEOPTERA

 

 

 

hrošči

Lucanidae

 

 

 

rogači

 

 

Colophon spp. (III Južna Afrika)

Scarabaeidae

 

 

 

skarabeji

 

Dynastes satanas (II)

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

metulji

Nymphalidae

 

 

 

 

 

 

Agrias amydon boliviensis (III Bolivija)

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III Bolivija)

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivija)

 

Papilionidae

 

 

 

lastovičarji

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

Atrophaneura palu

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

 

Graphium sandawanum

 

 

Graphium stresemanni

 

 

Ornithoptera spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

veliki lastovičar

Papilio hospiton (I)

 

 

 

Papilio morondavana

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

Parides ascanius

 

 

Parides hahneli

 

Parnassius apollo (II)

 

 

gorski apolon

 

Teinopalpus spp. (II)

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

 

Troides spp. (II)

 

ANNELIDA (KOLOBARNIKI)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

pijavke

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 

 

 

 

Hirudo medicinalis (II)

 

severna medicinska pijavka

 

Hirudo verbana (II)

 

južna medicinska pijavka

MOLLUSCA (MEHKUŽCI)

BIVALVIA

 

 

 

školjke

MYTILOIDA

 

 

 

klapavice

Mytilidae

 

 

 

klapavice

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

morski datelj

UNIONOIDA

Unionidae

 

 

 

škržki

Conradilla caelata (I)

 

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

Dromus dromas (I)

 

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

Lampsilis satur (I)

 

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

 

Pleurobema clava (II)

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

Potamilus capax (I)

 

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

Unio nickliniana (I)

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

Villosa trabalis (I)

 

 

VENEROIDA

Tridacnidae

 

 

 

školjke velikanke

 

Tridacnidae spp. (II)

 

školjke velikanke

GASTROPODA

 

 

 

polži

MESOGASTROPODA

Strombidae

 

 

 

 

Strombus gigas (II)

 

rdečeusti perutar, orjaški krilnik

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

kopenski pljučarji

Achatinellidae

 

 

 

kopenski pljučarji

Achatinella spp. (I)

 

 

Camaenidae

 

 

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

CNIDARIA (OŽIGALKARJI)

ANTHOZOA

 

 

 

koralnjaki

ANTIPATHARIA

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

GORGONACEAE

Coralliidae

 

 

 

 

 

 

Corallium elatius (III Kitajska)

 

 

 

Corallium japonicum (III Kitajska)

 

 

 

Corallium konjoi (III Kitajska)

 

 

 

Corallium secundum (III Kitajska)

 

HELIOPORACEA

Helioporidae

 

 

 

 

Helioporidae spp. (II) (vključuje samo vrsto Heliopora coerulea) (11)

 

SCLERACTINIA

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (11)

 

STOLONIFERA

Tubiporidae

 

 

 

 

Tubiporidae spp. (II) (11)

 

HYDROZOA

 

 

 

trdoživnjaki

MILLEPORINA

Milleporidae

 

 

 

 

Milleporidae spp. (II) (11)

 

STYLASTERINA

Stylasteridae

 

 

 

 

Stylasteridae spp. (II) (11)

 

RASTLINSTVO

AGAVACEAE

 

 

 

agavovke

Agave parviflora (I)

 

 

drobnocvetna agava

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

viktorijina agava

 

Nolina interrata (II)

 

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

narcisovke

 

Galanthus spp. (II) #4

 

mali zvonček

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

šternbergija

ANACARDIACEAE

 

 

 

rujevke

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

 

Operculicarya pachypus (II)

 

APOCYNACEAE

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

 

Pachypodium spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4

 

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

rauvolfija, kačji koren

ARALIACEAE

 

 

 

bršljanovke

 

Panax ginseng (II) (samo populacija v Ruski federaciji; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija) #3

 

ginseng, žen šen

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

ameriški žen šen

ARAUCARIACEAE

 

 

 

aravkarijevke

Araucaria araucana (I)

 

 

čilska aravkarija

BERBERIDACEAE

 

 

 

češminovke

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

BROMELIACEAE

 

 

 

bromelijevke

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

 

Tillandsia kautskyi (II) #4

 

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

 

Tillandsia sprengeliana (II) #4

 

 

Tillandsia sucrei (II) #4

 

 

Tillandsia xerographica (II) (12) #4

 

CACTACEAE

 

 

 

kakteje

 

CACTACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, ter Pereskia spp., Pereskiopsis spp. in Quiabentia spp.) (13) #4

 

kakteje

Ariocarpus spp. (I)

 

 

ariokarpi

Astrophytum asterias (I)

 

 

zvezdasti astrofit

Aztekium ritteri (I)

 

 

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Discocactus spp. (I)

 

 

discocacti

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

Echinocereus schmollii (I)

 

 

Escobaria minima (I)

 

 

Escobaria sneedii (I)

 

 

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

Mammillaria solisioides (I)

 

 

Melocactus conoideus (I)

 

 

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

Melocactus paucispinus (I)

 

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

Pachycereus militaris (I)

 

 

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Pediocactus sileri (I)

 

 

Pelecyphora spp. (I)

 

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Strombocactus spp. (I)

 

 

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

Uebelmannia spp. (I)

 

 

CARYOCARACEAE

 

 

 

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

košarnice

Saussurea costus (I) (znana tudi kot S. lappa, Aucklandia lappa ali A. costus)

 

 

CRASSULACEAE

 

 

 

tolstičevke

 

Dudleya stolonifera (II)

 

 

Dudleya traskiae (II)

 

CUCURBITACEAE

 

 

Zygosicyos pubescens (II) (znana tudi kot Xerosicyos pubescens)

 

 

 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

CUPRESSACEAE

 

 

 

cipresovke

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

ficroja

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

CYATHEACEAE

 

 

 

 

Cyathea spp. (II) #4

 

CYCADACEAE

 

 

 

sagovke

 

CYCADACEAE spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A) #4

 

sagovke

Cycas beddomei (I)

 

 

DICKSONIACEAE

 

 

 

 

Cibotium barometz (II) #4

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (samo populacije v Ameriki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija. To vključuje sinonime Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana in D. stuebelii) #4

 

DIDIEREACEAE

 

 

 

didierejevke

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

didierejevke

DIOSCOREACEAE

 

 

 

bljuščevke

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

DROSERACEAE

 

 

 

rosikovke

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

muholovka

EBENACEAE

 

 

ebenovke

 

 

 

Diospyros aculeata (III Madagaskar) (vključuje var. meridionalis) #5

 

 

 

Diospyros analamerensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros anosivolensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros baroniana (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros bemarivensis (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros bernieri (III Madagaskar) #5

 

 

 

Diospyros bernieriana (III Madagaskar) #5